Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ochrona środowiska - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Interdyscyplinarne studia na kierunku Ochrona środowiska przygotowują absolwenta do posługiwania się wiedzą z biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów zajęcia odbywają się wspólnie dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria z zakresu: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii oraz zajęcia realizowane, jako zajęcia terenowe z botaniki, geobotaniki, zoologii, ekologii, geografii i geologii. Na trzecim roku studiów student rozpoczyna realizację studiów według jednej z wybranych przez siebie ścieżek dydaktycznych, które nawiązują do specjalności na studiach magisterskich. Studenci dokonują wyboru problemu badawczego i przygotowują pracę licencjacką, pod opieką promotora. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta do oczekiwań rynku pracy poprzez realizację praktyk zawodowych. Indywidualne zainteresowania studentów kierunku Ochrona środowiska, rozwijane są w ramach przedmiotów do wyboru, proponowanych przez wydziały tworzące kierunek oraz przez inne jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Studenci mogą również poszerzać swoją wiedzę przez prace w działających kołach naukowych. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w kursach specjalistycznych, dających możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji. Studia na kierunku Ochrona środowiska oferują również szkolenia z zakresu ekonomicznych i prawnych podstaw prowadzenia małej firmy, podnosząc atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku Ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE oraz poszukiwania zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia. Student kierunku ochrona środowiska, aby zrealizować efekty uczenia kierunku i uzyskać dyplom licencjata jest zobowiązany do realizacji modułu dyplomowego, w skład, którego wchodzą poniższe moduły: seminarium licencjackie i pracownia licencjacka. Ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie dyplomu licencjata na kierunku Ochrona środowiska, pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, jednostkach administracji publicznej zajmujących się problematyką ochrony środowiska oraz instytucjach państwowych i organizacjach realizujących działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

Kierunek ochrona środowiska w ramach studiów II drugiego stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone obroną pracy magisterskiej. W trakcie jej realizacji student, pod kierunkiem promotora, uczy się samodzielnego stawiania pytań i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt magisterski jest projektem badawczym studenta, ściśle powiązanym z kierunkiem badań wybranego przez niego Promotora. We właściwej praktycznej realizacji tego projektu szczególnie istotna jest rola przedmiotów takich jak pracownie dyplomowe, w ramach których student prowadzi badania terenowe i/lub, korzystając z aparatury naukowo-badawczej, przeprowadza analizy w laboratorium, oraz seminaria dyplomowe, które wyposażają studenta w niezbędną wiedzę do realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Każdy student kierunku ochrona środowiska na studiach II stopnia zdobywa wiedzę z zakresu modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych, które są wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektu magisterskiego z przestrzeganiem zasad bioetyki i etyki środowiskowej. W ramach kształcenia na studiach magisterskich realizowane są zagadnienia w praktyczny sposób przygotowujące specjalistów ds. ochrony środowiska, obejmujące m.in. problematykę gospodarowania odpadami, oceny oddziaływania na środowisko, planowania przestrzennego czy pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych, stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia. Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE. Uzyskane kwalifikacje na etapie studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowych. Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów)

Studia I stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Biologia

Przedmiot do wyboru spośród: Chemia, Matematyka, Geografia, 

Fizyka/Fizyka i astronomia 

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Studia II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

Dla studentów tej specjalności w ciągu 2 lat studiów oferowane są moduły fakultatywne umożliwiające doskonalenie i poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiska przyrodniczego, ściśle związanych z poznaniem właściwości (w tym mikroskopowych) materiałów i podejmowaniem decyzji o sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji, co jest realizowane w ramach w wybieranych modułach. Absolwent tej specjalności posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania fizycznych i chemicznych metod laboratoryjnych oraz obsługi urządzeń niezbędnych do analizy zagrożeń ze strony materiałów (odpady) i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, powstałych na skutek działalności człowieka. Program kształcenia na specjalności zgodny jest z aktualnymi założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Geoekologia

Studentom wybierającym tę specjalność proponowane są moduły fakultatywne umożliwiające doskonalenie i poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji geologicznej i zastosowania odpowiednich metod w badaniach środowiska abiotycznego na różnym poziomie organizacji. W tym zakresie proponowane są moduły: Geograficzne systemy informacyjne w badaniach i opracowaniach środowiskowych, Metody badań krajobrazu, Zagrożenie i ochrona środowiska wodnego, Zanieczyszczenia atmosfery i alergeny. W ramach oferowanych zajęć studenci przygotowywani są do rozwiązywania problemów środowiskowych w skali regionalnej, przez realizację modułów Geologiczne aspekty składowania podziemnego, Region Śląski – środowisko fizyczno-geograficzne i problemy społeczno-ekonomiczne, jak i globalnych, uczestnicząc w modułach: Konwencjonalne i alternatywne źródła energii oraz Konflikty społeczno-środowiskowe. Absolwent tej specjalności posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie geoekologicznych uwarunkowań ochrony środowiska oraz umiejętności zastosowania metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń niezbędnych do gromadzenia i opracowywania danych o środowisku, a także problemach społecznych, towarzyszących realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Program kształcenia na specjalności zgodny jest z aktualnymi założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Absolwent tej specjalności posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz umiejętności stosowania w praktyce metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń do monitorowania środowiska i obowiązujących wymogów prawnych. Potrafi zastosować wiedzę w zarządzaniu zasobami przyrody dla potrzeb ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów nieużytkowanych. Program kształcenia na specjalności zgodny jest z aktualnymi założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Dla studentów, którzy wybrali tę specjalizację, oferowane są moduły fakultatywne, pozwalające doskonalić i poszerzać wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykorzystania organizmów żywych i ich zespołów do oceny stanu środowiska, i są to: Biowskaźniki stanu środowiska, Organizmy w warunkach stresu środowiskowego, Ksenobiotyki w środowisku, Ekologia miasta i Las jako ekosystem. Student tej specjalności nabywa praktycznych umiejętności zarządzania zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarach chronionych i poza nimi w skali regionu i państwa w ramach realizowanych modułów, tj. Gospodarowanie na obszarach NATURA 200 i Zasoby przyrody w polityce środowiskowej państwa. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska proponowane jest podczas realizacji modułu Sprawozdawczość środowiskowa.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Ochrony Środowiska na podejmowanie pracy m.in.:

 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:
 • produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
 • dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
 • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucjach gospodarki komunalnej;
 • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
 • urzędach, jednostkach samorządowych, laboratoriach, przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych oraz firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z: produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych, wymagających pracy laboratoryjnej;
 • uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach związanych racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz eko-rozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w budynkach przy ul. Bankowej 9, 12; przy ul. Jagiellońskiej 28, przy ul. Szkolnej 9, w budynku ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu, oraz w budynku przy ul. 75. Pułku Piechoty 1A w Chorzowie.

Kontakt Kontakt

Studia I stopnia

mgr Adrianna Koczorowska

adrianna.koczorowska@us.edu.pl

32 359 1274

 

Studia II stopnia

mgr Elżbieta Ulbrich

elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

32 2009 556

return to top