Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Grafika: zdjęcie kobiety stojącej między regałami w bibliotece i czytającej książkę; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia polska

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnych zjawiskach i przemianach kultury. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, pogłębionego rozumienia komunikatów i tekstów ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich. Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian współczesnego języka, norm, sposobów i kanałów komunikacji.

Kształcenie na kierunku filologia polska służy nie tylko przekazywaniu fachowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa (np. teorii literatury czy poetyki), językoznawstwa (gramatyki współczesnej czy kultury języka polskiego) i dyscyplin pokrewnych (np. historii, filozofii), ale przede wszystkim – uczy twórczej postawy wobec świata, tradycji i współczesności kulturowej i literackiej. W trakcie studiów kładziemy nacisk na konsekwencje przemian kulturowych i technologicznych dla języka i literatury oraz związki tych ostatnich z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego.

Bogata oferta specjalnościowa odpowiada na potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem regionalnej specyfiki.

Zapraszamy na trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) prowadzone w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

W ramach studiów I stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową związaną z profilem wybranej przez student(a/ki) specjalności. Studenci mogą podjąć praktykę w wybranym przez siebie stowarzyszeniu lub firmie. Można również skorzystać z opcji odbycia praktyki w jednej z instytucji współpracujących z Wydziałem Humanistycznym:

 • Radio Katowice;
 • Radio eM;
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego;
 • Biblioteka Śląska;
 • Wydawnictwo Sonia Draga;
 • Instytucja Kultury Miasto Ogrodów;
 • Oddział katowicki Gazety Wyborczej;
 • Dziennik Zachodni.

SPECJALNOŚCI

Student(ka) poznaje uwarunkowania wypowiedzi dziennikarskiej wynikające z różnych adresów odbiorczych, jak też specyfiki danego medium. Jest przygotowan(y/a) do samodzielnej analizy fenomenów współczesnej kultury, zachodzących na styku twórczości artystycznej oraz życia społecznego. Absolwent(ka) specjalności jest przygotowan(y/a) do podjęcia pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi.

Student(ka) poznaje zasady redagowania publikacji różnego charakteru i typu, pracuje z podstawowymi programami komputerowymi do edycji tekstu oraz składu. Absolwent(ka) specjalności jest przygotowan(y/a) do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu.

Student(ka) poszerza znajomość kontekstów niezbędnych dla rozumienia dzieł literackich. Na zajęciach praktycznych poznaje warsztat pracy polonisty oraz sposoby zdobywania informacji naukowej z wykorzystaniem źródeł elektronicznych. Absolwent(ka) specjalności jest przygotowan(y/a) do pracy w instytucjach kultury oraz dalszych etapów kształcenia literaturoznawczego.

Absolwent(ka) specjalności uzyskuje I część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty dotyczącą poziomu szkoły podstawowej – z możliwością uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu po ukończeniu studiów magisterskich – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozadydaktyczne wymiary działań edukacyjnych (warsztaty psychologiczno-pedagogiczne), podstawy dydaktyki, emisję głosu i technikę mowy, dydaktykę języka i literatury polskiej w szkole podstawowej; oraz przedmioty uzupełniające: literaturę dla dzieci i młodzieży, warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne. Zajęcia praktyczne obejmują: pierwszą pomoc przedmedyczną, praktyki zawodowe psychologiczno-pedagogiczne, śródroczne i ciągłe dydaktyczne praktyki zawodowe w szkole podstawowej.

STUDIA II STOPNIA

W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej.

Warunkiem koniecznym przy wyborze specjalności nauczycielskiej na drugim stopniu studiów jest ukończenie I stopnia studiów na kierunku filologia polska.

Wybór pozostałych specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia.

Deklarację wyboru specjalności kandydat(ka) składa przy złożeniu dokumentów na studia.

SPECJALNOŚCI

Student(ka) rozwija wiedzę i umiejętności dotyczące redagowania publikacji komercyjnych (w tym wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu oraz składu). Zdobywa również podstawy specjalistycznej wiedzy filologicznej z zakresu edycji tekstów dawnych, zasad redakcji naukowej i popularno-naukowej. Absolwent(ka) specjalności został(a) przygotowan(y/a) do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu, w tym – w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych.

Student(ka) pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent(ka) specjalności jest przygotowan(y/a) do roli znawcy literatury, eksperta w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz do kolejnego etapu edukacji akademickiej.

Student(ka) – absolwent(ka) I st. studiów filologii polskiej, uzyskuje II część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty i zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej we wszystkich rodzajach placówek oświatowych, zgodne ze standardami określonymi w rozporządzeniu MNiSW z 2019 roku. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, dydaktykę  przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej) oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedzę o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, edukację językową i literacką cudzoziemców. Podczas praktyk ciągłych specjalność doskonali także umiejętności praktyczne nauczyciela polonisty.

Student(ka) uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu/jej uczyć języka polskiego jako obcego cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz jako języka drugiego osoby pochodzenia polskiego z zagranicy oraz reemigrantów polskich. Zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniom nauczania gramatyki polskiej, słownictwa, komunikacji w warunkach szkolnych oraz zjawiskom kulturowym (filmowym, literackim, muzycznym) istotnym dla pełnego funkcjonowania i uczestnictwa w polskiej kulturze. Studenci poznają teorie bilingwizmu, rozważą problemy uczenia się języka w zależności od jego statusu: język pierwszy/drugi, ojczysty, rodzimy/obcy. Poznają sposoby nauczania i weryfikowania wiedzy o języku oraz opanowania kompetencji językowych w zależności od jego statusu: język pierwszy/drugi, ojczysty, rodzimy/obcy. Poznają sposoby nauczania i weryfikowania wiedzy o języku oraz opanowania kompetencji językowych.

tradycyjne ścieżki kariery:

 • nauczyciel polonista z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej po uzyskaniu I i II części przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (II część student uzyskuje po ukończeniu studiów II stopnia)

profile nowoczesnej aktywności praktycznej:

 • praca w mediach i wydawnictwach (dziennikarz, tekstolog, redaktor tekstów, edytor, specjalista od komunikacji),
 • w instytucjach kultury (np. przy tworzeniu wydarzeń kulturalnych tj. festiwale, koncerty, itp.),
 • działach PR (copywriter, content creator, designer, rzecznik prasowy),
 • internecie (bloger, administrator portalu).

Poznaj nas lepiej

Co wyróżnia nasz kierunek?

Od roku akademickiego 2021/2022 studia na kierunku filologia polska prowadzone są w nowym budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowniach komputerowych, w pracowni komputerowo-leksykograficznej oraz sali do logorytmiki.

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnych zjawiskach kulturowych. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia wszelkich innych wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian we współczesnym języku normach, sposobach i kanałach komunikacji.

Od roku akademickiego 2000/2001 filologia polska na UŚ jest kierunkiem akredytowanym (PKA, UKA) i działa w systemie punktów kredytowych ECTS (the European Credit Transfer System), co umożliwia m.in. mobilność studentów w skali kraju i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować i publikować teksty w przestrzeni nowych i tradycyjnych mediów, uczestniczyć w pracach kół naukowych (np. Koła Naukowego Polonistów).

Koła naukowe

Gdzie będziesz studiować?

return to top