Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Psychologia - studia stacjonarne, jednolite magisterskie

język wykładowy: polski

Ciekawią Cię ludzkie zachowania oraz to, z czego wynikają?
Dzięki studiom psychologicznym poznasz podłoże psychiczne zachowań,
ich uwarunkowania biologiczne, społeczne, a także dowiesz się
o mechanizmach, które pozwalają te zachowania wyjaśnić.

 Jaką wiedzę zdobędziesz?

 • Przede wszystkim tę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka, psychopatologii oraz z zakresu innych subdyscyplin psychologii stosowanej takich jak m.in. psychologia śledcza i sądowa;
 • Wiedzę z przedmiotów uzupełniających, takich jak: filozofia i biologiczne mechanizmy zachowania;
 • Ponadto masz możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów, które odnoszą się do np. nowych trendów i kierunków w psychologii, a także wybór innych dziedzin i dyscyplin.

U nas teoria spotyka się z praktyką! Studiując u nas zdobędziesz solidne przygotowanie warsztatowe, umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań oraz procesu diagnozy psychologicznej. Bliskie będą Ci takie umiejętności, jak rozpoznawanie indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienie pomocy innym oraz planowanie interwencji psychologicznej. Będziesz mieć również możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego pozwalającego na podjęcie pracy jako nauczyciel psycholog w placówkach edukacyjnych. Co bardzo ważne, program studiów na naszym kierunku został dostosowany do standardów Europejskiego Certyfikatu Psychologa, umożliwiającego wpis do Europejskiego Rejestru Psychologów.

Po drugim roku zrealizujesz u nas dwie wybrane ścieżki psychologii stosowanej oraz weźmiesz udział w praktykach.

Dzięki studiom psychologicznym zrozumiesz ludzkie zachowania. Zdobędziesz także przygotowanie do niezwykle cennej umiejętności, jaką jest niesienie pomocy innym.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym.

Studia jednolite magisterskie trwają 10 semestrów (5 lat).

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto studiować psychologię na Uniwersytecie Śląskim, a nie na innej uczelni, to podpowiadamy:

 • możesz zaangażować się w działania istniejących kół naukowych, albo stworzyć nowe; od kilku lat studenci i studentki psychologii UŚ organizują ogólnopolską konferencję naukową Psychoróżności;
 • możesz też włączyć się w projekty badawcze naszych pracowników i odkryć coś, czego świat jeszcze nie zna;
 • część zajęć prowadzą osoby, które są również psychologami praktykami, a na niektórych przedmiotach organizowane są dodatkowe, nieobowiązkowe spotkania z praktykami;
 • masz możliwość szerokiego rozwoju dzięki zajęciom międzywydziałowym, w których uczestniczyć mogą osoby z innych kierunków;
 • zachęcamy do korzystania z dodatkowych form kształcenia w postaci kursów internetowych, przygotowanych przez naszych pracowników;
 • bez dodatkowych opłat możesz uzyskać kwalifikacje do pracy w szkole;
 • badania ankietowe będziesz mogła/mógł prowadzić z wykorzystaniem darmowej i bezpiecznej platformy LimeSurvey;
 • nasi nauczyciele akademiccy są świetnymi popularyzatorami wiedzy – biorą udział w Śląskim Festiwalu Nauki, prezentują wiedzę psychologiczną w ramach projektów Psychologiczny Dom Kultury oraz Alfabet Psychologiczny;
 • tworzymy środowisko nauki sprzyjające osobom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • masz wiele możliwości wyjazdów edukacyjnych w ramach programów Erasmus+ oraz MOST;
 • i… nie wszystko da się przedstawić i opisać 😉

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Specjalności Specjalności

Program kształcenia umożliwia zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów i uruchamianych zależnie od zainteresowania studiujących) ścieżek psychologii stosowanej (specjalności):

 • Psychologia kliniczna i zdrowia skupia się na zdrowiu psychicznym w ujęciu klinicznym koncentrując z jednej strony na zagadnieniach diagnozy oraz terapii wybranych zaburzeń i problemów psychicznych, a z drugiej na sposobach identyfikowania i wzmacniania zasobów zdrowia.
 • Psychologia biznesu i kariery dostarcza wiedzy i umiejętności obejmujących budowanie kariery własnej i innych osób oraz funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy. Wykorzystanie tych zasobów pozwala kreować rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy.
 • Psychologia śledcza i sądowa wyposaża w zasób specjalistycznej wiedzy niezbędny do pełnienia roli biegłego sądowego psychologa a także w wymiarze praktycznym dostarcza narzędzi do wspomagania procesu wykrywczego oraz analitycznego dzięki wykorzystaniu aktualnych odkryć psychologii. Dzięki szerokiemu programowi obejmującemu zeznania świadków, opiniodawstwo, psychologię śledczą oraz resocjalizacyjną, absolwent jest kompleksowo przygotowany do współpracy z agendami podległymi ministerstwu sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz ministerstwu obrony narodowej.
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny obejmuje tematykę normatywnego i zaburzonego rozwoju dziecka i rodziny w różnych kontekstach takich jak: choroba somatyczna, zaburzenia rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego dziecka i adolescenta oraz obszar bliskich więzi rodzinnych. Zakres przekazywanych treści obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną omawianych zjawisk, jak i nabywanie praktycznych kompetencji w zakresie diagnostyki i interwencji oraz pomocy i poradnictwa psychologicznego dziecku i rodzinie.
Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski  Język obcy nowożytny Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, matematyka
waga = 30% waga = 30% waga = 40%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia na kierunek psychologia wynosi: 31 pkt. (suma punktów przyjmowanego kandydata nie może być niższa niż 31 punktów).

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
Matura po 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku psychologia wynosi 85 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Psychologia jako kierunek studiów przygotowuje do pracy w zawodzie psychologa. Praktyki realizowane są zgodnie z wybranymi ścieżkami psychologii stosowanej, odpowiednio po 3 i po 4 roku studiów.

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje (aktualne dla danego rocznika realizującego praktyki) można znaleźć na stronie wydziału.

 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci studiów psychologicznych, w zależności od wybranych specjalności i preferencji zawodowych mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w zawodach oraz placówkach takich jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola,
 • szpitale,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • więzienia,
 • opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów,
 • policja,
 • wojsko,
 • pracownie testów psychotechnicznych,
 • domy dziecka,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • agencje reklamy i public relations,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • działalność coachingowa,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki badania opinii społecznej,
 • ośrodki badań marketingowych,
 • działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • firmy konsultingowe,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • własna działalność gospodarcza,
 • ośrodki badawcze i naukowe.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

KIERUNEK PSYCHOLOGIA
ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
tel. 32 3599 736
e-mail: psychologia.wns@us.edu.pl
www.us.edu.pl/wydzial/wns

return to top