Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyrektor kierunku Dziennikarstwo i komunikacja Społeczna


Dyrektor Kierunku

dr Bernard Grzonka

Stanowisko: Profesor Uczelni

bernard.grzonka@us.edu.pl


Zastępca Dyrektora Kierunku

dr Agnieszka Grzesiok – Horosz

agnieszka.grzesiok-horosz@us.edu.pl

 

 

Dyrektor kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna_

1) przewodniczy radzie dydaktycznej kierunku studiów;

2) zapewnia właściwą jakość kształcenia na kierunku studiów, w szczególności poprzez realizowanie lub nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia;

3) inicjuje i koordynuje działania w zakresie doskonalenia programu studiów kierunku studiów;

4) przedstawia dziekanowi propozycje obsady dydaktycznej i indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych na kierunku studiów w danym roku akademickim;

5) sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów;

6) przygotowuje propozycje warunków i trybu rekrutacji na studia, kryteriów kwalifikacji, zasad przyjmowania na I rok laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, a także limitów przyjęć na studia w danym roku akademickim;

7) koordynuje opracowywanie harmonogramów zajęć na dany semestr dla kierunku studiów;

8) sprawuje nadzór nad poprawnością danych dotyczących programu studiów i prowadzonych w danym semestrze zajęć dydaktycznych w systemie USOS i w Karcie kierunku;

9) sprawuje nadzór nad koordynatorami praktyk studenckich na danym kierunku studiów oraz przedstawia dziekanowi propozycje kandydatów do pełnienia tej funkcji;

10) współpracuje z pełnomocnikami dziekana ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. kształcenia na odległość;

11) koordynuje współpracę dydaktyczną z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi kierunku studiów;

12) proponuje składy komisji rekrutacyjnych na dany rok akademicki;

13) uczestniczy w procesie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów;

14) odpowiada za przygotowanie dokumentacji do akredytacji, w szczególności ocen przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną;

15) opiniuje pod względem merytorycznym rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do studentów wynikające z regulaminu studiów;

16) wskazuje dziekanowi propozycje osób mających wejść w skład rady dydaktycznej kierunku studiów zgodnie z przepisami statutu;

17) realizuje inne zadania związane z prowadzeniem kształcenia na kierunku studiów powierzone przez dziekana.

Zastępca dyrektora kierunku studiów wykonuje zadania powierzone przez dyrektora kierunków studiów.

We  wszystkich sprawach można się kontaktować  z dyrektorem kierunku lub jego zastępcą

return to top