Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując, że:

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

  1. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: iod@us.edu.pl

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO, tj.

1) konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb nawiązania listu intencyjnego) oraz przez okres wykonywania Umowy (dla złożenia podpisu przez reprezentantów Kontrahentów) oraz dla potrzeb jej realizacji, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych, będące pracownikami lub osobami współpracującymi z kontrahentami;

2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) wykonanie zadania publicznego uczelni, tj. prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (nawiązania listu intencyjnego) i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w ich treści do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni Pani/Pan dane osobowe Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach, w ramach współpracy na podstawie Listu intencyjnego i/lub umowy.

  1. Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą)

Kontrahent listu intencyjnego i/lub umowy udostępnił Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników – wskazane w ich treści lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym z nami w zakresie niezbędnym oraz celu zgodnym z realizacją umową.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego;

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)   Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

return to top