Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb Obowiązkowa rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunku kultury mediów odbędzie się obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb.

Termin rejestracji od 17 lutego, godz. 17:00 do 14 marca, godz. 23:59.

 

Szczegółowe informacje:

I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-i-rok/

II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-ii-rok/

III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-iii-rok/

I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-stacjonarne-ii-stopnia-i-rok/

II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-stacjonarne-ii-stopnia-ii-rok/

NOWA PROCEDURA ZGŁASZANIA I SKŁADANIA PRAC W SYSTEMIE APD NOWA PROCEDURA ZGŁASZANIA I SKŁADANIA PRAC W SYSTEMIE APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunków kulturoznawstwo, kultury mediów i historia sztuki ustalona jest następująco:
  dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – kierunki: kulturoznawstwo II stopnia (studia stacjonarne), kultury mediów II stopnia (studia stacjonarne
  i niestacjonarne);
  dr Julia Legomska – kierunki: kulturoznawstwo I stopnia (studia stacjonarne), kultury mediów I stopnia (studia stacjonarne);
  dr Marta Ostrowska-Bies – kierunek: historia sztuki I stopnia (studia stacjonarne);
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

Rejestracja na lektoraty SPNJO na semestr letni 2021/2022 Rejestracja na lektoraty SPNJO na semestr letni 2021/2022

Studenci kierunków w pasmach matematyczno-przyrodniczym i społeczno-humanistycznym dokonują samodzielnej rejestracji na lektorat na semestr letni 2021/2022.
Rejestracja do grupy jest obowiązkowa.

Student dokonuje rejestracji żetonowej do grupy lektoratowej zachowując dotychczasowy język i poziom lektoratu.

Rejestracja na lektorat w semestrze letnim 2021/2022 prowadzona jest w serwisie USOSweb w terminach:

I tura 8.02.2022 godz. 10:00 – 11.02.2022 godz. 23:55
II tura 17.02.2022 godz. 10:00 – 25.02.2022 godz. 23:55

Przeniesieniu z semestru zimowego na semestr letni w dotychczasowym składzie osobowym podlegają wyłącznie grupy języka specjalistycznego.

Pierwsza tura rejestracji objęta jest dedykacją dla wyznaczonych kierunków w ramach określonego pasma.

W ramach drugiej  tury  w paśmie społeczno-humanistycznym dedykacja nie obowiązuje, a w pasmie matematyczno-przyrodniczym zostaje rozszerzona  – student może dokonać swobodnego wyboru grupy poza przypisanym mu kierunkiem.

ANKIETA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2021-2022Z ANKIETA OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2021-2022Z

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 17 do 30 stycznia 2022 roku mogą Państwo wypełniać w systemie USOSweb ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego. Inaczej niż
w poprzednich latach, mają Państwo możliwość oceniania każdych zajęć, w jakich biorą Państwo udział w tym semestrze. Ankieta jest kierowana do studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Jej wyniki zostaną przekazane do wiadomości prowadzących zajęcia po zakończeniu sesji poprawkowej, tj. po 15 marca 2022 r.

SPOTKANIE W SPRAWIE WYBORU SEMINARIÓW I SPECJALNOŚCI – (...) SPOTKANIE W SPRAWIE WYBORU SEMINARIÓW I SPECJALNOŚCI – I ROK KU MU, I KM MU

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkania poświęcone wyborowi specjalności, które mogą zostać uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022.
W trakcie zebrania Promotorzy zaprezentują tematykę i specyfikę poszczególnych seminariów magisterskich. Odpowiemy także na pytania organizacyjne. Po spotkaniu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza, w którym wskażą Państwo preferowane przez siebie specjalności i seminaria.

 

Spotkania odbędą się 26 listopada b.r. (piątek) w formie zdalnej (MS Teams):

g. 8.30 – I rok kultur mediów MU; kod do zespołu: nvoggml

link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auEunzyCqsui2m4m00k1F2l9nQ1-46Rt9M9ASKxCbTN01%40thread.tacv2/1637054834815?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%228357d2ca-2217-4f1d-8c39-2d8caceac0fb%22%7d

g. 11.30 – I rok kulturoznawstwa MU; kod do zespołu: 4a1itxj

link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao-s1U6OykYX_E97-I0rBjLjM9Wa2f6zLZoWoDSfusws1%40thread.tacv2/1637054763836?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%228357d2ca-2217-4f1d-8c39-2d8caceac0fb%22%7d

Spotkanie ze studentami I roku studiów niestacjonarnych –(...) Spotkanie ze studentami I roku studiów niestacjonarnych – prezentacja

Spotkanie ze studentami 23.10.2021 – prezentacja

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia - studia niestacjonarne(...) Obowiązkowa rejestracja na zajęcia - studia niestacjonarne II stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne II stopnia

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

 

Termin rejestracji:

od 21 października, godz. 16:00 do 5 listopada, godz. 23:59.

 

Szczegółowe informacje:

https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-niestacjonarne-ii-stopnia-i-rok/

Procedura wnioskowania o indywidualną organizację studiów(...) Procedura wnioskowania o indywidualną organizację studiów (IOS)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022 obowiązuje następująca procedura wnioskowania o indywidualną organizację studiów (IOS):

 • student wypełnia wniosek o IOS (wzory dostępne na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wh/sprawy-studenckie/wzory-pism/), drukuje go i podpisuje;
 • student zwraca się z prośbą do prowadzących zajęcia, w ramach których chce uzyskać IOS, o zgodę na realizację zajęć w takiej formule, a także o określenie trybu, warunków i terminu zaliczenia. Potwierdzeniem zgody na IOS jest podpis prowadzącego złożony w tabeli stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku. W przypadkach wyjątkowych (np. długotrwała nieobecność pracownika, zły stan zdrowia) student może dołączyć do wniosku wydruk elektronicznego potwierdzenia zgody prowadzącego na IOS;
 • wniosek, tabelę z podpisami oraz ewentualne załączniki student składa w dziekanacie swojego kierunku studiów najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

W roku akademickim 2021-2022 nie jest konieczne uzyskanie opinii Dyrektora Kierunku w sprawie IOS.

I ROK KM LIC – TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I ROK KM LIC – TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

z przyczyn od nas niezależnych zajęcia z technologii informacyjnej (grupy 5. i 6.), planowane na piątek, g. 15.30 zostały przeniesione na WTOREK, g. 17.15-18.45. Już wkrótce zobaczą Państwo tę zmianę w harmonogramie w systemie USOSweb. Równocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w grupie 4. (czwartek, g. 17.15-18.45); do 15 października mogą Państwo skorzystać z możliwości przelogowania się do niej. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania ze studentami - 5.10.2021 (prezentacja) Spotkania ze studentami - 5.10.2021 (prezentacja)

Spotkania ze studentami – prezentacja

Logowania na zajęcia z języków obcych Logowania na zajęcia z języków obcych

Logowania na zajęcia z języków obcych

Raport analizy wyników ankiety oceny pracy nauczyciela akad(...) Raport analizy wyników ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2020/2021 (semestr letni)

Raport z ankietyzacji 2021/2022 (semestr letni)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne studentów pierwszego roku z dyrekcją kierunku, opiekunami lat oraz przedstawicielami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, które odbędą się 5 października (wtorek) w sali C/0.37 w budynku Wydziału Humanistycznego (ul. Uniwersytecka 4, parter, pawilon C).

Porządek spotkań:
g. 10.30 I rok kulturoznawstwa lic.
g. 11.30 I rok kultur mediów lic.
g. 12.30 I rok kulturoznawstwa MU + I rok kultur mediów MU

Z uwagi na to, że obecność na spotkaniach jest OBOWIĄZKOWA, zajęcia dla studentów pierwszych lat rozpoczną się 5 października o g. 13.45.

 

TERMINARZ NA NADCHODZĄCE DNI

29.09.2021
g. 18.00 Rozpoczęcie w systemie USOSweb (usosweb.us.edu.pl) rejestracji na zajęcia. W logowaniach uczestniczą również studenci I roku. Rejestracja zakończy się
15 października o g. 23.59. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kulturoznawstwo/rejestracja-na-zajecia/
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/

01.10.2021
g. 11.00 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W tym dniu zajęcia nie odbywają się.

04.10.2021
g. 10.00 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
Tydzień integracyjny: gra terenowa organizowana przez Samorząd Studencki UŚ, obowiązkowa dla studentów I roku.
W tym dniu zajęcia nie odbywają się.

05.10.2021
g. 10.30 Spotkanie organizacyjne: I rok kulturoznawstwa lic.
g. 11.30 Spotkanie organizacyjne: I rok kultur mediów lic.
g. 12.30 Spotkanie organizacyjne: I rok kulturoznawstwa MU + I rok kultur mediów MU
g. 18.00 Tydzień integracyjny: wieczór planszówek organizowany przez Samorząd Studencki UŚ (budynek Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 4);
udział nieobowiązkowy.
W tym dniu zajęcia dla studentów pierwszych lat rozpoczynają się o g. 13:45. Studenci pozostałych lat uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

06.10.2021
Zajęcia wszystkich lat zgodnie z harmonogramem
g. 14.00-20.00 Tydzień integracyjny: organizowane przez Samorząd Studencki wydarzenie na patio budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4, podczas którego studenci będą mogli porozmawiać ze swoimi wydziałowymi samorządami, przedstawicielami mediów akademickich, wziąć udział w turnieju flanek, karaoke i grillu.

07.10.2021
Zajęcia wszystkich lat zgodnie z harmonogramem
Wieczór: Organizowane przez Samorząd Studencki otrzęsiny w katowickim klubie Spiż.

08.10.2021
Dzień adaptacyjny: Obowiązkowe spotkanie dla wszystkich studentów I roku: szkolenie z praw i obowiązków studenta, prezentacja akademickiego savoir-vivre, prezentacja samorządu studenckiego (struktura, wybory, wydarzenia, członkowie wydziałowej rady, zarząd samorządu „głównego”), prezentacja uczelni (władze UŚ, WH UŚ, czym jest Centrum Obsługi Studenta, działalność Biura Karier, jak otrzymać pomoc psychologiczną).
Na czas spotkania studenci I roku zostają zwolnieni z zajęć. Zajęcia pozostałych lat zgodnie z harmonogramem (o ile w tym dniu nie zostaną ogłoszone godziny rektorskie, o które Samorząd Studencki zawnioskował z uwagi na organizację tygodnia integracyjnego. Prosimy o uważne śledzenie bieżących komunikatów).

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Samorząd Studencki będą publikowane na stronach:
https://www.facebook.com/studenci.us
https://www.facebook.com/events/439294310825320/?ref=newsfeed

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb Obowiązkowa rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

 

Termin rejestracji: od 29 września, godz. 18:00 do 15 października, godz. 23:59.

 

Szczegółowe informacje:

I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-i-rok/

II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-ii-rok/

III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-iii-rok/

I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-stacjonarne-ii-stopnia-i-rok/

II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/kultury-mediow/rejestracja-na-zajecia/studia-stacjonarne-ii-stopnia-ii-rok/

WAŻNE! Komunikat dotyczący pracy dziekanatów katowickiej (...) WAŻNE! Komunikat dotyczący pracy dziekanatów katowickiej części Wydziału we wrześniu.

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci

katowickiej części Wydziału Humanistycznego,

 

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą siedziby naszego Wydziału mieszczącej się obecnie przy Placu Sejmu Śląskiego 1,

od dnia 20 września 2021 roku Państwa dziekanaty zostają przeniesione do nowej lokalizacji przy  ul. Uniwersyteckiej 4.

 

Z uwagi na trwającą przeprowadzkę,  W DNIACH OD 13 DO 17 WRZEŚNIA dziekanaty przy Placu Sejmu Śląskiego 1 będą nieczynne.

Wszelkie sprawy studenckie prosimy zgłaszać i załatwiać DO 10 WRZEŚNIA, lub zaplanować je na późniejszy termin –  tj. od 20 września, już w nowej siedzibie.

 

Informacje te kierujemy szczególnie do Państwa planujących obrony dyplomowe, prosząc o właściwe dopasowanie terminów składania wymaganych do obron dokumentów .

Licząc na  zrozumienie sytuacji zapraszamy Państwa do dziekanatów:

– DO dnia 10 września 2021 roku  na Plac Sejmu Śl. 1

– OD dnia 20 września na ul. Uniwersytecką 4.

Program dla najlepszych absolwentów Program dla najlepszych absolwentów
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ruszającej właśnie nowej odsłony programu dla najlepszych absolwentów.
Informacje na temat programu znajdują się w zakładce w serwisie Absolwent: https://us.edu.pl/absolwent/najlepsi-absolwenci
ANKIETY OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2020/2021L ANKIETY OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2020/2021L

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ, historia kultury Europy XVII-XIX w., środa, g. 8.00-9.30 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294608%3Bprac_id%3A2393%29

dr Joanna Aleksandrowicz, analiza przekazów reklamowych, czwartek, g. 11.30-13.00, II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294599%3Bprac_id%3A8386%29

dr Adam Andrysek, intermedialność w kulturze, gr. 2, wtorek, g. 17.15-18.45 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294861%3Bprac_id%3A9170%29

dr Piotr Aptacy, intermedialność w kulturze, gr. 1, wtorek, g. 9.45-11.15 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294861%3Bprac_id%3A2176%29

dr hab. Karina Banaszkiewicz, intermedialność w kulturze, gr. 3, środa, g. 9.45-11.15 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294861%3Bprac_id%3A226%29

dr Justyna Budzik, seminarium licencjackie II, poniedziałek, g. 11.30-13.00 III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294918%3Bprac_id%3A8684%29

dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ, praktyki filmowe, gr. 1, piątek, g. 8.00-9.30 II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294878%3Bprac_id%3A8883%29

dr Kamila Czaja, warsztaty krytyki mediów, gr. 1, poniedziałek, g. 15.30-17.00, III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294914%3Bprac_id%3A8825%29

dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ, praktyki performatywne, gr. 1, czwartek, g. 11.30-13.00. II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294881%3Bprac_id%3A566%29

dr Michał Derda-Nowakowski, narracje medialne, gr. 1, piątek, g. 11.30-13.00 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294866%3Bprac_id%3A12592%29

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska, modernizm w literaturze, gr. 1 + gr. 2, piątek, g. 11.30-13.00; 13.45-15.15 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294591%3Bprac_id%3A8413%29

dr Magdalena Figzał-Janikowska, warsztaty recenzenckie, gr. 1, czwartek, g. 11.30-13.00 III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294915%3Bprac_id%3A8687%29

dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, analiza widowisk, gr. 1 + gr. 2, wtorek, g. 13.45-15.15 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294852%3Bprac_id%3A456%29

dr Kamila Gęsikowska, historia kultury starożytnej, gr. 1 + gr. 2, wtorek, g. 11.30-13.00, 13.45-15.15 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294582%3Bprac_id%3A9172%29

dr hab. Ireneusz Gielata, prof. UŚ, kultura muzyczna, gr. 1 + gr. 2, wtorek, g. 15.30-17.00 II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294875%3Bprac_id%3A12398%29

dr Aneta Głowacka, teatr w kulturze, gr. 1 + gr. 2, środa, g. 13.45-15.15, 15.30-17.00 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294592%3Bprac_id%3A8692%29

dr Alicja Głutkowska-Polniak, obszary designu, środa, g. 11.30-13.00 I KM MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295127%3Bprac_id%3A5455%29

dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, prof. UŚ

 • historia teatru polskiego, wtorek, g. 15.30-17.00 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294586%3Bprac_id%3A502%29

 • analiza widowisk, gr. 3, wtorek, g. 13.45-15.15 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294852%3Bprac_id%3A502%29

dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, dzieje myśli teoretycznokulturowej, gr. 1 + gr. 2, czwartek, g. 15.30-17.00; 17.15-18.45 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294578%3Bprac_id%3A2011%29

dr hab. Beata Gontarz, prof. UŚ, modele literatury współczesnej (w.), środa, g. 9.45-11.15 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294615%3Bprac_id%3A503%29

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, seminarium magisterskie F I, czwartek, g. 11.30-13.00 I KU MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294793%3Bprac_id%3A598%29

dr Małgorzata Kądziela, kształtowani przestrzeni publicznej, czwartek, g. 9.45-11.15 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294612%3Bprac_id%3A5667%29

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ: praktyki filmowe, gr. 3., czwartek, g. 13.15-15.15 II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294878%3Bprac_id%3A7258%29

dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ, praktyki filmowe, wtorek, g. 13.45-15.15 II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294878%3Bprac_id%3A2114%29

prof. dr hab. Ewa Kosowska, seminarium magisterskie TAK I, wtorek, g. 11.30-13.00, I KU MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294787%3Bprac_id%3A843%29

mgr Hanna Kostrzewska, przedmiot specjalnościowy II, gr. 1, wtorek, g. 11.30-13.00, III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294922%3Bprac_id%3A8699%29

dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. UŚ, warsztaty recenzenckie, gr. 2., czwartek, g. 11.30-13.00, III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294915%3Bprac_id%3A878%29

prof. dr hab. Aleksandra Kunce, elementy filozofii kultury, czwartek, g. 8.00-9.30 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294858%3Bprac_id%3A1005%29

dr Julia Legomska, komunikowanie perswazyjne, gr. 2, czwartek, g. 11.30-13.00 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294865%3Bprac_id%3A5451%29

dr Anna Maj, interpretacja przekazów audiowizualnych, wtorek, g. 11.30-13.00 I KM MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295116%3Bprac_id%3A5666%29

prof. dr hab. Tadeusz Miczka, wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych (w.), środa, g. 9.45-11.15, I KM MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295105%3Bprac_id%3A2172%29

dr hab. Agnieszka Nieracka, analiza filmu, czwartek, g. 13.45-15.15 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294598%3Bprac_id%3A58%29

dr Barbara Orzeł, seminarium licencjackie II, gr. 3, wtorek g. 9.45-11.15 III KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294916%3Bprac_id%3A9174%29

dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ, wybrane teorie kultury, gr. 3, wtorek, g. 9.45-11.15, II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294885%3Bprac_id%3A5663%29

dr Paweł Paszek, elementy filozofii kultury, gr. 3, wtorek, g. 15.30-17.00, I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294858%3Bprac_id%3A9175%29

dr Adam Pisarek, antropologiczne badania terenowe, wtorek, g. 15.30-17.00 I KU MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294760%3Bprac_id%3A8708%29

dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ, estetyka, czwartek, g. 13.45-15.15, I KU MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294776%3Bprac_id%3A1369%29

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ, analiza przedstawienia teatralnego, gr. 1 + gr. 2, wtorek, g. 9.45-11.5; 11.30-13.00 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294601%3Bprac_id%3A5665%29

dr hab. Małgorzata Rygielska, wybrane teorie kultury, gr. 1, środa, g. 11.30-13.00 II KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294885%3Bprac_id%3A6689%29

dr Matylda Sęk-Iwanek, transgresje w kulturze, sobota, g. 9.45-13.00, II KM MU SN

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A309362%3Bprac_id%3A8635%29

dr Wojciech Sitek, poetyki kina, gr. 3, czwartek, g. 13.45-15.15 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294869%3Bprac_id%3A9713%29

mgr Paulina Świtała, warsztaty dziennikarskie, gr. 1 + gr. 2, poniedziałek, g. 15.30-17.00 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294594%3Bprac_id%3A8713%29

mgr Ewa Walewska, edukacja medialna, wtorek, g. 13.45-15.15 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294605%3Bprac_id%3A9177%29

prof. dr hab. Ewa Wąchocka, teatr europejski epoki nowożytnej (w.), poniedziałek, g. 9.45-11.15 II KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294616%3Bprac_id%3A1859%29

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ: współczesne teorie zachowań społecznych (w.), czwartek, g. 11.30-13.00 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294595%3Bprac_id%3A1903%29

dr hab. Monika Wiszniowska, prof. UŚ, interpretacja tekstu literackiego, gr. 3, czwartek, g. 11.30-13.00 I KM LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294862%3Bprac_id%3A5701%29

prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, dzieje Śląska, poniedziałek, g. 11.30-13.00 I KU MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294775%3Bprac_id%3A1830%29

dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ, historia filmu polskiego, wtorek, g. 15.30-17.00 I KU LIC

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A294581%3Bprac_id%3A25%29

prof. dr hab. Piotr Zawojski, warsztaty nowomedialne, środa, g. 13.45-15.15 II KM MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295152%3Bprac_id%3A1939%29

prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, zasady komunikowania, środa, g. 11.30-13.00 I KM MU

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295141%3Bprac_id%3A1892%29

Erasmus + | Informacja o rekrutacji Erasmus + | Informacja o rekrutacji

Uwaga! Studenci!

Ruszyła rekrutacja do programu Erasmus + dla katowickiej części Wydziału.

Zapraszamy do składania dokumentów w systemie USOS. Na zgłoszenia czekamy do 7.04.2021 r.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej i oferty wyjazdów na stronie: www.usosweb.us.edu.pl

Cała Europa czeka na Ciebie!

Plakat informujący o rekrutacji do programu Erasmus+ na studia na rok akademicki 2021/2022

return to top