Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biologia - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, jej publicznego prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Oprócz modułów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są także liczne zajęcia fakultatywne. Absolwent jest przygotowany do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych, jak również do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących podstawą pracy współczesnego biologa.

Proponowane formy kształcenia obejmują wykłady, seminaria, pracownie licencjackie, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne, a także zajęcia terenowe. Program studiów jest zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych. W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach pracy. Studenci na studiach pierwszego stopnia pod koniec 4 semestru wybierają promotora, pod opieką którego, samodzielnie piszą pracę licencjacką oraz jeden z sześciu proponowanych bloków licencjackich, realizowany w dwóch semestrach, tj. 5 i 6. Są to: (1) Biotechnologia roślin i mikroorganizmów, (2) Ekologia, monitoring i rekultywacja, (3) Biologia roślin i ochrona bioróżnorodności, (4) Biologia zwierząt i człowieka, (5) Nanobiologia, (6) Struktura i funkcje komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych. Każdy z bloków obejmuje zajęcia realizowane w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów, prowadzonych przez pracowników zespołów badawczych, których profil naukowo-dydaktyczny związany jest z obszarem treści oferowanych w danym bloku. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle, administracji oraz instytucjach ochrony przyrody. Studia I stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku biologia i kierunkach pokrewnych.

W toku studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranej specjalności: Biologia eksperymentalna; Biologia ogólna – specjalność nauczycielska; Biologia żywności i żywienia; Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody, Nanobiologia.

Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej, prowadzonej w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium dyplomowe dostarcza niezbędnego, dla właściwej realizacji projektu magisterskiego, wsparcia teoretycznego.

Ponadto każdy student zdobywa wiedzę z zakresu dyscyplin związanych z daną specjalnością. Ważnym, obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Student uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i umiejętności publicznego prezentowania zagadnień przyrodniczych oraz rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii w gospodarce i zarządzaniu. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych, stanowiących bazę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty fakultatywne. Przedstawioną ofertę uzupełnia bogaty wybór przedmiotów spoza kierunku. Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych ram kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej i studiowanie na zagranicznej uczelni, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3 lata  (6 semestrów)

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia I stopnia

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Biologia

Przedmiot do wyboru spośród: Chemia, Matematyka, Geografia, 

Fizyka/Fizyka i astronomia

Język obcy nowożytny
50% 30% 20%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

 

Studia II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub dyscyplin pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela –  por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty ECTS i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub konieczności ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego porządku realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych uczelniach. W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Biologia eksperymentalna jest specjalnością dla studentów o zamiłowaniach eksperymentatorskich, dlatego też oferuje innowacyjny program doświadczeń/projektów badawczych w połączeniu z nowoczesną dydaktyką, wspieraną interaktywnymi narzędziami i kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej. W trakcie studiów student zdobywa aktualną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu różnorodnej budowy i funkcji organizmów, ewolucyjnych mechanizmów zmienności, ultrastruktury komórek i tkanek, filogenetyki molekularnej, paleobiologii oraz botaniki i zoologii eksperymentalnej. W ramach szerokiego spektrum przedmiotów fakultatywnych studenci zgłębiają wiedzę i umiejętności np. w zakresie cytogenetyki molekularnej, biotechnologii środowiska, immunodiagnostyki czy genomiki roślin. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawia, że studenci doskonalą umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i poznają nowoczesne techniki analizy, wykorzystywane w cytologii, histologii czy fizjologii. Potrafią przeprowadzić zaawansowane analizy histochemiczne i immunohistochemiczne tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz poznają procedury prowadzenia badań z użyciem mikroskopii elektronowej. Studenci uczą się analizy określonego problemu badawczego, wymagającego postawienia odpowiedniej hipotezy badawczej w różnych obszarach biologicznych badań eksperymentalnych. Jednym z atutów tej specjalizacji jest realizacja niektórych przedmiotów metodą projektową, pozwalającą na kształtowanie odpowiedniej postawy badawczej i racjonalizowanie własnych wyników.

Biologia ogólna – specjalność nauczycielska

W trakcie studiów student uzyskuje niezbędną wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymaganych do nauczania biologii i przyrody. Dedykowany program dla kandydata na nauczyciela obejmuje minimalne treści pozabiologiczne, przydatne w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej, na które składają się czynniki (fizyczne, chemiczne, geograficzne) przyrody nieożywionej. Poznanie praw fizyki regulujących zjawiska przyrodnicze oraz związków chemicznych pochodzenia antropogenicznego podnosi świadomość i walory edukacyjne w tym zakresie przyszłego nauczyciela biologii i przyrody. Również dostępna oferta przedmiotów fakultatywnych wzbogaca pulę treści biologicznych, niezbędną w zawodzie nauczyciela biologii. Ponadto, proponowany cykl przedmiotów obligatoryjnych, takich jak biotechnologia, GMO, bioróżnorodność biosfery i czynników klimatycznych oraz moduł dotyczący systematyki i filogenetyki roślin i zwierząt w zadowalającym stopniu uzupełniają edukację biologiczną nauczyciela szkół średnich. Podczas studiów student oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych i przyrodniczych zdobywa najnowszą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyk przedmiotowych, które umożliwią wykonywanie zawodu nauczyciela biologii oraz przyrody w szkole podstawowej oraz biologii w szkołach ponadpodstawowych. Program studiów łączy tradycyjne osiągnięcia dyscyplin związanych z procesem edukacji z wynikami najnowszych badań, które pozwalają na świadome uczestnictwo w procesach transformacji systemu szkolnego w kierunku nowych potrzeb i realiów zmieniającego się środowiska społecznego. W czasie studiów student poznaje różnorodność metod i form pracy dydaktycznej, w tym znaczenie rozwiązań takich jak edukacja zdalna, dydaktyczne wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, korzystanie z edukacyjnych zasobów Internetu, weryfikacja i planowanie miejsca tych zasobów w procesie dydaktycznym oraz samodzielne ich tworzenie. Połączenie wiedzy merytorycznej z zakresu biologii oraz przedmiotów pokrewnych pozwala na interdyscyplinarne i systemowe podejście do prezentowanych zagadnień. Dzięki wprowadzeniu wiedzy z zakresu neurodydaktyki student zyskuje także cenne narzędzia, pozwalające na interpretację i zrozumienie znaczenia relacji, różnorodności uzdolnień i preferencji poznawczych uczniów na różnych etapach ich rozwoju. Student poznaje także nurty alternatywne w edukacji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, jak również pozyskuje umiejętności niezbędne w popularyzacji nauki.

Biologia żywności i żywienia

Podczas studiów student zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych, dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np. podstawy dietetyki, fizjologia żywienia, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, żywność ekologiczna, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrofometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne). W czasie studiów student uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np. Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i żywienia w gospodarce. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i żywienia zwierząt oraz człowieka, jak również prawa żywnościowego i psychologii żywienia. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka, opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, a związanych z szeroko pojętym żywieniem, jak również projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego. Ponadto jest gotowy do wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznej dokumentacji i ekspertyz biologicznych, związanych np. z analizą jakości żywności czy żywieniem zwierząt oraz prowadzeniem kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.

Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody

Wybierając specjalność Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody student nabywa wiedzę z zakresu biologii ogólnej, a jednocześnie pogłębia wiedzę i umiejętności dotyczące szeroko pojętej problematyki inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrody oraz ochrony różnorodności biologicznej. W tym celu uczy się poprawnie identyfikować bioróżnorodność na wszystkich poziomach jej organizacji, a przede wszystkim elementów wymienianych w aktach prawnych o zasięgu krajowym i europejskim oraz w innych opracowaniach, związanych z ochroną bioróżnorodności, jak również nabywa umiejętności prawidłowej identyfikacji zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz inwazyjnych organizmów obcych. W trakcie zajęć laboratoryjnych student poznaje różne molekularne techniki badań i uczy się je aplikować w tworzeniu skutecznych projektów ochrony zasobów genowych organizmów. Absolwent tej specjalności jest także teoretycznie i praktycznie przygotowany do korzystania z nowoczesnych narzędzi statystycznych i systemów informacyjnych, służących wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych (GIS). Nabyte umiejętności praktyczne oraz pogłębiona wiedza pozwalają mu także zaplanować i przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą, a uzyskane wyniki poddać krytycznej analizie, natomiast wiedza dotycząca ochrony różnorodności biologicznej i kierunków zagospodarowania terenu (w tym zieleni urządzonej), zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz umiejętność obsługi programów komputerowych, używanych w celu wizualizacji zagospodarowania przestrzeni, pozwala na pracę przy projektowaniu elementów krajobrazu. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem modelowania komputerowego, jak i profesjonalnych opracowań o charakterze aplikacyjnym. Jednocześnie jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz świadomy konieczności dokumentowania aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w celu podejmowania jak najbardziej efektywnych działań w zakresie ochrony przyrody. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie struktury baz danych oraz przechowywania i zarządzania danymi środowiskowymi, respektując jednocześnie niezbędne uwarunkowania prawne w tym zakresie. Umiejętności obiektywnego wnioskowania naukowego umożliwiają mu na kompleksowe podejście do problematyki ochrony przyrody.

Nanobiologia

Specjalność Nanobiologia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy pragną zrozumieć złożoność funkcjonowania organizmów, będących w stanie zdrowia lub choroby, w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej biologii komórki, biologii molekularnej, biologii systemowej, fizyki i matematyki. Program specjalności umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy biologicznej, która jest prezentowana w kontekście rozwoju cywilizacji, postępów w nauce, a szczególnie w medycynie, oraz nowych odkryć technologicznych wynikających z dynamicznego rozwoju nanotechnologii. W trakcie nauki student poznaje mechanizmy oddziaływania nanomateriałów ze strukturami biologicznymi, z obszarami zastosowania nanomateriałów w biologii i medycynie, a także potencjalne niekorzystne konsekwencje ich użycia. Podczas studiów student zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin naukowych, prezentowanych w kontekście rozwoju nanotechnologii, jak na przykład postępy nanobiologii, nanomateriały w medycynie i kosmetologii, nanotoksykologia, nanotechnologie w onkologii, przemyśle spożywczym, w rolnictwie lub ochronie środowiska. W celu lepszego zrozumienia oddziaływań nanomateriałów na struktury biologiczne, przewidziano również moduły, obejmujące wiedzę z zakresu fizyki i chemii materiałów oraz modelowania matematycznego w biologii. W czasie studiów student realizuje własny, unikalny projekt badawczy oraz uczy się nowoczesnych metod analitycznych, w tym metod obrazowania materiału biologicznego, metod pozyskiwania, opracowania, przetwarzania i archiwizacji danych. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii na podejmowanie pracy m.in. w:

 • jednostkach naukowo-badawczych
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na uczelniach, prowadzących zajęcia z zakresu przedmiotów objętych przygotowaniem merytorycznym zdobytym w ramach studiów kierunkowych
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych (stacje monitorowania, instytucje kontroli jakości np. wody, żywności)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • sektorze gospodarki leśnej i rolnej
 • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin i ochrony roślin
 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach
 • przemyśle farmaceutycznym, w charakterze specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych
 • instytucjach z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody (muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych)
 • służbach ochrony przyrody, placówkach administracyjnych i firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną przyrody, instytucje finansujące ochronę przyrody, organizacje pozarządowe
Gdzie są prowadzone zajęcia Gdzie są prowadzone zajęcia

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w budynkach przy ul. Bankowej 9, 12 przy ul. Jagiellońskiej 28 oraz przy ul. Szkolnej 9.

Kontakt Kontakt

Studia I stopnia

mgr Adrianna Koczorowska

adrianna.koczorowska@us.edu.pl

32 359 1274

 

Studia II stopnia

mgr Elżbieta Ulbrich

elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

32 2009 556

return to top