Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

International Business Law and Arbitration (IBLA)

Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA), mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu.

Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne:
I. General courses – przedmioty z zakresu prawa, m.in. handlowego, arbitrażowego, międzynarodowego i prawa UE oraz prawa własności intelektualnej, prawa umów.
II. Business Law – zagadnienia obejmujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów.
III. Mediation & Arbitration – obejmuje teoretyczną wiedzę na temat prawnych standardów mediacji oraz arbitrażu, jak również praktyczne warsztaty konstruowania umów.
IV. Special courses – fakultatywne wykłady monograficzne i konwersatoria umożliwiające poszerzenie wiedzy z trzech pierwszych bloków zgodnie z zainteresowaniami studenta (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.).

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Studia drugiego stopnia
– 2 lata (4 semestry)
– stacjonarne

Język wykładowy: angielski

 

Specjalności Specjalności

brak specjalności

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelnii z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
• Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.
• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.
• Punkt ksero.
• Kafejki oferujące napoje i posiłki.
• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2024/2025 Kryteria kwalifikacji 2024/2025

International Business Law and Arbitration

Międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż
studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub równoważny (tj.
uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym
kierunku.
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów
(po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje
miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

International Business Law and Arbitration II stopnia – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu): nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%

Tytuł zawodowy: magister

Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu.

Dalsze studia – możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Po ukończeniu studiów absolwent IBLA może rozpocząć karierę (także zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej organizacji (także rządowej) – dotyczy absolwentów kierunku Prawo.

Będzie mógł zatem:
• pracować w sektorze prywatnym – np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.;
• pracować w sektorze publicznym – w instytucjach krajowych, europejskich i międzynarodowych, promujących rozwój biznesu, agencjach nadzoru biznesu, w instytucjach akademickich i badawczych, a także w komercyjnych organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed sądem, trybunały, sądy arbitrażu) oraz w innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów oraz pracowników),
• pracować jako niezależny konsultant lub założyć własną firmę świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Jach-Wróbel
tel.: 32 359 1595
tel.: 32 359 2067
e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas
tel.: 32 359 1595
e-mail: anna.peas@us.edu.pl

return to top