Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Realizacja praktyk w roku akademickim 2021/22

Podstawowe informacje

 • Na kierunku psychologia studenci realizują praktykę po III roku studiów z zakresu jednej realizowanej przez siebie ścieżki (80 godzin), a po IV roku z drugiej ścieżki (80 godzin).
 • Zaliczenie studenckiej praktyki jest jednym z warunków zaliczenia semestru. Praktyka zaliczana jest na ocenę.
 • Jednym z głównych celów praktyk jest przygotowanie do samodzielnej aktywności zawodowej, dlatego studenci powinni we własnym zakresie poszukiwać placówki, w której odbędą praktykę, zgodnie z daną ścieżką.

Gdzie realizować praktyki?

 • Obszary, rodzaje placówek oraz program dla praktyk odnaleźć można w regulaminie praktyk na stronach 6-10 (do pobrania poniżej).
 • Praktyki realizowane są pod opieką psychologa w danej placówce. Psycholog w danym zakładzie pracy podpisuje raport ogólny – wymagany do zaliczenia praktyki (do pobrania poniżej).

Ubezpieczenie w ramach praktyk

Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. Ze względu na fakt, że „ustawowe ubezpieczenie” nie obejmuje lżejszych uszczerbków, w wielu przypadkach żądanie przez placówkę przyjmującą na praktykę zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia może być uznane za uzasadnione. Można wówczas rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, np.: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/ubezpieczenie/wsparcie-i-fundusze-ubezpieczenie-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow/

Przygotowanie, realizacja i zaliczenie praktyk krok po kroku

 1. Zarówno będąc na III, jak i IV roku zapoznaj się z podziałem na grupy dla realizacji praktyk.
 2. Dokonaj rejestracji lub rejestracji potwierdzającej w USOSweb. Tylko wówczas opiekun będzie mieć możliwość wpisania oceny. Ewentualne wiadomości od opiekunów trafią wyłącznie do osób zapisanych w USOSweb do odpowiedniej grupy.
 3. Weź udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym praktyk.
 4. Z opiekunem dla ścieżki ustal formę (miejsce) realizacji praktyk najpóźniej przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej semestru letniego – w roku akademickim 2021/22 datą końcową jest 12 czerwca 2022.
 5. Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane przed rozpoczęciem praktyk (szczegóły poniżej).
 6. Pamiętaj, że dokumenty wymagane przed rozpoczęciem praktyki opiekunowie powinni przekazać do dziekanatu najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia i nie później niż do końca letniej sesji egzaminacyjnej – w roku akademickim 2021/22 datą końcową jest 30 czerwca 2022. Następnie czas na realizację praktyk to lipiec, sierpień i pierwsza połowa września. Wcześniejsza realizacja praktyk wymaga zgody opiekuna, a późniejsza realizacja praktyk wiąże się z brakiem możliwości starania się o stypendium oraz oznacza konieczność przedłużenia sesji i uzyskania zgody Prodziekan.
 7. Pamiętaj, że zaliczenie semestru letniego powinno nastąpić nie później niż do 25 września, a zatem również zaliczenie praktyk jako modułu. Brak wpisu w USOSweb uniemożliwia staranie się o stypendium. Dokumenty niezbędne po zakończeniu praktyk przekaż zgodnie z formą i terminem podanym przez opiekuna dla ścieżki. Uwzględnij zapas czasu niezbędny na zapoznanie się przez opiekuna z dokumentacją.

Ważne: Zgodnie z regulaminem praktyk, w sytuacji niewywiązywania się studenta z wykonywania obowiązków związanych z realizacją praktyk opiekun akademicki może obniżyć ocenę końcową lub nie zaliczyć praktyk wpisując ocenę niedostateczną. W takiej sytuacji konieczne jest powtórzenie praktyk w kolejnym roku akademickim (obowiązują zasady jak dla każdego przedmiotu).

Wymagane dokumenty i ich obieg

Wymagane dokumenty i ich obieg różnią się zależnie od formy praktyk, którą w pierwszej kolejności ustal z opiekunem dla ścieżki. Wszelkie wątpliwości należy ustalać z opiekunem akademickim praktyk dla ścieżki. Niezbędne pliki znajdziesz na dole strony.

Praktyki w placówkach zewnętrznych wobec Uczelni (zalecane)

 • Wypełnij skierowanie (można pominąć pole „Zgodnie z zawartym w dniu …. porozumieniem”) oraz porozumienie (można pominąć pole na wpisanie reprezentanta zakładu pracy, jeśli jeszcze nie jest pewne, kto konkretnie podpisze porozumienie w placówce). Dokumenty niekompletne będą zwracane do poprawy.
 • Przed uzupełnieniem pola: reprezentat zakładu pracy upewnij się, kto w placówce, w jakiej zamierzasz zrealizować praktykę jest osobą upoważnioną do podpisania dokumentów związanych z praktykami – zazwyczaj jest to dyrekcja lub kierownicy placówek. Psychologowie sprawujący opiekę nad praktykantami w placówkach zazwyczaj nie mają takich uprawnień.
 • Porozumienie zawierane jest co najmniej na okres trwania praktyki. W prawym górnym rogu musi być data wcześniejsza przynajmniej o jeden dzień roboczy (lub dłużej) niż data rozpoczęcia praktyki. Porozumienie należy zawierać przed rozpoczęciem samej praktyki, co należy uwzględnić w jej planowaniu. Porozumienie może być w pierwszej kolejności podpisane w Uczelni lub w miejscu praktyk.
 • Skierowanie (jeden egzemplarz) wraz z porozumieniem (dwa egzemplarze) i oświadczeniem (jeden załącznik 4) przekaż opiekunowi dla ścieżki zgodnie z informacjami podanymi na spotkaniu informacyjnym.
 • Dokumenty podpisane i złożone przez opiekunów w dziekanacie będą tam podpisywane w poniedziałki w dniach zajęć dydaktycznych. W związku z tym możesz je odebrać w dziekanacie (pok. 11) od wtorku i w kolejnych dniach, zgodnie z godzinami otwarcia. Skierowanie i jeden egzemplarz porozumienia zostają w miejscu realizacji praktyk.
 • Po zakończonej praktyce przekaż opiekunowi (w terminach i formie podanych na spotkaniu informacyjnym): jeden egzemplarz porozumienia podpisany również w miejscu praktyk, wypełniony i podpisany raport ogólny oraz esej i raport szczegółowy.

Praktyki w jednostkach organizacyjnych Uczelni (np. Biuro Karier UŚ)

 • Wypełnij skierowanie (można pominąć pole „Zgodnie z zawartym w dniu …. porozumieniem”). Porozumienie nie jest zawierane w takiej sytuacji (zawiera się je pomiędzy UŚ a innymi zakładami pracy).
 • Skierowanie (jeden egzemplarz) i oświadczenie (jeden załącznik 4) przekaż do podpisu opiekunowi dla ścieżki zgodnie z informacjami podanymi na spotkaniu informacyjnym. Następnie skierowanie przekaż w miejscu realizacji praktyki.
 • Po zakończonej praktyce przekaż opiekunowi (w terminach i formie podanych na spotkaniu informacyjnym): wypełniony i podpisany raport ogólny oraz esej i raport szczegółowy.

Wcześniejsza realizacja praktyk

Jeśli chcesz realizować praktyki przed okresem wakacyjnym lipiec-wrzesień musisz uzyskać zgodę opiekuna dla ścieżki. W tym celu student zobowiązany jest do złożenia podania lub przesłania maila do opiekuna akademickiego, zawierającego uzasadnienie prośby oraz deklarację zgodnie z regulaminem praktyk: „przyjmuję do wiadomości, że odbywanie praktyki nie zwalnia mnie z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych objętych planem studiów ani też nie może być podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach i w związku z tym oświadczam, że udział w praktyce nie będzie kolidował z zajęciami i zaliczeniami wynikającymi z planu studiów”. Gdy uzyskasz zgodę, podejmij kroki zależnie od miejsca realizacji praktyk – zobacz punkty wyżej.

Zaliczenie pracy zawodowej, wolontariatu, udziału w obozie naukowo-badawczym, projekcie badawczym lub innych aktywności jako praktyk

Opiekun akademicki może uznać takie formy pod warunkiem, że są one zgodne z realizowaną ścieżką specjalizacyjną oraz jeżeli zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. Zaliczenie wymaga wcześniejszej zgody opiekuna oraz złożenia przez studenta do właściwego opiekuna akademickiego wniosku według wzoru (załącznik 6) dostępnego na stronie. Do wniosku (załącznik nr 6) należy dodać:

 • w przypadku prośby o zaliczenie pracy zawodowej lub wolontariatu jako praktyki: zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy (dowolny wzór), raport ogólny, raport szczegółowy oraz esej;
 • w przypadku prośby o zaliczenie innych aktywności (np. projekty naukowe, praktyczne): dodatkowym zaświadczeniem, o którym mowa w załączniku nr 6 może być raport ogólny, a zaliczenie odbywa się również w oparciu o raport szczegółowy oraz esej.

 

Pliki do pobrania

1- Regulamin praktyk zawodowych na kierunku psychologia

2a – Skierowanie na praktykę – psychologia – praktyka kierunkowa

2b – Skierowanie na praktykę – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce

2c – Skierowanie na praktykę – tylko BKN

3a – Porozumienie – psychologia – praktyka kierunkowa

3b – Porozumienie – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce

3c – Porozumienie – tylko BKN

4 – Oświadczenie studenta obowiązkowe dla wszystkich

5a – Raport ogólny – psychologia – praktyka kierunkowa

5b – Raport ogólny – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce

5c – Raport ogólny – tylko BKN

6 – Zaliczenie pracy zawodowej lub innych aktywności jako praktyk

7 – Wymagania dotyczące treści raportu szczegółowego oraz eseju

8 – OPIEKUNOWIE-AKADEMICCY-PRAKTYK-2021-22

return to top