Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie grupy uśmiechniętych młodych ludzi siedzących na ławce na dworze; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny kulturoznawstwo

KULTUROZNAWSTWO

Kulturoznawstwo to kierunek dla osób interesujących się różnorodnością kulturową świata oraz konkretnymi dziedzinami kultury – filmem, literaturą, nowymi mediami, sztuką, teatrem i szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Nowoczesny i przemyślany program studiów pozwala na lepsze zrozumienie naszej wielokulturowej rzeczywistości i daje narzędzia, by się w niej odnaleźć. Nastawiony jest na rozwój krytycznego i odpowiedzialnego myślenia.

Kulturoznawstwo to dobry wybór dla wszystkich chcących połączyć rozwój osobisty z budowaniem ścieżki zawodowej. Naszą społeczność pracowniczek, pracowników i studiujących tworzą humaniści i artyści, badacze i animatorzy kultury, teoretycy i praktycy różnych obszarów twórczości kulturowej. Wspólnie organizujemy otwartą, inspirującą i wspierającą przestrzeń nauki.

 

Studia (I i II stopnia) prowadzone są w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Kształcenie na kierunku kulturoznawstwo I stopnia jest realizowane w ramach trzech ścieżek:

doświadczam

oferujemy przedmioty, które dają możliwość zetknięcia się z kulturą artystyczną, filmową, literacką, medialną, teatralną oraz dziedzictwem kulturowym regionu, kraju i świata. Wspólnie ze studiującymi podejmujemy refleksję nad ich znaczeniem i rolą w otaczającej nas rzeczywistości;


poznaję

jest to najobszerniejszy blok zajęć, w którego ramach studiujący zdobywają, pogłębiają i porządkują wiedzę oraz doskonalą umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnych tekstów i zjawisk kultury, potrzebne do zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości;


działam

ta ścieżka ma charakter praktyczny; w jej ramach studiujący nie tylko poznają kulisy funkcjonowania i finansowania instytucji kultury i pokrewnych, lecz także biorą udział w warsztatach z zakresu animacji kultury, ucząc się organizowania wydarzeń i pozyskiwania środków na ich realizację.


Kulturoznawstwo jest kierunkiem stawiającym akcent na poznawanie, doświadczanie i działanie w polu kultury. Studentki i studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in. filmu, sztuki, teatru, komunikacji medialnej i międzykulturowej, dziedzictwa kulturowego Europy i świata czy literatury. Zdobywają rozległą wiedzę o poszczególnych dziedzinach kultury oraz umiejętności pozwalające na umiejętne poruszanie się w każdej z nich. Uzyskane w ten sposób kompetencje mogą stanowić dla studiujących punkt wyjścia do działań o charakterze praktycznym (organizacja wydarzeń w sektorze kultury, animacja kultury, edukacja kulturowa). W związku z tym część zajęć może być realizowana poza przestrzenią Uniwersytetu – w muzeach, galeriach, teatrach, kinach i innych miejscach.

W programie kształcenia studiów stacjonarnych znajdują się również obowiązkowe praktyki – staramy się, aby nasi studiujący realizowali je tam, gdzie ich wiedza mogłaby znaleźć najpełniejsze zastosowanie. Oferujemy też dodatkowe możliwości rozwoju dzięki aktywnie działającym kołom naukowym, projektom grantowym nastawionym na praktyczne działania oraz wyjazdom zagranicznym w ramach programu Erasmus+.

Absolwentki i absolwenci kulturoznawstwa są dobrze przygotowani do tego, by podjąć pracę w instytucjach kultury (teatrach, kinach, ośrodkach kultury, klubach, centrach dziedzictwa), w sektorze GLAM (galeriach, bibliotekach, archiwach, muzeach), mediach i sektorze kreatywnym (portalach, mediach sieciowych, agencjach interaktywnych, promocyjnych i reklamowych, stacjach radiowych i telewizyjnych). Są także cenionymi pracownikami w branży organizacji festiwali muzycznych, filmowych czy literackich. Rozwijają kompetencje w zakresie content designu i budowania marek w mediach społecznościowych.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

STUDIA II STOPNIA

Kulturoznawstwo II stopnia to kierunek zarówno dla tych, którzy chcieliby pogłębić posiadaną wiedzę o kulturze, jak i dla osób pragnących uzupełnić dotychczasowe edukacyjne lub zawodowe doświadczenia o kompetencje badaczy i twórców kultury. Interdyscyplinarny program studiów jest adresowany do osób już aktywnych zawodowo w obszarze działalności kulturalnej oraz tych, które dopiero planują podjęcie takiej aktywności. Kierowany jest także do pasjonatów kultury, którzy chcą postawić na rozwój osobisty.

Zajęcia prowadzone przez doświadczoną i otwartą kadrę – specjalistów w zakresie wiedzy o filmie, mediach, komunikacji kulturowej, estetyce, kulturze literackiej, teatrze, sztukach performatywnych, dziedzictwie kulturowym oraz metodach badania współczesnych i historycznych praktyk uczestnictwa w kulturze – odbywają się w atmosferze współmyślenia i współdziałania.

Od drugiego semestru indywidualne zainteresowania studiujących są rozwijane w ramach jednej z trzech specjalności (filmoznawstwo, kultury miasta oraz praktyki uczestnictwa w kulturze). Nasi studiujący i absolwenci pracują w instytucjach kultury (teatrach, kinach, ośrodkach kultury, klubach, centrach dziedzictwa), w sektorze GLAM (galeriach, bibliotekach, archiwach, muzeach), mediach i sektorze kreatywnym (portalach, mediach sieciowych, agencjach interaktywnych, promocyjnych i reklamowych, stacjach radiowych i telewizyjnych). Są także cenionymi pracownikami w branży organizacji festiwali muzycznych, filmowych czy literackich. Mają wysokie kompetencje w zakresie content designu i budowaniu marek w mediach społecznościowych. Chętnym oferujemy ponadprogramowe aktywności w ramach kół naukowych (m.in. filmowego, teatralnego, antropologicznego), projektów grantowych nastawionych na praktyczne działania oraz wyjazdów zagranicznych (program Erasmus+).

Kształcenie na kierunku kulturoznawstwo II stopnia jest realizowane w ramach trzech ścieżek:

ścieżka badawcza

prezentuje najważniejsze kierunki badań nad kulturą, kształcąca wiedzę oraz umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, z uwzględnieniem perspektyw subdyscyplin składających się na nauki o kulturze (w tym antropologii kulturowej, filmoznawstwa, komunikacji kulturowej, teatrologii, kultury literackiej i innych);


ścieżka zawodowa

przygotowująca studiujących do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie studiów;


ścieżka rozwojowa

w jej ramach oferujemy zajęcia o charakterze tutoringowym, mające pomóc studiującym w rozeznaniu lub sprecyzowaniu swoich zainteresowań badawczych i profesjonalnych oraz w znalezieniu sposobów na ich pogłębianie.


Część zajęć może być realizowana poza murami Uniwersytetu, np. w muzeach, galeriach, teatrach, kinach i innych miejscach. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, która ma charakter badawczy i sytuuje się w obszarze tematycznym określonym nazwą wybranej specjalności: filmoznawstwa, kultur miasta lub praktyk uczestnictwa w kulturze.

SPECJALNOŚCI

Filmoznawstwo


Specjalność przygotowuje do prowadzenia zaawansowanych badań filmoznawczych. Oferuje wiedzę w zakresie kina najnowszego oraz jego miejsca wśród innych sztuk, mediów oraz rozmaitych zjawisk kultury cyfrowej. Przede wszystkim daje narzędzia pozwalające analizować i interpretować przekazy audiowizualne, ze szczególnym naciskiem na filmy i seriale, pozwalając zarazem na doskonalenie warsztatu krytyka filmowego. Skierowana jest zarówno do pasjonatów filmu i seriali pragnących zbadać współczesną kulturę audiowizualną, jak i do osób zainteresowanych pracą (lub już pracujących) m.in. w kinach, centrach filmowych i medialnych, instytucjach zajmujących się organizacją festiwali filmowych, krytyczek/krytyków oraz edukatorek/edukatorów filmowych medialnych.

Praktyki uczestnictwa w kulturze


Specjalność przygotowuje do prowadzenia zaawansowanych badań praktyk uczestnictwa w kulturze oraz uczy, jak opowiadać o nich w atrakcyjny i angażujący sposób. Daje narzędzia pozwalające realizować projekty historii mówionej, prowadzić profesjonalne jakościowe badania terenowe i pracować na materiałach archiwalnych, by wydobywać z nich unikalne treści. Szkoli także w technikach storytellingowych, pozwala doskonalić warsztat z zakresu publicystyki nowomedialnej i tradycyjnej oraz eksperymentować z praktykami performatywnymi, dramatopisarstwem i projektowaniem treści ekspozycji muzealnych. Skierowana jest do osób zainteresowanych pracą badawczą i merytoryczną w sektorze GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), edukacją i animacją kultury, działalnością kuratorską i publicystyczną, zawodem przewodnika i interpretatora dziedzictwa kulturowego.

Kultury miasta


Specjalność kształci umiejętności i daje wiedzę z zakresu problematyki miejskiej skoncentrowanej na estetyce miasta i komunikacji kulturowej. Uczy profesjonalnego komunikowania się – daje kompetencje, które pozwalają skutecznie informować i przekonywać oraz osadza je w kontekście praktyk miejskich i strategii. Osoba studiująca poznaje warsztat naukowy pozwalający diagnozować stan przestrzeni miejskiej w perspektywie estetycznej i komunikacyjnej, identyfikuje procesy komunikacyjne oraz artystyczne wykorzystujące nowe technologie, poznaje zasady podejmowania innowacyjnych rozwiązań przestrzennych i komunikowania o nich społeczeństwu. Abosolwent(ka) specjalności posiada dobrą znajomość języka mediów, kodów komunikacyjnych oraz estetycznych uwarunkowań przestrzeni miejskiej. Jest specjalist(k)ą przygotowanym/przygotowaną do pracy w: instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych decydujących o charakterze miast w ich wymiarze lokalnym, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w reklamie i agencjach public relations, w instytucjach kultury zajmujących się organizacją imprez masowych i wydarzeń kulturalnych oraz edukacją medialną i artystyczną. Może pracować jako rzecznik prasowy instytucji miejskiej czy firmy, specjalista ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. social media, doradca w zakresie prowadzenia kampanii PR i kampanii reklamowych. Z powodzeniem odnajdzie się w mediach i agencjach interaktywnych. Jest także przygotowany / przygotowana do tworzenia inicjatyw obywatelskich oraz projektów miejskich w ramach instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące do pracy w:

  • wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism,
  • radiu i telewizji,
  • teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach,
  • rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
  • agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

Mogą pełnić funkcje doradcze i eksperckie w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, są także przygotowani do nadzorowania projektów z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej.

Kampus Katowice

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Aktywność studentów

plakat I konferencji studentów kulturoznawstwa i kultur mediów FRUCTUS

FRUCTUS. Konferencja Studentów Kulturoznawstwa i Kultur Mediów

Konferencja prezentująca dorobek studentów kulturoznawstwa i kultur mediów,  nawiązująca do tego, co już udało się osiągnąć studentom, ale również przedstawiająca owoce naszych badań na różnych etapach realizacji. Na konferencji FRUCTUS można wysłuchać referatów o drogach naukowego rozwoju, o trudach i radościach publikacji w czasopismach (także tych punktowanych), o pierwszych próbach udziału w interesujących projektach, o osiągnięciach studentów. To okazja do wymiany doświadczeń, rozmów, dyskusji, Q&A.

film-1155439_1920

„Maratończyk” to cykl nocnych seminariów filmowych odbywających się w przestrzeni Wydziału Humanistycznego UŚ od 2017 roku z inicjatywy ówczesnych studentów i studentek kulturoznawstwa. Spotkania mają na celu integrowanie społeczności akademickiej, stwarzając warunki do wspólnej dyskusji o kinie i kontekstach okołofilmowych.

OTWARTA KULTURA | DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW

Otwarta kultura | Dzień Kulturoznawstwa i Kultur Mediów

Święto każdej studentki i studenta kulturoznawstwa i kultur mediów na Uniwersytecie Śląskim. W murach Wydziału Humanistycznego odbywają  się warsztaty dla licealistów, projekcje i rozmowy, panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi oraz nocne seminarium filmoznawcze. Wydarzenie jest szansą, by zaangażować się w życie studenckie i poznać specyfikę naszych kierunków studiów. Przede wszystkim stanowi jednak okazję, by lepiej się poznać i opowiedzieć o swoich projektach i pasjach.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

dr Piotr Aptacy
e-mail: piotr.aptacy@us.edu.pl

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

return to top