Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Praktyczny kierunek studiów

o humanistycznym charakterze, nastawiony na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej. Powstał jako odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy, na którym poszukiwane są właściwie przygotowane kadry rzecznikowskie, negocjatorskie i powiązane z szeroko rozumianą promocją.

Studia rozwijają umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Studenci_tki komunikacji promocyjnej i kryzysowej poznają zagadnienia dotyczące m.in. reklamy, marketingu, autopromocji, negocjacji i mediacji. Poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji.

Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawiania komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym.

Kształcimy ludzi odważnych, kreatywnych, otwartych na potrzeby społeczeństwa XXI wieku. Świadomych wagi słowa, które właściwie użyte, może okazać się lekarstwem, ale może też wywołać chorobę i kryzys, może budować, ale również zagrażać ładowi społecznemu. Uczymy, jak poprzez dobrą komunikację rozwiązywać konflikty, negocjować racje, a przede wszystkim lepiej rozumieć świat, siebie i innych ludzi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest program obejmujący zarówno przedmioty stanowiące bazę przygotowującą do wielowymiarowego kształcenia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, jak i przedmioty o charakterze specjalistycznym odnoszące się do marketingu i reklamy, doradztwa wizerunkowego oraz negocjacji i mediacji.

Studenci_tki mają także w trakcie studiów do wyboru moduły obszarowe powiązane z bogatą ofertą uniwersytetu, prezentujące różne akademickie i erudycyjne treści. W trakcie dwóch ostatnich semestrów studenci realizują seminarium dyplomowe, którego efektem jest praca licencjacka.

Komunikacja promocyjna i kryzysowa to studia o profilu praktycznym, co oznacza, że część zajęć prowadzą osoby, których praca zawodowa związana jest m. in. z promocją, public relations lub negocjacjami. Duża liczba godzin praktyk (720) pozwala już w trakcie i w ramach studiów dobrze rozpoznać rynek pracy, co ma istotny wpływ na dalsze losy zawodowe absolwentów_ek.

Studia nie tylko oferują wiedzę z zakresu komunikowania społecznego i interpersonalnego, ale przede wszystkim kształtują umiejętności komunikacyjne i dzięki temu przygotowują kompetentne kadry rzeczników prasowych, negocjatorów, doradców wizerunkowych i specjalistów ds. promocji.

STUDIA II STOPNIA

Na studiach drugiego stopnia studenci realizują grupę przedmiotów obowiązkowych oraz grupę przedmiotów fakultatywnych. W pierwszej grupie występują m.in. następujące przedmioty: prawo w komunikacji społecznej, sztuka publicznego przemawiania i autoprezentacji, psychologia komunikacji czy zarządzanie projektem. Warto wspomnieć także o przedmiotach realizowanych w języku angielskim: komunikacja kryzysowa (crisis communication) oraz komunikacja międzykulturowa (intercultural communication). W ramach drugiej odbywają się zajęcia z analizy tekstów kultury, warsztatów pisania kreatywnego, narzędzi cyfrowych w komunikacji społecznej czy ekonomii i przedsiębiorczości.

 • rzecznicy prasowi firm, organizacji, w strukturach władzy państwowej,
 • pracownicy biur prasowych,
 • specjaliści od promocji w strukturach samorządowych,
 • specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm,
 • doradcy wizerunkowi,
 • specjaliści w zakresie brand marketingu,
 • negocjatorzy kryzysowi,
 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla,
 • pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej,
 • mediatorzy w sytuacjach kryzysowych,
 • dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów,
 • specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji.

Koła naukowe

Poznaj nas lepiej

Aktywność studentów

warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Po dwóch stronach języka”

Projekt edukacyjny „Po dwóch stronach języka”.

Projekt podejmuje niezwykle trudną, istotną i aktualną problematykę – biorąc szczególnie pod uwagę aspekt bezpieczeństwa dzieci i młodzieży „w sieci” – dotykającą zjawisk hejtu i mowy nienawiści. Studentki, odwołując się do koncepcji Porozumienia Bez Przemocy, przeprowadziły w jednej ze śląskich szkół warsztaty, podczas których pokazały uczniom, w jaki sposób przebiega konstruktywna komunikacja i jak można radzić sobie w sytuacji eskalacji emocji. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych warsztatów jest film edukacyjny, zrealizowany przez Członkinie zespołu.

konferencja koła naukowego Komunikator

Partnerstwo w komunikacji

Celem konferencji jest tytułowe partnerstwo w komunikacji. W dobie rosnącej kultury indywidualizmu i silnej koncentracji na jednostce chcemy zwrócić szczególną uwagę na partnera danego wydarzenia komunikacyjnego, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Komunikator.

Kampus Katowice

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Joanna Ulijarczyk

e-mail: joanna.ulijarczyk@us.edu.pl
tel.: 32 2009 260
pok. B1.11

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

return to top