Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Stypendium ministra

Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

Od 1 lipca 2019 roku Konstytucja dla Nauki zastępuje dotychczasowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nowym świadczeniem – stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Świadczenie to jest przeznaczone wyłącznie dla studentów.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat i więcej;
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Okres, z którego osiągnięcia mogą być podane we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich;,
 • rozpoczęcia studiów I stopnia poprzedzających studia II stopnia – w przypadku studenta studiów II stopnia;
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  2017 poz. 2183, z późn. zm.) – do dnia 30 września 2019 roku.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

Kryteria przyznawania

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2019/2020) może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim (2018/2019) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2019/2020).

Wymogi te nie maja zastosowania w przypadku studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2019) został przyjęty na studia II stopnia (nie obowiązuje już przepis, zgodnie z którym od momentu ukończenia studiów I stopnia do czasu rozpoczęcia studiów II stopnia nie może upłynąć więcej niż 2 lata).

Wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów II stopnia. W przypadku jednolitych studiów magisterskich student pierwszego roku nie może ubiegać się o stypendium.

Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2019/2020 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów. Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej. Po rozpatrzeniu wniosków przez ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17. 000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Informacje 

Szczegółowy opis osiągnięć uprawniających do ubiegania się o stypendium ministra, sposób ich dokumentowania oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowy tryb ubiegania się o stypendium ministra w UŚ oraz termin składania wniosków w uczelni określi rektor w najbliższym czasie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

return to top