Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prawo

Studia prawnicze to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wysoki poziom zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne, pozwalają naszym absolwentom (w zależności od wyboru ścieżki kariery zawodowej) zarówno na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich, jak i pozyskiwanie uprawnień w ramach aplikacji, a także rozpoczynanie pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych. Studia prawnicze stanowią również dobry punkt wyjścia dla osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W toku studiów student uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego. Wiedza z zakresu poszczególnych gałęzi prawa jest uzupełniona o przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni. Proces kształcenia pozwala nauczyć się studentowi krytycznego myślenia oraz samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy konstruowaniu stanowiska w konkretnej sprawie.

Studiujący mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych oraz doskonalenia warsztatu zawodowego angażując się w działalność kół naukowych, Studenckiej Poradni Prawnej oraz w trakcie odbywania obowiązkowych praktyk.

Wartością studiów prawniczych na WPiA jest łączenie teorii z praktyką czego przejawem jest bogata oferta spotkań studyjnych w sądach, prokuraturze a także instytucjach związanych ze stosowaniem prawa oraz praktycznych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli zawodów prawniczych.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Jednolite studia magisterskie
– 5 lat (10 semestrów)
– stacjonarne
– niestacjonarne

Język wykładowy: polski

Specjalności Specjalności

brak specjalności

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.
 • Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.
 • W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.
 • Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelni z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).
 • Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.
 • Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
 • Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.
 • Corocznie wydział odwiedza wielu profesorów z zagranicznych uczelni oferując studentom wykłady i spotkania.
 • Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!
 • Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej, biurach poselskich i działach prawnych przedsiębiorstw.
 • Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratorię Generalną RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy a także uznanych czasopism jak np. Państwo i Prawo, Przegląd Prawa Handlowego.
 • Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOSPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
  • Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
  • Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
  • Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, kodeksy, skrypty i komentarze.• Bistro i kafejki oferujące napoje i posiłki.
 • Strefy odpoczynku.
  Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!
Kryteria kwalifikacji 2024/2025 Kryteria kwalifikacji 2024/2025

Prawo

Stacjonarne studia jednolite magisterskie

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z przedmiotów maturalnych.

Niestacjonarne studia jednolite magisterskie
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

 

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
Matura po 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Prawo – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

 

Prawo – niestacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu): nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%

Tytuł zawodowy: magister

Przedmioty na kierunku prawo można podzielić na dwa typy:
1) moduły ogólne obrazujące społeczeństwo i jego ewolucję (tu zaliczyć trzeba filozofię, historię ustroju Polski, historię prawa, prawo rzymskie, historię doktryn prawnych, naukę o polityce,)
2) przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni (m.in. prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo handlowe, kryminalistyka).
Ponadto atrakcyjną ofertę dla studentów stanowią moduły fakultatywne o różnorodnej tematyce, które studenci wybierają na poszczególnych latach studiów, do których zaliczyć należy: wykłady monograficzne, konwersatoria, przedmioty interdyscyplinarne, warsztaty.

Student ma możliwość nauki następujących lektoratów:
ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI ,ROSYJSKI, HISZPAŃSKI. Dodatkowo istnieje możliwość uczestnictwa w lektoracie z języka chińskiego.

Dalsze studia – możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Studenci kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji UŚ przy wsparciu wydziałowych opiekunów praktyk odbywają praktyki studenckie m.in. w takich miejscach jak:

 • Kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze
 • Sądy Rejonowe i Sądy Okręgowe
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
 • Prokuratury Rejonowe i Okręgowe
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Izby Administracji Skarbowej i Urzędy Skarbowe
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne,
 • Kancelaria Sejmu,
 • Kancelaria Prezydenta,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Finansów
 • Biura Poselskie i Biura Poselskie Europosłów (Bruksela)
 • Banki
 • Działy prawne przedsiębiorstw
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent nie tylko zna, rozumie i interpretuje  normy prawne, ale – dzięki właściwemu  zorganizowaniu procesu dydaktycznego – cechuje go zaawansowana umiejętność ich odnoszenia do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadnienia określonego stanowiska, formułowania ocen w zakresie jakości stanu prawnego.
Absolwenci uzyskują umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym. Znajomą podstawowe dziedziny prawa krajowego i międzynarodowego, w tym prawa unijnego. Absolwent kończy studia uzyskując biegłość na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego języka, czemu towarzyszy znajomość terminów prawniczych w tym języku.

Podkreślenia wymaga, że wśród naszych absolwentów są nie tylko posłowie, czy prezydenci i burmistrzowie miast, ale przede wszystkim wybitni przedstawiciele zawodów prawniczych, pracownicy międzynarodowych korporacji oraz urzędnicy unijni, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W 2021 roku dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ponownie został wybrany na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

stacjonarne prawo

mgr Leokadia Magosz
tel.: 32 359 1819
e-mail: leokadia.magosz@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny
tel.: 32 359 2065
e-mail: ewa.niedurny@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wola
tel.: 32 359 1756
e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl

 

niestacjonarne prawo

mgr inż. Marta Rękosiewicz
tel.: 32 359 2069
e-mail: marta.rekosiewicz@us.edu.pl

mgr Olga Przybysz
tel.: 32 359 2101
e-mail: olga.przybysz@us.edu.pl

mgr Monika Świątkiewicz-Ozygała
tel.: 32 359 2066
e-mail: monika.swiatkiewicz-ozygala@us.edu.pl

mgr Izabela Maculewicz
tel.: 32 359 1151
e-mail: izabela.maculewicz@us.edu.pl

return to top