Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warunki udziału w programie

Warunki wstępne udziału w programie

 • złożenie wniosku z systemie OSF i zakwalifikowanie go do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego,
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Promotor

 • promotorem doktoranta wdrożeniowego może być każdy samodzielny pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, który jest aktywny naukowo i ma doświadczenie w pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni
 • promotor jest kierownikiem projektu i dysponentem środków
 • zadania promotora doktoranta wdrożeniowego są analogiczne do zadań promotorów pozostałych doktorantów;

Opiekun pomocniczy ze strony pracodawcy

 • Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze
 • kwalifikacje, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 • zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • uczelnia może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
  1. doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  2. podmiotu zatrudniającego doktoranta.

Środki finansowe przyznane w ramach programu

 • środki przekazywane są na konto Uniwersytetu Śląskiego, a dysponentem środków jest promotor
 • za weryfikację poprawnego wydatkowania środków odpowiedzialny jest promotor (merytorycznie) i biuro Szkoły Doktorskiej
 • na środki składają się
  • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”
  • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej,
  • koszty pośrednie.
 • miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta jest zróżnicowana w zależności od edycji programu. Dla edycji 2024 wynosić ma:
  • 42% minimalnego wynagrodzenia profesora, tj. 3 935,40 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  • 64% minimalnego wynagrodzenia profesora, tj. 5 996,8 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy, ale nie wcześniej niż zakłada budżet projektu.
 • dofinansowanie kosztów infrastruktury badawczej – roczna kwota = 12 x (miesięczna kwota stypendium przed oceną śródokresową + koszty ubezpieczenia społecznego) x współczynnik kosztochłonności dyscypliny x 10%
 • koszty pośrednie – roczna kwota = 12 x (miesięczna kwota stypendium przed oceną śródokresową + koszty ubezpieczenia społecznego) x współczynnik kosztochłonności dyscypliny x 5%

Istotne sprawy, o których należy pamiętać

 • Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oznacza, że osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (część grup jest organizowana dla doktorantów wdrożeniowych oddzielnie) oraz realizuje Indywidualny Plan Badawczy,
 • Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdroże­niowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej. Część zajęć dla doktorantów wdrożeniowych realizowana jest w formie zdalnej, popołudniami i weekendami, ale część zajęć specjalistycznych doktoranci wdrożeniowy realizują razem z pozostałymi doktorantami w terminach dla nich wyznaczonych,
 • Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata program nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu złożenia rozprawy.

return to top