Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ZAKRES OFERTY TEMATYCZNEJ PRAC DYPLOMOWYCH

Kierunek: Geografia i IZŚ Kierunek: Geografia i IZŚ

Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

Specjalność: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Przemiany miast, wsi, dzielnic i ulic w Polsce i na świecie.
 • Turystyka – w Polsce i na świecie.
 • Dziedzictwo postindustrialne (stare osiedla, obiekty, parki tematyczne, projekty krajowe i międzynarodowe).
 • Przemysł i usługi (handel, kultura, sport, edukacja, usługi dla seniorów itd.).
 • Procesy urbanizacji, suburbanizacji, metropolizacji, rewitalizacji.

Dr hab. Sławomir Sitek

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
 • Aspekty przemian demograficznych, w tym wyzwania starzejącego się społeczeństwa.
 • Rynek nieruchomości i jego znacznie w rozwoju miast.
 • Rynek pracy i jego przestrzenne zróżnicowanie.
 • Rewitalizacja jako proces odnowy miast.

Dr Marta Chmielewska

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Studium morfologiczne wybranego miasta lub jego fragmentu (z wykorzystaniem narzędzi GIS).
 • Rewitalizacja a kształtowanie przestrzeni miejskiej.
 • Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe w przestrzeni miast i regionów.
 • Działalność człowieka w Arktyce.

Prof. dr hab. Jerzy Runge

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Struktury i procesy demograficzno-społeczne w przestrzeni miejskiej oraz wiejskiej
 • Depopulacja i „kurczenie się” miast, regionów miejskich oraz obszarów wiejskich
 • Przestrzeń społeczno-kulturowa miast/regionów miejskich/obszarów wiejskich
 • Kultura materialna i niematerialna w przestrzeni geograficznej. Miejska przestrzeń kulturowa
 • Turystyka w obszarach zurbanizowanych. Turystyka miejska. Walory turystyczne miast
 • Kształtowanie się przestrzeni miejskiej w obszarze województwa śląskiego/Śląska
 • Obszary suburbanizacji w województwie śląskim – konsekwencje tego procesu
 • Lokalni/regionalni liderzy zmian przestrzeni miejskiej i funkcjonalno-przestrzenne konsekwencje ich działań
 • Specyfika przemian geograficzno-historycznych Śląska/Zagłębia Dąbrowskiego
 • Obszary wiejskie województwa śląskiego i specyfika ich przemian
 • Funkcje uzdrowiskowo-sanatoryjne w województwie śląskim
 • Perspektywy lokalnych/regionalnych przemian społeczno-gospodarczych

Dr hab. Anna Runge, prof. UŚ

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Zmiany ludnościowe w wybranych miastach, gminach wiejskich, powiatach.
 • Wybrane problemy ludnościowe w regionie (m.in. starzenie się ludności, sytuacja ludzi młodych w starzejącym się społeczeństwie, środowiska imigranckie w społecznościach lokalnych)
 • Struktura przestrzeni miejskiej – jej składowe (m.in. przestrzeń kulturowa, przestrzeń publiczna, tereny zielone, obszary centralne miast, tereny mieszkaniowe) oraz jej użytkownicy. Zmienność form użytkowania przestrzeni miejskiej, atrakcyjność przestrzeni miast, przestrzenie znaczące, kreowanie wizerunku miasta.
 • Procesy i problemy społeczne zachodzące w przestrzeni miast i obszarów wiejskich.
 • Zagadnienia kulturowe (m.in. wielokulturowość w różnych skalach terytorialnych – zróżnicowanie etniczne, narodowościowe i religijne; dziedzictwo kulturowe; geografia w sztuce – literatura, malarstwo, muzyka).

Dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Rola usług turystycznych w gospodarce.
 • Procesy demograficzne, w tym migracje ze szczególnym uwzględnieniem seniorów

Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Depopulacja miast.
 • Zróżnicowanie struktur ludnościowych.
 • Zagrożenia społeczne.
 • Przemiany przestrzeni miejskiej.
 • Współczesne problemy demograficzne.

Dr Valentin Mihaylov

Specjalność:  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Mniejszości narodowe i religijne w wybranych państwach Unii Europejskiej – aspekty geograficzne i społeczno-ekonomiczne, status prawny, konflikty tożsamościowe.
 • Ruchy separatystyczne w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
 • Obszary napięć geostrategicznych (Bałkany, Ukraina, Bliski Wschód,Kaukaz, Azja Centralna).
 • Geografia miast Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Turystyka państw bałkańskich.

Dr hab. Ewa Łupikasza prof. UŚ

Specjalność: Klimatologia

 • Zmiany i zmienność klimatu.
 • Klimat miasta i zanieczyszczenia.
 • Zagadnienia z zakresu klimatologii obszarów górskich i polarnych.
 • Cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu i jego zmian w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
 • Ekstremalne zdarzenia klimatyczne i meteorologiczne.

Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ

Specjalność: Klimatologia

 • Cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu i jego zmian w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
 • Ekstremalne zdarzenia klimatyczne i meteorologiczne.
 • Zjawiska konwekcyjne w Polsce i na świecie.
 • Czasowe i przestrzenne zmiany cyrkulacji w Europie i na świecie.
 • Analiza warunków klimatycznych i pogodowych na podstawie zdjęć satelitarnych.

Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek prof. UŚ

Specjalność: Klimatologia

 • Wpływ warunków klimatycznych na kształtowanie się przyrostów rocznych wybranych gatunków drzew i krzewów.
 • Dendrochronologiczna rekonstrukcja warunków klimatycznych w okresie przed instrumentalnym.
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie analizy dendrochronologicznej.
 • Energetyczne zasoby klimatu – OZE.
 • Zmiany i zmienność klimatu.

Dr hab. Małgorzata Falarz prof. UŚ

Specjalność: Klimatologia

 • Bioklimatyczne uwarunkowania pieszych wycieczek w Tatry (Sudety).
 • Prawdopodobieństwo przegrzania i/lub wychłodzenia organizmu w różnych regionach Polski w zmieniającym się klimacie.
 • Wieloletnie zmiany obciążenia chłodem przy uprawianiu turystyki/narciarstwa w Tatrach (Sudetach).
 • Klimatyczne uwarunkowania uprawiania narciarstwa w Tatrach (Sudetach) w zmieniającym się klimacie.
 • Klimatyczne uwarunkowania akumulacji i/lub ablacji pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach.

Dr Artur Widawski

Specjalność: Klimatologia

 • Cyrkulacyjne uwarunkowania klimatu i jego zmian w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
 • Przetwarzanie i interpretacja meteorologicznych obrazów satelitarnych i radarowych
 • Pogoda i klimat w obszarach górskich świata
 • Infografika w meteorologii i klimatologii. Sposoby wizualizacji danych przestrzennych
 • Pomiary i obserwacje meteorologiczne – automatyczne stacje pomiarowe.

Prof. dr hab. Mariusz Rzętała

Specjalność: Hydrologia i gospodarka wodna

 • Funkcjonowanie jezior i zbiorników wodnych (np. wymiana wody, wahania stanów wody, warunki termiczno-tlenowe, zjawiska lodowe, eutrofizacja, alkalizacja, osady denne).
 • Użytkowanie wód na obszarach o zróżnicowanej antropopresji.
 • Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych.
 • Zmiany ilościowo-jakościowe wód na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych.
 • Ocena występowania toksycznych metali w osadach dennych ekosystemów wodnych.

Dr hab. Martyna Rzętała prof. UŚ

Specjalność: Hydrologia i gospodarka wodna

 • Procesy brzegowe w obrębie jezior i zbiorników wodnych.
 • Skład i właściwości fizyko-chemiczne osadów dennych sztucznych zbiorników wodnych.

Dr hab. Marek Ruman prof. UŚ

Specjalność: Hydrologia i gospodarka wodna

 • Procesy kształtujące jakość wody różnych stref klimatycznych w kontekście lokalnego i globalnego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.
 • Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych.
 • Problematyka jakości i ilości zasobów wodnych Polski.
 • Zasoby wodne Polski w świetle zmian klimatycznych.
 • Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne – zagadnienia hydrologii regionalnej.

Dr hab. Agnieszka Czajka

Specjalność: Hydrologia i gospodarka wodna

 • Zmiany w funkcjonowaniu systemów rzecznych wywołane bezpośrednią działalnością gospodarczą człowieka (regulacja koryt, zabudowa hydrotechniczna koryt, wydobywanie żwiru i piasku z koryt).
 • Zmiany w funkcjonowaniu systemów rzecznych pośrednio wywołane działalnością gospodarczą człowieka (zmiany w zagospodarowaniu równin zalewowych, zmiany w zagospodarowaniu gruntów w obszarze zlewni, zmiany klimatu).
 • Rewitalizacja i renaturyzacja koryt rzecznych.
 • Przyjazne naturze sposoby przeciwdziałania powodziom i suszom.

Dr hab. Damian Absalon prof. UŚ

Specjalność: Hydrologia i gospodarka wodna lub GIS w zależności od wybranego zagadnienia

 • Zastosowanie GIS w ocenie zjawisk hydrologicznych.
 • Ekstremalne zjawisk hydrologiczne w dobie zmian klimatu – powodzie, powodzie miejskie, susze.
 • Gospodarowanie wodą w dobie zmian klimatu.
 • Zmiany odpływu rzecznego.
 • Analiza możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do łagodzenia skutków zmian klimatu.

Prof. dr hab. Ireneusz Malik

Specjalność: Rekonstrukcja środowiska geograficznego

 • Dendrochronologiczny zapis zanieczyszczenia powietrza
 • Rekonstrukcja i wczesne wykrywanie ruchów osuwiskowych
 • Zmiany rzeźby terenu w dolinach rzecznych
 • Rozwój rzeźby terenu wybranych masywów górskich
 • Zapis działalności przemysłowej człowieka w osadach rzecznych

Dr hab. Artur Szymczyk

 • Mokradła w środowisku przyrodniczym (w tym: torfowiska, niewielkie zbiorniki wodne, strefy źródliskowe i młaki), inwentaryzacja, ocena walorów, zagrożeń, zmian, oraz ochrona.
 • Antropogeniczne odkształcenia środowiska  przyrodniczego  wybranych obszarów w aspekcie historycznym i współcześnie (przebudowa ekosystemów, konsekwencje środowiskowe, minimalizowanie strat przyrodniczych, w tym z uwzględnieniem zabezpieczenia ciągłości korytarzy ekologicznych).
 • Obiekty i obszary przyrodniczo cenne – udostępnianie dla celów rekreacji, edukacji i turystyki z zachowaniem warunków ochrony przyrody (rozpoznanie walorów przyrodniczych, możliwych zagrożeń, koncepcje udostępnienia dostosowane do istniejących uwarunkowań i potrzeb ochrony przyrody).
 • Inwazyjne gatunki w Polsce (inwentaryzacja stanowisk na wybranym obszarze, kartowanie, ocena zagrożeń i szkód środowiskowych).

 

Dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ

Specjalność: geomorfologia, geozagrożenia, geografia fizyczna

 • Rzeźba Beskidu Wyspowego i jej długookresowy rozwój.
 • Geozagrożenia w Beskidzie Wyspowym.
 • Osuwiska północnego Wietnamu – rekonstrukcja i modelowanie.
 • Długookresowy rozwój rzeźby Bramy Krakowskiej.
 • Spływy gruzowej w obrębie Masywu Babiej Góry- rekonstrukcja i modelowanie.
 • Osuwiska w Norwegii – praca przeglądowa.
 • Analiza spływów gruzowych w Górach Skalistych – Colorado Front Range.

Specjalność: GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Efekty trzęsienia ziemi w 2023 r. w Turcji i Syrii w świetle danych przestrzennych.
 • Osuwiska północnego Wietnamu w świetle danych satelitarnych – analiza i modelowanie w R i QGIS
 • Analiza spływów gruzowych w środowisku R i QGIS w oparciu o dane LiDAR.
 • Analizy przestrzenne w R – praca przeglądowa.
 • Mapy dynamiczne w R – możliwości i zastosowania.
 • Osuwisko w Masywie Śnieżnicy w świetle danych przestrzennych – analiza i rekonstrukcja w R i QGIS.
 • Metody interpolacji przestrzennej w języku programowania R.
 • Wydmy podłużne Pustyni Simpsona w Australii w świetle danych przestrzennych – analiza geomorfometryczna.

Specjalność: Geographic Information Systems GIS

 • Effects of the 2023 earthquake in Turkey and Syria in the light of spatial data.
 • Landslides in Northern Vietnam in the light of satellite images – analysis and modelling in R and QGIS.
 • Debris flows analysis in R and QGIS based on the LiDAR data.
 • Spatial analyses in R – a review.
 • Dynamic maps in R – possibilities and applications.
 • Landslide in Mt Śnieżnica in the light of spatial data – analysis and reconstruction in R and QGIS.
 • Spatial interpolation methods in the R programming language.
 • Mega dunes of the Simpson Desert in Australia in the light of spatial data – geomorphometric analysis.

Dr hab. Krzysztof Wójcicki

Specjalność: Rekonstrukcja środowiska geograficznego

 • Inwentaryzacja i ochrona torfowisk.
 • Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w pradziejach i średniowieczu.
 • Ewolucja dolin rzecznych.

Dr hab. Maria Fajer, Prof. UŚ

Specjalność: Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego

 • Dawne młyny wodne jako elementy zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych (na przykładzie zlewni Pilicy lub Liswarty).
 • Badania teksturalne osadów doliny rzecznej.
 • Formy terenu powstałe w wyniku eksploatacji rud żelaza koło Częstochowy (analiza źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych oraz badania terenowe).
 • Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji grodziska średniowiecznego.
 • Pokrywa glebowa wybranego obszaru w świetle analizy map glebowych i geologicznych oraz materiałów teledetekcyjnych.
 • Obiekty geoturystyczne na wybranym obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej – inwentaryzacja, waloryzacja, propozycja ścieżki dydaktycznej.

Dr hab. Urszula Myga-Piatek, prof.UŚ

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu;  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Analiza zmian użytkowania terenu i ocena stopnia transformacji krajobrazu w latach 19XX-2020 wywołanych rozwojem procesów osadniczych w wybranym regionie (Polska, Świat); Scenariusze przemian krajobrazu dowolnego regionu (gmina wiejska, miasto, obszar chroniony, teren rekultywowany, wyspa,  ) z zastosowaniem analizy wieloczynnikowej.
 • Metoda analizy wartości w opracowaniu modelu zrównoważonego zarzadzania krajobrazem na wybranym przykładzie (miasto/kurort X, region Y, strefa Z., obszar chroniony itp.); Ocena narzędzi zrównoważonego zarzadzania krajobrazem (finansowych, prawnych, administracyjnych).
 • Audyt krajobrazowy dla dowolnej jednostki terytorialnej (gmina, powiat) (lub jednostki podziału fizycznogeograficznego, np. makroregionu) – kompleksowy raport o stanie przestrzeni wraz z rekomendacjami urbanistyczno-architektonicznymi.
 • Wpływ nowych form zagospodarowania terenu (budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, parków rozrywki, osiedli developerskich itp.) w Polsce na strukturę i fizjonomię krajobrazu na wybranym obszarze. Ocena z zastosowaniem metod ekologii krajobrazu (matryca-płat-korytarz), metryk krajobrazowych oraz metod analiz fizjonomicznych (architektury krajobrazu).
 • Prognozy rozwoju krajobrazu wobec lokalnych/regionalnych zagrożeń, a także globalnych problemów i kryzysów Świata (temat do zrealizowania przekrojowo, problemowo lub regionalnie).

Dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu

 • Zmiany środowiska przyrodniczego na poligonach wojskowych w Polsce.
 • Typy krajobrazu chronione w obiektach z listy światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
 • Percepcja krajobrazu (po)górniczego przez społeczność lokalną.

Specjalność: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Współczesne zagospodarowanie zlikwidowanych wiejskich szkół podstawowych w województwie śląskim.

Dr Michał Sobala

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu

 • Zmiany użytkowania ziemi / krajobrazu na przykładzie wybranego obszaru w Beskidzie Śląskim lub Żywieckim.
 • Analiza zasięgów widoczności z wybranych punktów widokowych na potrzeby oceny atrakcyjności krajobrazowej (obszar Beskidów).
 • Uwarunkowania użytkowania ziemi w wybranej miejscowości w Beskidzie Śląskim lub Żywieckim.
 • Zastosowanie numerycznego modelu terenu w analizie krajobrazu na przykładzie wybranego obszaru w Beskidzie Śląskim lub Żywieckim.

Dr Katarzyna Pukowiec

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu

 • Cechy charakterystyczne, wyróżniki i wyznaczniki krajobrazu wybranego obszaru
 • Krajobrazy kulturowe jako element światowego dziedzictwa UNESCO
 • Transformacja krajobrazu w obszarach miejskich
 • Zagrożenia dla krajobrazu (przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, związane z niewłaściwym zagospodarowaniem terenu)
 • Wartość krajobrazu a zagospodarowanie przestrzenne

Dr hab. Jerzy Nita

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu

 • Przekształcenia krajobrazu oraz rzeźby terenu w efekcie eksploatacji kruszyw skalnych na wybranym obszarze (do wyboru).
 • Wpływ wielokierunkowej działalności człowieka na transformację krajobrazu na przykładzie ….
 • Analiza treści map topograficznych w kontekście zmian krajobrazowych dla wybranego obszaru.
 • Studium form krasowych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Dr Anna Żemła- Siesicka

Specjalność: Monitoring zmian krajobrazu

 • Ocena walorów krajobrazowych wybranej gminy/parku krajobrazowego
 • Krajobraz w planowaniu przestrzennym – analiza i ocena zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy lub analiza uchwał krajobrazowych wybranych miast
 • Ocena fizjonomiczna krajobrazu wybranego obszaru
 • Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranego obszaru (np. gminy) na potrzeby turystki.
 • Zagrożenia oraz wytyczne do kształtowania krajobrazu w wybranej gminie/ na wybranym obszarze
 • Zagrożenia krajobrazu pod wpływem turystyki na wybranym przykładzie
 • Trwałość/zmiany krajobrazu archeologicznego/historycznego – z wykorzystaniem map historycznych i współczesnych
 • Park kulturowy jako narzędzie ochrony krajobrazu na wybranych przykładach

Dr hab. Adam Hibszer

Specjalność: Nauczycielska

 • Miejscowość X jako poligon geograficznych zajęć terenowych – szanse i możliwości.
 • Obiekty i przestrzenie postindustrialne regionu górnośląskiego jako poligony geograficznych zajęć dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia.
 • Wybrane treści kształcenia (np. krajobraz, najbliższa okolica, mała ojczyzna) w szkolnej edukacji geograficznej.
 • Postrzeganie geografii jako przedmiotu szkolnego przez uczniów.
 • ….. Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej/geograficznej.

Dr hab. Adam Hibszer

Specjalność: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • Stereotypy Polaka i Czecha wśród uczniów szkół po obu stronach granicy polsko-czeskiej.
 • Konflikty społeczne w obszarach prawnie chronionych.
 • Uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych z geografii (w świetle wyników egzaminów maturalnych w woj. śląskim).
 • Przeobrażenia sieci szkół i placówek edukacyjnych w wybranych miastach woj. śląskiego (w kontekście reformy oświaty 2017).
 • Główne kierunki i obszary turystyki szkolnej młodzieży szkolnej regionu śląskiego /w Polsce.

Dr hab. Bogdan Gądek, Prof. UŚ

Specjalność: Eksploracja obszarów górskich i polarnych

 • Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w badaniach bilansu masy lodowczyków tatrzańskich.
 • Potencjalny zasięg i dynamika lawin śnieżnych w Dolinie Bystrej w Tatrach.
 • Struktura termiczna i zlodzenie jezior tatrzańskich.
 • Czasoprzestrzenna zmienność dynamiki lodowców w wybranych obszarach Alaski, Alp i Karakorum.
 • Uwarunkowania meteorologiczne cech fizycznych pokrywy śnieżnej i jej stabilności na stoku

Dr hab. Mariusz Grabiec, Prof. UŚ

Specjalność: Eksploracja obszarów górskich i polarnych

 • Warunki subglacjalne lodowca Werenskioldbreen (S Spitsbergen) na podstawie sondowań radarowych.
 • Identyfikacja i określenie genezy brył martwego lodu na przedpolach lodowców południowego Spitsbergenu (Lodowiec Hansa, Werenskioldbreen) z wykorzystaniem metody radiosondowania.

Prof. dr hab. Jacek Jania

Specjalność: GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Obszary zagrożone letnim przegraniem w wybranych miastach* (z wykorzystaniem metod teledetekcji i GIS).  *Lista miast do opracowania: Zabrze, Bytom, Chorzów, Będzin, Mysłowice. Częstochowa, Bielsko Biała.
 • Zmiany w urbanizacji (w wybranych miastach*) w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w XXI w. (z wykorzystaniem metod GIS oraz teledetekcji)*Proponowane obszary badań: Mikołów, Żory, Tarnowskie Góry, Sławków
 • Opracowanie geodezyjnego bilansu masy dla Lodowca Hansa (Svalbard) na podstawie cyfrowych modeli wysokościowych terenu z 1990 i 2011 roku. [Geodetic mass balance of Hans Glacier (Svalbard) basing upon DTMs of 1990 and 2011.]

Dr Bartłomiej Szypuła

Specjalność: GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Analizy rzeźby na podstawie cyfrowych modeli terenu.
 • Badanie ilościowo-przestrzennych zmian elementów środowiska geograficznego za pomocą
  narzędzi geoinformacyjnych.
 • Zmiany zagospodarowania terenu w świetle analiz kartograficznych i GIS.
 • Badania środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych (dron, skaner, GPS RTK).
 • Wykorzystanie cyfrowego modelu pokrycia terenu w badaniach potencjału solarnego/atrakcyjności turystycznej/zmian w rzeźbie/itd. itp.

Dr Agnieszka Piechota

Specjalność: GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Zagrożenia epidemiczne miast i wsi Polski w świetle metod GIS.
 • Smog w mieście w świetle metod GIS.

Dr hab. Wojciech Dobiński, Prof. UŚ

Specjalność: Eksploracja obszarów górskich i polarnych lub GIS teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Rozpoznawanie stanu wałów przeciwpowodziowych na wybranych rzekach województwa śląskiego, z wykorzystaniem metody obrazowania elektrooporowego (ERT).
 • Identyfikowanie zagrożeń związanych z ruchami masowymi typu osuwiska. z wykorzystaniem metody obrazowania elektrooporowego (ERT).
 • Występowanie wieloletniej zmarzliny na świecie. Czy dotychczasowe obliczenia są poprawne, czy tez świat może się myli? opracowanie z wykorzystaniem GIS.
 • Występowanie wieloletniej zmarzliny w rejonie Hornsundu, Spitsbergen w świetle danych geofizycznych.

Dr Andrzej Tyc

Specjalność: Eksploracja obszarów górskich i polarnych lub GIS teledetekcja, zastosowania geodezji

 • Zjawiska krasowe i pseudokrasowe w zasięgu strefy uskokowej Kraków-Lubliniec na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (możliwe analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz/lub strukturalne, itp. …, uzupełnione o badania terenowe).
 • Wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych w badaniach geomorfologicznych i speleologicznych wybranych stanowisk archeologicznych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Dr Joanna Ewa Szafraniec

Specjalność: „Eksploracja obszarów górskich i polarnych” lub „GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji” lub „GIS (English)”

Zagadnienia:

 • z zakresu geomorfologii i hydrologii (in the field of geomorphology and hydrology),
 • analizy terenowe i inne z wykorzystaniem narzędzi open source, w tym GIS (terrain analyses and others using open source tools, GIS),
 • rekonstrukcja rzeźby na podstawie kartograficznych materiałów archiwalnych (relief reconstruction based on archive cartographic material),
 • wykorzystanie fotogrametrycznej techniki Structure from Motion (usage of photogrammetric technique Structure from Motion).
Kierunek: Turystyka Kierunek: Turystyka

Dr hab. Urszula Myga-Piatek, prof.UŚ

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Ocena atrakcyjności krajobrazu wybranego obszaru (miasto X, region Y, wyspa Z, obszary chronione itp.) na potrzeby turystyki z zastosowaniem wybranych metod analizy strukturalnej i
 • Zastosowanie koncepcji „Cyklu rozwoju kurortu turystycznego” do oceny stanu i perspektyw rozwoju turystyki (Polska lub świat: miasto/kurort X, regionu Y, wyspy Z, obszary chronione itp.).
 • Perspektywy rozwoju turystyki wybranego obszaru (w kraju lub za granicą) w analizie wieloczynnikowej (specyfika regionalna, problemy i ograniczenia, bonitacja zagrożeń w relacjach turystyka- środowiska przyrodnicze, społeczne i kulturowe).
 • Ocena wpływu zagospodarowania i ruchu turystycznego na środowisko geograficzne i krajobraz kulturowy (miasta X, regionu Y, wyspy Z, itp.). Zmiany użytkowania terenu w obszarze (np. wybranym parku krajobrazowym spowodowane rozwojem zagospodarowania i ruchu turystycznego.
 • Turystyka wobec globalnych problemów i kryzysów Świata (temat do zrealizowania przekrojowo, problemowo lub regionalnie).

Dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Gospodarka turystyczna w małych i wielkich miastach Polski (Europy, świata) – analiza porównawcza potencjału turystycznego i perspektyw rozwoju .
 • Stan i możliwości rozwoju turystyki wybranego obszaru, krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).
 • Wielkie rynki turystyczne świata – analiza potencjału, zagrożeń, perspektyw rozwoju. Kierunki rozwoju turystyki wybranego obszaru.
 • Turystyka jako czynnik przemian społecznych/ ekonomicznych/ kulturowych/ przyrodniczych
 • Turystyka kwalifikowana (nurkowa, speleologiczna, sakralna, górska, narciarska, rafting, canioning, paralotniarstwo, wspinaczka, alpinizm itp. ), jej osobliwości i rozwój na przykładzie wybranego obszaru.

Dr Marta Chmielewska

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Potencjał turystyczny obiektów i obszarów poprzemysłowych.
 • Dziedzictwo kulturowe w turystyce (w szczególności – tzw. kłopotliwe dziedzictwo).
 • Turystyka niszowa i ekstremalna oraz nieoczywiste atrakcje turystyczne.
 • Atrakcyjność turystyczna miast.

Dr Katarzyna Pukowiec

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze
 • Zagrożenia dla turystyki (przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, polityczne)
 • Overtourism jako współczesne zjawisko turystyczne
 • Turystyka w obszarach przyrodniczo cennych
 • Dziedzictwo wybranych miast i regionów ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy

Dr Natalia Tomczewska-Popowycz

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Zrównoważony rozwój w turystyce
 • Turystyka kulturowa (dziedzictwa kulturowego, diaspory, etniczna, etnograficzna, sentymentalna i inne)
 • Zarządzanie i marketing destynacji/wizerunku turystycznego
 • Wpływ niestabilności/ konfliktów/ negatywnych wydarzeń na rynek turystyczny
 • Zachowania turystów / konsumentów

Dr hab. Sławomir Sitek:

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Ekonomiczny wymiar turystyki.
 • Ocena atrakcyjności turystycznej wybranych obszarów.

Dr Anna Żemła-Siesicka

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranego obszaru (np. gminy) na potrzeby turystki (wybranej formy turystyki).
 • Ocena wpływu zagospodarowania turystycznego na krajobraz wybranego obszaru.
 • Ocena wpływu wybranej formy turystyki na środowisko przyrodnicze.
 • Park kulturowy jako atrakcja turystyczna
 • Atrakcyjność turystyczna parków miejskich/ parków zabytkowych na wybranych przykładach/ wybranym obszarze
 • Zagospodarowanie turystyczne obiektów archeologicznych (cmentarzyska, kurhany) na wybranych przykładach

Dr Michał Sobala

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Ocena walorów widokowych wybranych górskich szlaków turystycznych / punktów widokowych / szczytów górskich / śródleśnych polan i hal (Karpaty Zachodnie)
 • Zasoby dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego jako podstawa regionalnego (tematycznego) szlaku turystycznego
 • Porównanie potencjału turystyczno-kulturowego wybranych gmin (powiat żywiecki / cieszyński)
 • Ślady dawnej działalności człowieka w górach jako podstawa rozwoju turystyki poznawczej (kulturowej).
 • Rola Szlaku Kultury Wołoskiej w rozwoju turystyki na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
 • Wielokryterialna ocena atrakcyjności turystycznej wybranego szlaku turystycznego / masywu górskiego.
 • Zagospodarowanie turystyczne / Atrakcyjność turystyczna polan górskich w gminie X (powiat żywiecki, cieszyński)
 • Zróżnicowanie zagospodarowania turystycznego i bazy noclegowej gminy X (powiat żywiecki, cieszyński)
 • Dostępność komunikacyjna wybranych schronisk turystycznych / szlaków turystycznych (obszar Beskidu Śląskiego, Żywieckiego lub Małego)
 • Problemy zagospodarowania turystycznego na przykładzie wybranej gminy Beskidu Śląskiego (przeinwestowanie obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo)
 • Ocena przebiegu szlaków turystycznych na podstawie analizy topografii terenu (wysokość bezwzględna, nachylenie i ekspozycja stoków, nasłonecznienie stoków)

 

Dr Michał Apollo

Specjalność: Gospodarka turystyczna

 • Turystyka przygodowa (różna problematyka)
 • Relacje gość-gospodarz na obszarach recepcji turystycznej
 • Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze/kulturowe/społeczno-ekonomiczne
 • Media społecznościowe i ich wpływ na turystykę
 • Parki Narodowe / Obszary chronione – konflikty i relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem naturalnym
 • Turystyka i sprawiedliwość społeczna (pro-poor tourism)
 • Miejsce turystyki w obliczu zmian klimatycznych
 • Gender a turystyka
return to top