Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Badania

Finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu

Budując swoją pozycję jako uczelni badawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach szczególnie docenia starania badaczy dbających o najwyższą jakość swojego dorobku naukowego. W związku z tym w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej finansowane będą różne inicjatywy przyczyniające się do rozwoju zawodowego naukowców i podnoszenia jakości ich badań.

Finansowanie obejmie również projekty związane z przełomowymi badaniami o dużym wpływie społecznym oraz zasięgu międzynarodowym. W obszar ten wpisuje się ponadto finansowanie centrów badawczych, które stanowią wizytówkę oraz motor napędowy transdyscyplinarnej działalności badawczej naszej uczelni.

Konkursy

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” został uruchomiony w związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi i klimatycznymi oraz strategią na rzecz zielonego ładu w regionie, Europie oraz na świecie. Dotyczy on dofinansowania działań badawczych podejmujących tematykę transformacji środowiskowej i proekologiczną. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego we współpracy międzynarodowej, przyczyniającej się do zwiększenia realnego wpływu działalności naukowej uczelni na jej otoczenie zewnętrzne.

W konkursie mogą brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze  środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składa lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Informujemy, że w związku z prośbami kierowanymi do zespołu IDB nabór wniosków został przedłużony do 31 sierpnia 2021 roku.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR

od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór przedłużony]

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120 000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

W związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami w obliczu pandemii koronawirusa oraz koniecznością adaptacji społeczeństwa do nowych warunków został uruchomiony konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy”, który dotyczy dofinansowania działań badawczych mających istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Śląskiego, podejmujących działania na rzecz badań konsekwencji pandemii COVID-19 na różnorodnych płaszczyznach jej oddziaływania, w tym wielowymiarowego wsparcia psychologicznego, społecznego lub technologicznego, a także skutecznego przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem.

W konkursie mogą brać udział interdyscyplinarne zespoły projektowe, w skład których wchodzą również naukowcy spoza Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności badacze reprezentujący uznane zagraniczne instytucje naukowe. W ramach konkursu zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu Horyzont Europa.

Konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy” finansowany jest w ramach programu pn. Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”.

Wniosek o dofinansowanie działań badawczych składa lider zespołu projektowego za pośrednictwem formularza online.


Informujemy, że w związku z prośbami kierowanymi do zespołu IDB nabór wniosków został przedłużony do 31 sierpnia 2021 roku.

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DOTYCZY

interdyscyplinarnych działań badawczych

NABÓR

od 08.06.2021 do 31.08.2021 [nabór przedłużony]

BENEFICJENCI

interdyscyplinarne zespoły projektowe działające w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na potrzeby niniejszego konkursu

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

120 000 zł

OKRES TRWANIA PROJEKTU

do 30.06.2023

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU

znacząca publikacja, złożenie wniosku projektowego
w międzynarodowym programie Horyzont Europa do 30.06.2023

Zakończył się nabór wniosków w pierwszym konkursie pn. „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Do konkursu zgłosiło się 160 naukowców, przy czym w ostatnim dniu naboru wpłynęło ponad 50 aplikacji. Otrzymano wnioski na działania badawcze realizowane we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych w Uniwersytecie Śląskim.

Inicjatywa wzbudziła największe zainteresowanie wśród naukowców prowadzących badania w takich dyscyplinach, jak: psychologia (13% wszystkich zgłoszeń), inżynieria materiałowa (również 13% wszystkich zgłoszeń) czy nauki biologiczne (8% wszystkich aplikacji). Ponad 10% wnioskodawców stanowią naukowcy reprezentujący różne dyscypliny sztuki.

W pierwszej edycji konkursu „Swoboda badań” wnioskowana kwota wyniosła 1 819 927,04 zł.

Cel konkursu

Rozwój naukowy pracowników, budowanie wysoko punktowanego dorobku naukowego oraz upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy to główne założenia konkursu pn. „Swoboda badań”. W ramach niego można otrzymać finansowanie w każdej dyscyplinie – i to nie tylko na badania na dowolny temat, lecz również korekty językowe, tłumaczenia, wyjazdy, kwerendy czy konferencje.

Warunkami uczestnictwa są: przedstawienie jednego osiągnięcia ewaluacyjnego z ostatnich 3 lat oraz zadeklarowanie opublikowania wyników badań związanych z przyznanym finansowaniem. Naukowcy będą mogli otrzymać do 20 000 zł, aż do wyczerpania puli.

FAQ

Czy publikacja zadeklarowana we wniosku może mieć więcej niż jednego autora, którym jest wnioskodawca?

Tak, jako rezultat dopuszcza się publikacje wieloautorskie.

 Czy wniosek aplikacyjny może złożyć zespół badawczy?

W konkursie wniosek składa pojedynczy naukowiec. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby działanie badawcze było realizowane w gronie zespołu badawczego.

Czy można wnioskować o dofinansowanie badań naukowych, których tematyka jest przedmiotem innego grantu?

Tak, można wnioskować o takie dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że wnioskowane koszty nie są pokrywane z innego grantu, aby nie doszło do podwójnego finansowania.

W jaki sposób następuje rozliczeniu zadeklarowanego we wniosku rezultatu?

Po uzyskaniu decyzji redakcji czasopisma o przyjęciu zadeklarowanego we wniosku artykułu do druku, beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dział Nauki za pośrednictwem sprawozdawczego formularza online, który zostanie udostępniony na stronie inicjatywy.

W przypadku dofinansowania powyżej 10 000 zł sytuacja jest analogiczna. Rozliczenie następuje poprzez zgłoszenie informacji o osiągnięciu zadeklarowanego dodatkowego rezultatu do Działu Nauki. Beneficjent zostanie poinformowany o rozliczeniu działania badawczego drogą mailową.

Co się stanie w przypadku, gdy czasopismo odrzuci zadeklarowaną we wniosku publikację?

W przypadku problemów z wydaniem artykułu/monografii, należy podjąć wszelkie starania, aby publikacja została wydana w innym czasopiśmie/wydawnictwie o takiej samej liczbie punktów MNiSW, jak zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie.

DOTYCZY

pojedynczego działania badawczego

NABÓR

od 02.11.2020 do 30.11.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

20 000 zł

Kilkoro naukowców na Spitsbergenie ubranych w czerwone i czarne kombinezony, na skuterach śnieżnych
fot. archiwum Dariusza Ignatiuka | Centrum Studiów Polarnych

return to top