Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Opiekunowie praktyk zawodowych dla kierunków biologicznych:

Biotechnologia: dr Bożena Nowak (bozena.d.nowak@us.edu.pl)

Biologia: dr Agnieszka Siemieniuk (agnieszka.siemieniuk@us.edu.pl)

Ochrona środowiska: dr Agnieszka Siemieniuk (agnieszka.siemieniuk@us.edu.pl)


Praktyki dla studentów Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska mają wymiar 120 h lekcyjnych (90 h zegarowych). Zasadniczym terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Realizacja praktyk zawodowych nie powinna kolidować z udziałem studenta w zajęciach dydaktycznych. W okresie praktyki student ma obowiązek brać czynny udział w zadaniach wykonywanych w miejscu odbywania praktyki oraz zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania zakładu, w którym praktykę odbywa.

Praktyki studenckie są nieodpłatne.

Zarządzenie JM Rektora zawierające regulamin odbywania praktyk zawodowych oraz podstawowe dokumenty niezbędne do ich realizacji zamieszczone są na stronie: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/5798/5/


Kierunek Biotechnologia

Zaleca się, aby praktyki zawodowe były realizowane w takich jednostkach, jak:

 • laboratoria biotechnologiczne w zakładach przemysłowych np. w branży farmaceutycznej, kosmetologicznej i spożywczej (browary, przetwórstwo mleczne itd.)
 • stacje hodowli roślin i zakłady ogrodnicze
 • zakłady komunalne np. wodociągi i  oczyszczalnie ścieków
 • placówki naukowe i badawcze zajmujące się biotechnologią,
 • laboratoria analityczne (medyczne, mikrobiologiczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, kosmetologiczne, kryminalistyczne, analiz prób ze środowiska)
 • poradnie genetyczne

Kierunek Biologia

Rekomendowane miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • ogrody botaniczne
 • ogrody zoologiczne
 • urzędy miasta (wydziały ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, itp.)
 • stacje hodowli roślin, zakłady ogrodnicze, zakłady konserwacji i rekultywacji terenów zielonych
 • zakłady komunalne, np. wodociągi i  oczyszczalnie ścieków
 • placówki naukowe i badawcze zajmujące się problematyką biologiczną (np. zakłady ichtiobiologii, arboreta, herbaria, instytuty ekologiczne, pracownie dokumentacji botanicznej, banki nasion)
 • laboratoria analityczne (medyczne, mikrobiologiczne, weterynaryjne, analizy prób ze środowiska)

 

Kierunek Ochrona Środowiska:

Rekomendowane miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • urzędy miasta (wydziały ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, itp.)
 • urzędy administracji publicznej do spraw ochrony środowiska (komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
 • zakłady komunalne np. wodociągi i  oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów
 • stacje hodowli roślin, zakłady ogrodnicze, zakłady konserwacji i rekultywacji terenów zielonych
 • placówki naukowe i badawcze zajmujące się problematyką ochrony środowiska (np. instytuty ekologiczne, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego, meteorologii)
 • parki naukowo-technologiczne

Przed rozpoczęciem praktyk student odbywający praktyki zawodowe zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z Regulaminem Praktyk Studenckich (http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-922020);

2) uczestnictwa w zebraniu z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych;

3) wyszukania Zakładu Pracy, w którym zamierza odbyć praktyki;

4) zgłoszenia Zakładu Pracy kierunkowemu opiekunowi praktyki celem akceptacji, w tym przedstawienia programu praktyki zapewniającego osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się;

5) wypełnienia, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – porozumienia o organizacji praktyki zawodowej (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r.);

6) przedstawienia porozumienia do podpisu Prodziekanowi ds. kształcenia i studentów (porozumienie do podpisu przez Prodziekana student składa za pośrednictwem kierunkowego opiekuna praktyk) oraz osobie reprezentującej Zakład Pracy.

7) złożenia u kierunkowego opiekuna praktyk podpisanego oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r.);

8) wypełnienia skierowania na praktykę (Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r.) oraz przedstawienia go do podpisu kierunkowemu opiekunowi praktyk;

Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 

W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię (Wydział);

2) wykonywania zadań wskazanych przez zakładowego opiekuna praktyk lub osoby przez niego wyznaczonej;

3) przestrzegania obowiązującego w Zakładzie Pracy porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;

4) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;

5) odbycia praktyki zgodnie z jej programem.

 

Student ma prawo:

1) do konsultacji i porad udzielanych przez kierunkowego opiekuna praktyk;

2) do konsultacji i porad z zakładowym opiekunem praktyki;

3) do odbycia praktyk w warunkach nieszkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa pracy;

4) do zgłaszania kierunkowemu opiekunowi praktyk nieprawidłowości naruszających zasady odbywania praktyk, dostrzeżonych w trakcie odbywania praktyki w Zakładzie Pracy.

 

Po odbyciu praktyki student ma obowiązek

 1. dostarczyć kierunkowemu opiekunowi praktyk:
 • raport z przebiegu praktyki (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r.) z czytelną pieczątką Zakładu Pracy oraz podpisem zakładowego opiekuna praktyk;
 • ankietę pracy studenta wypełnioną przez zakładowego opiekuna praktyk potwierdzającą spełnienie wymagań zgodnych z efektami uczenia się  określonymi w sylabusach praktyk dla danego kierunku;
 • ankietę oceny Zakładu Pracy przez praktykanta;
 1. przestrzegać terminów rozliczania się z praktyk wynikających z planu studiów oraz organizacji roku akademickiego;

 

Za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Student ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie Zakładu Pracy, w którym odbywa praktyki.

 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomenduje się zrealizować zakładane efekty uczenia się w sposób zdalny. Studentowi zostaje zaliczony wymiar praktyki zawodowej w liczbie godzin odpowiadających pracy zdalnej. Praktyki zawodowe mogą obejmować pracę zdalną, jeżeli obowiązuje ona w danej instytucji.

return to top