Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie uśmiechniętego chłopaka stojącego z otwartą parasolką w kolorach flagi Wielkiej Brytanii przed Pałacem Westministerskim; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska

FILOLOGIA ANGIELSKA

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska, wspólną wszystkim specjalnościom, stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska.

Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalności.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, psychologii, pedagogiki i socjologii; doświadczeni praktycy (branża IT oraz gry komputerowe) oraz tłumacze przysięgli.

Dodatkowo, na kierunku są zatrudnieni native speakerzy z krajów arabskich, Chin, Japonii, Korei, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

Co roku na kierunku goszczą profesorowie wizytujący z różnych ośrodków zagranicznych.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

W roku akademickim 2024/2025 na studiach I stopnia będą oferowane następujące specjalności:

SPECJALNOŚCI

Plan studiów stacjonarnych I stopnia specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, obejmuje przedmioty specjalistyczne, pozwalające dogłębniej poznać istotne aspekty badań literackich i kulturoznawstwa.

Profil „kultura i literatura” zawiera więc takie przedmioty, jak: teoria literatury, kultura angielskiego obszaru językowego, proza literacka i zagadnienia narracji, zagadnienia dramatu, poezja i poetyka.

Grafika: zdjęcie Pałacu Westministerskiego w Londynie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I stopnia stacjonarne

Szczególnym walorem specjalności kultura – media – translacja jest możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy i praktycznych kompetencji w zakresie translatoryki oraz funkcjonowania mediów (opartych na teorii komunikacji jako zjawiska społeczno-kulturowego), co w bezpośredni sposób przekłada się na atrakcyjność zatrudnieniową absolwenta w różnorodnych instytucjach, gdzie takie kompetencje są wymagane.

Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki, nowe media, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów literackich, metodologia tekstu akademickiego.

Grafika: zdjęcie mężczyzny w słuchawkach z mikrofonem trzymającego w rękach otwarty laptop; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja I stopnia stacjonarne

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność nauczycielska posiadają elementarną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, mają poszerzoną wiedzę w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, posiadają elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

Grafika: zdjęcie panoramy Berlina, widok z lotu ptaka na Alexanderplatz i rzekę nocą; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne

Absolwenci specjalności posiadają również elementarną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, mają uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, mają podstawową orientację w zakresie głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, mają podstawową wiedzę w zakresie struktury funkcjonowania systemu edukacji.

Oprócz praktycznej nauki wybranego języka, na specjalnościach prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w wybranym języku, wiedzy o kulturze i krajach danego regionu, językoznawstwa wybranego języka z elementami językoznawstwa ogólnego, a także przedmioty specjalistyczne tj. z zakresu translatoryki: tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia konsekutywnego, tłumaczenia symultanicznego.

Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów – mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie wybranego języka.

Języki do wyboru: chiński, japoński, koreański.

Studia na specjalności projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania.

Studia w ramach programu prowadzone są wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD).

Grafika: zdjęcie mężczyzny w goglach vr; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) I stopnia stacjonarne

Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia angielska. Wraz z dyplomem absolwent otrzymuje suplement do dyplomu, który zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wybrane soboty i niedziele).

SPECJALNOŚCI

Absolwent studiów 2 stopnia specjalności język biznesu posiada gruntowne i pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i translatoryki. Biegle posługuje się językiem angielskim; zna odmiany języka angielskiego, w tym specjalistyczne profesjolekty, szczególnie te związane z szeroko pojętym biznesem.

W trakcie studiów zapoznaje się z bieżącymi problemami społeczno-ekonomicznymi, międzynarodowymi rynkami finansowymi, uczy się sporządzać dokumenty handlowe. Z zagadnieniami translatoryki zapoznaje się uczęszczając na zajęcia z tłumaczenia: pisemnego, symultanicznego i konsekutywnego.

Grafika: zdjęcie kobiety piszącej pisakiem na tablicy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: język biznesu II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Celem specjalności: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety zasłaniającej jedno oko małą flagą Kanady; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji – studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne

Absolwent specjalności kultura-media-translacja jest dogłębnie wykształconym anglistą, którego kompetencje zawodowe łącza praktyczną znajomość języka na najwyższym poziomie z teoretyczną wiedzą na temat zagadnień kulturoznawczych, literaturoznawczych oraz (w mniejszym stopniu) językoznawczych.

Istotną zaletą specjalności jest to, iż poza obszarem ściśle filologicznym, studia znakomicie predysponują do pracy w mediach, reklamie, public relations, administracji oraz podobnych dziedzinach biznesu i życia kulturalnego, a także społecznego, gdzie szczególnie cenione jest nie tyle wąskie wykształcenie zawodowe, ile rozległe rozumienie mechanizmów kulturowych i społecznych.

Grafika: zdjęcie sygnalizacji świetlnej z podwieszonym znakiem z napisem Broadway; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność: nauczycielska uzyskują wszystkie potrzebne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki języka obcego.

Grafika: zdjęcie nauczycielki siedzącej przy biurku i tłumaczącej coś siedzącej w ławce uczennicy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: nauczycielska II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Oprócz ogólnego wykształcenia językoznawczego absolwenci posiadają szeroką wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, ugruntowaną i poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, mają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, dogłębną i uporządkowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Absolwenci specjalności tłumaczeniowej posiadają wiedzę na temat specjalistycznych odmian języka angielskiego oraz zasad tłumaczenia ustnego i pisemnego tekstów specjalistycznych. Znają narzędzia i warsztat tłumacza. Wiedzą, jak korzystać z tekstów paralelnych, korpusów i innych źródeł weryfikacji przekładu. Stosują właściwe techniki i strategie tłumaczeniowe, szczególnie w przypadku braku ekwiwalencji. Potrafią określić rodzaj tłumaczonego tekstu i jego odbiorców docelowych oraz zastosować właściwy rejestr. Znają wymogi redakcyjne oraz podstawy korekty tekstu docelowego.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety w słuchawkach siedzącej na stanowisku tłumacza; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Drugi język do wyboru: chiński, japoński, koreański.

Kryteria kwalifikacji zawierają opis wymagań znajomości języka drugiego na studiach stacjonarnych II stopnia.

– zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń

– praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)

– praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą

– praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Poznaj nas lepiej

Koła naukowe

Kampus Sosnowiec

Aktywność dodatkowa

studenci siedzący w holu budynku Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu, trzymający otwarte notesy

Projekty, w których uczestniczą nasi studenci:

 • warsztaty z praktykami biznesu (PwC),
 • warsztaty z tłumaczami przysięgłymi,
 • kursy i szkolenia z zakresu IT,
 • warsztaty przygotowujące do uzyskania certyfikatów językowych,
 • projekty badawcze prowadzone przez wykładowców,
 • Śląski Festiwal Nauki,
 • Dni Otwarte Kierunku Filologia angielska,
 • Dni Komunikacji Międzykulturowej,
 • praktyki w szeroko pojętej branży IT, w biurach tłumaczeń oraz w ramach programu Erasmus +,
 • europejskie konkursy przekładowe,
 • dni kultury poszczególnych krajów.

Lizbona z lotu ptaka

Miasta, w których mogą studiować nasi studenci to min.:

Alicante, Aveiro, Bergen, Funchal, Grenada, Istambuł, Koszyce, Kowno, Las Palmas de Gran Canaria, Lizbona, Malaga, Ołomuniec, Palma de Mallorca, Santiago de Compostella, Sassari, Saarbrucken, Seul, Shenyang, Sofia, Triest, Werona.

logo konferencji DOBLAC Dimensions of Business Language and Culture

Dimensions of Business Language and Culture
Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia
różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa,
socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

malgorzata.lysien@us.edu.pl

joanna.mason-budzyn@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 26 / 32 364 08 84

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

return to top