Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA CZESKIEGO

CCE – Certyfikowany egzamin z języka czeskiego

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach od roku 2014 posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania na Wydziale Humanistycznym UŚ certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego (CCE).

 

Kto certyfikuje?

Jednostką certyfikującą jest Uniwersytet Karola w Pradze za pośrednictwem swojej dedykowanej jednostki certyfikującej, którą jest Ústav jazykové a odborné přípravy (http://ujop.cuni.cz/), przeprowadzający egzaminy z języka czeskiego dla obcokrajowców w całej Europie.

Kierunek filologia słowiańska, jako jednostka wskazana po stronie Uniwersytetu Śląskiego do obsługi egzaminów, stanowi zagraniczny ośrodek egzaminacyjny w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego dla obcokrajowców (CCE).

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, które odbywają się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nowej formule egzaminu kandydaci piszą egzamin w sali, w której znajduje się administrator egzaminu i dwa komputery z kamerami, które rejestrują poprawny przebieg egzaminu. Część ustna odbywa się w tym samym pomieszczeniu, również w obecności administratora egzaminu. Egzaminator z Uniwersytetu Karola egzaminuje kandydata z wykorzystaniem transmisji wideo.

W 2022 roku certyfikacji podlegają poziomy biegłości od B1 do C1 (ESOKJ). Na poziomie B1 egzamin pisemny składa się z 3 komponentów: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu mówionego, ekspresja pisemna. Dla poziomów B2 i C1 obowiązuje dodatkowo test gramatyczno-leksykalny. Egzamin ustny składa się z 1 komponentu – ekspresji ustnej. Czas trwania egzaminu uzależniony jest od poziomu biegłości językowej.

Kandydaci rejestrują się na egzamin online na stronie jednostki certyfikującej pod adresem: http://ujop.cuni.cz/cce.

Uniwersytet Śląski jako ośrodek egzaminacyjny jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z kandydatami, którzy przystępują do egzaminu w Uniwersytecie Śląskim, oraz kompleksową organizację tego egzaminu. Każdy kandydat, który zarejestruje się na egzamin, otrzymuje regulamin egzaminu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące jego przebiegu.

Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 60% punktów z poszczególnych komponentów egzaminu.

Wyniki egzaminu każdy kandydat sprawdza samodzielnie online pod adresem: http://ujop.cuni.cz/zkousky/results/cce

Wyniki są dostępne nie wcześniej niż 30 dni od daty egzaminu.

Ani Uniwersytet Śląski, ani Ústav jazykové a odborné přípravy UK nie udzielają telefonicznej lub e-mailowej informacji na temat wyników egzaminu danego kandydata.

Pod tym linkiem znajdują się modelowe testy egzaminacyjne dla wszystkich poziomów biegłości językowej.

Kto przeprowadza egzamin?

Egzaminatorem jest pracownik jednostki certyfikującej (tj. Uniwersytetu Karola w Pradze), który łączy się z kandydatami i administratorem egzaminu za pomocą wideokonferencji. Testy egzaminacyjne, po uzupełnieniu, zostają zakodowane i przesłane do jednostki certyfikującej w Pradze. Pracownicy filologii słowiańskiej UŚ, przeszkoleni przez jednostkę certyfikującą, czuwają nad kompleksową organizacją egzaminu, nie dokonują jednak weryfikacji ani oceny testów egzaminacyjnych.

Kto wydaje certyfikat?

Certyfikat wydaje jednostka certyfikująca, tj. Ústav jazykové a odborné přípravy (Univerzita Karlova v Praze). Certyfikat uzyskany w wyniku egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym w Uniwersytecie Śląskim to ten sam dokument, który wydawany jest w przypadku przystąpienia do egzaminu w Uniwersytecie Karola w Pradze.

Po weryfikacji testów egzaminacyjnych przez jednostkę certyfikującą w Pradze i uzyskaniu przez kandydata wymaganej ilości punktów procentowych, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat językowy (CCE) i przesyła go w terminie do 7 tygodni od daty egzaminu do ośrodka egzaminacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. UŚ dostarcza dokumenty bezpośrednio do kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu w tym ośrodku egzaminacyjnym.

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzamin odbywa się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Informacja o godzinie i sali, w której odbywa się egzamin, podawana jest do wiadomości kandydatów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Jaka jest opłata za egzamin?

Opłata za egzamin w 2022 roku wynosi 1000 zł, opłata wnoszona jest na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegóły dotyczące płatności kandydaci otrzymają w wiadomości mailowej.

Jeżeli do egzaminu nie przystąpi minimalna wymagana liczba kandydatów (tj. 5 kandydatów ogółem bez względu na poziom biegłości językowej), Uniwersytet Śląski zwraca wniesioną opłatę w pełnej wysokości. Jeżeli któryś z kandydatów spośród tych, którzy uiścili opłatę egzaminacyjną, nie stawi się na egzamin CCE i w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty egzaminu usprawiedliwi swoją nieobecność na podstawie zwolnienia lekarskiego lub przedstawi wiarygodne dowody na przyczynę nieobecności związaną z pandemią Covid-19 (np. kwarantanna, ograniczenia w podróży), centrum egzaminacyjne zwróci 40% opłaty egzaminacyjnej.

Kiedy odbędzie się najbliższy egzamin?

Najbliższy certyfikowany egzamin z języka czeskiego (CCE) odbędzie się w czerwcu 2022 r.:

sobota 11.06.2022 – poziom B2
niedziela 12.06.2022 – poziom B1
poniedziałek 13.06.2022 – poziom C1

Adres: ul. Grota-Roweckiego 5,  41-200 Sosnowiec

Informacji o egzaminach, ich przebiegu i organizacji udziela dr Małgorzata Kalita (malgorzata.kalita@us.edu.pl)

 

Szczegółowe informacje: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

return to top