Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Geologia - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Studia na kierunku geologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach są to dwustopniowe studia przyrodnicze pozwalające poznać Ziemię jako planetę i uczące wykorzystywania pożytków jakie ona nam daje. Od kandydata wymaga się ciekawości świata, podstawowej wiedzy z geografii, matematyki, fizyki i chemii oraz umiejętności porozumiewania się w języku obcym i pracy z komputerem. Dodatkowymi atutami są dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy w terenie i umiejętność współpracy w grupie. W programie przewidziane są przedmioty umożliwiające, po odbyciu praktyki zawodowej, uzyskanie uprawnień geologicznych. Student może uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, konferencjach studenckich i praktykach.

Celem studiów jest zapoznanie studentów z procesami geologicznymi zachodzącymi na Ziemi, czynnikami kształtującymi litosferę, metodami tworzenia map geologicznych i innych modeli 3D. Każdy absolwent zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do poszukiwania i rozpoznawania skał i minerałów, konstruowania map, zarządzania zasobami środowiska abiotycznego oraz o odnawialnych źródłach energii. Proponowane formy kształcenia obejmują przede wszystkim laboratoria, ćwiczenia oraz zajęcia terenowe, a ponadto wykłady, seminaria i pracownie. Około 20% zajęć odbywa się w terenie, w najciekawszych przyrodniczo regionach Polski. Student oprócz zdobywania wiedzy geologicznej, nabywa również umiejętności niezbędnych do  korzystania z narzędzi informatycznych wspierających pracę geologa. W programie przewidziane są nieobowiązkowe praktyki zawodowe, polecane tym studentom, którzy chcą jak najszybciej zacząć pracę i usamodzielnić się. Program studiów jest zgodny z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kierunek geologia prowadzony na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ uzyskał w roku 2022 pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na wyposażeniu Wydziału jest między innymi laboratorium kontroli atmosfery „ULKA” umieszczone w balonie, mobilne laboratorium wody i gruntów, mikroskopy skaningowe, spektrometry, dyfraktometr rentgenowski, sprzęt geodezyjny i inne https://us.edu.pl/instytut/inoz/badania/laboratoria-i-aparatura/. Studenci mogą uczestniczyć również w spotkaniach prężnie działających Kół Naukowych.

W toku studiów magisterskich, zakończonych egzaminem dyplomowym, student rozszerza wiedzę oraz doskonali umiejętności geologa w wyspecjalizowanych modułach dyplomowych, obligatoryjnych i fakultatywnych. Praca magisterska ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia rozwijanie swoich pasji naukowych na studiach doktoranckich lub podjęcie pracy w poszukiwanym zawodzie.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Studia II stopnia  trwają 2 lata (4 semestry)

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Geografia

Przedmiot do wyboru spośród: Chemia, Matematyka, Fizyka/Fizyka i astronomia, Biologia

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Studia II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku geologia lub kierunków pokrewnych lub kierunków w zakresie dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku albo inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Studia I stopnia

Program studiów pierwszego stopnia nie przewiduje specjalności ponieważ celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zawodzie geologa.

 

Studia II stopnia

Na studiach drugiego stopnia student specjalizuje się poprzez odpowiedni dobór modułów fakultatywnych z bogatej oferty, zgodnych z jego zainteresowaniami. Dzięki modułom dyplomowym jest przygotowywany do napisania pracy magisterskiej, będącej odbiciem jego zainteresowań naukowych. W ramach modułów ogólnych pogłębia wiedzę i umiejętności geologiczne.

Co robią nasi absolwenci ? Co robią nasi absolwenci ?

Specjaliści z zakresu geologii są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znajdują oni zatrudnienie w:

 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,

 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.

Kontakt Kontakt

<

Wydział Nauk Przyrodniczych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur 18-21.07.2023 r., godziny 10.00 – 14.00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00 01.06 – 30.06.2023 r.,
10.07 – 25.07.2023 r.
godz. 10.00 – 14.00
telefon  32 368 96 76 32 359 22 72, 32 359 22 73  32 368 94 48
e-mail  magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl admission@us.edu.pl  radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl
adres ul. Będzińska 60, pok. 111

41-200 Sosnowiec

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pok. 132
return to top