Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
panorama Barcelony, logo Uniwersytet Śląski w Katowicach, napis Wydział Humanistyczny, filologia hiszpańska

STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Absolwent kierunku filologia hiszpańska posiada bardzo dobrą znajomość języka

hiszpańskiego i drugiego języka romańskiego lub języka angielskiego

oraz wszechstronną wiedzę na temat hiszpańskiego obszaru kulturowego, uwzględniającą literaturę, kulturę i historię. To sprawia, że lepiej rozumie źródła współcześnie obserwowanych zjawisk językowo-kulturowych oraz umiejętnie je interpretuje. Ponadto świadomość istnienia różnic kulturowych i zagrożeń wynikających z ich niewłaściwej interpretacji pozwala mu właściwie rozpoznawać zakłócenia komunikacyjne i odmienność rozmówcy na poziomie pragmatyczno-kulturowym.

Nabyta w trakcie studiów wiedza teoretyczna z zakresu językoznawstwa, w tym na temat struktury i funkcjonowania języka, pragmatycznych mechanizmów komunikacji oraz dyskursu, daje absolwentowi filologii hiszpańskiej praktyczne podstawy do samodzielnego rozwijania kompetencji językowych, tłumaczeniowych i komunikacyjnych nie tylko w zakresie studiowanego języka, ale również innych języków obcych, a także -w przyszłości- do nauczania języka kierunkowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Znajomość zagadnień z zakresu literaturoznawstwa nie tylko uwrażliwia na różnorodność ludzkich doświadczeń oraz dyskursów, które je opisują, ale pozwala także aktywnie uczestniczyć w inicjatywach mających na celu promocję i upowszechnianie kultury francuskiego obszaru językowego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

znacznik wyboru

Na studia filologia hiszpańska mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka kierunkowego (hiszpańskiego). 

SPECJALNOŚCI

język hiszpański: komunikacja międzykulturowa

Program studiów został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą doskonalić znajomość języków obcych oraz umiejętności komunikacyjne, poszerzać wiedzę językowo-kulturową w zakresie hiszpańskiego obszaru językowego oraz zdobywać kompetencje pożądane na międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy (instytucje kultury, firmy zagraniczne, korporacje międzynarodowe itd.). Opiera się na trzech podstawowych grupach modułów, a rozłożenie przedmiotów w obrębie każdego z nich zostało przemyślane w taki sposób, by poprzez stopniowe wprowadzanie wiedzy teoretycznej i doskonalenie kompetencji językowych poszerzać w trakcie procesu kształcenia przestrzeń do dyskusji, refleksji i krytycznej analizy zjawisk kulturowych, językowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata.

Trzy wyżej wspomniane grupy modułów to:

  1. doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego i drugiego języka romańskiego,
  2. kultura i literatura hiszpańskiego obszaru językowego,
  3. dyskurs i komunikacja międzykulturowa.

W zakresie pierwszego, główny nacisk został położony na praktyczną naukę języka kierunkowego, poszerzoną o tradycyjnie filologiczne przedmioty (np. gramatyka opisowa, wiedza o tekście), pozwalające lepiej zrozumieć mechanizmy działające na poziomie języka i tekstu, a tym samym zwiększające świadomość językową słuchaczy.

Blok drugi obejmuje przedmioty z zakresu literatury i kultury obszaru języka kierunkowego, rozłożone w trakcie toku studiów odpowiednio do zakładanego poziomu językowego słuchaczy. Ich teoretyczno-praktyczny charakter (konwersatorium) daje przestrzeń nie tylko do zdobycia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego hiszpańskiego obszaru językowego, ale również do analizy zjawisk zachodzących na poziomie kultur, literatury i języka oraz wzajemnych relacji między nimi, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Trzecia grupa to przedmioty z zakresu współczesnego językoznawstwa i wiedzy o dyskursie, które mają na celu zapoznanie studentów ze stanem najnowszych badań nad językiem i komunikacją, w szczególności w ujęciu kognitywnym i interdyscyplinarnym, tendencjami wynikającymi z rozwoju nowych technologii, Internetu i AI. Przedmioty te dają w ramach studiów przestrzeń do refleksji na temat zjawisk takich jak tabloidyzacja mediów, dezinformacja, manipulacja w Internecie, język nienawiści itd.

Program specjalności język hiszpański: komunikacja międzykulturowa został opracowany w taki sposób, by w możliwie szerokim zakresie rozwijać wiedzę i umiejętności studentów we wskazanym obszarze, rozwijać ich świadomość złożoności zjawisk językowo-kulturowych, zachęcić do poszerzania wiedzy oraz przygotować do wejścia na międzynarodowy rynek pracy.

Dystrybucja przedmiotów w trakcie kolejnych semestrów uwzględnia specyfikę stopniowości procesu dydaktycznego, a liczba zaplanowanych godzin daje przestrzeń do wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych zgodnie z preferencjami i potrzebami słuchaczy.

przekładoznawcze studia hiszpańsko-angielskie

Program studiów został zaprojektowany z myślą o osobach, które w przyszłości chcą wykonywać zawód tłumacza i/lub chcą się kształcić w tym zakresie na poziomie studiów magisterskich. Zakłada rozwijanie wiedzy i kompetencji tłumaczeniowych słuchaczy przy uwzględnieniu realnych umiejętności osób przyjmowanych na studia w kolejnych latach nauki.

Praktyczna nauka języka

Program zakłada, że podstawową kompetencją tłumacza są umiejętności językowe, dlatego główny nacisk został położony na praktyczną naukę języka hiszpańskiego i angielskiego poszerzoną o tradycyjne filologiczne przedmioty (gramatyka opisowa obu języków, wstęp do językoznawstwa).

Takie podejście ułatwia zrozumienie zasad działania języka, ale też pokazuje różnice na poziomie dwóch systemów językowych. Obok przedmiotów ukierunkowanych na języki obce program studiów obejmuje również blok przedmiotów z zakresu literatury i kultury, które pozwalają rozwijać kompetencje kulturowe słuchaczy i pośrednio znajomość słownictwa z tego zakresu.

Ważnym elementem programu studiów są praktyczne przedmioty tłumaczeniowe uporządkowane według stopnia trudności tłumaczenia poszczególnych typów tekstów w języku hiszpańskim i angielskim, które poza umiejętnościami praktycznymi dają studentom podstawy do refleksji na temat specyfiki przekładu w ujęciu porównawczym.

Przekładoznawcze studia hiszpańsko-angielskie dają słuchaczom możliwość stopniowego i skoordynowanego rozwijania kompetencji językowych, kulturowych i przekładowych. Program studiów otwiera przy tym przestrzeń do samodzielnej analizy i refleksji skoncentrowanej na szeroko rozumianym przekładzie, możliwości pracy z dwoma językami obcymi i wynikającymi z tego różnicami oraz podobieństwami w postrzeganiu świata przez te społeczeństwa językowe.

 


W przypadku wyboru specjalności: przekładoznawcze studia hiszpańsko-angielskie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

Absolwent filologii hiszpańskiej posiada szereg umiejętności, które są pożądane na rynku pracy oraz pozwalają na dalszy rozwój w wielu dziedzinach. Chodzi tu w szczególności o umiejętności komunikacyjne, w tym tłumaczeniowe, w mowie i w piśmie, świadomość różnorodności kulturowej i otwartość na współpracę międzynarodową.

Tym samym może szukać zatrudnienia w:

  • instytucjach kultury w kraju i za granicą, przy projektach międzynarodowych,
  • w wydawnictwach i portalach internetowych (w charakterze redaktora, konsultanta, tłumacza, UX writera itp.),
  • w jednostkach o charakterze edukacyjnym,
  • w firmach polskich i zagranicznych oraz korporacjach międzynarodowych;
  • może również prowadzić własną działalność tłumaczeniową, edukacyjną, doradczą.

Co nas wyróżnia

Programy studiów na poszczególnych specjalnościach uwzględniają przedmioty z praktycznej nauki języka kierunkowego oraz drugiego języka obcego, a także zajęcia z cywilizacji, kultury i literatury krajów, w których obowiązuje jeden z w/w języków.

Mocną stroną kierunku są liczne możliwości odbycia części studiów oraz praktyk w uczelniach oraz instytucjach zagranicznych – zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i oferty różnych agencji międzynarodowych, z którymi ściśle współpracujemy (np. AUF). Siatka umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+ obejmuje nie tylko kraje basenu Morza Śródziemnego, lecz większość krajów UE.

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe

El Mundo Hispano
img

Głównym celem Koła jest promowanie języka i zgłębianie różnorodności kultury krajów hispanojęzycznych wśród studentów poprzez organizowanie własnych spotkań, wieczorów filmowych, koncertów, warsztatów oraz udział w imprezach promujących kulturę Hiszpanii – np. Hispanofonii.

Koło jest również otwarte na współpracę z licealistami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr Aniela Kucharska.

Kampus Sosnowiec

hispanofonia 2023

Hispanofonia

W ramach działalności dodatkowej cyklicznie organizowane są wydarzenia mające na celu promocję języków i kultury poszczególnych krajów.

Co roku mają inny temat przewodni, wokół którego przygotowywane są prelekcje wykładowców kierunku oraz konkursy dla uczestników. Obejmują różne aspekty życia od jedzenia przez muzykę do odkryć geograficznych i historii.

Wydarzenia skierowane są głównie do studentów oraz uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych naszego regionu.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Justyna Rak

e-mail: justyna.rak@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 60
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
pok. 1.24

return to top