Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Realizacja praktyk w roku akademickim 2020/21

Realizacja praktyk w roku akademickim 2020/21

 1. Rekomendowana jest realizacja praktyk w sposób zdalny, w tym poprzez udział w alternatywnych formach, przy czym wymaga to konsultacji i zgody opiekuna akademickiego praktyk oraz realizacji efektów uczenia. Prosimy śledzić informacje dotyczące możliwości szczepień studentów, co może pomóc w dostępie do realizacji praktyk „tradycyjnych” – Państwo sami podejmujecie w tej kwestii decyzję. Więcej informacji o realizacji praktyk w 2020/21: https://us.edu.pl/pracownik/wp-content/uploads/sites/2/Editor/sprawy-dydatktyczne/praktyki-studenckie/praktyki-2020.pdf
 2. Zgodnie z Regulaminem studiów zaliczenie semestru letniego powinno nastąpić nie później niż do 25 września, a zatem również zaliczenie praktyk jako modułu. Na wniosek studenta dziekan może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ten termin.
 3. Studenci, którzy realizują praktyki poprzez udział w alternatywnych formach takich jak udział w kursach, warsztatach, wolontariacie, projektach naukowych i praktycznych zobowiązani są przesłać opiekunowi dodatkowe oświadczenie, że ta forma zaliczenia np. udział w kursie nie został wykorzystany do zaliczenia innych przedmiotów lub praktyk.

 

Najważniejsze zasady dotyczące realizacji praktyk:

Nie jest możliwe wykorzystanie innych wzorów dokumentów niż te zamieszczone na stronie. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez opiekuna akademickiego najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru letniego danego roku akademickiego, a obowiązki studenta i warunki zaliczenia mogą różnić się w zależności od sytuacji (przy czym poszczególne formy realizacji można łączyć ze sobą, np. część praktyk odbyć poprzez kurs, a pozostałą część poprzez praktykę „tradycyjną”):

A) Praktyki w placówkach zewnętrznych wobec Uczelni:

– przed rozpoczęciem praktyki student powinien uzyskać potwierdzenie możliwości zrealizowania założonych efektów uczenia się dla praktyki w placówce przyjmującej oraz akceptację miejsca i terminu odbywania praktyk od opiekuna akademickiego;

– przedłożenie przed rozpoczęciem praktyki (z wyprzedzeniem) w terminach określonych przez opiekuna akademickiego wypełnionego porozumienia i skierowania oraz oświadczenia zgodnych z obowiązującymi wzorami (dostępne poniżej);

– odbycie praktyki w ustalonym terminie (poświadczone w raporcie z przebiegu praktyki zawodowej);

– przedłożenie po zakończeniu praktyki, w nieprzekraczalnym terminie określonym przez opiekuna akademickiego, wymaganej dokumentacji z jej przebiegu (raport ogólny, raport szczegółowy, esej) oraz jednego egzemplarza podpisanego wcześniej porozumienia i kopię skierowania.

B) Praktyki w jednostkach organizacyjnych Uczelni (np. Biuro Karier UŚ) realizowane są na podstawie skierowania i w związku z tym obejmuje etapy określone powyżej (podpunkt a) z wyłączeniem wykorzystania porozumienia, ponieważ służy ono do zawierania umowy z podmiotami zewnętrznymi wobec Uczelni.

C) Wcześniejsza realizacja praktyk, tj. przed okresem wakacyjnym lipiec-wrzesień obejmuje etapy określone powyżej (podpunkt a lub b), pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna akademickiego. W tym celu student zobowiązany jest do złożenia podania do opiekuna akademickiego, zawierającego uzasadnienie prośby oraz deklarację: „przyjmuję do wiadomości, że odbywanie praktyki nie zwalnia mnie z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych objętych planem studiów ani też nie może być podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach i w związku z tym oświadczam, że udział w praktyce nie będzie kolidował z zajęciami i zaliczeniami wynikającymi z planu studiów”.

D) Zaliczenie pracy zawodowej, wolontariatu, udziału w obozie naukowo-badawczym, projekcie badawczym lub innych aktywności jako praktyk – opiekun akademicki może uznać takie formy pod warunkiem, że są one zgodne z realizowaną ścieżką specjalizacyjną oraz jeżeli zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. Zaliczenie wymaga złożenia przez studenta do właściwego opiekuna akademickiego wniosku według wzoru dostępnego na stronie. Do tego wniosku należy dodać:

– w przypadku prośby o zaliczenie pracy zawodowej lub wolontariatu jako praktyki: zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy (dowolny wzór), raport ogólny, raport szczegółowy oraz esej;

– w przypadku prośby o zaliczenie innych aktywności (np. projekty naukowe, praktyczne): dodatkowym zaświadczeniem, o którym mowa w załączniku nr 6 może być raport ogólny, a zaliczenie odbywa się również w oparciu o raport szczegółowy oraz esej.

E) Realizacja praktyki zawodowej za granicą – zaliczenia praktyki dokonuje dziekan na podstawie zrealizowanego i uprzednio zatwierdzonego porozumienia. Wymagany jest wcześniejszy kontakt z opiekunem akademickim.

 

 

Do obowiązków studenta należy:

 1. terminowa rejestracja na praktyki w systemie USOSweb;
 2. udział w spotkaniu informacyjnym na temat praktyk, zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i informacjami podanymi na stronie wydziału w części poświęconej praktykom na kierunku psychologia;
 3. ustalenie z opiekunem akademickim formy zaliczenia praktyk przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
 4. przestrzeganie wyznaczonych terminów składania dokumentów.

 

W sytuacji niewywiązywania się studenta z wykonywania obowiązków związanych z realizacją praktyk opiekun akademicki może obniżyć ocenę końcową lub nie zaliczyć praktyk wpisując ocenę niedostateczną.

 

Miejsca realizacji praktyk (obszary) opisane zostały od strony 6 w regulaminie odbywania praktyk zawodowych na kierunku psychologia (plik poniżej).

 

Uruchomienie obiegu dokumentów – zadania studenta (praktyki z wykorzystaniem porozumień i skierowań):

 1. Student w kontakcie zdalnym ustala z opiekunem praktyk dla ścieżki miejsce realizacji praktyk.
 2. Po zaakceptowaniu miejsca praktyk przez opiekuna ścieżki, student ustala w miejscu praktyk, czy akceptowalne są w nim skany dokumentów: porozumienia oraz skierowania. Informację zwrotną przekazuje opiekunowi praktyk dla ścieżki wraz z podaniem adresu tradycyjnego lub poczty elektronicznej, na które mają być przesłane dokumenty.
 3. Student wypełnia w wersji elektronicznej skierowanie oraz pierwszą i drugą stronę porozumienia (wpisanie imienia, nazwiska i maila opiekuna akademickiego na drugiej stronie). Bardzo ważne jest, aby wpisać dokładną nazwę placówki wraz z jej adresem tradycyjnym i mailowym oraz dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisywania porozumień ze strony placówki (najczęściej jest to dyrektor placówki). Na pierwszej stronie porozumienia zdanie: “Wydział kieruje …………. studenta/studentów” prosimy edytować dodając swoje imię i nazwisko. Po wypełnieniu plików należy przesłać je do opiekuna praktyk dla ścieżki. Porozumienie i skierowanie nie są podpisywane przez studenta, w związku z tym zalecamy wysłanie wersji elektronicznych (pdf lub doc).
 4. Student przesyła do opiekuna akademickiego praktyk dla ścieżki podpisane oświadczenie – załącznik 4 poniżej. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wydrukowania i zeskanowania dopuszczalne jest przesłanie tego oświadczenia jako treści maila wysłanego z tego samego adresu, który podany jest przez studenta w systemie USOS.

 

Uwaga dotycząca edycji dokumentów:

Ze względu na możliwy obieg elektroniczny dokumentów, wszystkie pliki zostają udostępnione w wersji elektronicznej. Dokumenty (poza podpisami) powinny być wypełniane elektronicznie a nie ręcznie (np. miejsce realizacji praktyk, wykaz zadań w raporcie itd.). Aby dokumenty były ważne i mogły stanowić podstawę zaliczenia, możliwe jest edytowanie jedynie pustych, wykropkowanych miejsc. Wszelkie wątpliwości należy ustalać z opiekunem akademickim praktyk dla ścieżki.

Prosimy zwrócić uwagę na liczbę stron:

Skierowanie powinno mieć po edycji 1 stronę, a porozumienie powinno mieć 2 strony.

Uzupełnienie dat w porozumieniu i skierowaniu:

Porozumienie zawierane jest na okres trwania praktyki, natomiast w prawym górnym rogu musi być data wcześniejsza przynajmniej o jeden dzień roboczy (lub dłużej) niż data rozpoczęcia praktyki. Porozumienie należy zawierać przed rozpoczęciem samej praktyki, co należy uwzględnić w planowaniu samej praktyki, zakładając dłuższy niż zwykle obieg dokumentów. Im szybciej zostanie uruchomiony obieg dokumentów, tym lepiej. Datę zawarcia porozumienia można pozostawić pustą, a w związku z tym również datę w skierowaniu (mogą być one uzupełnione w momencie podpisywania dokumentów na Wydziale lub w placówce). Daty trwania praktyk oraz obowiązywania porozumienia powinny być jednak uzupełnione. Data na skierowaniu musi być taka sama jak na porozumieniu, bo to dokumenty, które są ze sobą powiązane.

Sytuacja, gdy nie wiemy, kogo wpisać jako reprezentanta placówki w porozumieniu:

W porozumieniu przekazywanym opiekunowi akademickiemu zawsze należy uzupełnić dokładną nazwę placówki. Jeśli studentowi nie udało się ustalić w miejscu praktyk, kto podpisze porozumienie jako przedstawiciel placówki,  można pozostawić puste miejsce na samej górze dokumentu porozumienia, tj. “zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez …. (imię i nazwisko, stanowisko)”. Student zobowiązany jest jednak przekazać prośbę aby podczas podpisywania porozumienia w miejscu praktyk ta część została uzupełniona. W miejscu reprezentanta zakładu pracy (miejsca praktyk) powinna być wpisana jedna, konkretna osoba.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1- Regulamin praktyk zawodowych na kierunku psychologia
2a – Skierowanie na praktykę – psychologia – praktyka kierunkowa
2b – Skierowanie na praktykę – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
2c – Skierowanie na praktykę – tylko BKN

3a – Porozumienie – psychologia – praktyka kierunkowa
3b – Porozumienie – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
3c – Porozumienie – tylko BKN

4 – Oświadczenie studenta obowiązkowe dla wszystkich

5a – Raport ogólny – psychologia – praktyka kierunkowa
5b – Raport ogólny – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
5c – Raport ogólny – tylko BKN

6 – Zaliczenie pracy zawodowej lub innych aktywności jako praktyk

7 – Wymagania dotyczące treści raportu szczegółowego oraz eseju

8 – OPIEKUNOWIE AKADEMICCY PRAKTYK 2020/2021

9 – Oferty-praktyk-w-projektach_UAKTUALNIENIE 08.07. 2021

Informacja z dnia 24.03.2021 r. o podziale na grupy dla roku III

UAKTUALNIONY PODZIAŁ NA GRUPY_ PRAKTYKI_III 20-21_IV 21-22 – hasło do pliku studenci otrzymali drogą mailową przez USOSweb.

Opiekunowie akademiccy praktyk w roku 2020/21

OPIEKUNOWIE AKADEMICCY PRAKTYK 2020/2021

Komunikat dotyczący zaliczenia praktyk na kierunku psychologia

Studenci, którzy będą starać się o stypendia, tak jak w latach ubiegłych, muszą zadbać o to, aby wpis z praktyk był w USOS najpóźniej do 25 września (należy uwzględnić czas na zapoznanie się z dokumentacją przez opiekuna!). Te osoby, które nie zrealizowały praktyk z powodu sytuacji pandemii, a zamierzają ubiegać się o stypendium zobowiązane są zgłosić ten fakt mailowo do opiekuna praktyk i jednocześnie do właściwego dziekanatu (studia stacjonarne anna.szoszkiewicz@us.edu.pl; studia niestacjonarne: agnieszka.pogoda-slezak@us.edu.pl) najpóźniej do 21 września (poniedziałek). Prosimy upewnić się, że wiadomość została przyjęta.

Pozostałe osoby, które nie zamierzają ubiegać się o stypendium, a wpis z praktyk w systemie USOS uzyskają najpóźniej 12 października będą miały rozliczony semestr letni na zasadach obowiązujących w latach poprzednich (bez konieczności przedłużania sesji).

Studentom, którzy do 12 października nie będą mieli zaliczonych praktyk w systemie USOS termin ich realizacji zostanie automatycznie przedłużony do 17 lutego 2021 r. bez konieczności składania wniosku o wpis warunkowy i wnoszenia opłat z tym związanych.

 

Wzory dokumentów niezbędnych dla realizacji i zaliczenia praktyk na kierunku psychologia

Wymagane dokumenty PRZED rozpoczęciem praktyki:

 • Skierowanie podpisane przez opiekuna akademickiego praktyk dla ścieżki x 2.
 • Porozumienie podpisane przez UŚ oraz przedstawiciela miejsca praktyk (jedno musi finalnie pozostać w aktach studenta prowadzonych przez opiekuna akademickiego praktyk) x 2.
 • Oświadczenie podpisane przez studenta (załącznik 4 poniżej), które zbiera opiekun akademicki praktyk dla ścieżki.

Dokumenty PO zakończeniu praktyki wymagane do zaliczenia:

 • Podpisane porozumienie (1 egz. spośród tych dwóch wymaganych PRZED rozpoczęciem praktyk) przez UŚ oraz przedstawiciela miejsca praktyk.
 • Wypełniony i podpisany raport ogólny (poświadczony w miejscu praktyk).
 • Raport szczegółowy i esej przesłane drogą elektroniczną na adres opiekuna akademickiego dla ścieżki.

Uruchomienie obiegu dokumentów – zadania studenta:

 1. Student w kontakcie zdalnym ustala z opiekunem praktyk dla ścieżki miejsce realizacji praktyk.
 2. Po zaakceptowaniu miejsca praktyk przez opiekuna ścieżki, student ustala w miejscu praktyk, czy akceptowalne są w nim skany dokumentów: porozumienia oraz skierowania. Informację zwrotną przekazuje opiekunowi praktyk dla ścieżki.
 3. Student wypełnia w wersji elektronicznej skierowanie oraz pierwszą stronę porozumienia i przesyła je do opiekuna praktyk dla ścieżki. Bardzo ważne jest, aby wpisać dokładną nazwę placówki wraz z jej adresem tradycyjnym i mailowym oraz dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisywania porozumień ze strony placówki (najczęściej jest to dyrektor placówki).
 4. Student przesyła do opiekuna akademickiego praktyk dla ścieżki podpisane oświadczenie – załącznik 4 poniżej. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wydrukowania i zeskanowania dopuszczalne jest przesłanie tego oświadczenia jako treści maila wysłanego z tego samego adresu, który podany jest przez studenta w systemie USOS.

Uwaga dotycząca edycji dokumentów:

Ze względu na możliwy obieg elektroniczny dokumentów, wszystkie pliki zostają udostępnione w wersji elektronicznej. Dokumenty (poza podpisami) powinny być wypełniane elektronicznie a nie ręcznie (np. miejsce realizacji praktyk, wykaz zadań w raporcie itd.). Aby dokumenty były ważne i mogły stanowić podstawę zaliczenia, możliwe jest edytowanie jedynie pustych, wykropkowanych miejsc. Wszelkie wątpliwości należy ustalać z opiekunem akademickim praktyk dla ścieżki.

Prosimy zwrócić uwagę na liczbę stron:

Skierowanie powinno mieć po edycji 1 stronę, a porozumienie powinno mieć 2 strony.

Uzupełnienie dat w porozumieniu i skierowaniu:

Porozumienie zawierane jest na okres trwania praktyki, natomiast w prawym górnym rogu musi być data wcześniejsza przynajmniej o jeden dzień roboczy (lub dłużej) niż data rozpoczęcia praktyki. Porozumienie należy zawierać przed rozpoczęciem samej praktyki, co należy uwzględnić w planowaniu samej praktyki, zakładając dłuższy niż zwykle obieg dokumentów. Im szybciej zostanie uruchomiony obieg dokumentów, tym lepiej. Datę zawarcia porozumienia można pozostawić pustą, a w związku z tym również datę w skierowaniu (mogą być one uzupełnione w momencie podpisywania dokumentów na Wydziale lub w placówce). Daty trwania praktyk oraz obowiązywania porozumienia powinny być jednak uzupełnione. Data na skierowaniu musi być taka sama jak na porozumieniu, bo to dokumenty, które są ze sobą powiązane.

Sytuacja, gdy nie wiemy, kogo wpisać jako reprezentanta placówki w porozumieniu:

W porozumieniu przekazywanym opiekunowi akademickiemu zawsze należy uzupełnić dokładną nazwę placówki. Jeśli studentowi nie udało się ustalić w miejscu praktyk, kto podpisze porozumienie jako przedstawiciel placówki,  można pozostawić puste miejsce na samej górze dokumentu porozumienia, tj. “zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez …. (imię i nazwisko, stanowisko)”. Student zobowiązany jest jednak przekazać prośbę aby podczas podpisywania porozumienia w miejscu praktyk ta część została uzupełniona. W miejscu reprezentanta zakładu pracy (miejsca praktyk) powinna być wpisana jedna, konkretna osoba.

Realizacja praktyk wewnątrz UŚ (np. Biuro Karier UŚ):

W sytuacji realizacji praktyk wewnątrz UŚ nie przygotowujemy porozumienia, ponieważ służy zawarciu rodzaju umowy z podmiotem zewnętrznym. Takie praktyki rozliczane są wówczas przez opiekuna akademickiego w oparciu o raport ogólny, raport szczegółowy oraz esej. Należy jednak wcześniej z opiekunem akademickim praktyk dla ścieżki ustalić, czy dana praktyka pozwoli na realizację efektów uczenia się. Jeśli realizujesz projekty badawcze/praktyczne pracowników Wydziału – konieczne będzie skorzystanie z załącznika nr 6 zgodnie z informacjami poniżej.

 

Wykorzystanie załącznika nr 6:

Wykorzystanie załącznika nr 6 musi być wcześniej ustalone z opiekunem akademickim praktyk dla ścieżki. Nie jest wówczas wykorzystywane porozumienie, a formalnie dokument służy zaliczeniu (wstecz) już zrealizowanej pracy zawodowej lub innych aktywności (np. projekty naukowe, praktyczne) w wymiarze zgodnym z obowiązującym wymiarem godzinowym praktyk. Do załącznika 6, który kierowany jest do opiekuna praktyk dla ścieżki trzeba dodać:

– w przypadku prośby o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki: zaświadczenie od pracodawcy (dowolny wzór), raport ogólny (wzór na stronie), raport szczegółowy oraz esej;

– w przypadku prośby o zaliczenie innych aktywności (np. projekty naukowe, praktyczne): dodatkowym zaświadczeniem, o którym mowa w załączniku nr 6 może być raport ogólny (wzór na stronie), raport szczegółowy oraz esej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1- Regulamin praktyk zawodowych na kierunku psychologia
2a – Skierowanie na praktykę – psychologia – praktyka kierunkowa

2b – Skierowanie na praktykę – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
2c – Skierowanie na praktykę – tylko BKN

3a – Porozumienie – psychologia – praktyka kierunkowa
3b – Porozumienie – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
3c – Porozumienie – tylko BKN

4 – Oświadczenie studenta obowiązkowe dla wszystkich

5a – Raport ogólny – psychologia – praktyka kierunkowa
5b – Raport ogólny – BKN i praktyka kierunkowa realizowane w tej samej placówce
5c – Raport ogólny – tylko BKN

6 – Zaliczenie pracy zawodowej lub innych aktywności jako praktyk

7 – Wymagania dotyczące treści raportu szczegółowego oraz eseju

8 – OPIEKUNOWIE AKADEMICCY PRAKTYK 2020

9 – Oferty-praktyk-w-projektach_UAKTUALNIENIE 08.07. 2021

Harmonogram spotkań z opiekunami praktyk

Harmonogram spotkań z opiekunami praktyk_psychologia 2019_2020

Praktyki - informacja z dnia 01.06.2020 r. o podziale na grupy

PRAKTYKI PODZIAL NA GRUPY_19-20_III rok i 20-21_IV rok – hasło do pliku studenci otrzymają poprzez USOSweb.

PODSTAWOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku Psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

Sposób organizacji praktyk na kierunku PSYCHOLOGIA, obowiązująca dokumentacja oraz warunki zwalniające studentów z praktyk są zgodne z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim.

 

Rodzaj praktyki odpowiada realizowanej przez studenta ścieżce specjalizacyjnej. Student kierunku PSYCHOLOGIA realizuje dwie ścieżki specjalizacyjne, jest więc zobowiązany do odbycia w kolejnych latach dwóch praktyk odpowiadających tym dwóm ścieżkom. Po III roku studiów student odbywa dwutygodniową (80 godzin) praktykę z zakresu jednej realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej, a po IV roku – z drugiej (w tym samym wymiarze godzinowym). Łączny wymiar praktyk w trakcie studiów to 4 tygodnie (160 godzin).

 

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada zastępca dyrektora kierunku Psychologia. Kontakt: joanna.mateusiak@us.edu.pl

 

Harmonogram odbywania praktyk przez studentów III i IV roku podany jest do wiadomości opiekunów praktyk oraz studentów najpóźniej do 15 kwietnia danego roku akademickiego.

Za nadzór dydaktyczny nad studentami w trakcie trwania praktyk odpowiadają opiekunowie praktyk powołani przez dyrektora kierunku Psychologia. Wykaz opiekunów praktyk dla studentów III i IV roku w danym roku akademickim zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych.

 

Praktyka odbywać się może w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę.

 

 

 

 

 

return to top