Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Grafika: zdjęcie okularów położonych na książce leżącej na stole w bibliotece, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filozofia

OPIS KIERUNKU

Znajomość problematyki filozoficznej rożnych historycznych okresów oraz filozoficznych podstaw współczesnej kultury, pozwalająca na rozumienie mechanizmów kształtujących naszą codzienność.

Praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie, ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

W programie studiów można się spodziewać: zajęć i przedmiotów wzbogacających kulturę logicznego myślenia, uczących prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Namysłu nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, piękna, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Prezentacji przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależności współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego.

STUDIA I STOPNIA

Specjalność filozofia klasyczna nastawiona jest na studentów zainteresowanych klasycznymi zagadnieniami podejmowanymi przez podstawowe działy filozoficzne, takie jak metafizyka czy epistemologia. Na trzech przedmiotach specjalizacyjnych: Starożytnych systemach metafizycznych, Teoriach prawdy i Aksjologii filozoficznej, proponowane są pogłębione dyskusje związane z tytułowymi zagadnieniami, które pozwalają dostrzec potencjał i bogactwo tkwiące we wciąż aktualnych, klasycznych zagadnieniach filozofii.

Specjalność filozofia nowych mediów i komunikacji oprócz ogólnego wykształcenia filozoficznego proponuje studentom dodatkowe przedmioty: filozofię nowych mediów, estetykę nowych mediów i filozofię komunikacji, dzięki którym zdobywają oni specjalistyczną wiedzę oraz cenne umiejętności pozwalające orientować się w zjawiskach zachodzących we współczesnym świecie.

Nowe media nie tylko stanowią już codzienność, nowe media ją konstytuują. Stąd pomysł na specjalność, dzięki której poznać można zagadnienia i sposoby analizy szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowanie nowych mediów i ich wpływem na życie codzienne, społeczne, politykę, sztukę, rozwój techniki i stanowisko człowieka w zdygitalizowanej rzeczywistości. Specjalność wyrabia w studentach praktyczne umiejętności związane z analizą, tworzeniem i odbiorem różnego rodzaju kodów – począwszy od języka, poprzez obraz, mowę ciała i muzykę. Szczególny nacisk kładzie się tutaj na umiejętność logicznego, wnikliwego i nieszablonowego myślenia, analizy argumentów, opracowywania i krytyki tekstów oraz moderowania procesów komunikacyjnych.

STUDIA II STOPNIA

Specjalność filozoficzno-kulturowa wychodzi naprzeciw współczesnym tendencjom w pojmowaniu filozofii i jej przydatności w życiu społecznym. Filozofia, przestając być odizolowaną od życia dyscypliną akademicką, nabiera coraz bardziej znaczenia praktycznego. Dlatego oprócz pogłębionej profesjonalnej wiedzy ogólnofilozoficznej, specjalność proponuje przedmioty, których studiowanie przynosi praktyczne umiejętności i kompetencje pożądane w różnych sferach życia społecznego i zawodowego.

Specjalność „studia filozoficzne” stanowi międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym uczestniczą uniwersytety z trzech krajów: Republiki Czeskiej (Wydział Filozofii Uniwersytetu w Ostrawie), Słowacji (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy) i Polski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Celem specjalności jest umożliwienie absolwentom studiów licencjackich, którzy wykazują już znajomość podstawowych zagadnień historii filozofii, dalszego rozwoju naukowego na polu badań o charakterze międzynarodowym. Studenci będą mieli możliwość specjalizacji zwłaszcza w zakresie historii myśli filozoficznej (szczególnie w kontekście klasycznej filozofii starożytnej i rozwoju jej tradycji w czasach późniejszych), w filozoficzno-metodologicznych i naukowo-filozoficznych zagadnieniach (stanowiących podstawę konceptualnego i filozoficznego podejścia do problemu wiedzy), a także w kwestiach filozofii społecznej, politycznej i filozofii prawa (obszar filozofii praktycznej), a zatem w zagadnieniach, które dotyczą w znacznej mierze aktualnych problemów współczesnego społeczeństwa.
Takie ukierunkowanie programu studiów pozwala objąć odpowiednie obszary filozofii jako takiej (historia filozofii, systematyczna filozofia teoretyczna i praktyczna), jednocześnie odzwierciedlając charakter działalności badawczej trzech partnerskich uniwersytetów. Dzięki takiemu podejściu studentki oraz studenci będą mieli okazję do porównania stanu badań oraz metod badawczych w poszczególnych ośrodkach naukowych, a także do poszerzania swojej wiedzy zgodnie z trzema narodowymi tradycjami filozoficznymi: Polski, Republiki Czeskiej oraz Słowacji. Będą w stanie zrozumieć nie tylko macierzysty kontekst omawianych podczas studiów zagadnień, ale również umieścić je w szerszej (to znaczy międzynarodowej) perspektywie.

Sprzyjać temu będą zarówno wizyty studentów w zagranicznych ośrodkach naukowych, jak również metody realizowanej podczas zajęć pracy, która polegać będzie między innymi na lekturze stosownej literatury o statusie międzynarodowym oraz różnych dla danych ośrodków naukowych sposobach podejmowania i omawiania zagadnień problemowych. W ten sposób studenci zdobędą narzędzia teoretyczne dla krytycznego i metodycznego podejścia do analizy i rozwiązywania aktualnych kwestii naukowo-filozoficznych lub historyczno-filozoficznych.

– w wydawnictwach, redakcjach; copywriter, dziennikarz, publicysta, reporter, reportażysta,

– w firmach działających na rynku medialnym; specjalista ds. public relation, marketingu internetowego, product owner, project manager,

– w branży nowych technologii, IT, UX designer,

– w edukacji (filozofia, etyka, logika),

– w działach HR; doradztwo zawodowe, trener lub szkoleniowiec,

– pomocnicze stanowiska w firmach badawczych lub konsultingowych, praca w interdyscyplinarnych zespołach badawczych,

– w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego.

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Aktywność studentów

grafika przedstawiająca rysunek oka na żółtym tle

Obywatele świata sztuki. Sztuka w działaniach artystów-naukowców.

Wydarzenie o trzech wymiarach:

– naukowym – konferencja z referatami ekspertów (Universidad Anahuac, Universidad Nacional Autonoma de Maxico Illinois University, Uniwersytet Śląski) oraz studentów i doktorantów Wydziału Humanistycznego,

– dydaktycznym – warsztaty z zakresu designu, gamifikacji, improwizacji aktorskiej i muzyki,

– artystyczny – wystawa i plenerowy koncert (w ramach XXIII Festiwalu Sztuki Wysokiej) przygotowany przez uczestników projektu.

PHILOSOPHYCON 6, METAPHYSICAL HORROR

Cykl „Filozofikon. Konwent i Konferencja Naukowa” umożliwia zetknięcie adeptek i adeptów filozofii na wszystkich etapach intelektualnych poszukiwań (studenckim, doktoranckim, doktorskim i innych) z fanami i fankami kultury popularnej, co automatycznie staje się okazją do popularyzowania samej filozofii.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

e-mail: sebastian.spiewak@us.edu.pl

tel.+48 32 359 1451

return to top