Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biotechnologia studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski 

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest poznanie zagadnień z zakresu bioróżnorodności świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, a także nauk z pogranicza wielu dyscyplin, w tym: biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki i inżynierii genetycznej, cytogenetyki roślin, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej czy metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska wraz z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych w biotechnologii i podstawami przedsiębiorczości, pomocnymi przy planowaniu i realizacji własnej ścieżki kariery. Zdobyta wiedza i umiejętności odwołują się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki oraz chemii ogólnej i organicznej. Wiele przedmiotów zawiera elementy projektowe, pozwalające nie tylko na prezentowanie przez studentów własnych kreatywnych rozwiązań i postaw, ale i na rozwój umiejętności współpracy w grupie. Ważnym elementem studiów jest korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą warsztatu pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. Oprócz przedmiotów, stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z zainteresowaniami studenta, w tym możliwość pracy indywidualnej pod kierunkiem tutora. Pod koniec 4 semestru studenci wybierają promotora, pod opieką którego, samodzielnie piszą pracę licencjacką. Ważnym elementem wspomagającym przygotowanie pracy dyplomowej są pracownie oraz seminaria licencjackie, w trakcie których student uczy się interpretować i dyskutować fachową literaturę, a także posługiwać się nią w trakcie nabywania umiejętności pisania tekstów o charakterze naukowym. Realizacja programu w systemie punktowym ECTS zapewnia możliwość udziału studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także pozwala na poszukiwanie pracy na rynkach zagranicznych. Szczególnie uzdolnionym studentom umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych. W trakcie studiów przewidziane jest również odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w zakładach pracy. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym, z lecznictwem i ochroną zdrowia, hodowlą i ochroną roślin, ochroną środowiska, ochroną przyrody oraz pokrewnymi działami gospodarki i nauki. Studia I stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia i kierunkach pokrewnych.

Celem studiów II stopnia (magisterskich) jest kształcenie zorientowane na nabywanie zaawansowanej i pogłębionej wiedzy oraz rozwój umiejętności i kompetencji związanych z wykorzystaniem procesów biologicznych, chemicznych, fizycznych i technologicznych w służbie przyrodzie i człowiekowi. Kierunek oferuje studentom poznanie zaawansowanych technik z zakresu bioinformatyki oraz biotechnologii roślin i mikroorganizmów. Student wybierając promotora pracy magisterskiej staje się aktywnym uczestnikiem jego prac badawczych. W ramach projektu badawczego, stanowiącego podstawę pracy dyplomowej, student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz współtworzenia nauki. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej, prowadzonej w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach Seminarium dyplomowe dostarcza niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ważnym, obowiązkowym, elementem studiów jest także zapoznanie studenta z problemami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Umiejętności i kompetencje kształtowane w ramach przedmiotów projektowych pozwalają nie tylko na prezentowanie przez studentów własnych kreatywnych rozwiązań i postaw, ale i doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. Oprócz przedmiotów, stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z zainteresowaniami studenta, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem tutora. Oferta programu kształcenia na kierunku Biotechnologia jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy. Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwanie pracy na rynkach zagranicznych. Szczególnie uzdolnionym studentom umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych. Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia są przygotowani zarówno do podjęcia pracy w firmach biotechnologicznych, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, zasad organizacji i ekonomiki produkcji, bezpieczeństwa pracy, wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biotechnologicznych, prowadzenia kontroli, jakości i bezpieczeństwa procesów biotechnologicznych, obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej lub urządzeń technologicznych oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów)

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Biologia

Przedmiot do wyboru spośród: Chemia, Matematyka, Geografia, 

Fizyka/Fizyka i astronomia

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Studia II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

 

Studia II stopnia w języku angielskim

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż biotechnologia, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja egzaminacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów uczenia się.

Kwalifikacja na studia jest dwuetapowa.

Etap I:

Złożenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) dokumentu, poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest punktowo: od 0 do 20 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 10 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Etap II:

Kandydaci, dopuszczeni do etapu drugiego, kwalifikowani na studia będą na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów (według miejsca zajętego na liście rankingowej).

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Biotechnologia roślin

Absolwent tej specjalności otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego. Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych i zaawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pozwalającymi na podjęcie pracy w sektorze nowoczesnego rolnictwa.

Biotechnologia środowiska

Absolwent tej specjalności posiada umiejętności umożliwiające zastosowanie najnowszych technik i narzędzi biotechnologicznych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biotechnologicznych w różnych środowiskach. Dzięki temu jest on gotów do podjęcia pracy w instytucjach stosujących i wdrażających nowoczesne technologie oparte na wykorzystaniu roślin i mikroorganizmów oraz produkowanych przez nie enzymów. Zdobyte w czasie studiów umiejętności pracy ze specjalistyczną aparaturą badawczą umożliwią mu zatrudnienie w środowiskowych laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, placówkach badawczo-rozwojowych, instytucjach związanych z hodowlą zwierząt, gałęziach przemysłu związanych z biotechnologicznym oczyszczaniem środowiska, przetwarzaniem odpadów zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej oraz przemyśle spożywczym, przetwórczym czy farmaceutycznym. Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biotechnologii na podejmowanie pracy m.in.:

 • w jednostkach naukowo-badawczych
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • w przemyśle biotechnologicznym
 • w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin
 • w oczyszczalniach ścieków i gruntów
 • w ośrodkach przetwarzania odpadów stałych
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi
 • w urzędach, których działalność związana jest z  biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.
Gdzie prowadzone są zajęcia? Gdzie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w budynkach przy ul. Bankowej 9, 12 przy ul. Jagiellońskiej 28 oraz przy ul. Szkolnej 9.

Kontakt Kontakt

Studia I stopnia

mgr Adrianna Koczorowska

adrianna.koczorowska@us.edu.pl

32 359 1274

 

Studia II stopnia

mgr Elżbieta Ulbrich

elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

32 2009 556

return to top