Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: rysunek przedstawiający kamerzystę nagrywającego wywiad w studiu telewizyjnym – prowadząca wiadomości rozmawia z gościem programu telewizyjnego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny kultury mediów

KULTURY MEDIÓW

Interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa.

Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi.

Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur.

Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym.

W roku akademickim 2023-2024 studia są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej.

STUDIA I STOPNIA

Na studiach I stopnia w ramach specjalności nowe media student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w kilku blokach programowych: historia (historia społeczna i polityczna, historia nauk humanistycznych i historia różnych sztuk) – zajęcia dają wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; teoria (teoria kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych, teoria różnych sztuk); multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych, ich społecznych i profesjonalnych kontekstach wykorzystania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi); nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa); transformacje technologicznej codzienności (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu sieci zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość).

STUDIA II STOPNIA

Na studiach drugiego stopnia studenci realizują grupę przedmiotów obowiązkowych oraz grupę przedmiotów fakultatywnych. W pierwszej grupie występują m.in. następujące przedmioty: prawo w komunikacji społecznej, sztuka publicznego przemawiania i autoprezentacji, psychologia komunikacji czy zarządzanie projektem. Warto wspomnieć także o przedmiotach realizowanych w języku angielskim: komunikacja kryzysowa (crisis communication) oraz komunikacja międzykulturowa (intercultural communication). W ramach drugiej odbywają się zajęcia z analizy tekstów kultury, warsztatów pisania kreatywnego, narzędzi cyfrowych w komunikacji społecznej czy ekonomii i przedsiębiorczości.

SPECJALNOŚCI

Estetyka wizualna: przestrzeń – doświadczenie – design


Specjalność obejmuje wiedzę z zakresu sztuki obrazowania, designu, architektury, urbanistyki oraz muzyki w kontekście mediów elektronicznych, a także mediów mieszanych (przenikania się mediów elektronicznych i tradycyjnych). Student uczestniczy w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej estetyki, rozpoznaje różne aspekty designu – od sztuki użytkowej, poprzez modę, grafikę i typografię, po działania designerskie w mediach. Specjalność dostarcza także narzędzi do analizy nowomedialnych praktyk artystycznych i sztuki Internetu oraz działań z zakresu kształtowania architektury i przestrzeni miasta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Student uczestniczy w opracowywaniu planów konkretnych miejsc, jest przygotowany do opracowywania projektów adaptacyjnych w przestrzeni miejskiej, w tym obiektów zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych. Na zajęciach warsztatowych poznaje sposoby wykorzystania nowych technologii w projektowaniu.

Specjalność daje możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

Komunikacja medialna


W ramach specjalności student poznaje problematykę z zakresu ukierunkowanego kulturowo medioznawstwa oraz teorii informacji i komunikacji, bierze udział w zajęciach warsztatowych dotyczących nowych mediów i różnych aspektów komunikacji. Specjalność dostarcza narzędzi do profesjonalnej analizy języka mediów i kodów komunikacyjnych, buduje świadomość wizualną i nowomedialną. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu interpretacji przekazów audiowizualnych, analizy roli słowa i gestu w procesach wymiany informacji, analizy zachowań komunikacyjnych w mediach, zasad komunikowania, software studies, interfejsów w kulturze, multimediów w sztuce i nauce, literatury w Sieci, sztuki nowych mediów, dyskursów medialnych, public relations i komunikacji wizerunkowej, transgresji medialnych i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych, agencjach interaktywnych, reklamowych i artystycznych oraz do pracy w działach social media, kontaktów z mediami i PR, do organizowania imprez masowych, edukacji medialnej i promowania działań medialnych.

Kultury wizualne: fotografia, film, media


Specjalność integruje wiedzę z zakresu kulturowo zorientowanego medioznawstwa. Student zdobywa historyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o dawniejszych i współczesnych kulturach mediów obrazowych, uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy i interpretacji przekazów medialnych, cyberkultury, archiwizacji i udostępniania przekazów audiowizualnych, praktyk medialnych, mediów w kulturze uczestnictwa, wybranych zagadnień imagologii i designu, współczesnej kultury audiowizualnej, konwergencji mediów, estetyki filmu, komiksu, animacji i gier komputerowych, technologii mediów. Student bierze także udział w warsztatach nowomedialnych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych i przemysłach kreatywnych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie organizowania widowisk medialnych oraz edukacji medialnej, a także krytyki mediów w środkach masowego przekazu.

Publicystyka nowomedialna


Celem specjalności jest synchroniczne ujmowanie zjawisk literackich i publicystycznych w ścisłym związku z mediami elektronicznymi, estetyką i komunikacją kulturową. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu literatury współczesnej i najnowszej, nowych gatunków i form literackich, bezpośrednio związanych z Internetem i mediami (fikcja, hiperfikcja, hipertekst). Dzięki ukierunkowanym praktycznie warsztatom i laboratoriom student zdobywa umiejętności praktyczno-warsztatowe z dziedziny publicystyki nowomedialnej, krytyki artystycznej i promocji książki.

Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w tradycyjnych, jak i w nowomedialnych instytucjach związanych z życiem literackim, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i medialnej.

Widowiska kulturowe


W ramach specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr dramatyczny, plastyczny, gatunki muzyczne, formy estradowe), współczesnych performansów artystycznych, praktyk performatywnych w życiu publicznym (polityka, sport, ceremonie religijne, imprezy rozrywkowe i inne formy aktywności społecznej), związków widowisk z mediami elektronicznymi (teatr telewizyjny, teatr w Internecie, wideoart, instalacje). Student poznaje instytucjonalne konteksty funkcjonowania praktyk widowiskowych.

Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze organizatorów imprez masowych, twórców widowisk, animatorów kultury, doradców i konsultantów, do prowadzenia działalności krytycznej i medialnej.  Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury i agencjach artystycznych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem widowisk, instytucjach oświatowych prowadzących edukację teatralną, w agencjach promocji i reklamy, w teatrze i mediach tradycyjnych oraz elektronicznych.

Pracodawcami absolwentów mogą być:

 • agencje interaktywne i reklamowe,
 • media elektroniczne,
 • agencje artystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • działy współpracy z mediami,
 • agencje PR i marketingu,
 • instytucje kultury,
 • firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych,
 • działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej.

Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.

Kampus Katowice

Poznaj nas lepiej

Aktywność studentów

plakat I konferencji studentów kulturoznawstwa i kultur mediów FRUCTUS

FRUCTUS. Konferencja Studentów Kulturoznawstwa i Kultur Mediów

Konferencja prezentująca dorobek studentów kulturoznawstwa i kultur mediów,  nawiązująca do tego, co już udało się osiągnąć studentom, ale również przedstawiająca owoce naszych badań na różnych etapach realizacji. Na konferencji FRUCTUS można wysłuchać referatów o drogach naukowego rozwoju, o trudach i radościach publikacji w czasopismach (także tych punktowanych), o pierwszych próbach udziału w interesujących projektach, o osiągnięciach studentów. To okazja do wymiany doświadczeń, rozmów, dyskusji, Q&A.

plakat wernisażu studentów kultur mediów

Wernisaż wystawy studentów kultur mediów

Wystawa video-artów I need to remember how I (for)got you organizowana jest w ramach przedmiotu ekspozycje sztuki – prace to przede wszystkim interpretacja poezji oraz muzyki.

OTWARTA KULTURA | DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW

Otwarta kultura | Dzień Kulturoznawstwa i Kultur Mediów

Święto każdej studentki i studenta kulturoznawstwa i kultur mediów na Uniwersytecie Śląskim. W murach Wydziału Humanistycznego odbywają  się warsztaty dla licealistów, projekcje i rozmowy, panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi oraz nocne seminarium filmoznawcze. Wydarzenie jest szansą, by zaangażować się w życie studenckie i poznać specyfikę naszych kierunków studiów. Przede wszystkim stanowi jednak okazję, by lepiej się poznać i opowiedzieć o swoich projektach i pasjach.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

dr Paweł Paszek
tel.: 667 858 197
e-mail: pawel.paszek@us.edu.pl

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

return to top