Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie okularów położonych na książce leżącej na stole w bibliotece, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filozofia

FILOZOFIA

Studia filozoficzne umożliwiają zarówno zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej  poszukiwane na coraz bardziej nasyconym specjalistami rynku pracy. Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego pozwala wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

tutoring

Na kierunku filozofia wdrażany jest model nauczania oparty na zasadach tutoringu. Ten tryb prowadzenia zajęć skupia się na zindywidualizowanej i dopasowanej do potrzeb konkretnego studenta ścieżce kształcenia o charakterze projektowo-problemowym (programy: Mistrzowie Dydaktyki, Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany czy Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim).

Studia (I i II stopnia) prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

filozofia klasyczna


nastawiona jest na studentów zainteresowanych klasycznymi zagadnieniami podejmowanymi przez podstawowe działy filozoficzne, takie jak metafizyka czy epistemologia. Wzbogaca ona zestaw przedmiotów kierunkowych o specjalistyczne kursy, na których prowadzone są pogłębione dyskusje pozwalające dostrzec potencjał i bogactwo tkwiące we wciąż aktualnych, klasycznych zagadnieniach filozofii.

filozofia najnowsza


oprócz ogólnego wykształcenia filozoficznego, proponuje studentom dodatkowe przedmioty, dzięki którym zdobywają oni specjalistyczną wiedzę oraz cenne umiejętności pozwalające orientować się w zjawiskach zachodzących we współczesnym świecie. Postęp naukowy i technologiczny, w szczególności sztuczna inteligencja i nowe media pociągają za sobą wiele filozoficznych pytań o naturę człowieka, prawdy i piękna. Stąd pomysł na specjalność, dzięki której poznać można zagadnienia i sposoby analizy szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

kierunek prowadzony przez pracowników Instytutu Filozofii


Filozofia jest jednym z trzech kierunków studiów prowadzonych przez pracowników Instytutu Filozofii, którzy realizują badania w zakresie nauk humanistycznych, jak również o charakterze interdyscyplinarnym (kognitywistyka).

Zajęcia na kierunku filozofia są ściśle powiązane z badaniami, prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii, owocem tego połączenia jest ukierunkowanie prac dyplomowych na rozwiązanie problemu badawczego. W wyniku tego prace zespołów naukowo-badawczych często prowadzone są przy partnerskim współudziale studentów i doktorantów.

Badania ukierunkowane są zarówno na klasyczne problemy filozoficzne, jak i te, nurtujące współczesnego człowieka i wymagające osadzenia refleksji humanistycznej w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie, łączącej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych z naukami inżynieryjno-technicznymi. Badania te prowadzone są często we współpracy z europejskimi ośrodkami naukowymi, a środki finansowe na ich realizację pochodzą z dotacji statutowych oraz grantów badawczych.

wykwalifikowana kadra


Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku filozofia poszerzają swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie wykorzystywania nowych technologii, biorąc udział w szkoleniach rozwijających ich kompetencje dydaktyczne i językowe (np. programy DUO i POWER), a także współtworząc i realizując międzynarodowe projekty takie jak E-Learning Prospects for Humanities (ELEPHANT).

Filozofia wpisuje się w koncepcję uniwersytetu dostępnego i otwartego a wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w popularyzacji treści naukowych, choćby przez uczestnictwo w kolejnych edycjach Śląskiego Festiwalu Nauki, Dni Darwina, Dni Mózgu czy częstych wykładach i warsztatach prowadzonych w szkołach.

umiędzynarodowienie


W ramach umiędzynarodowienia kształcenia kierunek oferuje studentom i studentkom bogatą ofertę programów wymiany studentów (Erasmus+ i inne) oraz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez visitng professors.

Z filozofią jest jak z fizyką, nie ma od niej ucieczki. Grawitacja działa na każdego z nas niezależnie od tego, czy znamy prawo powszechnego ciążenia. Tak samo jest z różnymi zagadnieniami filozoficznymi, są one obecne w naszym życiu, mimo, że nie zdajemy sobie z ich istnienia sprawy. Studia filozoficzne są niesamowitą podróżą przez dzieje ludzkiej myśli w całej jej różnorodności. Każdy człowiek, od kochającego poezję, po skupionego na liczbach, znajdzie na studiach filozoficznych coś dla siebie. Warto tę podróż odbyć.

Filozofia jest swoistym poligonem ludzkiej myśli, na którego polach testowane są rozmaite koncepcje, od najbardziej abstrakcyjnych teorii logicznych, przez świat wielowymiarowych systemów metafizycznych, aż po, znajdujące zastosowanie w praktyce, idee etyczne czy estetyczne.

Filozofia przenika inne dziedziny nauki i dzięki temu stanowi niepowtarzalną propozycję w ofercie studiów każdego uniwersytetu. Korzysta na tym absolwent, osoba mogąca płynnie poruszać się po prowadzonych według ścisłych zasad metodologicznych badaniach, rozważaniach nad logikami wielowartościowymi, czy bliską poezji refleksją nad rolą człowieka we wszechświecie i sensem życia. Dzięki temu absolwentom filozofii łatwiej jest nie tylko odnaleźć się w rzeczywistości różnorodnych dyskursów, ale też wprowadzać i dostrzegać w nich porządek. Osoba o takim profilu intelektualnym jest, wbrew potocznej opinii, atrakcyjnym i konkurencyjnym pracownikiem, o czym świadczą liczne badania rynku.

Odpowiedź jest bardzo prosta: po filozofii robi się wszystko, ale przede wszystkim lepiej się myśli.

Prawdą jest, że myślenie stoi za każdym działaniem, więc tym samym filozofowie robią wszystko lepiej. Filozofowie pracują wszędzie i wbrew pozorom całkiem nieźle im to idzie. Absolwenci filozofii świetnie sobie radzą na rynku pracy i rzadko spotkamy ich w Urzędzie Pracy. Fakt ten jest związany ze specyfiką kierunku, filozofia uczy elastyczności, w końcu filozof to osoba rozumiejąca zawiłą myśl Heideggera, ale równocześnie potrafiąca udowodnić, że iloczyn kartezjański dwóch zbiorów przeliczalnych, sam jest zbiorem przeliczalnym.

W dzisiejszych czasach taka giętkość umysłu jest bardzo pożądana przez pracodawców. I dlatego nie ma jednej branży, w której filozofowie się odnajdują, tak jak nie ma jednego systemu filozoficznego, który wszyscy uznali za słuszny. Po prostu filozofowie odnajdują się w każdych warunkach (co potwierdzają badania losów absolwentów filozofii). Za to się ich ceni.

 

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia.

Aktywność studentów

grafika przedstawiająca rysunek oka na żółtym tle

Obywatele świata sztuki. Sztuka w działaniach artystów-naukowców.

Wydarzenie o trzech wymiarach:

– naukowym – konferencja z referatami ekspertów (Universidad Anahuac, Universidad Nacional Autonoma de Maxico Illinois University, Uniwersytet Śląski) oraz studentów i doktorantów Wydziału Humanistycznego,

– dydaktycznym – warsztaty z zakresu designu, gamifikacji, improwizacji aktorskiej i muzyki,

– artystyczny – wystawa i plenerowy koncert (w ramach XXIII Festiwalu Sztuki Wysokiej) przygotowany przez uczestników projektu.

PHILOSOPHYCON 6, METAPHYSICAL HORROR

Cykl „Filozofikon. Konwent i Konferencja Naukowa” umożliwia zetknięcie adeptek i adeptów filozofii na wszystkich etapach intelektualnych poszukiwań (studenckim, doktoranckim, doktorskim i innych) z fanami i fankami kultury popularnej, co automatycznie staje się okazją do popularyzowania samej filozofii.

– w wydawnictwach, redakcjach; copywriter, dziennikarz, publicysta, reporter, reportażysta,

– w firmach działających na rynku medialnym; specjalista ds. public relation, marketingu internetowego, product owner, project manager,

– w branży nowych technologii, IT, UX designer,

– w edukacji (filozofia, etyka, logika),

– w działach HR; doradztwo zawodowe, trener lub szkoleniowiec,

– pomocnicze stanowiska w firmach badawczych lub konsultingowych, praca w interdyscyplinarnych zespołach badawczych,

– w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego.

Koło naukowe

Poznaj nas lepiej

Kampus Katowice

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Sebastian Śpiewak

e-mail: sebastian.spiewak@us.edu.pl
tel.: 32 359 14 51
p. 331c

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

return to top