Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Turystyka - studia stacjonarne II stopnia

język wykładowy: polski

Turystykę studiują pasjonaci podróżowania, otwarci na przygody, poznawanie kraju i świata, przyszli specjaliści w zakresie indywidualnych i grupowych organizacji wyjazdów, zarządzania ruchem turystycznym.

Program studiów na kierunku turystyka gwarantuje poznanie teoretycznych podstaw turyzmu, nowoczesnego warsztatu badań ruchu turystycznego, kierunków i trendów współczesnego zróżnicowania rynku turystycznego (różne rodzaje i formy turystyki, w tym ekstremalne) w kontekście przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań (potencjał środowiskowy, globalizacja, rozwój zrównoważony, transformacje krajobrazów). Obejmuje także zagadnienia z zakresu umiejętności i strategii obsługi klienta (ICT), zasad marketingu, rynku pracy, socjologicznych i ekonomicznych podstawy turystyki oraz aspektów prawnych. Ponadto student ma możliwość doskonalenia warsztatu technicznego i praktycznego w zakresie: opracowywania tematycznych inwentaryzacji i waloryzacji turystycznych, kartowania i obrazowania (wizualizacji) atrakcji i walorów turystycznych, tworzenia map (z użyciem technik GIS). Program kształcenia uzupełniają kursy, których celem jest poznanie potencjału turystycznego regionów świata, stopnia i jakości zagospodarowania turystycznego.

Studia mają wymiar praktyczny, obfitują w praktyki zawodowe w firmach turystycznych oraz wyjazdy terenowe, sprawdzające umiejętność pilotażu wycieczek i przygotowywania ofert turystycznych. Na kierunku prowadzi się współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej.

Oferowane ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką i stanowią poziom pośredni w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Kształcenie odbywa się w systemie dwuletnich studiów II stopnia.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia  trwają 2 lata (4 semestry)

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku turystyka, geografia lub dyscyplin pokrewnym.

Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż ww. lub absolwentów z innych uczelni, jeżeli analiza programu studiów I stopnia wykaże różnice w programie studiów, efektach uczenia się, student będzie zobowiązany do odbycia zajęć wyrównawczych (odpłatnie), w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za studia Opłaty za studia

 

opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców
uprawnionych do
kształcenia na studiach stacjonarnych
w języku polskim
bez ponoszenia opłat za studia.
 Brak opłat semestralnych
Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących
na studia
na zasadach odpłatności
zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta

– więcej informacji na stronie 

Specjalności Specjalności

Specjalność: gospodarka turystyczna
Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” jest zapoznanie studentów z różnorodnością branży turystycznej oraz wskazanie bodźców jej rozwoju oraz określenie funkcji jaką pełni we współczesnym świecie. Turystyka  ze względu na swoją rolę  w gospodarce kształtując jej PKB powinna być stosownie zarządzana na każdym szczeblu samorządowym dlatego studenci zostaną zapoznani z treściami dotyczącymi Zarzadzania, Marketingu i Przedsiębiorczości.  Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce.

Specjalność: dziedzictwo kulturowe
Celem specjalności „Dziedzictwo kulturowe” jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe ma kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie a także promocji Polski, jej kultury i historii, poza granicami kraju.

Co robią nasi absolwenci ? Co robią nasi absolwenci ?

Absolwenci turystyki zatrudniani są w biurach podróży i promocji turystyki, agencjach touroperatorów i przewoźników turystycznych, obiektach zakwaterowania, placówkach kultury i nauki, muzeach, w organizacjach turystycznych na szczeblu regionalnym i krajowym. Są zatrudniani jako przewodnicy w obiektach/obszarach turystycznych i jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych. Są specjalistami ds. turystyki w urzędach wszystkich szczebli, m.in. w wydziałach strategii i rozwoju oraz w referatach turystyki. Absolwenci turystyki są również przygotowani do prowadzenia własnych firm i przedsiębiorstw, oferujących usługi turystyczne.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.

Kontakt Kontakt
  Wydział Nauk Przyrodniczych Biuro Rekrutacji Cudzoziemców Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
możesz się zwrócić z pytaniami o sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, wymagane dokumenty itp. sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, kryteria przyjęć, kwalifikacja na studia wymagane dokumenty itp.
dyżur  18-21.07.2023 r.,

godziny 10.00 – 14.00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00 do 01.08.2023:

wtorki, środy, czwartki

w godz. 10-13 

telefon  32 36-89-679  32 359 22 72, 32 359 22 73 32 36-89-470
e-mail jolanta.mielczarek@us.edu.pl admission@us.edu.pl maria.k.tkocz@us.edu.pl
adres ul. Będzińska 60, p. 111

41-200 Sosnowiec

ul. Bankowa 12,
pok. 3.8
40-007 Katowice
Sosnowiec, ul. Będzińska 60

p. 1820

return to top