Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Geologia stosowana - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Studia na kierunku geologia stosowana w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach są to dwustopniowe studia inżynierskie zajmujące się zastosowaniem wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w praktyce. Od kandydata na studia wymaga się ciekawości świata, chęci zdobywania nowych umiejętności i otwartości na wyzwania technologiczne jakie pojawiają się przy wykorzystywaniu zasobów środowiska. Ważna jest znajomość geografii, matematyki, fizyki i chemii, pracy z komputerem oraz porozumiewania się w języku angielskim. Dodatkowymi atutami są samodzielność, dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy w terenie i umiejętność współpracy w grupie. W programie przewidziane są przedmioty umożliwiające, po odbyciu praktyki zawodowej, uzyskanie uprawnień geologicznych i górniczych. Student może uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, konferencjach studenckich i praktykach.

Rynek pracy potrzebuje obecnie fachowców inżynierów w dziedzinie geologii stosowanej. Celem studiów jest więc zdobycie kompetencji inżynierskich.

Student geologii stosowanej zapoznaje się z procesami geologicznymi zachodzącymi na Ziemi, czynnikami kształtującymi litosferę, możliwościami racjonalnego wykorzystywania dostępnych surowców i poszukiwania nowych zasobów, w tym również zasobów wodnych. Absolwent będzie posiadał  niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • poszukiwanie nowych materiałów przydatnych człowiekowi (geomateriały),
 • poszukiwanie i udostępnianie zasobów czystej wody, pozwalającej na pokrycie rosnącego zapotrzebowania,
 • współdziałanie z planistami, architektami i budowniczymi przy wznoszeniu budowli i zapobieganiu zagrożeniom geologicznym,
 • pozyskiwanie nowych danych, zarządzania bazami danych i przetwarzaniu tych informacji w modele, mapy, grafiki i teksty przydatne współczesnemu człowiekowi,
 • wykorzystanie metod geofizycznych w geologii,
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Proponowane formy kształcenia obejmują przede wszystkim laboratoria, ćwiczenia oraz zajęcia terenowe, a ponadto wykłady, seminaria i pracownie. Około 20% zajęć odbywa się w terenie, w najciekawszych przyrodniczo regionach Polski. Student oprócz zdobywania wiedzy geologicznej, nabywa również umiejętności niezbędnych do  korzystania z narzędzi informatycznych wspierających pracę geologa. W programie przewidziane są nieobowiązkowe praktyki zawodowe, polecane tym studentom, którzy chcą jak najszybciej zacząć pracę i usamodzielnić się. Studia I stopnia kończy praca dyplomowa i nadanie tytułu zawodowego: inżynier geologii stosowanej. Program studiów jest zgodny z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kierunek geologia prowadzony na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ uzyskał w roku 2022 pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na wyposażeniu Wydziału jest między innymi laboratorium kontroli atmosfery „ULKA” umieszczone w balonie, mobilne laboratorium wody i gruntów, sprzęt geodezyjny, aparatura do płytkich badań sejsmicznych i geoelektrycznych, spektrometry do wyznaczania aktywności promieniowania beta i gamma, mikroskopy polaryzacyjne i skaningowe, dyfraktometr rentgenowski, i inne https://us.edu.pl/instytut/inoz/badania/laboratoria-i-aparatura/. Studenci mogą uczestniczyć również w spotkaniach prężnie działających Kół Naukowych.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na trzysemestralnych studiach magisterskich lub podjąć pracę w przemyśle wydobywczym, odnawialnych źródeł energii, energetyce, służbach państwowych, firmach geologicznych, laboratoriach i administracji. Studia II stopnia koncentrują się wokół tematyki pracy magisterskiej, a jej wieloaspektowość pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta. Absolwenci tego kierunku często podejmują pracę już w trakcie studiów, co pozwala im na uzyskanie niezbędnego doświadczenia zawodowego

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3.5 roku (7 semestrów).

Studia II stopnia trwają 1.5 roku (3 semestry).

 

Kryteria kwalifikacji Kryteria kwalifikacji

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Geografia

Przedmiot do wyboru spośród: Chemia, Geografia, 

Biologia, Fizyka/Fizyka i astronomia

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

 

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Studia I stopnia

Program studiów pierwszego stopnia nie przewiduje specjalności ponieważ celem jest zdobycie szerokich kompetencji inżynierskich w zawodzie geologa.

Studia II stopnia

Na studiach drugiego stopnia student może wybrać jedną z poniższych specjalności zdobywając umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, pozwalające na znalezienie zatrudnienia w kluczowych branżach gospodarki. Absolwenci studiów II stopnia nabywają umiejętności pracy zespołowej, nadzorowania i kierowania grupą badawczą oraz planowania i prowadzenia samodzielnie badań.

Geochemia i mineralogia środowiska (GIMŚ)

Studenci specjalności GIMŚ nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu naturalnych materiałów (geomateriałów), ich występowania w przyrodzie i oddziaływania na środowisko naturalne. Ponadto zapoznają się z genezą zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza oraz ich szczegółową geochemiczną, mineralogiczną i petrograficzną charakterystyką. Student posiądzie praktyczne umiejętności, między innymi z zakresu poboru materiału badawczego, przygotowania próbek do badań geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych, nauczy się samodzielnie wykonywać analizy instrumentalne (również dla potrzeb monitoringu środowiska) i przeprowadzić obserwacje z wykorzystaniem szeregu podstawowych urządzeń badawczych. Ponadto zapozna się z toksycznymi substancjami naturalnymi i mechanizmami ich uwalniania do środowiska oraz zrozumie stwarzane przez nie zagrożenia, a także pozna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Geologia poszukiwawcza (GP)

Studenci specjalności GP zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, sedymentologii i stratygrafii, pozwalające na kompleksowe poznanie formacji skalnych, ewolucji górotworów, basenów sedymentacyjnych, postrzeganych także jako przestrzeń formowania i występowania kopalin. Studenci poznają nowoczesne metody analiz struktur tektonicznych, badań zapisu osadowego, a także szczegółowe metody stratygraficznego rozpoznania i korelacji skał w obrębie basenów sedymentacyjnych. Ponadto uczą się analiz rdzeni wiertniczych, podstaw geologii naftowej oraz dokumentowania zjawisk geologicznych. Nabywają umiejętności stosowania metod komputerowych w geologii, telegeoinformatyki, baz danych i wizualizacji danych w środowisku GIS. Studenci poznają cyfrową kartografię geologiczną, kartografię wgłębną oraz modelowanie budowy geologicznej w 3D. Zapoznają się również z metodami poszukiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych (GZSM)

Studenci specjalności GZSM kształcą się w zakresie geologii złożowej, górniczej i geofizyki, a także zapoznają się z aspektami środowiskowymi i zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem kopalin i gospodarką surowcami mineralnymi. Studenci uczą się samodzielnego dokumentowania i opracowywania wyników badań z zakresu geologii surowcowej i górniczej, poznają aspekty środowiskowe, społeczne i prawne w geologii złożowej i górniczej, gospodarce i ochronie zasobów kopalin oraz gospodarowania odpadami przemysłowymi. Nabywają umiejętności prezentacji pozyskanej informacji geologiczno-złożowej, a także stosowania metod geofizycznych i obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

Hydrogeologia i geologia inżynierska (HGI)

Studenci specjalności HGI uczą się przy zastosowaniu nowoczesnych metod komputerowych, modelowania geochemicznego, modelowania przepływu wód, transportu zanieczyszczeń i ciepła w systemach wodonośnych. Poznają zasady ochrony zasobów wód podziemnych oraz nowoczesnego monitoringu środowiska wodnego. Istotne relacje między gruntem a budowlą student poznaje w ramach geologii inżynierskiej i geotechniki. Wyjaśnienie zastosowań przepisów prawnych w realizacji prac geologicznych pozwala kształtować umiejętności wykonywania projektów tych prac, dokumentacji geologicznych i operatów oraz wszelkich opracowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. W nowoczesnej pracowni badań modelowych student zapozna się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w praktyce.

Geofizyka (GF)

Studenci specjalności GF nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod geofizycznych do badania abiotycznych elementów środowiska – detekcji i monitorowania skażeń gleb, skał i wód podziemnych czynnikami toksycznymi, w tym metalami ciężkimi czy produktami ropopochodnymi, kontrolowania szczelności składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, rozpoznawania budowy geologicznej terenów inwestycyjnych, wykrywania i monitorowania ruchów masowych, kontrolowania stabilności zboczy i nasypów. Ponadto studenci uczą się rozpoznawania i monitorowania zagrożeń związanych z eksploatacją złóż surowców mineralnych, np. sejsmiczności indukowanej, oraz badania oddziaływania eksploatacji na infrastrukturę na powierzchni terenu. Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę z zakresu geologii i geofizyki niezbędną dla rozumienia i formułowania założeń projektów badawczych i komercyjnych. Zaznajamiają się  z aparaturą geofizyczną, procedurami badań terenowych i laboratoryjnych oraz prac interpretacyjnych.”

Co robią nasi absolwenci ? Co robią nasi absolwenci ?

Inżynierowie z zakresu geologii stosowanej są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znajdują oni zatrudnienie w:

 • przemyśle górniczym, energetycznym, chemicznym, hutniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych),
 • instytucjach zajmujących się projektami i badaniami inżyniersko-geologicznymi na potrzeby inwestycji drogowych i budowlanych,
 • koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
 • założonych przez siebie firmach geologicznych,
 • administracji publicznej (terenowej, centralnej i samorządowej) w działach geologicznych, ochrony środowiska, planowania przestrzennego itp.
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • uczelniach i instytutach badawczych o profilu nauk o Ziemi i środowisku, jak w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),

W trakcie pracy zawodowej będą mieli możliwość zdobywania różnego rodzaju uprawnień, zatwierdzeń i innych awansów zawodowych.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.

Kontakt Kontakt
  Wydział Nauk Przyrodniczych  Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  18-21.07.2023 r., godziny 10.00 – 14.00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00  01.06 – 30.06.2023 r., godz. 10.00 – 14.00
telefon 32 368 96 79  32 359 22 72, 32 359 22 73 32 368 94 48
e-mail  jolanta.mielczarek@us.edu.pl admission@us.edu.pl  radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl
adres ul. Będzińska 60

41-200 Sosnowiec

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
Sosnowiec, ul. Będzińska 60
return to top