Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Najważniejsze etapy rekrutacji:

  1. Nawiązanie współpracy, wybór promotora, praca nad projektem.
  2. Przygotowanie i złożenie wniosku w konkursie.
  3. Finalna rekrutacja do projektu.
  4. Rozpoczęcie kształcenia, podpisanie umowy trójstronnej.

Etap 1

Do 6 maja 2022 r. – kandydat przygotowuje i przesyła zgłoszenie według ustalonego wzoru: Zgłoszenie-do-programu-doktorat-wdrożeniowy-2022 (VI_edycja)

Zgłoszenie w wersji elektronicznej należy przesłać w postaci pliku edytowalnego (docx lub kompatybilny) oraz skanu z podpisami (pdf) wraz z wymaganymi załącznikami, do Szkoły Doktorskiej (szkola.doktorska@us.edu.pl) oraz do koordynatora projektu prof Iwony Jelonek (iwona.jelonek@us.edu.pl). Umożliwi to rozpoczęcie dialogu w celu weryfikacji zgłoszonego tematu doktoratu po stronie uczelni oraz znalezienia promotora w uczelni.

W przypadku wstępnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Do 15 maja 2022 r. – uzgodnienia z przyszłymi promotorami, w tym wyrażenie zgody na objęcie opieką przez promotora, doprecyzowanie obszaru i tematu badań, przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku grantowego

Etap 2

Do 31 maja 2022 r. złożenie przez Uniwersytet Śląski wniosku do I etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” napisanego w uzgodnieniu z firmami zatrudniającymi kandydatów do programu.

Rozstrzygnięcie następuje latem i sprowadza się do przyznania uczelni określonej liczby miejsc na projekty wdrożeniowe w poszczególnych dyscyplinach.

Etap 3

Od 28 czerwca do 6 sierpnia 2022 r. dziekanat Szkoły Doktorskiej przyjmuje dokumenty od kandydatów do Szkoły Doktorskiej dla dyscyplin, które zgodnie z informacją Ministra uzyskały finansowanie. Ten etap odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uczelni: irk.us.edu.pl (dostęp od czerwca), oddzielną ścieżką dla doktorantów wdrożeniowych (kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja przez grant i w ramach programu doktorat wdrożeniowy”). Na typ etapie wymagane jest m.in. wgranie dyplomu magisterskiego i aktualnego zdjęcia w formacie paszportowym oraz założenie profilu na platformie ORCID.

W terminie wskazanym w informacji o wstępnym zaakceptowaniu propozycji badawczej kandydaci, uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania wniosku w II etapie konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Od 12 do 16 września 2022 r. komisje rekrutacyjne organizują rozmowy kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej dla kandydatów przeprowadzone w poszczególnych dyscyplinach zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji w dyscyplinach kształcenia. Rozmowy mogą odbyć się on-line lub stacjonarnie.

Do 20 września 2022 r. kandydaci którzy pozytywnie ukończyli rekrutację wpisują się na listę doktorantów, a uczelnia składa do MEiN wniosek do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Etap 4

Przed rozpoczęciem kształcenia pracodawca wyznacza opiekuna naukowego. Do biura Szkoły Doktorskiej należy dostarczyć: zal_3_Wyznaczenie_Opiekuna_Pomocniczego-DW, zal_4_Oswiadczenie-Opiekuna_Pomocniczego-DW

Od 1 października 2022 r. – rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, ustalenia dotyczące indywidualnego programu kształcenia.

Uczelnia formalnie powołuje promotora i opiekuna pomocniczego z ramienia pracodawcy.

Dalsze działania – zatwierdzenie przez Ministerstwo wniosku i podpisanie umowy o finansowanie programu – odbywają się w tempie narzuconym przez Ministerstwo.

Po podpisaniu umowy o finansowanie z MEiN, doktorant, przedsiębiorstwo/instytucja i uczelnia podpisują umowę trójstronną o realizację projektu. Wzór umowy trójstronnej: zal_2_wzor_umowy_trojstoronnej.

Uwaga

Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewentualnych zmian dotyczących programu Doktorat wdrożeniowy na rok 2022. Możliwe są też zmiany wprowadzone z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa.

return to top