Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Geologia

Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia

Studia geologiczne prowadzone są w systemie dwustopniowym. W trakcie studiów I stopnia, trwających 3 lata, student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (matematyka, fizyka i chemia w naukach o Ziemi), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (ochrona i kształtowanie środowiska), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz zajęcia w terenie. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach przedwakacyjnych i wakacyjnych. Trwają około 30 dni rocznie i są realizowane w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski, w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych, wiertniczych i poszukiwawczych, w zakładach górniczych, administracji centralnej i samorządowej, w instytucjach, których zakres działalności obejmuje ochronę środowiska naturalnego, planowanie przestrzenne, wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, gospodarkę wodną, budownictwo wodne, melioracje rolnicze, itp. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia II stopnia (magisterskie).

Studia II stopnia trwają dwa lata i polegają na zdobywaniu wyspecjalizowanej wiedzy w ramach wybranej specjalności. W programie przewidziano również przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich specjalności, np. Ocena oddziaływania na środowisko, Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska, Geologia regionalna świata oraz przedmioty służące wykonywaniu badań niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej, konsultacjach z promotorem i prezentacji wyników. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Specjalności: (studia II stopnia)

  • geochemia i mineralogia
  • paleontologia i stratygrafia
  • dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • ochrona litosfery i zasobów złóż
  • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku geologia mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowej służby geologicznej, w przedsiębiorstwach geologicznych, poszukiwawczych i wydobywczych, w instytucjach, których zakres działalności obejmuje ochronę środowiska naturalnego, planowanie przestrzenne, wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, gospodarkę wodną, budownictwo wodne, melioracje rolnicze, itp. Niektórzy absolwenci po ukończeniu tzw. bloku pedagogicznego podejmują pracę w szkolnictwie różnych szczebli, najczęściej w technikach i szkolnictwie zawodowym.

Od kandydatów na studia geologiczne wymagany jest dobry stan zdrowia oraz znaczna sprawność fizyczna (zajęcia terenowe!). Poważne wady wzroku, np. daltonizm oraz lęk przestrzeni, epilepsja, niewydolność serca i dróg oddechowych mogą znacznie utrudnić realizację programu.

return to top