Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Grafika: zdjęcie młodych ludzi pracujących wspólnie nad projektem; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny komunikacja promocyjna i kryzysowa

OPIS KIERUNKU

Komunikacja promocyjna i kryzysowa to praktyczny kierunek studiów o humanistycznym charakterze, nastawiony na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej.

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na właściwie przygotowane kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji.

Studia kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej poznają zagadnienia dotyczące m.in. reklamy, marketingu, autopromocji, negocjacji i mediacji. Poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji.

Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawiania komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Na studiach pierwszego stopnia studenci realizują program zgodnie z wybraną (po pierwszym semestrze) specjalnością. Część przedmiotów pojawia się na wszystkich specjalnościach, co stanowi bazę przygotowującą do wielowymiarowego kształcenia absolwenta kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Drugą grupę stanowią przedmioty powiązane z poszczególnymi specjalnościami: na komunikacji promocyjnej dotyczą m.in. marketingu i reklamy, na doradztwie wizerunkowym i rzecznikostwie są to m.in. warsztaty rzecznikowskie czy językowy savoir-vivre, na negocjacjach kryzysowych m.in. warsztaty pracy negocjatora oraz zajęcia, na których poruszane są zagadnienia negocjacyjne i mediacyjne. Studenci mają także do wyboru w trakcie studiów cztery wykłady monograficzne, prezentujące różne akademickie i erudycyjne treści. Ponadto w trakcie dwóch ostatnich semestrów studenci realizują seminarium dyplomowe, którego efektem jest praca z zakresu własnych zainteresowań w ramach kierunku.

Na specjalności komunikacja promocyjna kształci się specjalistów praktyków posiadających wiedzę oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w promowaniu towarów, usługi i idei. Specjaliści znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych i piarowskich, w urzędach miasta, województwa i gminy – w działach promocji regionu, w działach reklamowych redakcji, będą specjalistami w promowaniu usług turystycznych i promocji kultury; w działach marketingu i promocji różnych firm. Dzięki wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i estetyki mogą pełnić także rolę doradcy w tworzeniu graficznej identyfikacji firmy i organizacji.

Na specjalności doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo kształci się specjalistów od spraw komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, firm i jednostek, specjalistów od zarządzania informacją, kreowania wizerunku firmy, budowania strategii informacyjnej firmy i organizacji. Absolwenci tej specjalności jako rzecznicy prasowi będą prowadzić politykę informacyjną oraz doradztwo informacyjne, współdziałać z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, w czym przyda im się rozwijana na studiach umiejętność kreatywnego myślenia i tworzenia strategii komunikacyjnej każdej jednostki. Rzecznicy znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych i agencjach public relations, w jednostkach administracji państwowej wszystkich szczebli, w samorządach terytorialnych oraz działach promocji różnych firm.

Na specjalności negocjacje kryzysowe kształci się specjalistów z zakresu zarządzania organizacją, postrzegania, reagowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych, mających wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych, znajomość procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych. Absolwent specjalności będzie przygotowany do udzielenia pierwszej pomocy emocjonalnej osobom w kryzysie, będzie znał możliwości wykorzystania elementów PR skupionych na komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu informacją w celu stworzenia efektywnego modelu komunikowania. Może znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym, wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli, w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych.

STUDIA II STOPNIA

Na studiach drugiego stopnia studenci realizują grupę przedmiotów obowiązkowych oraz grupę przedmiotów fakultatywnych. W pierwszej grupie występują m.in. następujące przedmioty: prawo w komunikacji społecznej, sztuka publicznego przemawiania i autoprezentacji, psychologia komunikacji czy zarządzanie projektem. Warto wspomnieć także o przedmiotach realizowanych w języku angielskim: komunikacja kryzysowa (crisis communication) oraz komunikacja międzykulturowa (intercultural communication). W ramach drugiej odbywają się zajęcia z analizy tekstów kultury, warsztatów pisania kreatywnego, narzędzi cyfrowych w komunikacji społecznej czy ekonomii i przedsiębiorczości.

 • rzecznicy prasowi firm, organizacji, w strukturach władzy państwowej,
 • pracownicy biur prasowych,
 • specjaliści od promocji w strukturach samorządowych,
 • specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm,
 • doradcy wizerunkowi,
 • specjaliści w zakresie brand marketingu,
 • negocjatorzy kryzysowi,
 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla,
 • pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej,
 • mediatorzy w sytuacjach kryzysowych,
 • dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów,
 • specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji.

Koła naukowe

Aktywność studentów

warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Po dwóch stronach języka”

Projekt edukacyjny „Po dwóch stronach języka”.

Projekt podejmuje niezwykle trudną, istotną i aktualną problematykę – biorąc szczególnie pod uwagę aspekt bezpieczeństwa dzieci i młodzieży „w sieci” – dotykającą zjawisk hejtu i mowy nienawiści. Studentki, odwołując się do koncepcji Porozumienia Bez Przemocy, przeprowadziły w jednej ze śląskich szkół warsztaty, podczas których pokazały uczniom, w jaki sposób przebiega konstruktywna komunikacja i jak można radzić sobie w sytuacji eskalacji emocji. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych warsztatów jest film edukacyjny, zrealizowany przez Członkinie zespołu.

konferencja koła naukowego Komunikator

Partnerstwo w komunikacji

Celem konferencji jest tytułowe partnerstwo w komunikacji. W dobie rosnącej kultury indywidualizmu i silnej koncentracji na jednostce chcemy zwrócić szczególną uwagę na partnera danego wydarzenia komunikacyjnego, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Komunikator.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

e-mail: ewa.bilas-pleszak@us.edu.pl

return to top