Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

AQUAMATYKA – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Celem studiów jest wykształcenie kompetentnych menadżerów gospodarki wodnej, pełniących w miejscach swojej pracy rolę członka/lidera grupy zadaniowej, charakteryzujących się samodzielnym myśleniem i działaniem, uznającym prymat wiedzy nad emocjami.

Edukacja na kierunku będzie oparta na zasadach wypracowanych przez Wilhelma von Humboldta:

 1. wieloaspektowości – poszczególne gałęzie nauki uzupełniają się i składają na wiedzę ogólną, a więc są jednakowo ważne,
 2. nauki przez doświadczenie – kształceniu studentów poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania praktyczne i badania naukowe,
 3. jedności profesorów i studentów – tworzenie wspólnych zespołów badawczych studenci-kadra naukowa, gdzie „profesor” nie ma, monopolu na prawdę, a student, w procesie jej odkrywania, jest pełnoprawnym partnerem.

Absolwent kierunku nie tylko będzie rozumiał problemy zagrożenia wynikającymi ze zmian klimatu i związanymi z tym zmianami hydrologicznymi i hydrobiologicznymi, ale będzie przygotowany do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych i racjonalną ocenę/predykcję skutków ekologicznych/ekotoksykologicznych tych zmian. Będzie potrafił zaproponować skuteczne rozwiązania, usuwające/ograniczające skutki takich działań poprzez: inwentaryzację wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowisk z wodami związanymi; wprowadzenie skutecznych metod monitoringu tych obszarów, zaproponowanie i weryfikację skuteczności proponowanych działań naprawczych poprzez wykorzystanie metod statystycznych i metod modelowania matematycznego, projektowanie działań związanych z ochroną i rekultywacją środowisk wodnych, wprowadzenie nowoczesnych, zweryfikowanych rozwiązań związanych z ochroną zasobów wód poprzez projektowanie obszarów małej/dużej retencji, tworzeniem miejskich obszarów zielono-niebieskiej infrastruktury i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wód, szczególnie w dobie zmian klimatu.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3,5 lata (7 semestrów).

Studia II stopnia  trwają 2 lata (4 semestry)

 

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

 

 

Matematyka

Jeden przedmiot do wyboru spośród:  Geografia, Chemia, Biologia, Fizyka/Fizyka i astronomia 

 

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

 

Studia II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi lub dyscyplin pokrewnych albo kierunków w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk inżynieryjno-technicznych.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

 

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Studia I stopnia

Program nie przewiduje specjalności.

Studia II stopnia

Hydrobiologia

Oferta dydaktyczna specjalności obejmuje przekazywanie wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nowoczesnych metod monitorowania i oceny stanu wód, ochrony i rekultywacji środowisk wodnych oraz zarządzania gospodarką wodną. Absolwent posiada aktualną wiedzę na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych, współczesnych zagrożeń środowisk wodnych w skali lokalnej i globalnej oraz działań w zakresie ochrony zasobów wodnych. Potrafi zastosować wiedzę w monitorowaniu stanu wód oraz ochronie i rekultywacji ekosystemów wodnych. Program kształcenia specjalności jest zgodny z aktualnymi założeniami w dziedzinie polityki wodnej państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony wód.

Hydrologia

Specjalność Hydrologia oferuje specjalistyczną i pogłębioną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Studenci uzyskują szczegółowe informacje między innymi na temat: przebiegu procesów hydrologicznych i ich modelowania, zrównoważonego gospodarowania wodą, ochrony zasobów wodnych, prognozowania przebiegu zjawisk i procesów hydrologicznych, zastosowania GIS w hydrologii.

Hydrotechnika

Specjalność hydrotechniczna przygotowuje specjalistów zarządzania środowiskami wodnymi, którzy eksploatują urządzenia wodne, ujęcia, instalacje służące do oczyszczania i uzdatniania wody. Wśród przedmiotów specjalizujących są takie, które dają podstawy gospodarki komunalnej, zapoznają studentów z budową i działaniem urządzeń hydrotechnicznych służących spiętrzaniu i magazynowaniu wody, eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz podstawami inżynierii sanitarnej. Większość z modułów obejmuje m.in. wycieczki do działających obiektów, szczegółowe zapoznanie się z procedurami stosowanymi w tych obiektach oraz możliwość dyskusji ze specjalistami tam pracującymi.

Co robią nasi absolwenci ? Co robią nasi absolwenci ?

Obserwowany obecnie niedobór specjalistów w zakresie gospodarowania wodami i środowiskami od wody zależnymi powoduje, że nasi specjaliści mogą podjąć pracę w:

 • instytucjach zarządzających wodami i kontrolujących gospodarkę wodną: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, sztaby kryzysowe,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką komunalną (zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • sektorze zielonych technologii,
 • biurach projektowych, zwłaszcza działających w obszarze gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • zakładach przemysłowych, w których woda jest istotnym elementem ciągu technologicznego (energetyka, zwłaszcza hydroenergetyka, budownictwo wodne, wydobywanie kopalin),
 • laboratoriach analitycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Sosnowcu w budynku przy ul. Będzińskiej 60 oraz w Katowicach w budynkach przy ulicy Jagiellońskiej 28 i Bankowej 9.

Kontakt Kontakt
Wydział Nauk Przyrodniczych Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur 18-21.07.2023 r., godziny 10.00 – 14.00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00  01.06 – 30.06.2023 r., godz. 10.00 – 14.00
telefon  32 368 96 79  32 359 22 72, 32 359 22 73  32 368 94 48
e-mail  jolanta.mielczarek@us.edu.pl admission@us.edu.pl radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl
adres ul.Będzińska 60, pok. 111
41-200 Sosnowiec
ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Sosnowiec, ul.Będzińska 60, pok. 1320
return to top