Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Sobór Wniebowzięcia NMP w kompleksie klasztornym Pechersk - Kijów, Ukraina

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

Studiowanie u nas to zdobywanie nie tylko wiedzy o językach wschodniosłowiańskich i kulturach Rosji, Ukrainy Białorusi, ale zastosowanie w praktyce wszystkiego, czego się nauczysz!

To właśnie u nas nie tylko nauczysz się języka rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego, ale rozwiniesz też, na niektórych specjalnościach, znajomość wybranego języka zachodniego.

Oferujemy udział w różnorodnych zajęciach, wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach oraz wydarzeniach związanych z prowadzonymi przez naszych wykładowców badaniami naukowymi oraz w wielu wydarzeniach popularyzujących naukę i filologię wschodniosłowiańską, przygotowywanych przez nas na kierunku: Maslenica, Dzień Wyszywanki, Dni Języków Narodowych, Konkurs Wiedzy o Literaturach Wschodniosłowiańskich. Dzięki nim możesz poznać wspaniałą literaturę i kulturę rosyjską, ukraińską czy białoruską, a także interesujące, acz skomplikowane historie tych krajów.

Dzięki intensywnej nauce języka kierunkowego, zajęciom prowadzonym przez rodzimych użytkowników języka w laboratoriach językowych nie tylko zaczniesz szybko mówić w wybranym języku, ale staniesz się też sprawnym tłumaczem. Na studiach poznasz różne techniki tłumaczenia, będziesz uczestniczyć w zajęciach z tłumaczenia ustnego, pisemnego, specjalistycznego, konsekutywnego, symultanicznego, audiowizualnego, filmowego i wielu innych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Język rosyjski i ukraiński


Podstawę programu Twoich studiów stanowić będą zajęcia z zakresu praktycznej znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego, ewentualnie białoruskiego (fonetyka, język pisany, konwersacje, gramatyka praktyczna, rozumienie tekstu).

Na innych przedmiotach językoznawczych i literaturoznawczych będziesz mieć okazję studiować wybrane procesy językowe, poznawać szerzej gramatykę języków wschodniosłowiańskich czy elementy kultury, historii, polityki Rosji, Ukrainy, Białorusi. U nas więc poznasz realia literackie, kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz innych obszarów postsowieckich, mity, mitologie i stereotypy funkcjonujące w różnych kulturach wschodniosłowiańskich.

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Specjalność język ukraiński w biznesie i administracji kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje komunikacyjne i translatorskie w zakresie języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Wśród proponowanych w planie studiów modułów są m.in. tłumaczenie ustne symultaniczne i konsekutywne oraz pisemne tłumaczenia specjalistyczne.

Nabywanie kompetencji językowych (z możliwością wyboru poziomu zaawansowania znajomości języka ukraińskiego oraz rosyjskiego) oraz innych niezbędnych w pracy w sektorze biznesowym i administracji ma miejsce także na innych modułach, np.  ukraiński język biznesu, korespondencja służbowa i handlowa, język negocjacji handlowych czy wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej.

Realizacja grupy modułów realioznawczych ma z kolei na celu poszerzenie wiedzy o językach, literaturach, kulturach krajów wschodniosłowiańskich, ich historii, dawnych i współczesnych realiach czy ich kulturach politycznych. To gwarantuje możliwość poznania specyfiki studiowanych obszarów językowych, pozwala uczyć szacunku, wrażliwości i tolerancji dla odmienności kulturowej i buduje podstawy skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Specjalność język rosyjski w biznesie została zaprojektowana z myślą o osobach kandydujących pragnących studiować język rosyjski, szczególnie w aspekcie komunikacji biznesowej. Od osób kandydujących nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego, w związku z tym w planie studiów główny nacisk położony został na intensywną naukę języka rosyjskiego i jednoczesne wprowadzanie leksyki specjalistycznej oraz zagadnień biznesowych w tym języku. Osoby studiujące język rosyjski w biznesie zgodnie z obowiązującym planem studiów mają zapewnioną możliwość wyboru zajęć z lektoratu języka obcego lub modułu w języku obcym oraz szereg dodatkowych zajęć do wyboru w ramach wspierającego kształcenie kierunkowe kształcenia obszarowego.

W czasie studiów osoby studiujące zdobywają kompetencje translatorskie, uczestnicząc w zajęciach tłumaczeniowych, na których poznają techniki tłumaczeń, praktykują je oraz poszerzają zasób leksykalny języka kierunkowego, realizując kolejne bloki tematyczne.

Uzupełnieniem merytorycznych kwalifikacji są zajęcia z zakresu kultury, literatury i języka oraz realiów gospodarczych Rosji i bieżącej problematyki ekonomiczno-społeczno-politycznej, wzbogacające wiedzę ogólną o studiowanym obszarze i podnoszące kompetencje tłumaczeniowe.

Specjalność kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego. Wśród nich są m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, komputerowe wspomaganie tłumaczenia.

Realizacja pozostałych modułów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i doskonalenie kompetencji translatorycznej, która warunkuje adekwatny przekład. Na zajęciach student zdobywa wiedzę o języku, literaturze, kulturze, mentalności i historii Rosji oraz krajów angielskiego obszaru językowego. Ponadto nabywa umiejętności pracy z nowymi technologiami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i polsko-angielskich.  Student posiada także znajomość rodzajów i technik przekładu. Potrafi właściwie korzystać ze środków technicznych oraz nowych technologii w procesie tłumaczenia.

Specjalność język rosyjski w turystyce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, by oprócz możliwości zdobycia gruntownej wiedzy ogólnej studia dawały także narzędzia do praktycznego jej wykorzystania. Realizacja przedmiotu „praktyczna nauka języka”, bloków tłumaczeniowych oraz realioznawczych z zakresu literatury, kultury, historii, realiów i geografii Rosji pozwala wszechstronnie przygotować studenta do podejmowania różnorodnych form pracy, których podstawą jest znajomość języka rosyjskiego z uwzględnieniem problematyki turystycznej i szeroka wiedza ogólna dotycząca życia społecznego i kulturalnego Rosji, jej historii oraz współczesności.

Uzupełnienie grup modułów odpowiadających za podwyższanie kompetencji językowych (szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą) i komunikacyjnych stanowią przedmioty pozwalające na kształtowanie umiejętności obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz świadczenia usług w sektorach turystycznym i hotelarskim. Dopełnieniem kursu są moduły rozwijające kompetencje międzykulturowe w kontaktach zagranicznych. Osoby studiujące język rosyjski w turystyce zgodnie z obowiązującym planem studiów mają zapewnioną możliwość wyboru zajęć z lektoratu języka obcego lub modułu w języku  obcym oraz szereg dodatkowych zajęć do wyboru w ramach wspierającego kształcenie kierunkowe kształcenia obszarowego.

Osoba kończąca studia na specjalności język rosyjski w turystyce posiada umiejętności językowe w zakresie dwóch języków obcych: rosyjskiego i wybranego języka obcego nowożytnego — stanowiących narzędzie komunikacji w zakresie praktycznej obsługi ruchu turystycznego.

Dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i nabytym umiejętnościom praktycznym absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole oraz aktywnie planować rozwój własny oraz innych osób, a także kierować swoją karierą zawodową.

Specjalność język rosyjski z programem tłumaczeniowym zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim intensywne zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz pozostałe moduły z zakresu historii języka, literatury, kultury i realiów społeczno-politycznych Rosji. W trakcie studiów znajomość języka jest konsekwentnie rozszerzana o nowe sfery jego funkcjonowania. Szczególny nacisk jest położony na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie filmowe, audiowizualne czy literackie.

Osoby studiujące język rosyjski z programem tłumaczeniowym zgodnie z obowiązującym planem studiów mają zapewnioną możliwość wyboru zajęć z lektoratu języka obcego lub modułu w języku obcym oraz szereg dodatkowych zajęć do wyboru w ramach wspierającego kształcenie kierunkowe kształcenia obszarowego.

Specjalność kultury i języki wschodniosłowiańskie została zaprojektowana z myślą o osobach kandydujących, dla których celem jest nauczenie się języka rosyjskiego i drugiego wybranego języka wschodniosłowiańskiego (ukraińskiego lub białoruskiego) oraz zdobycie szerokiej wiedzy o kulturach wschodniosłowiańskich. W ramach kształcenia kierunkowego studentom oprócz praktycznej nauki języka szereg zajęć z zakresu literatury, historii, kultury, teatru, filmu, religii, mitologii, mentalności, zwyczajów, tradycji i realiów społeczno-gospodarczych Rosji, Ukrainy i Białorusi. Plan studiów na tej specjalności przewiduje także zajęcia tłumaczeniowe, by osoby studiujące mogły nabyć w bazowym zakresie kompetencje potrzebne do pracy tłumacza. Wśród proponowanych modułów są m.in. tłumaczenia tekstów użytkowych, tłumaczenia filmowe, tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne, warsztat tłumacza literatury.

Nabywanie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, niezbędnych w pracy w charakterze tłumacza w sektorze biznesowym i administracji, turystycznym, w instytucjach kultury czy w szkole po uzyskaniu wymaganych dodatkowych kwalifikacji odbywa się zatem na wszystkich modułach obowiązkowych ujętych w planie studiów. Ponadto studenci mają zapewnioną możliwość udziału w szeregu dodatkowych zajęć do wyboru w ramach wspierającego kształcenie kierunkowe kształcenia obszarowego. Zadaniem modułów obszarowych jest wszechstronny, interdyscyplinarny rozwój osób studiujących w Uniwersytecie Śląskim.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Specjalność język rosyjski w biznesie przeznaczona jest dla tych, którzy pragną biegle posługiwać się językiem rosyjskim w sferze biznesu i chcą dobrze orientować się w mechanizmach funkcjonowania gospodarki oraz mają zamiar zdobyć szerokie wykształcenie akademickie. Plan studiów przewiduje trzy grupy modułów realizowanych przez studentów: kierunkowe, dyplomowe, specjalizacyjne. Podnoszenie kompetencji językowych gwarantuje intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu prowadzona w ramach obowiązkowych modułów kierunkowych.

Wśród proponowanych modułów znajdują się korespondencja handlowa, rosyjski język biznesu, tłumaczenie specjalistyczne, język reklamy i mediów, w ramach których osoba studiująca nabywa praktycznych umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz wiedzę dotyczącą bieżącej problematyki ekonomiczno-społeczno-politycznej Rosji. Ponadto intensywnie rozszerza swoje kompetencje translatorskie. Osią kształcenia na studiach drugiego stopnia na specjalności język rosyjski w biznesie jest moduł seminarium dyplomowego i grupa modułów bezpośrednio powiązanych z nim pod względem merytorycznym lub formalnym (np. teoria literatury, teorie językoznawcze, współczesne teorie przekładoznawcze, lingwistyczna analiza tekstu, analiza tekstu artystycznego). W trzeciej grupie modułów osoba studiująca znajdzie przedmioty obieralne i obligatoryjne powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w instytutach naukowych WH UŚ, stanowiące uzupełnienie zagadnień podejmowanych w ramach modułów dyplomowych. Dzięki nim studenci mają możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania, poszerzać wiedzę ogólną (moduł ogólnoakademicki) i przygotowywać się do prowadzenia działalności badawczej.

Studenci mają także możliwość doskonalić swoje kompetencje językowe w ramach modułu z języka zachodniego nowożytnego (np. zajęcia  z metodologii badań translatorycznych w języku niemieckim lub angielskim).

Specjalność język rosyjski z programem tłumaczeniowym zapewnia osobom studiującym wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej.

Plan studiów przewiduje trzy grupy modułów realizowanych przez studentów: kierunkowe, dyplomowe, specjalizacyjne. Podnoszenie kompetencji językowych gwarantuje intensywna nauka języka rosyjskiego oraz bloki przedmiotów tłumaczeniowych, takich jak: tłumaczenie prawne i prawnicze czy tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne itp., które składają się na grupę obligatoryjnych modułów kierunkowych. Osią kształcenia na studiach drugiego stopnia na specjalności język rosyjski z programem tłumaczeniowym jest moduł seminarium dyplomowego i grupa modułów bezpośrednio powiązanych z nim pod względem merytorycznym lub formalnym (np. teoria literatury, teorie językoznawcze, współczesne teorie przekładoznawcze, lingwistyczna analiza tekstu, analiza tekstu artystycznego).  W trzeciej grupie modułów znajdują się przedmioty obieralne i obligatoryjne powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w instytutach naukowych WH UŚ, stanowiące uzupełnienie zagadnień podejmowanych w ramach modułów dyplomowych. To dzięki nim studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, poszerzać wiedzę ogólną (moduł ogólnoakademicki) i przygotowywać się do podjęcia działalności badawczej. Mają oni także możliwość rozwijania znajomości języka angielskiego/niemieckiego w ramach modułu realizowanego w język obcym nowożytnym (np. w ramach metodologii badań translatorycznych).

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

Perspektywa studentów

Jeśli jesteś przekonany, że Rosję można objąć umysłem i opisać w dwóch słowach?? Filologia rosyjska wyprowadzi Cię z błędu!! Koloryt naszego wschodniego sąsiada został doskonale odwzorowany w wielobarwności tego kierunku — i mowa tutaj nie tylko o dużej różnorodności zajęć, które przybliżą Ci niemal każdy aspekt funkcjonowania Rosji, ale również o jedynych w swoim rodzaju wykładowcach, którzy z pewnością na długo pozostaną w Twojej pamięci.
Po pięciu latach studiowania języka rosyjskiego mogę zapewnić, że jest to wyjątkowy kierunek, który od samego początku nie tylko pozwala wybrać specjalność, w jakiej chcesz się rozwijać, ale również pomaga konsekwentnie pogłębiać swoją wiedzę.
Dzięki zajęciom przyswaja się nie tylko samą teorię niezbędną do pracy tłumacza, ale dostaje się również możliwość sprawdzenia swoich sił w praktyce.
Oprócz obowiązkowych zajęć, warto pomyśleć o zapisaniu się do kół naukowych. „Rosyjska Ruletka” — koło naukowe, do którego sama należałam, to zespół, w którym nie tylko można dać upust swojej kreatywności, puścić wodze fantazji, ale również nauczyć się wielu przydatnych (również życiowych!) rzeczy, poznać niesamowite grono ludzi i co najważniejsze — bawić się językiem!
Myślę, że nie skłamię, mówiąc, że te studia mnie ukształtowały — wykładowcy, których spotkałam na swojej drodze oraz osoby, z którymi miałam przyjemność studiować w grupie, byli moją bardzo przyjemną i zupełnie niestraszną szkołą życia, do której z chęcią wróciłabym po raz drugi. Naszej filologii rosyjskiej, tak jak i samej Rosji nie można objąć umysłem — zbyt wiele elementów składa się na ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Odważ się poznać choć część, a nie będziesz żałować!

Gabriela Kurpiel, absolwentka jęz. biznesu 1 stopnia oraz programu tłumaczeniowego 2 stopnia

Język rosyjski w turystyce umożliwił mi nie tylko naukę języka, ale także zapoznanie się z pasjonującą literaturą i kulturą Rosji. Zdobytą wiedzę wykorzystałam organizując studencką wycieczkę na Ukrainę, gdzie praktycznie mogliśmy szlifować nasze umiejętności językowe. Wybór tego kierunku był dla mnie strzałem w dziesiątkę — łączy moją pasję, jaką są podróże, z zamiłowaniem do języka rosyjskiego, przyjemne z pożytecznym!

Aleksandra Braś, absolwentka spec. jęz. ros. w turystyce

➢ w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych,
➢ w instytucjach kultury i badawczych,
➢ w firmach współpracujących z partnerami rosyjskojęzycznymi i ukraińskojęzycznymi, działającymi w Polsce i na świecie,
➢ w strukturach samorządu terytorialnego,
➢ w administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem,
➢ w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych,
➢ w biurach podróży (jako przewodnik, pilot wycieczek zagranicznych, rezydent, personel biur turystycznych),
➢ w ośrodkach informacji turystycznej,
➢ w firmach pośredniczących w wynajmie mieszkań wakacyjnych,
➢ w hotelach, pensjonatach, ośrodkach SPA&Wellness (na recepcji, w biurze rezerwacji, przy współpracy z kontrahentami zagranicznymi).

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Kampus Katowice

Aktywność dodatkowa

studenci w tradycyjnych rosyjskich strojach

Projekty, w których uczestniczą nasi studenci:

 • w pracach kół naukowych,
 • w Dniach Języka Rosyjskiego,
 • w Festiwalach Nauki,
 • w Dniach Otwartych Wydziału,
 • w szkoleniach i kursach w ramach grantów unijnych.

grafika przedstawiająca osobę w stroju absolwenta otoczoną certyfikatem, książkami i tabletami

Studiując filologię rosyjską możesz uczestniczyć w certyfikowanych bezpłatnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje:

 • Certyfikowane szkolenie pilotów wycieczek
 • Certyfikowane szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych wspierających tłumaczenie (CAT)
 • Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje w zakresie obsługi narzędzi wspierających tłumaczenie (CAT)
 • Certyfikowane szkolenie z zakresu opracowania technicznego publikacji naukowej (obsługa programów Adobe InDesign, Photoshop, Acrobat)

flaga Ukrainy powiewająca na tle niebieskiego nieba

Rozmówki ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie

Znawcy języka ukraińskiego przygotowali rozmówki ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie, które mają ułatwić wzajemną komunikację zarówno polskim studentom i wykładowcom, jak i uchodźcom z Ukrainy.

Rozmówki są dostępne na platformie ISSUU.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Agata Jędrycha

e-mail: agata.jedrycha@us.edu.pl
tel.: 32 364 09 67

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pok. 1.12

return to top