Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Psychologia

Ciekawią Cię ludzkie zachowania oraz to, z czego wynikają?
Dzięki studiom psychologicznym poznasz podłoże psychiczne zachowań,
ich uwarunkowania biologiczne, społeczne, a także dowiesz się
o mechanizmach, które pozwalają te zachowania wyjaśnić.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 • Przede wszystkim tę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka oraz psychopatologii;
 • Wiedzę z zakresu przedmiotów uzupełniających, takich jak: filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, neurobiologia, logika, psychiatria;
 • Ponadto masz możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów, które odnoszą się do np. nowych trendów i kierunków w psychologii (przykładowo: psychologia internetu, muzyki czy sportu).

Tam, gdzie teoria, tam również praktyka! Dlatego zdobędziesz u nas solidne przygotowanie warsztatowe, umożliwiające zaplanowanie
i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Nie obce będą Ci takie umiejętności, jak: rozpoznawanie indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienie pomocy innym oraz planowanie interwencji psychologicznej.

Po drugim roku zrealizujesz u nas dwie wybrane ścieżki specjalizacyjne oraz weźmiesz udział w praktykach. 

Dzięki studiom psychologicznym zrozumiesz ludzkie zachowania. Zdobędziesz także przygotowanie do niezwykle cennej umiejętności, jaką jest niesienie pomocy innym. 

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym.

Studia jednolite magisterskie trwają 10 semestrów (5 lat).

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do karty kierunku.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Psychologia na Uniwersytecie Śląskim to idealny wybór jeśli chcesz zdobywać wiedzę od świetnie wykwalifikowanej kadry praktyków i już w czasie studiów mieć szansę na wykorzystanie tej wiedzy w ramach praktyk, projektów uczelnianych czy wolontariatu.

Studia oferują między innymi wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej.

Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, neurobiologia, logika, psychiatria) oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (np. psychologia ekonomiczna, psychologia Internetu, psychologia muzyki, psychologia sportu).

Specjalności Specjalności

Program kształcenia umożliwia zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

Opis ścieżek specjalizacyjnych:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych; wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy; wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia; dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z wyzwaniami i problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Psychologia sądowa odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego; dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów; wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Psychologia jako kierunek studiów przygotowuje do pracy w zawodzie psychologa, zarówno w sektorze publicznych jak i prywatnych przedsiębiorstw. Praktyki realizowane są w zgodzie z wybranymi ścieżkami specjalizacyjnymi, odpowiednio po 3 i po 4 roku studiów.

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci studiów psychologicznych, w zależności od wybranych specjalności i preferencji zawodowych mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w zawodach oraz placówkach takich jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola,
 • szpitale,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • więzienia,
 • opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów,
 • policja,
 • wojsko,
 • pracownie testów psychotechnicznych,
 • domy dziecka,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • agencje reklamy i public relations,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • działalność coachingowa,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki badania opinii społecznej,
 • ośrodki badań marketingowych,
 • działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • firmy konsultingowe,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • własna działalność gospodarcza,
 • ośrodki badawcze i naukowe.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

KIERUNEK PSYCHOLOGIA
ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
tel. 32 3599 736
e-mail: psychologia.wns@us.edu.pl
www.us.edu.pl/wydzial/wns

return to top