Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Grafika: zdjęcie przedstawiające panoramę Paryża z widokiem na Wieżę Eifla; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska

OPIS KIERUNKU

Filologia romańska oferuje studentom kształcenie w obrębie języków o zasięgu uniwersalnym (francuski, hiszpański, włoski, angielski, portugalski), ukierunkowane na tłumaczenia ustne i pisemne. Ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami pozwala studentom osiągać zakładane efekty kształcenia oraz w pełni realizować się na rynku pracy (zarówno w sektorze publicznym: instytucje państwowe i międzynarodowe, jak i prywatnym: biznes, media, turystyka itd.).

Programy studiów na poszczególnych specjalnościach uwzględniają przedmioty z praktycznej nauki języka kierunkowego oraz drugiego języka obcego, a także zajęcia z cywilizacji, kultury i literatury krajów, w których obowiązuje jeden z w/w języków. Filologiczny charakter studiów umożliwia studentom zredagowanie w języku obcym pracy licencjackiej oraz magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.

Mocną stroną naszego kierunku są liczne możliwości odbycia części studiów oraz praktyk w uczelniach oraz instytucjach zagranicznych – zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i oferty różnych agencji międzynarodowych, z którymi ściśle współpracujemy (np. Agence Universitaire de la Francophonie). Siatka umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+ obejmuje nie tylko kraje basenu Morza Śródziemnego, lecz większość krajów UE.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego.

Program studiów zakłada intensywną naukę tego języka od podstaw, prowadząc do nabycia jego biegłej znajomości – zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian. Studia na tej specjalności pozwalają również posiąść umiejętność posługiwania się drugim językiem romańskim oraz wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety w berecie siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Francji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości tych dwóch języków.

Program studiów zakłada naukę języka francuskiego od podstaw oraz rozwijanie umiejętności posługiwania językiem angielskim, prowadząc do nabycia biegłej znajomości obydwu tych języków – zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian.

Grafika: zdjęcie przedstawiające zbliżenie na dłonie kobiety piszącej na klawiaturze; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Dodatkowo studia na tej specjalności pozwalają posiąść wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskiego i angielskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie.

W program studiów na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych oraz nauki drugiego języka obcego, program kształcenia na specjalności obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi ogólnej wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego, ze szczególnym naciskiem położonym na problematykę kulturową i język hiszpański w Ameryce Łacińskiej.

Grafika: zdjęcie młodej tancerki flamenco; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej I stopnia stacjonarne

Studenci uczestniczą ponadto w bloku zajęć poświęconych mediom w krajach hiszpańskojęzycznych, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Obok przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego od podstaw oraz praktycznej nauki języka angielskiego, program kształcenia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym obejmuje przedmioty ogólnofilologiczne oraz moduły z zakresu historii literatury i cywilizacji Włoch oraz krajów angielskiego obszaru językowego oraz funkcjonowania systemów obu języków.

Studenci uczestniczą ponadto w blokach zajęć poświęconych włoskiemu i angielskiemu językowi specjalistycznemu oraz tłumaczeniu w obu językach, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika przedstawiająca rysunek dwóch witających się młodych mężczyzn, nad jednym z nich unosi się chmurka na napisem: CIAO, a nad drugim z napisem: HELLO; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane – język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczeniowym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego.

Studia pozwalają na rozwijanie umiejętności posługiwania się tym językiem oraz zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury krajów francuskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka we współczesnym świecie. Oprócz biegłej znajomości języka francuskiego, zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian, studenci nabywają umiejętność posługiwania się drugim językiem romańskim.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety mówiącej przez mały megafon i trzymającej małą flagę Francji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości języka hiszpańskiego.

W program studiów wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych i praktycznej nauki drugiego języka obcego, program kształcenia obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego.

Studenci uczestniczą ponadto w rozbudowanym bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych), a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety wskazującej palcem w stronę odbiorcy i trzymającej małą flagę Hiszpanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego oraz przedmiotów ogólnofilologicznych, program kształcenia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi gruntownej wiedzy z zakresu literatury i kultury Włoch oraz funkcjonowania systemu języka włoskiego.

Poza bardzo dobrą znajomością języka włoskiego − tak codziennego użytku, jak i specjalistycznego − studenci zyskują szansę nabycia dobrej znajomości drugiego języka obcego. Uczestniczą w bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych) w obu językach, a także zaznajamiają się z nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Włoch; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa.

Grafika: zdjęcie małej figurki Wieży Eifla stojącej na telefonie leżącym na otwartym laptopie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo II stopnia stacjonarne

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Studia na specjalności język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz angielskiego z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu.

Grafika: zdjęcie kobiety i mężczyzny pracujących przy laptopach w biurze, kobieta trzyma nad głową „chmurkę na tekst”; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia stacjonarne

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Studia na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Grafika: zdjęcie młodej tancerki flamenco; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej II stopnia stacjonarne

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych, literackich i kulturowych typowych dla Ameryki Łacińskiej. Moduły dedykowane językowi i mediom oraz nowym technologiom podnoszą umiejętności studenta w dziedzinie pracy z tekstem mówionym i pisanym oraz skutecznej komunikacji

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego i języka angielskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułów praktycznej nauki języka włoskiego i języka angielskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze.

Grafika: zdjęcie dłoni kobiety pracującej przy laptopie i robiącej notatki; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane – język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia stacjonarne

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych w obu językach. Szczególny nacisk jest położony na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu – tak w dziedzinie języka włoskiego, jak i angielskiego.

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Włoch; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym II stopnia stacjonarne

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety pokazującej jedną dłonią znak pokoju, a w drugiej trzymającej małą flagę Hiszpanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym II stopnia stacjonarne

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla obszaru kultury hispanojęzycznej.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Poznaj nas lepiej

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe

El Mundo Hispano
img

Głównym celem Koła jest promowanie języka i zgłębianie różnorodności kultury krajów hispanojęzycznych wśród studentów poprzez organizowanie własnych spotkań, wieczorów filmowych, koncertów, warsztatów oraz udział w imprezach promujących kulturę Hiszpanii – np. Hispanofonii.

Koło jest również otwarte na współpracę z licealistami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr Aniela Kucharska.

Aktywność dodatkowa

W ramach działalności dodatkowej na kierunku filologia romańska cyklicznie organizowane są wydarzenia mające na celu promocję języków i kultury poszczególnych krajów: Italofonia (Włochy), Luzofonia (Portugalia), Frankofonia (Francja) i Hispanofonia (Hiszpania).

Co roku mają inny temat przewodni, wokół którego przygotowywane są prelekcje wykładowców kierunku filologia romańska oraz konkursy  dla uczestników. Obejmują różne aspekty życia od jedzenia przez muzykę do odkryć geograficznych i historii.

Wydarzenia skierowane są głównie do studentów oraz uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych naszego regionu.

flaga Włoch powiewająca na tle nieba
flaga Portugalii powiewająca na tle niebieskiego nieba
flaga Francji powiewająca na tle nieba
flaga hiszpanii

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

e-mail: filologia.romanska.wh@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 41

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

return to top