Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Zakończone nabory na stypendia w grantach i programach stypendialnych na rok akademicki 2021/2022

PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia s(...) PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych
OPUS - nauki fizyczne (biofizyka) - Nowe spojrzenie na wielo(...) OPUS - nauki fizyczne (biofizyka) - Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki fizyczne (biofizyka)

Doktorant – stypendysta będzie odpowiedzialny za część badań biologicznych, włączając w to oznaczenia aktywności antynowotworowej nowych pochodnych syntezowanych w trakcie realizacji grantu wobec linii komórkowych glejaka wielopostaciowego oraz komórek normalnych, ocenę profilu inhibicji wobec kinaz białkowych oraz badania molekularnego mechanizmu działania wybranych związków na poziomie komórkowym (model in vitro).

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego”, nr umowy o finansowanie – UMO-2019/35/B/NZ5/04208, pod kierownictwem dr Katarzyny Malarz.

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy

Wysokość stypendium: 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 48 miesięcy. Po zakończeniu stypendium grantowego doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości 57 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Dokumenty należy złożyć do 25.10.2021 na adres e-mail: katarzyna.malarz@us.edu.pl.

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja przez grant i w ramach programu doktorat wdrożeniowy” (https://irk.us.edu.pl/).

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki fizyczne21.3

NCN OPUS - nauki chemiczne - Nowe niskofononowe luminofory c(...) NCN OPUS - nauki chemiczne - Nowe niskofononowe luminofory ceramiczne o strukturze oliwinu

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta
Wymagania:
Dyplom magisterski w zakresie chemii.
Doświadczenie z zakresu syntezy i charakterystyki luminoforów nieorganicznych (materiałów
ceramicznych lub szklano-ceramicznych) oraz spektroskopii lantanowców.
Dobra znajomość metod spektroskopowych, w szczególności spektroskopii optycznej.
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
Opis zadań:
Synteza i charakterystyka oliwinów germanianowych.
Pomiary termiczne (DSC) i spektroskopowe (widma IR, Ramana i emisji) oraz ich analiza.

Termin składania ofert: 17.09-01.10.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.10.2021 r.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania:Konkurs_NCN_OPUS_2021

OPUS - nauki biologiczne - Procesy reprogramowania komórek:(...) OPUS - nauki biologiczne - Procesy reprogramowania komórek: analiza epigenetyczna i proteomiczna losów komórek gryki zwyczajnej i tatarki

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauki biologiczne

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy przeprogramowania komórek podczas tworzenia kalusa, zarodków somatycznych i regenerantów, a także przejścia wierzchołka wzrostu pędu z fazy wegetatywnej do generatywnej oraz formowania kwiatów.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: Procesy reprogramowania komórek: analiza epigenetyczna i proteomiczna losów komórek gryki zwyczajnej i tatarki, Nr DEC-2020/37/B/NZ9/01499 pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Kwota stypendium:

 • 3323,40 PLN (brutto) do oceny śródokresowej
 • 3653,70 PLN (brutto) po ocenie śródokresowej

W przypadku kandydatów, którzy są już doktorantami w Szkole Doktorskiej, stypendium będzie wypłacone w formie stypendium naukowego w wysokości 4000 PLN (brutto).

Pierwsze dwa lata doktoratu realizowane są na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a pozostałe dwa lata na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dokumenty należy złożyć do 5.09.2021 na adres e-mail: alexander.betekhtin@us.edu.pl W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki biologiczne 21.6

PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne (biofizyka) - Chelatory żela(...) PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne (biofizyka) - Chelatory żelaza jako inhibitory kinaz tyrozynowych - nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego
left img

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki fizyczne (biofizyka)

Doktorant – stypendysta będzie odpowiedzialny za badania biologiczne na modelu in vitro. Zakres prac będzie obejmował określenie cytotoksyczności względem panelu komórek nowotworowych oraz prawidłowych oraz zbadanie mechanizmu działania w oparciu o założenia grantu.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Chelatory żelaza jako inhibitory kinaz tyrozynowych – nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego”, konkurs PRELUDIUM BIS Nr rej.: 2020/39/O/NZ5/02342, pod kierownictwem dr hab. Anny Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:

 • 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.
 • 5 119,89 zł (pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć do 31.08.2021 na adres e-mail: anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl.

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja przez grant i w ramach programu doktorat wdrożeniowy” (https://irk.us.edu.pl/).

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki fizyczne 2021.2

PRELUDIUM BIS - nauki biologiczne - Metatranskryptomiczna an(...) PRELUDIUM BIS - nauki biologiczne - Metatranskryptomiczna analiza aktywności bakterii wspomagających fitoremediację gleby skażonej węglowodorami ropopochodnymi

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne

W projekcie realizowane będą badania z zakresu fitoremediacji terenów skażonych substancjami ropopochodnymi.

W projekcie przewidziano 4-letnie stypendium dla doktoranta, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych przewidzianych do realizacji we wniosku projektowym. Do obowiązków doktoranta będzie również należało przygotowanie komunikatów i posterów konferencyjnych, a także przygotowanie publikacji naukowych z uzyskanych wyników.

Badania będą prowadzone w ramach projektu „Metatranskryptomiczna analiza aktywności bakterii wspomagających fitoremediację gleby skażonej węglowodorami ropopochodnymi”, (Preludium-BIS 2, 2020/39/O/NZ9/00342) pod kierownictwem dr hab. Tomasza Płociniczaka, prof. UŚ.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:

 • 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.
 • 5 119,89 zł (pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć do 19.07.2021 na adres e-mail: tomasz.plociniczak@us.edu.pl.

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki biologiczne 21.5

PRELUDIUM BIS - inżynieria materiałowa - Rola oddziaływa(...) PRELUDIUM BIS - inżynieria materiałowa - Rola oddziaływań międzycząsteczkowych, molekularnego kąta zgięcia i dwuosiowości w stabilizacji struktury fazy twist-bend materiałów ciekłokrystalicznych

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Głównym celem projektu jest określenie związku między strukturą molekularną a wynikającymi z niej właściwościami makroskopowymi materiału ciekłokrystalicznego.

Do zadań doktoranta należeć będzie m.in. praca eksperymentalna – charakterystyka materiałów przy zastosowaniu Mikroskopii Polaryzacyjnej, spektroskopii w zakresie podczerwieni (FTIR) i Ramana, badania strukturalne za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (SAXS, WAXS) – prowadzenie obliczeń metodą modelowania mechaniki kwantowej, pisanie artykułów naukowych i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych. W projekcie w ramach współpracy zaplanowany jest staż do Toyohashi University of Technology w Japonii.

Badania będą prowadzone w ramach projektu „Rola oddziaływań międzycząsteczkowych, molekularnego kąta zgięcia i dwuosiowości w stabilizacji struktury fazy twist-bend materiałów ciekłokrystalicznych”, (Preludium Bis2, Nr. 2020/39/O/ST5/03460) pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Merkel, prof. UŚ.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:

 • 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.
 • 5 119,89 zł (pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć do 14.07.2021 na adres e-mail: katarzyna.merkel@us.edu.pl. W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – inżynieria materiałowa 21.1

OPUS - biological sciences - Structure, functioning and evol(...) OPUS - biological sciences - Structure, functioning and evolution of ovaries in earthworms and their allies - microscopical and molecular analysis

Unit of the project realization: Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences – the University of Silesia in Katowice

Position: PhD student in biological sciences

Call is open for candidates to the Doctoral School and for current PhD students.

Research will be carried out in the frame of the project „Structure, functioning and evolution of ovaries in earthworms and their allies – microscopical and molecular analysis” (OPUS-20 project, DEC-2020/37/B/NZ4/00560), financed from National Science Center under management of prof. dr hab. Piotr Świątek.

PhD student will participate in research tasks connected with analysis of ovarian morphology, histology and ultrastructure in selected groups of earthworms. Additionally, molecular analysis (sequencing of selected genes) are planned. In details the role of PhD student is material sectioning and preparation for transmission and scanning electron microscopy; analysis, documentation and interpretation of the morphological, histological and ultrastructural results; material analysis in florescence microscopy; participation in molecular research (DNA sequencing and phylogenetic analyses); participation in preparation of the manuscripts and congress abstracts. Presentation and dissemination of the obtained results.

Duration of the scholarship for candidates to the Doctoral School: 48 months

Scholarship amount:

2,559.95 PLN /month – during the first and second year

3,653,70 PLN /month – during the third and fourth year

 

Duration of the scholarship for current PhD students: 36 months

Scholarship amount:  3,000.00 PLN /month

 

Documents should be delivered till the 9th of July to an e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl

 

Check details of project and requirements: call for application – biological sciences 21.4call for application – biological sciences 21.4

PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia s(...) PRELUDIUM BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych
left img

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki fizyczne

Stypendium dotyczy badań teoretycznych procesu dynamiki i tarcia molekularnego polimerów oraz biopolimerów. Badania będą przeprowadzone przy użyciu symulacji komputerowych wykorzystujących metody dynamiki molekularnej.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych”(2019/35/O/ST3/00936) pod kierownictwem dr. hab. Jarosław Paturej, prof. UŚ.  Projekt będzie realizowany we współpracy z Instytutem Leibniza Badań nad Polimerami w Dreźnie (Niemcy). W ramach stypendium planowane jest odbycie  sześciomiesięcznego stażu naukowego w ww. jednostce zagranicznej.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:

 • 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.
 • 5 119,89 zł (pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć do 16.09.2021 na adres e-mail: jaroslaw.paturej@us.edu.pl. W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki fizyczne 21.1

PRELUDIUM BIS - biological sciences - Repetitive DNA sequenc(...) PRELUDIUM BIS - biological sciences - Repetitive DNA sequences and the evolution of the Brachypodium genus

Unit of the project realization: Faculty of Natural Sciences – the University of Silesia in Katowice

Position: PhD student in biological sciences

The project included a global analysis of the repetitive fraction of the Brachypodium genomes followed by bioinformatic analyses. The results will then be verified using the cytogenetic and molecular approaches in order to estimate the genomic organisation, chromosome localisation and the copy number of various repeats.

Research will be carried out in the frame of the project „ Repetitive DNA sequences and the evolution of the Brachypodium genus” (type of program and number of the project PRELUDIUM BIS-2 nr 2020/39/O/NZ8/00184 , financed from NCN under management of dr. hab. Bożena Kolano.

Duration of the scholarship: 48 months

Scholarship amount:

4 266,58 PLN/month – during the first and second year

5 119,89 PLN/month – during the third and fourth year

Documents should be delivered till 11th of July to an e-mail: bozena.kolano@us.edu.pl.

 

Check details of project and requirements: call for application – biological sciences 21.3

PRELUDIUM BIS - literaturoznawstwo - Prawosławna teologia z(...) PRELUDIUM BIS - literaturoznawstwo - Prawosławna teologia zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej

Nazwa jednostki: Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczne, Uniwersytet Śląski – Katowice

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwo

Wybrany w drodze konkursu doktorant będzie realizował całość projektu badawczego pod kierunkiem promotora – kierownika projektu, a jego realizacja będzie polegała na napisaniu, a następnie obronie rozprawy doktorskiej poświęconej prawosławnej teologii zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej – współczesnej rosyjskiej teolożki, filozofki i pisarki.

Badania będą prowadzone w ramach projektu „Prawosławna teologia zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej”, NCN „PRELUDIUM BIS-2” 2020/39/O/HS2/02968 pod kierownictwem dr hab. Justyny Tymienieckiej-Suchanek, prof. UŚ.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:

 • 4 266,58 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.
 • 5 119,89 zł (pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć do 25.06.2021 na adres e-mail: justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl. W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – literaturoznawstwo 21.1

OPUS - nauki biologiczne - Struktura, funkcjonowanie oraz ew(...) OPUS - nauki biologiczne - Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne
left img

Nazwa jednostki: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski – Katowice

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne

Stypendysta/Doktorant będzie uczestniczyć zadaniach badawczych związanych z analizami mikroskopowymi układów rozrodczych pierścienic, szczególnie jajników, oraz w wykonaniu analiz molekularnych polegających docelowo na pozyskaniu sekwencji DNA wybranych genów jądrowych i mitochondrialnych.

Badania będą prowadzone w ramach projektu OPUS 19 NCN: Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne, Nr 2020/37/B/NZ4/00560 pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Świątka

Czas trwania stypendium: 30 miesięcy

Kwota stypendium: 3000 zł. Stypendium naukowe, które może łączyć się ze stypendium doktoranckim w przypadku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

W konkursie wziąć może udział:

 • doktorant
 • osoba planująca rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej i posiadająca stopień magistra
 • student studiów II stopnia

Dokumenty należy złożyć do 11.06.2021 na adres e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl. W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki biologiczne 21.2

Sonata Bis 10 - nauki biologiczne - Analiza genetyczna tworz(...) Sonata Bis 10 - nauki biologiczne - Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum

Nazwa jednostki: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski – Katowice

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne

Głównym celem projektu jest identyfikacja i analiza kluczowych zmian, które zachodzą w trakcie rozwoju somatycznych mieszańców u gryki. Badania w ramach tego projektu rozpoczną się od optymalizacji techniki elektrofuzji protoplastów w celu uzyskania hybrydowych kalusów i mieszańców somatycznych F. tataricum (+) F. tataricum, F. esculentum (+) F. esculentum i F. tataricum (+ ) F. esculentum. Następnie analizowane będą zmiany w proteomie ściany komórkowej, poziomie ploidalności, zawartości wtórnych metabolitów i biosyntezy hormonów oraz cechy agronomiczne uzyskanych kalusów hybrydowych i roślin.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum, Nr DEC-2020/38/E/NZ9/00033 pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Kwota stypendium: 3000 zł. Wczesne zgłoszenie – w czerwcu 2021 – umożliwi aplikowanie o dodatkowe stypendia dostępne dla doktorantów. Wypłata tego stypendium rozpoczyna się od grudnia 2021.

Dokumenty należy złożyć do 1.10.2021 na adres e-mail: alexander.betekhtin@us.edu.pl W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zgłoszeń przesłanych do 28 czerwca 2021.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki biologiczne 21.1

The current information on open contests for scholarships in projects is available here: Information about open calls for scholarships under grants and scholarship programs

The current information on open contest for scholarships in the Doctoral School is available here: Admission for the academic year 2022/2023

The current information on the open contest in the program „Implementation doctorate” for academic year 2022/2023 is available here: Implementation doctorate

return to top