Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie dwóch śmiejących się kobiet siedzących na trawniku przed budynkiem Katedry w Berlinie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska I stopnia stacjonarne

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z pięciu ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: interkulturowe studia niemcoznawcze, język niemiecki od podstaw, język szwedzki, nauczycielska, tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych.

W ramach specjalności studenci realizują trzy grupy modułów: A. kierunkowe (ogólne), B. specjalistyczne (wybierane przez rekrutację na daną specjalność albo wybierane dodatkowo w toku studiów), C. praktykę dydaktyczną i psychologiczno-pedagogiczną (dla specjalności nauczycielskiej), D. pozostałe (tu: dodatkowy język obcy, wychowanie fizyczne).

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie fasady budynku z kolumnami z napisem Berlinie, przed którą frunie bańka mydlana; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze I stopnia stacjonarne

Kształcenie w ramach specjalności interkulturowe studia niemcoznawcze oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim koncentruje się na znajomości kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), jak również na poznaniu historii, literatury i kultury niemieckojęzycznej na Śląsku.

Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych zajmujących się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.

W odróżnieniu od innych specjalności w ramach interkulturowych studiów niemcoznawczych punkt ciężkości spoczywa na zgłębieniu kompetencji interkulturowych. Zakłada się także rozwój sztuki pisania i redagowania tekstów, także prasowych.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety trzymającej małą flagę Niemiec i pokazującej gest ok; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: język niemiecki od podstaw I stopnia stacjonarne

Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do kandydatów nieposiadających znajomości języka niemieckiego. W ciągu sześciu semestrów kształcenia zakłada się od studenta osiągnięcie poziomu językowego B2.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w firmach, biurach, podmiotach gospodarczych, w których język niemiecki istotnym narzędziem pracy.

Program studiów przewiduje, oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego, także moduły z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej czy tłumaczeń. Ważnym celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji interkulturowych, poprzez pogłębianie wiedzy na temat realiów życia w krajach niemieckojęzycznych.

Grafika: zdjęcie fragmentu mapy z napisem SWEDEN, w który wbita jest pinezka; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: język szwedzki I stopnia stacjonarne

Studenci podejmujący kształcenie na tej specjalności posiądą, dzięki rozszerzonemu programowi praktycznej nauki języka, kompetencje językowe w zakresie dwóch języków: szwedzkiego i niemieckiego. Otrzymają także wykształcenie w zakresie literatury, kultury i zagadnień translacji obu języków.

Program specjalności przygotowuje studentów do swobodnego posługiwania się językiem szwedzkim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach biznesowych, a także do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe.

Absolwent pozyska oprócz umiejętności językowych, kompetencje w zakresie pracy z tekstem współczesnych mediów (z wykorzystaniem terminologii polskiej i szwedzkiej), umiejętność korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej.

Od kandydatów nie wymaga się wcześniejszej znajomości obu języków.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety trzymającej w rękach stos książek, w tle dzieci w klasie piszące w zeszytach; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: nauczycielska I stopnia stacjonarne

Specjalność nauczycielska to ścieżka kształcenia dla tych kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby przekazywać swoje umiejętności językowe w procesie dydaktyki różnych szczebli i form edukacji.

Oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kulturze i literaturze krajów niemieckojęzycznych uzyskają oni przede wszystkim przygotowanie do prowadzenia lekcji języka niemieckiego i wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN.

Grafika: zdjęcie fragmentu czarnej klawiatury z jednym czerwonym przyciskiem z napisem TRANSLATE; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych I stopnia stacjonarne

W ramach specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakłada się przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego, korespondującej z teorią i praktyką przekładu, elementami marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

Absolwent tej specjalności pozyska, oprócz umiejętności językowych na poziomie B2-C1, przygotowanie merytoryczne z dziedziny języka biznesu, korespondencji handlowej, podstawowej terminologii prawniczo-ekonomicznej oraz z zakresu języka techniki i medycyny. Posiądzie również umiejętność czytania i tłumaczenia tekstów użytkowych, sporządzania korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej.

Student realizuje ponadto zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwa, które przyczyniają się do poszerzania jego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i stanowią podstawę wykształcenia tłumacza.

return to top