Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Administracja to kierunek, którego ukończenie daje wysokie szanse na zatrudnienie. Nasi absolwenci znajdują pracę na różnych szczeblach w jednostkach administracji publicznej oraz w firmach, korporacjach i organizacjach non-profit. Kształcimy przyszłych urzędników, funkcjonariuszy służby publicznej, menadżerów kultury, a także kadrę zarządzającą przedsiębiorstw oraz instytucji krajowych i międzynarodowych.

Główny trzon programu studiów, stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybranym zagadnieniom z pozostałych dziedzin prawa, mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty.

Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także etyki oraz ekonomii i socjologii. Uzupełnieniem programu są obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację i poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.

img
O kierunku O kierunku

1. studia pierwszego stopnia
– 3 lata (6 semestrów)
– stacjonarne
– niestacjonarne

2. studia drugiego stopnia
– 2 lata (4 semestry)
– stacjonarne
– niestacjonarne”

Specjalności Specjalności

1. administracja ogólna – Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalizacyjne, jak: prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie sądowo-administracyjne, wykładnia prawa administracyjnego, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny w państwach europejskich, prawo miejscowe, zadania samorządów w zwalczaniu patologii społecznych, pozycja prawna radnych i funkcjonariuszy samorządowych, karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawne instrumenty polityki regionalnej.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne – Przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające poszczególnym sektorom zarządzania bezpieczeństwem. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują zagadnienia: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, metodyki prowadzenia czynności kontrolnych, zarządzania infrastrukturą lokalną w sytuacji katastrof i zagrożeń o charakterze naturalnym, bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym), bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa sanitarnego.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelnii z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
• Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.
• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.
• Punkt ksero.
• Kafejki oferujące napoje i posiłki.
• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2023/2024 Kryteria kwalifikacji 2023/2024

Administracja

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.
• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z przedmiotów maturalnych.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów
(po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub
równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany
na dowolnym kierunku.
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów
(po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje
miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: administracja, prawo, przedsiębiorczość — średnia
studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub
równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany
na dowolnym kierunku.
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów
(po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje
miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: administracja, prawo, przedsiębiorczość — średnia
studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu): nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%

Tytuł zawodowy:
– licencjat po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
– magister po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański.

Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe (po ukończeniu studiów piewszego stopnia) oraz na studia podyplomowe i doktoranckie (po ukończeniu studiów drugiego stopnia).

Praktyki i staże Praktyki i staże

Wydział posiada podpisane porozumienie w sprawie odbywania praktyk z:

· Okręgową Radą Adwokacka w Katowicach,
· Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Katowicach,
· Sądem Rejonowym Katowice – Zachód,
· Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach,
· Śląską Izba Lekarską w Katowicach – praktyki dla studentów w Okręgowym Sadzie Lekarskim oraz w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Katowicach
· WATCHDOG siecią obywatelską organizacją działającą na rzecz jawności przestrzeni prawnej,
· Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
· Festiwalem Filmowym OFF w Krakowie,
· Fundacją Court Watch Polska w Toruniu.

Ponadto Studenci Wydziału Prawa i Administracji w okresie 2019 – 2021 przy wsparciu wydziałowych opiekunów praktyk odbywają praktyki studenckie m.in. w takich miejscach jak:
· Biuro Poselskie
· Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
· banki
· Narodowy Fundusz Zdrowia-Warszawa,
· Urzędy Skarbowe
· Sądy i kancelarie
· Ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne,
· Kancelaria Sejmu,
· Kancelaria Prezydenta,
· Ministerstwo Finansów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent studiów o specjalności administracja ogólna uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwoli zbudować karierę urzędniczą w organach administracji państwowej i samorządowej, piastować stanowiska specjalistyczne i kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zasilać szeregi służby cywilnej, rozwijać swoją karierę w strukturach rządowych i pozarządowych, w placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, w biurach poselskich. Jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym oraz posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami.

Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.
Absolwent studiów o specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje wykształcenie umożliwiające rozwój swojej kariery zawodowej związanej z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne (PSR, PSŁ, SL, SPN, ITD) oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (OC, PSP, WBPiZK, WSzW). Program studiów pozwala także na uzyskanie dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji , Straży Granicznej, ABW, CBA m. in. poprzez możliwość odbycia kursów specjalistycznych (ratownik medyczny, instruktor sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego).

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

„mgr Agnieszka Jach-Wróbel
tel.: 32 359 1595
tel.: 32 359 2067
e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas
tel.: 32 359 1595
e-mail: anna.peas@us.edu.pl

mgr Anna Kostur
tel.: 32 359 2064
e-mail: anna.kostur@us.edu.pl

return to top