Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warunki udziału w programie

 1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.
 2. Wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt a-c, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 4. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 5. Uczelnia może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
  1. doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  2. podmiotu zatrudniającego doktoranta.
 6. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
  1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
  2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  3. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 7. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:
  1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy, ale nie wcześniej niż zakłada budżet projektu.
 8. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.
 9. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

return to top