Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie uśmiechniętej kobiety prowadzącej spotkanie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny doradztwo filozoficzne i coaching

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching przygotowują do zastosowania filozofii w praktyce poradniczej i prowadzenia profesjonalnych procesów coachingowych. Rozwijają szereg przydatnych umiejętności związanych z budowaniem relacji międzyludzkich, prawidłowym komunikowaniem się, pracą w zespole. Ponadto dostarczają znajomości teorii, metod i technik do zastosowania w obszarze szeroko pojętego rozwoju indywidualnego i grupowego.

Doradca filozoficzny przygotowywany jest do pracy z osobami przeżywającymi kryzysy egzystencjalne (np. śmierć, poczucie wyobcowania, brak sensu życia, samotność) lub dylematy moralne, poszukającymi zrozumienia w zmaganiach życiowych, chcących odnaleźć własny system wartości.

Filozof-praktyk uczy się też wykorzystania metod krytycznego myślenia, racjonalnego badania przekonań, poszerzania horyzontów w zakresie etycznych i kulturowych uwarunkowań światopoglądów. Prowadzenie personalnych procesów coachingowych wymaga od studenta poznania specyficznych reguł komunikacji, postawy autentyczności i zaufania w budowaniu relacji, znajomości standardów czołowych organizacji branżowych, zawodowych kodeksów etycznych, specyficznych technik i narzędzi.

W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, metodyki i teorii coachingu, rozwoju kompetencji interpersonalnych, superwizji procesów coachingowych, wiele zajęć ma charakter laboratoryjny (odbywają się w małych grupach i skupiają się na kształceniu praktycznych umiejętności).

Student ma również możliwość wyboru zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami, gdyż oferowanych jest wiele modułów o charakterze fakultatywnym, interdyscyplinarnym, których zadaniem jest poszerzenie horyzontów myślowych.

Program studiów zakłada, że oprócz modułów teoretycznych mających tradycyjną formę wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, wiele zajęć ma charakter praktyczny. Na praktycznych zajęciach studenci prowadzą sesje na forum grupy lub w parach, analizują kazusy (w tym nagrania sesji coachingowych lub doradczych), poszerzają świadomość warsztatu pracy dzięki otrzymywaniu informacji zwrotnych od uczestników i prowadzących zajęcia specjalistów, poznają zastosowania narzędzi i technik samorozwoju.

Od studentów oczekujemy gotowości do pracy ze sobą, respektowania zasad etycznych związanych z profesją coacha i doradcy filozoficznego, refleksyjności i wzajemnej empatii.


Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching prowadzone są dwustopniowo. Na pierwszym stopniu realizowane są w profilu ogólnoakademickim (6 semestrów), natomiast na drugim stopniu są studiami o profilu praktycznym (4 semestry). Studia I stopnia i II stopnia można odbyć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia w trybie stacjonarnym cechują się większą liczbą godzin w programie w stosunku do studiów niestacjonarnych. Poza tym program jest identyczny, czyli student realizuje dokładnie te same moduły, co na studiach w trybie stacjonarnym (poza zajęciami z WF na I stopniu).

STUDIA I STOPNIA

Pierwszy stopień nie jest podzielony na specjalności, a program nie obejmuje praktyk zawodowych.

Nie oznacza to jednak, że student nie uczy się praktyki coachingowej, a jedynie, że element pracy z klientami zewnętrznymi jest ograniczony do jednego procesu w ramach modułu warsztaty coachingowe z superwizją.

Studia licencjackie dostarczają solidnych fundamentów wiedzy w zakresie filozofii i psychologii.

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia realizowane są w dwu specjalnościach, a są to: doradztwo indywidualne i life coachnig oraz doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy. Studenci realizują praktyki zawodowe począwszy od drugiego semestru studiów, a praca końcowa (magisterska) ma również charakter praktyczny.

Nie trzeba być absolwentem studiów I stopnia, aby ukończyć doradztwo filozoficzne i coaching jako kierunek magisterski, ale łatwiejsze będzie to dla osób, które ukończyły kierunek humanistyczny lub społeczny na I stopniu, ponieważ drugi stopień wprowadza moduły specjalistyczne w zakresie filozofii i psychologii w celu pogłębienia znajomości tych dziedzin.

SPECJALNOŚCI

doradztwo indywidualne i life coachnig

Specjalność ma na celu przygotowanie studentów do pracy z klientem indywidualnym w oparciu o metody coachingowe i filozoficzne.

Będzie to praca nad samorozwojem, budowaniem relacji i optymalizacją komunikacji, rozstrzyganiem dylematów etycznych, samokształceniem, holistycznym spojrzeniem na życie w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych, wyznaczaniem celów i odpowiedzialnym kształtowaniem swoich wyborów, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych doświadczeń życiowych oraz odkrywaniem sensu.

Przygotowanie do pracy mają dać moduły teoretyczne i praktyczne, takie jak:

 • metodyka coachingu,
 • metoda fenomenologiczna,
 • laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych,
 • filozofie życia,
 • psychologia pozytywna,
 • etyka zawodowa,
 • analiza transakcyjna,
 • etyka społeczna,
 • warsztat metodyki doradztwa filozoficznego,
 • life coaching z superwizją,
 • filozofia i psychologia egzystencjalna

oraz praktyki zawodowe w zakresie prowadzenia sesji doradczo-filozoficznych z klientami indywidualnymi i sesji life coachingowych.

doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy

Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli business coachów, audytorów etycznych, specjalistów z zakresu określania sytemu wartości i tzw. filozofii organizacji, doradców w zakresie budowania efektywnej kultury organizacyjnej, szkoleniowców kształtujących kompetencje miękkie w biznesie.

Na specjalności tej realizowane będą następujące moduły o charakterze teoretycznym i praktycznym:

 • metodyka coachingu,
 • filozofia zarządzania,
 • etyka zawodowa,
 • laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych,
 • psychologia pozytywna,
 • analiza transakcyjna,
 • metodyka szkoleń rozwojowych,
 • metodyka doradztwa filozoficznego,
 • audyt etyczny,
 • business coaching z superwizją,
 • coaching zespołowy,
 • rynek usług coachingowych,
 • kultura współczesnych organizacji

oraz praktyki zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń rozwojowych dla klientów instytucjonalnych oraz sesji business coachingu.

– doradcy filozoficznego, w tym animatora wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne),

– life coacha, business coacha,

– specjalisty od spraw kultury organizacyjnej, pracownika działu HR w organizacjach nastawionych na rozwój,

– opiniodawcy etycznego i audytora (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji),

– w zawodach wymagających wysokiej biegłości komunikacyjnej, umiejętności budowania relacji, racjonalnego planowania działań, wysokiej świadomości etycznej,  na rynku usług szkoleniowych.

Co wyróżnia nasz kierunek?

Kierunek Doradztwo filozoficzne i coaching wyróżnia to, że powstał on jako pierwszy w Polsce kierunek łączący filozofię z coachingiem. Kierunek przeszedł pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej poświadczającą, że spełnione zostały wszystkie standardy w zakresie kształcenia akademickiego. Na kierunku zatrudniani są zewnętrzni specjaliści praktycy, w tym osoby posiadające najwyższe certyfikaty międzynarodowych organizacji branżowych. Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią nie tylko badacze, ale również praktycy: coachowie, doradcy filozoficzni i psychoterapeuci.

Wielu naszych absolwentów z powodzeniem rozwija własną praktykę coachingową, szkoleniową lub doradczą, zdobyło dodatkowe kwalifikacje w zakresie psychoterapii lub innych specjalności związanych z pomocą człowiekowi, część absolwentów współtworzyło Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego i obecnie w nim działa. Kierunek jest doceniany za to, że daje szansę do samorozwoju, pobudza kreatywność, przygotowuje do życia w zmieniającym się świecie, w którym uczymy się przez całe życie.

Poznaj nas lepiej

Kampus Katowice

Aktywności studentów

osoby siedzące przy stole pracujące nad projektem

Koło Studenckie „Superwizja”

W ramach koła działa koleżeńska grupa superwizyjna składająca się ze studentów doradztwa filozoficznego i coachingu. Celem spotkań jest ćwiczenie prowadzenia sesji coachingowych, trenowanie umiejętności coachingowych, wymiana doświadczeń zawodowych z pracy coacha, przekazywanie feedbacku oraz integracja studentów DFiC.

grafika przedstawiająca osobę w stroju absolwenta otoczoną certyfikatem, książkami i tabletami

Certyfikaty i akredytacje

Student posiada przygotowanie pozwalające się ubiegać o certyfikaty i akredytacje czołowych organizacji branżowych w dziedzinie coachingu (np. International Coach Federation, Izba Coachingu). Może starać się również o członkostwo w Polskim Towarzystwie Doradztwa Filozoficznego.

korytarz w starej bibliotece z półkami wypełnionymi książkami

Współpraca

 • Uniwersytet w Salzburgu,
 • Uniwersytet Poczdamski,
 • Uniwersytet w Joaninie,
 • Uniwersytet Kraju Basków,
 • Uniwersytet Bukareszteński,
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
 • Uniwersytet w Ostrawie,
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

 

Gdzie będziesz studiować?

return to top