Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Filologia słowiańska

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2023/2024


Informujemy, że od 14.03.2024 r. godz. 16:00 do 18.03.2024 r. godz. 23:59 odbędzie się II tura (uzupełniająca) rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2023/2024 dla kierunku filologia słowiańska.

Rejestracja na przedmioty w USOS jest OBOWIĄZKOWA.

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu i najpóźniej trzy dni przed zakończeniem rejestracji do pana mgr. Łukasza Gęborka na adres mejlowy: lukasz.geborek@us.edu.pl.

Rejestracja odbywa się w systemie USOSWeb dostępnym pod adresem usosweb.us.edu.pl. Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na przedmioty wykazane  w Państwa harmonogramie zajęć.

Prosimy o zapisy na zajęcia zaraz po otwarciu rejestracji.

Państwa identyfikatorem w systemie jest numer PESEL. Hasło jest takie samo jak w systemie rejestracji żetonowych, za pomocą którego następuje rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego. W sytuacji gdy hasło zostanie zagubione prosimy skorzystać z formularza do odzyskiwania hasła dostępnego na stronie logowania.
W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o kontakt drogą mailową na adres usosweb@us.edu.pl

Dyżury pracowników – semestr letni 2023/2024 (aktualizacja 1.03.2024)

Studia licencjackie

I rok język czeski – dr Małgorzata Kalita, e-mail: malgorzata.kalita@us.edu.pl

I rok język chorwacki – dr Antonina Kurtok, e-mail: antonina.kurtok@us.edu.pl

I rok język słowacki – dr Marta Buczek, e-mail: marta.buczek@us.edu.pl

 

II rok filologia czeska – dr Joanna Derdowska, e-mail: joanna.derdowska@us.edu.pl

II rok filologia chorwacka – dr Paulina Pycia-Košćak, e-mail: paulina.pycia@us.edu.pl

II rok filologia słowacka – dr hab. Sylwia Sojda, e-mail: sylwia.sojda@us.edu.pl

 

III rok filologia czeska – dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ, e-mail: dariusz.tkaczewski@us.edu.pl

III rok filologia chorwacka – dr Magdalena Błaszak, e-mail: magdalena.blaszak@us.edu.pl

 


Studia magisterskie

specjalność tłumaczeniowa

 

I rok dr Katarzyna Majdzik Papić, e-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl

II rok dr Dorota Gołek-Sepetliewa, e-mail: dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl

Studia stacjonarne I stopnia

 

I rok język czeski – czeski2023@gmail.com

I rok język chorwacki – grupachorwacka2023@gmail.com

I rok język słowacki – filologiaslowacka@gmail.com

 

II rok filologia czeska – czeski2022@gmail.com

II rok filologia chorwacka – chorwacka2022@gmail.com

II rok filologia słowacka – grupaslowacka@gmail.com

 

III rok filologia czeska – bohemistyka2021@gmail.com

III rok filologia chorwacka – filologiachorwacka21@gmail.com


Studia stacjonarne II stopnia, specjalność tłumaczeniowa

 

I rok – magisterkaa23@gmail.com

II rok – slawistyka.us.2022@gmail.com

SEMINARIUM LICENCJACKIE

 • dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

Seminarium licencjackie językoznawcze, w którego ramach studenci przygotowują pracę licencjacką związaną z aspektami terminologicznymi, dialektologicznymi i frazeologicznymi.
Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia współczesnego języka chorwackiego, ujmowane głównie z perspektywy leksykalnej i semantycznej, również w konfrontacji z językiem polskim i innymi językami słowiańskimi. Podejmowana jest także problematyka usytuowana w obszarze badań pogranicznych, analizująca związki językoznawstwa z kulturą oraz aspekty socjolingwistyczne. Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych dotyczących wybranych dziedzin językoznawstwa oraz zapoznają się z metodologią pracy naukowej na poziomie licencjackim.

 

 • dr Joanna Derdowska

  To literaturoznawcze seminarium licencjackie otwiera przed studiującymi możliwość opracowania wybranego przez siebie tematu w oparciu o materiał literacki języków zachodniosłowiańskich.
  Studenci zapoznają się z warsztatem badacza literatury niezbędnym do efektywnego przygotowania i poprawnego zredagowania pracy dyplomowej oraz pogłębiają wiedzę na temat niezbędnych do tego zagadnień z teorii literatury. Obszar tematyczny seminarium zostaje dostosowany do indywidualnych zainteresowań studiujących. Cząstkowe efekty pracy przez seminarzystów są przez nich regularnie prezentowane na forum grupy i szczegółowo omawiane i komentowane przez współuczestników seminariów, przy wsparciu opiekunki seminarium. Istotnym elementem uczestnictwa w zajęciach jest więc aktywny udział w dyskusji na temat projektów prac pozostałych seminarzystów. Podczas seminarium licencjackiego wprowadzane są również elementy tutoringu w pracy indywidualnej z zastosowaniem narzędzi psychologii pozytywnej.

 

 • dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ

W ramach seminarium licencjackiego istnieje możliwość napisania pracy z zakresu literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa. Seminarium jest adresowane do studentek i studentów filologii chorwackiej. Praca dyplomowa powstanie w oparciu o analizę i interpretację wybranego przez studenta dowolnego dzieła literackiego przynależącego do literatury chorwackiej z dowolnego okresu historycznoliterackiego. Problematyka pracy i wybór dzieła zostanie określona w trakcie rozmowy z seminarzystką lub seminarzystą. Celem tej rozmowy jest taki dobór tematu pracy, który będzie uwzględniał indywidualne zainteresowania seminarzystki lub seminarzysty. Istnieje możliwość napisania pracy zarówno na podstawie tekstów w języku oryginalnym, jak i w przekładzie na język polski. Tematem pracy może być również dowolny przekład intersemiotyczny dzieła literackiego, np. dzieło teatralne czy filmowe, które powstało w oparciu o tekst literacki. Nadrzędnym celem seminarium jest pogłębianie wiedzy i rozwój studentki lub studenta w zakresie Jej / Jego indywidualnych zainteresowań. Metodologia badań zostanie dostosowana do wybranej problematyki oraz rodzaju twórczości, która będzie przedmiotem analizy.

 

 • dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ

Językoznawcze seminarium licencjackie i realizowany w jego ramach program przygotowuje studentów do samodzielnego i optymalnego zredagowania (napisania) licencjackiej pracy dyplomowej w czasie dwóch semestrów. Dyplomanci podczas zajęć zapoznają się z metodami i narzędziami pracy naukowej w badaniach językoznawczych, zdobywając jednocześnie kolejne doświadczenia metodologiczne oraz pogłębioną wiedzę na temat wybranych współczesnych tendencji w językoznawstwie polskim, czeskim i słowackim, szeroko rozumianych polsko-czeskich i polsko-słowackich związków językowych oraz wybitnych językoznawców czeskich i słowackich oraz polskich bohemistów i słowacystów, jak również najnowszych opracowaniach językoznawczych. Opiekun seminarium jest przewodnikiem i moderatorem przebiegu prac redakcyjnych (od kwerendy bibliotecznej i internetowej oraz zbieranie i ekscerpcję materiału prymarnego i wtórnego, poprzez konceptualizację jej treści i formy, sporządzenie konspektu i bibliografii, następnie postawienie tez i bieżącą redakcję), nadzorując postępy w kolejnych, planowych etapach przygotowywania docelowej pracy dyplomowej. Zajęcia będą prowadzone w j. polskim, ew. czeskim i słowackim, w formie seminarium, konsultacji lub ew. konwersatoriów (referaty/prezentacje studentów). Oprócz planowanej problematyki teoretycznej przewidziane zostały także “godziny rezerwowe”, w zależności od potrzeb studentów na końcowym etapie finalizowania pracy dyplomowej. Prowadzący seminarium, dyskutując ze wszystkimi uczestnikami na temat pomysłów i koncepcji dyplomantów, akceptuje studenckie propozycje tematów prac dyplomowych, bądź sugeruje ciekawą problematykę dotychczas dokładniej niezbadaną. Głównymi wątkami tematycznymi w tym roku akademickim będą zagadnienia (najczęściej w formie porównawczej polsko-czeskiej lub polsko-słowackiej): 1) neologizmy i nowomowa, „modna leksyka” i obcojęzyczne zapożyczenia, 2) język propagandy politycznej oraz mowa nienawiści i agresja językowa, 3) styl językowy w Internecie, 4) etymologia i 5) profesjolekty.


SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 • dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

Seminarium magisterskie językoznawcze, w którego ramach studenci przygotowują pracę magisterską związaną z aspektami terminologicznymi, dialektologicznymi, frazeologicznymi i innymi. Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia współczesnego języka chorwackiego (dla V roku) i serbskiego (dla IV roku), ujmowane głównie z perspektywy leksykalnej i semantycznej, również w konfrontacji z językiem polskim i innymi językami słowiańskimi. Podejmowana jest także problematyka usytuowana w obszarze badań pogranicznych, analizująca związki językoznawstwa z kulturą oraz aspekty socjolingwistyczne. Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych dotyczących wybranych dziedzin językoznawstwa oraz poszerzają swoją metodologię pracy naukowej na poziomie magisterskim.

 • dr Marta Buczek

 

 • dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ

Seminarium magisterskie językoznawczo-przekładoznawcze przygotowuje studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Tematem wiodącym jest leksykologia, morfologia oraz składnia i jej odzwierciedlenie w przekładach (tekstów użytkowych lub/i tekstów literackich). Poza oryginałem tekstu i przekładem materiał może być ekscerpowany również z innych źródeł, m.in. z Internetu, korpusów narodowych języków słowiańskich, a także słowników. Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych i przekładoznawczych, zapoznają się z metodologią pracy naukowej na poziomie magisterskim. Omawiają teksty z zakresu tematycznego seminarium. Ramy  tematyczne  seminarium  określa  prowadzący,  a  uszczegółowione tematy prac  formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć. Proponowana tematyka zajęć, to: wybrane zagadnienia opisu leksykalno-semantycznego i składniowego współczesnych języków słowiańskich (język czeski, słowacki i polski); aspekty porównawcze tych języków; terminologia specjalistyczna i frazeologia; leksyka ekspresywna; pragmalingwistyka oraz sposoby jej wykorzystania w przekładzie, reklamie czy komunikacji medialnej; społeczne odmiany języka (języki specjalistyczne  i fachowe, język mediów; zagadnienia ekwiwalencji, przekładalności/ nieprzekładalności struktur gramatycznych oraz zastosowanych strategii przekładoznawczych.

Opiekun praktyk

dr hab. Sylwia Sojda (e-mail: sylwia.sojda@us.edu.pl)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe obowiązujące studentów kierunku filologia słowiańska odbywają się zgodnie z Regulaminem Praktyk. Są one obowiązkowe dla studentów na I stopniu studiów kierunku filologia słowiańska (40 godzin praktyk zawodowych – minimum 10 dni). Praktyki zawodowe powinny być odbywane w obszarach zgodnych z profilem kształcenia, np. w biurach podróży, redakcjach gazet, firmach, urzędach, bibliotekach, instytucjach kultury itp. (nie mogą być to natomiast praktyki pedagogiczne). Na równi z odbyciem praktyki może być traktowana udokumentowana – zgodna z profilem kształcenia – praca zawodowa studenta oraz wolontariat lub udział w projekcie. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie raportu poświadczonego przez pracodawcę i złożonego opiekunowi praktyk.

Wytyczne dla studentów:

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się (z wydrukowanym w 2 egzemplarzach i podpisanym przez pracodawcę POROZUMIENIEM) do opiekuna praktyk. Zaleca się przygotowanie dokumentów miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk zawodowych.

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku filologia słowiańska

Pozostałe dokumenty do pobrania

Wykaz Koordynatorów w roku akademickim 2023/2024

Dyrekcja kierunku

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ

Dyrektor kierunku

e-mail: miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 43 / bezpośredni: 32 364 08 86
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.29

dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ

Zastępca dyrektora kierunku

e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 43 / bezpośredni: 32 364 08 91
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.14

dr Monika Gawlak

Zastępca dyrektora kierunku

e-mail: monika.gawlak@us.edu.pl
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.15

Harmonogramy

Wykaz skrótów

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych (aktualizacja 26.02)

semestr letni 2023/2024


STUDIA I STOPNIA

1 rok (aktualizacja 20.02) KSZTAŁCENIE OBSZAROWE

2 rok (aktualizacja 20.02)

3 rok (aktualizacja 13.02)

STUDIA II STOPNIA

1 rok

2 rok (aktualizacja 20.02)

Harmonogram sesji zimowej 2023/2024 (aktualizacja 20.02.2024)

Dziekanat ds. dydaktycznych


filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

mgr Łukasz Gęborek
e-mail: lukasz.geborek@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 43
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5
pok. 4.28

return to top