Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia na kierunku filologia germańska przeznaczone są dla kandydatek i kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach oraz przedsiębiorstwach międzynarodowych, w których na co dzień posługuje się językiem niemieckim lub szwedzkim w kontaktach z klientem.

Język niemiecki, język szwedzki

Oferujemy intensywną naukę języka niemieckiego lub języka szwedzkiego, przekazanie wiedzy na temat realiów krajów niemieckojęzycznych i Szwecji, ich kultury i historii.

Ponadto studiujący poznają specyfikę studiowanego języka i teksty literatury oraz kultury, które dopełniają doskonałą kompetencję w zakresie studiowanego języka oraz uczestniczą w zajęciach tłumaczeniowych (ustnych i pisemnych) i poznają języki specjalistyczne, w tym język biznesu, jak również mogą realizować ścieżkę dydaktyki języka kierunkowego.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, praktyków w zawodzie i tłumaczy oraz native speakerów, w tym przez lektora Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Dzięki współpracy z partnerskimi uniwersytetami na terenie Niemiec i Szwecji oraz innymi podmiotami ze środowiska społeczno-gospodarczego regionu studiujący otrzymują  możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z praktykami biznesu, warsztatach tłumaczeniowych oraz licznych seminariach tematycznych, w tym prowadzonych w Niemczech („Haus Schlesien” w Königswinter). W ramach podpisanych umów studiujący mogą realizować część programu studiów w uczelniach partnerskich, w tym: w Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken, Uniwersytecie w Magdeburgu czy Uniwersytecie Uppsala w Szwecji.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia jest zdobycie kompetencji językowych i komunikacyjnych w języku niemieckim lub szwedzkim, obejmujących komponent kulturowy oraz rzetelne przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym w obszarze gospodarczym, handlowym, finansowym, kulturowym, naukowym i administracyjnym.

Studia dają dodatkowo możliwość wyboru obszarów, w których studiujący pogłębia swoje umiejętności i kompetencje, tj. m.in. w obszarze komunikacji interkulturowej w biznesie, tłumaczeń w zakresie języków specjalistycznych czy dydaktyki języka niemieckiego.

SPECJALNOŚCI

Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do kandydatów nieposiadających znajomości języka niemieckiego. W ciągu sześciu semestrów kształcenia zakłada się od studenta osiągnięcie poziomu językowego B2.

Program studiów przewiduje, oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego, także moduły z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej czy tłumaczeń. Ważnym celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji interkulturowych, poprzez pogłębianie wiedzy na temat realiów życia w krajach niemieckojęzycznych.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety trzymającej małą flagę Niemiec i pokazującej gest ok; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: język niemiecki od podstaw

Studenci podejmujący kształcenie na tej specjalności zdobędą kompetencje językowe w zakresie dwóch języków: szwedzkiego i niemieckiego. Otrzymają także wykształcenie w zakresie literatury, kultury i zagadnień translacji obu języków.

Program specjalności przygotowuje studentów do swobodnego posługiwania się językiem szwedzkim (na poziomie B2).

Absolwent pozyska oprócz umiejętności językowych, kompetencje w zakresie pracy z tekstem współczesnych mediów (z wykorzystaniem terminologii polskiej i szwedzkiej), umiejętność korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej.

Grafika: zdjęcie fragmentu mapy z napisem SWEDEN, w który wbita jest pinezka; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: język szwedzki

Od kandydatów nie wymaga się wcześniejszej znajomości obu języków.

Kształcenie w ramach tej specjalności oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na przekazanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji społecznej w zakresie znajomości zasad komunikacji interkulturowej w obszarach życia biznesowego, w tym dyskursu medialnego, standardów kultury, specyfiki języków specjalistycznych, psychologii i etykiety biznesu.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach gospodarczych, przedsiębiorstwach handlowych, środkach masowego przekazu oraz instytucjach kulturalnych i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.

Grafika: zdjęcie centrum biznesowego we Frankfurcie z lotu ptaka, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska, specjalność: język niemiecki: komunikacja interkulturowa w biznesie

Specjalność nauczycielska to ścieżka kształcenia dla tych kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby przekazywać swoje umiejętności językowe w procesie dydaktyki różnych szczebli i form edukacji.

Oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kulturze i literaturze krajów niemieckojęzycznych uzyskają oni przede wszystkim przygotowanie do prowadzenia lekcji języka niemieckiego i wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety trzymającej w rękach stos książek, w tle dzieci w klasie piszące w zeszytach; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: nauczycielska

W ramach specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakłada się przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego, korespondującej z teorią i praktyką przekładu, elementami marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

Student realizuje ponadto zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwa, które przyczyniają się do poszerzania jego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i stanowią podstawę wykształcenia tłumacza.

Grafika: zdjęcie fragmentu czarnej klawiatury z jednym czerwonym przyciskiem z napisem TRANSLATE; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

Absolwent tej specjalności pozyska, oprócz umiejętności językowych na poziomie B2-C1, przygotowanie merytoryczne z dziedziny języka biznesu, korespondencji handlowej, podstawowej terminologii prawniczo-ekonomicznej oraz z zakresu języka techniki i medycyny. Posiądzie również umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych, sporządzania korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

STUDIA II STOPNIA

Studia stacjonarne II stopnia dają studentowi wybór jednej z trzech ścieżek kształcenia: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim, specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego, specjalność nauczycielska.

SPECJALNOŚCI

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów I stopnia kierunków filologia germańska lub filologia szwedzka.

Program specjalności przewiduje poszerzenie wiedzy w zakresie teorii kultury i medioznawstwa; zapoznaje studenta ze stosunkami polsko-niemieckimi/polsko-szwedzkimi oraz uwarunkowaniami życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego/Skandynawii.

Praca z różnymi rodzajami tekstów sprawia, że absolwent swobodnie potrafi je redagować i interpretować. Jednym z istotnych modułów kształcenia jest zapoznanie się z kulturą regionalną, mniejszych narodów czy grup etnicznych.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej „po turecku” z otwartą książką w dłoniach; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania  zawodu tłumacza, ze znawstwem posługującego się terminologią prawniczą i ekonomiczną.

Ukończenie studiów II stopnia w ramach specjalności tłumaczeniowej otwiera przed absolwentem – filologiem ze znajomością specyfiki prawniczo-ekonomicznej – możliwość pracy w zawodzie tłumacza, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, administracji europejskiej oraz firmach,  gdzie wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego.

Grafika: zdjęcie – zbliżenie na dłonie mężczyzny w garniturze, który wskazuje na dokumenty leżące na stole; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Absolwent studiów II stopnia specjalności nauczycielskiej może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania.

Studia uzupełniające poszerzają wiedzę studenta w zakresie dydaktyki języka niemieckiego na ponadpodstawowych etapach edukacji, wzbogacając jego wiedzę o zagadnienia kultury, literatury i mediów krajów niemieckiego obszaru językowego, a także z zakresu pragmalingwistyki i translacji.

Grafika: zdjęcie nauczycielki stojącej w sali z ławkami i tablicą; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: nauczycielska

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń;
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą;
 • praca w firmach, podmiotach społeczno-gospodarczych, w których język niemiecki lub szwedzki jest istotnym narzędziem pracy;
 • praca w instytucjach kulturalnych i oświatowych zajmujących się stosunkami kulturalnymi Polski, Niemiec i/lub Szwecji;
 • praca w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz w prywatnych szkołach językowych;
 • w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, centrach biznesowych;
 • praca w centrach obsługi klientów w przedsiębiorstwach, wykorzystujących strategie outsourcingowe;
 • praca w jednostkach dyplomatycznych.

Poznaj nas lepiej

Kampus Sosnowiec

Aktywność dodatkowa

uczestnicy seminarium w Königswinter

Projekty, w których uczestniczą nasi studenci:

 • Projekt dydaktyczny: „Faszination Mensch: Fachliches und sprachliches Lernen über Körper und Gesundheit”, realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną we Fryburgu (Pädagogische Hochschule Freiburg)
 • Projekt dydaktyczny: „Virtuell-interkulturelles Mentoring (VIM)”, realizowany we współpracy z Akademickim Urzędem ds. Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Fryburgu (Akademisches Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Freiburg).
 • Projekt dydaktyczny: „Lehr- und Lerntraditionen und interkultureller Austausch an Universitäten: ein deutsch-polnisch-französischer Vergleich”, realizowany we współpracy z
 • Seminarium śląskoznawcze organizowane przez Haus Schlesien w Königswinter

studenci podczas warsztatów "Specyfika rynku szwedzkiego - różnice i kody kulturowe"

Warsztaty, w których uczestniczą nasi studenci:

 • Tłumacz ustny w instytucjach UE
 • Warsztaty z praktykami biznesu (PwC)
 • Specyfika rynku szwedzkiego – różnice i kody kulturowe
 • Szwedzka etykieta w życiu codziennym oraz w pracy
 • Tłumaczenia tekstów literackich
 • Reżyserska lektura dramatów Bertolta Brechta
 • Komunikacja interkulturowa w edukacji akademickiej oraz w pracy zawodowej – warsztaty z zakresu rozwijania Interkulturowej Kompetencji Komunikacyjnej (IKK)

orszak złożony ze studentek w białych szatach, śpiewających pieśń „Sankta Lucia”

Obchody Dnia Świętej Łucji

Obchody Dnia Świętej Łucji to jedna z najpiękniejszych i zarazem najważniejszych tradycji szwedzkich. Ubrana w białe szaty, z płonącymi świeczkami na głowie Łucja wraz ze swoim orszakiem ma rozpraszać zimowe ciemności, niosąc tym samym nadzieję.

Zwyczaj celebrowania Dnia Świętej Łucji na Uniwersytecie Śląskim został zapoczątkowany już w latach 70-tych. Do tej pory, co roku w okolicach 13. grudnia, studenci filologii germańskiej, a od kilku lat studenci filologii germańskiej, specjalność język szwedzki, wraz z wykładowcami organizowali cieszące się ogromną popularnością obchody Dnia Św. Łucji. Spotkania rozpoczynały się zawsze, tak jak te organizowane w Szwecji, przejściem tradycyjnego orszaku, który śpiewając pieśń „Sankta Lucia” wprawia wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Obchodom towarzyszyły, poza wspólnym kolędowaniem, krótkie prelekcje na temat zwyczajów związanych z obchodami Dnia Św. Łucji oraz Bożego Narodzenia w Szwecji, a po części oficjalnej na gości czekała degustacja tradycyjnych szwedzkich wypieków oraz szwedzkiego wina grzanego.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Agata Paterak
e-mail: agata.paterak@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 78
pokój: 1.12

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

return to top