Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Lidia Baran Lidia Baran

dr Lidia Baran
lidia.baran@us.edu.pl
tel. 323599739
Instytut Psychologii

Lidia Baran – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe zdobywała w trakcie wyjazdów szkoleniowych na National University of Ireland (Irlandia), University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universiteit Gent (Belgia). Absolwentka podyplomowych studiów dotyczących uważności i współczucia oraz licznych szkoleń z zakresu kontekstualnej nauki o zachowaniu. Jej zainteresowanie badawcze dotyczą terapii akceptacji i zaangażowania, teorii ram relacyjnych, elastyczności psychologicznej, uważności oraz nieuczciwości. Członkini Association for Contextual Behavioral Science, Association for Contextual Behavioral Science Polska oraz bazy ekspertów NAWA.

Maciej Bernasiewicz Maciej Bernasiewicz

Dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
maciej.bernasiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Maciej Bernasiewicz – pedagog i socjolog, dyrektor kierunku studiów: arteterapia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki polityki karnej, metodyki pracy resocjalizacyjnej, współczesnych koncepcji kryminologicznych, ale także dotyczą procesów globalizacji, nowoczesnych stylów życia i kultury młodzieżowej. Autor 4 książek: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays (wraz z M. Noszczyk-Bernasiewicz, Katowice 2017); Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych (Katowice 2013); Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (Kraków 2011); Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór (Katowice 2009; przedmowa Z. Melosik, recenzja B. Śliwerski) oraz ponad 80. artykułów z pogranicza pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i socjologii kultury; współredaktor 2 książek: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, (Kraków 2010) oraz Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce (Katowice 2018, patronat honorowy Ministra Sprawiedliwości). W obszarze praktyki pracował jako społeczny kurator sądowy oraz pedagog podwórkowy (streetworker).
Od 2017 roku członek polskiej sieci badawczej dotyczącej 'rodziców w edukacji’ (Polish Network About Parents in Education) stanowiącej krajową gałąź sieci europejskiej – ERNAPE-PL (European Research Network About Parents in Education – ERNAPE).
Ponadto od 2012 roku członek Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN oraz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN. Autor 4 książek, ponad 80. artykułów i rozdziałów, współredaktor 2 książek, uczestnik 45 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Ewa Bielska Ewa Bielska

dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ
ewa.bielska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Ewa Bielska – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika, publikacje z zakresu kulturowych reprezentacji traumy, interdyscyplinarnej specyfiki opisu traumy (w nurcie paradygmatu psychologicznego i społeczno-kulturowego).

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

dr hab. Katarzyna Borzucka –Sitkiewicz
katarzyna.borzucka-sitkiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany w dyscyplinie pedagogika, absolwentka dwóch kierunków studiów magisterskich: pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii, w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii pod kierunkiem Prof. dr hab. Barbary Józefik. Autorka i współautorka 7 publikacji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktor dwóch monografii naukowych. W swoich publikacjach zajmuje się zagadnieniami związanymi z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychospołecznego, socjalizacyjnymi uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych oraz problematyką dotyczącą edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Maciej Bożek Maciej Bożek

dr Maciej Bożek
maciej.bozek@us.edu.pl

Maciej Bożek – absolwent psychologii oraz socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stopień Doktora Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologii uzyskał za wyróżnioną rozprawę dotyczącą emocjonalnego komponentu regulacyjnego zachowań przestępczych w populacji adolescentów.
Ukończył studia podyplomowe dla biegłych sądowych ośrodka szkoleń Anima, studia praktyczne aspekty psychologii śledczej (SWPS), Studia z zakresu Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych (Collegium Civitas) oraz Studia Podyplomowe z zakresu Negocjacji Kryzysowych (Uniwersytet Śląski). Zajmuje się psychologią operacyjną – wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów optymalizacji działań realizowanych przez podmioty podlegające MSWiA oraz MON.
W ramach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowywał jako redaktor pomocniczy wniosku oraz koordynator części psychologicznej projekt „Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji” (NCN DEC-2012/07/B/ST6/01227) sfinansowany ze środków NCN kwotą 790 000 zł. Wśród rezultatów projektu znalazło się między innymi przekazanie w 2017 Szkole Policji w Katowicach bazy do trenowania rozpoznawania mikroekspresji. Obecnie realizuje program badawczy dotyczący wykorzystania nowoczesnych technik przesłuchań i rozpytań w komunikacji z podejrzanym i osobowym źródłem informacji.
Jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał akces do Nordyckiej Sieci Psychologii i Prawa, gdzie z powodzeniem łączy wiedzę metodologiczną z praktycznymi działaniami nakierowanymi na zbieranie realnych i utylitarnych wyników badań.

Rafał Cekiera Rafał Cekiera

dr Rafał Cekiera
rafal.cekiera@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Rafał Cekiera – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa.
Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016) oraz (z U. Swadźbą i M. Żak) „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów” (Wyd. UŚ 2019), a także kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w różnych periodykach naukowych.
Publikuje teksty w prasie popularnej (m. in. „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „W drodze”), dzieli się swoją wiedzą ekspercką przez komentarze i wywiady w mediach (m. in. „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, TVP Polonia, TVP3, TVN24, Ale Kino+, „Gość Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”, „Charaktery”, Radio Katowice, Radio Bielsko, wp.pl, portal bomiasto.pl). Popularyzuje naukę również przez organizowanie seminariów naukowych, wystąpienia i prelekcje (np. na zlecenie instytucji takich jak Katowice-Miasto Ogrodów, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej czy Instytucja Filmowa Silesia Film). Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

Edyta Charzyńska Edyta Charzyńska

dr Edyta Charzyńska
edyta.charzynska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki

Edyta Charzyńska – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (2016), magister filozofii oraz psychologii. W latach 2010-2016 pracowała w Instytucie Pedagogiki jako asystent. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim duchowość i cnoty moralne oraz możliwości ich wykorzystania w edukacji oraz profilaktyce i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Oprócz tego interesuje się ideą prostego języka i jej zastosowaniem w urzędach i biznesie.

Magdalena Christ Magdalena Christ

dr Magdalena Christ
magdalena.christ@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Magdalena Christ – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prowadzenie takich modułów jak: Podstawy i metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III, Aktywność środowiskowa dziecka, Pedagogika przygody, Pedagogika zabawy, Indywidualizacja procesu kształcenia, Teatr cieni); opiekunka Koła Inicjatyw Twórczych; entuzjastka edukacji leśnej i badaczka realizacji idei leśnych przedszkoli w Polsce i na świecie; autorka monografii pt. „Indywidualizacja procesy kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych” oraz licznych artykułów m.in. o tematyce związanej z pedagogiką przygody i leśnymi przedszkolami; współzałożycielka fundacji „Czas na las”; inicjatorka projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”; ukończone studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą; testerka zastosowania w edukacji różnych rozwiązań takich jak grywalizacja, gry terenowe jako element pedagogiki przyrody, escape room-y, edukacyjne szybkie randki, teatr cieni w edukacji i wychowaniu, edukacyjne kapsuły czasu, a wszystko ze względu na przekonanie, że uczymy się najlepiej poprzez działania, które angażują nasze emocje.

Andrzej Czerkawski Andrzej Czerkawski

dr Andrzej Czerkawski
andrzej.czerkawski@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Andrzej Czerkawski – doktor nauk humanistycznych (mgr pedagogiki i psychologii).
Zainteresowania badawcze:
– z zakresu resocjalizacji,
– terapii w resocjalizacji,
– patologii społecznej.

Katarzyna Czornik Katarzyna Czornik

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
katarzyna.czornik@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Katarzyna Czornik – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalizacją służba zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, a także liczne kursy i szkolenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję eksperta wspierającego działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej); terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; polityka zagraniczna Polski. Autorka czterech monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (Katowice 2011); Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012 (Katowice 2012); System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu (Warszawa 2014); Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany (Toruń 2019). Współautorka monografii: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku (Katowice 2018) oraz sześciu prac pod redakcją. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe na kierunku Politologia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sebastian Fikus Sebastian Fikus

dr hab. Sebastian Fikus, prof. UŚ
sebastian.fikus@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa

Sebastian Fikus – medioznawca, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP i Polskiego Radia. Wieloletni korespondent największej niemieckiej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Prezes spółki Arminius Media, spółka z.o.o. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Monika Frania Monika Frania

dr Monika Frania
monika.frania@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Frania– absolwentka studiów magisterskich w zakresie dwóch kierunków: pedagogiki oraz komunikacji społecznej i dziennikarstwa. W swojej pracy badawczej oraz edukacyjnej łączy oba obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniem edukacji medialnej oraz technologiami w dydaktyce.
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie jako kierownik i wykonawca w projektach grantowych finansowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. MNISW, Visegrad Fund, MSES Chorwacja i in. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z prasą (ogólnopolski miesięcznik branżowy) oraz z biznesem (w firmie szkoleniowej w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”; STER B+R).

Marian Gierula Marian Gierula

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ
marian.gierula@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marian Gierula – medioznawca zajmujący się badaniem polskiego systemu medialnego. Szczególnie zainteresowania badawcze dotyczą mediów lokalnych i regionalnych w Polsce w obszarze badania środowiska dziennikarskiego, zawartości mediów i ich społecznego odbioru i funkcjonowania. Zainteresowania badawcze dotyczą także transformacji i współczesnego funkcjonowania mediów masowych w Rosji i wybranych krajach byłego ZSRR.

Dagmara Głuszek-Szafraniec Dagmara Głuszek-Szafraniec

dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Andrzej Górny Andrzej Górny

dr Andrzej Górny
andrzej.gorny@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Andrzej Górny – pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie metodologii badań, technik analizy danych, metod i technik badań społecznych. Działalność naukową koncentruje wokół kwestii związanych z funkcjonowaniem młodzieży we współczesnych realiach społecznych, przemianami rodzin oraz rolą i znaczeniem Internetu we współczesnych realiach społecznych.
Posiada kompetencje w zakresie planowania i realizacji badań społecznych oraz zaawansowanych analiz statystycznych. Współpracował z wieloma podmiotami zewnętrznymi (m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, firmami i przedsiębiorcami.

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof.UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Damian Guzek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością z nauk o mediach. Zdobywał doświadczenie badawcze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Keele University, Uppsala University oraz University of Edinburgh. Kierownik i wykonawca projektów badawczych związanych z mediami, religią oraz polityką (m.in. Narodowe Centrum Nauki, the Swedish Institute). W swoich projektach badawczych wykorzystuje podejścia ilościowe, jakościowe oraz metodologie mieszane (analiza dyskursu, analiza zawartości, analiza sieciowa, badania ankietowe, wywiady pogłębione, teoria ugruntowana). Jest autorem trzech książek oraz ponad trzydziestu artykułów publikowanych m.in. w czasopismach takich, jak „Journalism”, „Journalism Studies”, czy „Social Compass”.
Jest autorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; uczestniczy w pracach kapituły „Student” w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek; gościnnie wykładał w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii oraz Turcji. W latach 2013-2018 reprezentował młodych badaczy w sekcji Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA).

Agata Hilarowicz Agata Hilarowicz

dr inż. Agata Hilarowicz
agata.hilarowicz@us.edu.pl
tel. 323592483
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Agata Hilarowicz – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz badawczej. Nabyła dużą wiedzę z zakresu zarządzania, zwłaszcza zarządzania kapitałem ludzkim, w tym zagadnień z obszaru szkoleń i rozwoju, oceny pracowniczej, tworzenia profili i modelów kompetencyjnych, elastyczności organizacyjnej oraz procesu zatrudnienia w kontekście strategii, modelów biznesowych i zachowań organizacyjnych. Posiada umiejętność projektowania i tworzenia narzędzi HR, diagnozy procesów personalnych.
Zainteresowania badawcze:
· Zagadnienia zarządzania kapitałem społecznym, zwłaszcza w zakresie tzw. miękkiego HR, zachowania organizacyjne i innowacje społeczne w kontekście projektowania przestrzeni roboczej;
· Elastyczność organizacyjna oraz zmiana wzorców zatrudnieniowych;
· Gospodarka współdzielenia i gospodarka zadaniowa oraz ich wpływ na organizacje;
· Społeczny wymiar Smart City.

Magdalena Hyla Magdalena Hyla

dr Magdalena Hyla
magdalena.hyla@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Magdalena Hyla – jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologia, terapeutką ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), arteterapeutką i instruktorką terapii ekspresywnych i relaksacyjnych. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskieg w Katowicach. Prowadzi konsultacje i psychoterapię w oparciu o model elastyczności psychologicznej w terapii ACT, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Zajmuje się zarówno pracą z dydaktyczną i praktyczną, jak i pracą naukową, w której interesuje się tematyką poczucia własnej wartości, relacji ze sobą, kosztów jakie ponosimy ze względu na trudności psychiczne oraz tematyką dobrego życia. Zajmuje się badaniami nad kontekstualną nauką behawioralną, modelem elastyczności psychologicznej oraz relacjami między sztuką i psychologią. Jest autorką publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (Czasopismo Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Polish Psychological Bulletin, Journal of Research in Personality), uczestniczyła w szeregu konferencji naukowych z obszaru psychologii, psychometrii i psychoterapii, w tym wielu międzynarodowych konferencjach Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Szkoliła się pod okiem wielu specjalistów, w tym także twórców tego kierunku psychoterapii oraz podczas naukowych stażów zagranicznych (Ghent University w Belgii, National University of Ireland, University of Jyväskylä w Finlandii). Jest członkiem zarządu Association for Contextual Behavioral Science Polska, stowarzyszenia promującego i rozwijającego Terapię Akceptacji i Zaangażowania w Polsce.

Renata Jankowska Renata Jankowska

dr Renata Jankowska, prof. UŚ
renata.jankowska@us.edu.pl

Renata Jankowska – absolwentka francuskojęzycznej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, doktor nauk humanistycznych. W latach 2012 – 2013 p.o. Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Obecnie adiunkt dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych. Współpracuje z uczelniami zagranicznymi: m.in. Uniwersytet Galatasaray w Stambule, Sciences Po Lille. Tutor w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego i w Uniwersytecie Najlepszych (UŚ). Członek sieci Campus France (https://www.pologne.campusfrance.org/pl/agenda/siec-korespondentow-campus-france-polska) i European Consortium for Political Research (ECPR). Koordynator Akademii Dyplomacji.
Zainteresowania naukowe:
· Protokół dyplomatyczny
· Etykieta w administracji i biznesie
· Polityka zagraniczna i wewnętrzna Francji
· Systemy polityczne państw Basenu Morza Śródziemnego.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
katarzyna.juszczyk@us.edu.pl
tel. 32 359 1889
Instytut Socjologii

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz – doktor nauk społecznych od 29 października 2013 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.
Absolwentka studiów Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz w Uniwersytecie Śląskim – 10.2017-10.2019. Studia walidowane przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Projekt dyplomowy pt.: „Analiza sytuacji finansowej spółki Kat-Bud”.
Ukończyła kurs umiejętności miękkich realizowany w ramach programu TransFormation.doc dla wybitnych młodych naukowców finansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 25.08-04.09.2015.Kierownik studiów podyplomowych LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego od roku akademickiego 2018/2019 do nadal. Socjolog z 10-letnim doświadczeniem w pracy badawczo-dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w wystąpieniach publicznych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół rodziny i alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego.
Autorka monografii „Kohabitacja w Polsce i Słowacji….” Katowice 2014.
Współautorska monografii wraz z W. Świątkieiwcz i A. Górny, Religiousness and lifestyles: a sociological study of slovak famielies”, Katowice 2017.
Współredaktor monografii wraz z G. Libor, „Contemporary Family – Comparative Perspective”, Katowice 2017.
Współredaktor monografii wraz z G. Libor, A. Zygmunt, A. Górny, „Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie”, Katowice 2017.
Autorka kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: Kultura i Edukacja, Studia Migracyjne, Dyskursy Młodych Andragogów, Studia Humanistyczne, The New Educational Review.

Ewelina Kawiak Ewelina Kawiak

dr Ewelina Kawiak
ewelina.kawiak@us.edu.pl
tel. 32 359 97 60
Instytut Pedagogiki

Ewelina Kawiak – zainteresowania naukowe wiążą się z pedagogiką wczesnoszkolną oraz przedszkolną. W szczególności obejmują edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym. Ponadto w kręgu zainteresowań badawczych znajduje się zagadnienie trudności w uczeniu się, w tym wykazywane przez uczniów trudności w uczeniu się matematyki. Powyższe zagadnienia są realizowane zarówno na gruncie dociekań empirycznych, jak i działań praktycznych.
Wykształcenie:
· 2019 – uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
· 2014 – 2015 – studia podyplomowe, kierunek: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (Wyższa  Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Wydział Humanistyczno-Społeczny)
· 2012 – 2013 – studia podyplomowe, kierunek: edukacja matematyczna w szkołach (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny)
· 2006 – 2011 – studia magisterskie, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze:
– wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym
– fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii
– wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny
– podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

dr Katarzyna Kowalczewska –Grabowska
katarzyna.kowalczewska-grabowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska – doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi w społecznościach lokalnych. W jej dorobku naukowym znajdują się takie pozycje jak: Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego [Dąbrowa Górnicza 2007], Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli. Analiza porównawcza [Dąbrowa Górnicza 2009, współautor: M. Górska, M. Kot-Radojewska], Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, współautor: K. Borzucka-Sitkiewicz], Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) [Katowice 2013]; Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych w wymiarze edukacyjnym [Katowice 2013, współredakcja: K. Borzucka-Sitkiewicz]. Jest autorką również wielu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach międzynarodowych i ogólnopolskich (lista poniżej). W swoich publikacjach podejmuje tematykę zjawisk z zakresu patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, a także działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Podejmuje również tematykę promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Odbyła liczne staże zagraniczne w placówkach zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży np. The Smile of the Child (National Centre for Missing and Exploited Children, The Children and Family Support Centre, the day Centre “The House of the Child”, The Support for Children with Health Problems Department) w Atenach; Amigo Foundation w Madrycie; Apprentis d’Auteuil Foundation w Paryżu. Odbyła również staż w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (120 godz.). Od lutego 2015 roku jest słuchaczem studiów podyplomowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty – Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane. Studia są prowadzone przez zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Od stycznia 2017 roku współpracuje z siecią Educ-Europe, zrzeszającą instytucje naukowe i organizacje pozarządowe z Francji, Belgii, Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Polski. Celem działania sieci jest prowadzenie aktywności naukowej dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych i pomocowych zorientowanych na jednostki marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Tomasz Kubin Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ
tomasz.kubin@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Kubin – adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Miron Lakomy Miron Lakomy

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ
miron.lakomy@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Miron Lakomy – absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja europejska) oraz stypendysta programu Erasmus na Université Paris Sud XI we Francji (semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (stosunki międzynarodowe) otrzymał z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2010 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe) otrzymał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 2016 r. na podstawie rozprawy: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Jest adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.Dwukrotny stypendysta University of Cambridge (2011, 2018), visiting fellow w University of Oxford (2018) oraz w European University Institute we Florencji (2018). Odbywał konsultacje naukowe w Middle East Media Research Institute w Waszyngtonie (2018). Uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich oraz pięciokrotnie indywidualne nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. W ramach programu Erasmus LLP prowadził wykłady na Faculté de Droit et Science Politique, Université de Nice Sophia Antipolis we Francji (2013) oraz Facolti di Scienze Politiche, Universita Degli Studi di Napoli we Włoszech (2011). Zaangażowany w krajowe (NCN, OPUS 13) oraz międzynarodowe projekty naukowe (Faculty Research Program, finansowany przez rząd Kanady za pośrednictwem International Council for Canadian Studies w latach 2011-2012).
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z cyberdżihadyzmem, bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także uwarunkowaniami i geopolitycznymi implikacjami konfliktów zbrojnych (Afryka, Bliski Wschód, Azja Centralna, Europa). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą również kwestie związane z: walką informacyjną w cyberprzestrzeni, polityką zagraniczną i bezpieczeństwem Polski oraz Francji. Do 2018 r. opublikował 4 monografie i współredagował 4 prace zbiorowe. Jest autorem ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych, wydanych przez wiodące polskie (m.in. “Przegląd Zachodni”, “Studia Politologiczne”, “Politeja”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”) i zagraniczne czasopisma naukowe (m.in. “Terrorism and Political Violence”, “Studies in Conflict & Terrorism”, “Perspectives on Terrorism”, “Central European Journal of International and Security Studies”).
Pełni liczne funkcje naukowe oraz organizacyjne. Jest m.in.: ekspertem Instytutu Kościuszki w Krakowie, redaktorem tematycznym czasopisma “International and Security Studies” w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także jednym z twórców i koordynatorów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe UŚ. Koordynuje również współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Szkołą Policji w Katowicach oraz Szkołą Policji w Pile. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

Barbara Lewicka Barbara Lewicka

dr Barbara Lewicka
barbara.lewicka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Barbara Lewicka – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zainteresowania badawcze wiąże z problematyką socjologii przestrzeni i miasta oraz socjologii sztuki.

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Lewko – pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki. (przygotowanie dysertacji doktorskiej nt. Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna). Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; wspomagania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalista w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, kierownik w integracyjnej placówce wsparcia dziennego. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zainteresowania naukowe: system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu; sylwetka pedagoga specjalnego; seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną; potencjał rozwojowy u osób z niepełnosprawnościami; funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnościami w placówkach wspierających; wizerunek społeczno-kulturowy osób z niepełnosprawnościami.

Justyna Łapaj - Kucharska Justyna Łapaj - Kucharska

dr Justyna Łapaj – Kucharska
justyna.lapaj@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Justyna Łapaj – Kucharska – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, uczestniczka kilku grantów uczelnianych i projektów naukowo-badawczych poświęconych zróżnicowanej tematyce z pogranicza mediów, teoretycznych aspektów demokracji, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz relacji międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym wobec państw europejskich i pozaeuropejskich, Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu (ze szczególnym uwzględnieniem państwa Izraela), a także kultury żydowskiej.

Krzysztof Łęcki Krzysztof Łęcki

Dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ
krzysztof.lecki@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Krzysztof Łęcki – specjalizuje się w problematyce socjologii kultury, socjologii literatury i komunikacji społecznej. Od roku 1996 Redaktor działu filozofia/socjologia Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.
2008-2012 – Członek Rady Programowej Radia Katowice
2012-2016 – Członek Rady Programowej TVP Katowice
2016 – Członek Rady Programowej Radia Katowice

Eugenia Mandal Eugenia Mandal

prof. dr hab. Eugenia Mandal
eugenia.mandal@us.edu.pl
tel. 32 3599771 (sekretariat)
Instytut Psychologii

Eugenia Mandal – profesor psychologii. Pracuje w Uniwersytecie w Instytucie Psychologii, w przeszłości Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej.
Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią bliskich związków, rodziną i małżeństwem, kobiecością i męskością, psychologią wpływu społecznego oraz psychologią władzy. Prowadzi badania m.in. nad atrakcyjnością, adonizacją, władzą, wywieraniem wpływu i dynamiką stanów emocjonalnych w bliskich związkach.
Autorka, współautorką, redaktorka 17 książek i ponad 180 artykułów naukowych. m.in. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (2000, 2004); Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe (2003); Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach (2008); Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (2015), Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach (2016); Współczesne problemy socjalizacji (1995), Tożsamość społeczno-kulturowa płci (2005); W kręgu gender (2007); Masculinity and femininity in everyday life (2012). Autorka kwestionariuszy do pomiaru taktyk wywierania wpływu w bliskich związkach.
Założycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, Zespołu Badania Wpływu Społecznego, European Association of Social Psychology, European Network on Conflict, Gender, and Violence.
Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Social Psychological Bulletin, Current Issues in Personality Psychology, Polish Journal of Applied Psychology, The New Educational Review (Subject Editor – Psychology), Chowanna – (Subject Editor – Social Psychology), Horyzonty Psychologii.

Zbigniew Markowski Zbigniew Markowski

mgr Zbigniew Markowski
zbigniew.markowski@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Zbigniew Markowski – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowiach, w specjalności dziennikarskiej, pracownik TVP Katowice (reporter – dyrektor programowy), prezes zarządu TV Rondo, redaktor naczelny „Auto – Klub – Magazyn”, dyrektor Diskau Advertising, wydawca prasy: „Pielgrzym Piekarski” i „Kronika Tarnogóska”, ekspert medialny NSZZ Solidarność, publicysta, autor publikacji prasowych, telewizyjnych oraz internetowych.

Agnieszka Miarka Agnieszka Miarka

mgr Agnieszka Miarka
agnieszka.miarka@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agnieszka Miarka – asystent w Instytucie Nauk Politycznych. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie nauk o polityce. Magister politologii (spec. współczesne stosunki międzynarodowe).
W trakcie studiów pełniła rolę przewodniczącej Koła Stosunków Międzynarodowych oraz jest współzałożycielką Doktoranckiego Koła nauk o Polityce. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych. Członkini Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Politologia, Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, Doradztwo Polityczne i Publiczne. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w następujących obszarach: separatyzmy na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Armenii), polityka zagraniczna państw Europy Wschodniej, konflikty zbrojne, interwencje zbrojne ze względów humanitarnych.

Rafał Muster Rafał Muster

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
rafal.muster@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Rafał Muster :
– Doktorat w 2004 roku na podstawie rozprawy: Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING BSK SA
– Habilitacja w 2016 roku na podstawie monotematycznego cyklu publikacji: Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy.
Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych – także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor ośmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim.

Edyta Nieduziak Edyta Nieduziak

dr Edyta Nieduziak
edyta.nieduziak@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Edyta Nieduziak– doktor nauk humanistycznych Pedagog, oligofrenopedagog, teatrolog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się zastosowaniem ekspresji artystycznej i twórczości, zwłaszcza teatralnej, w procesach terapeutycznych i rozwojowych. Autorka publikacji z tego zakresu. Członkini Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka oraz Sekcji Naukowej Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi:w przygotowywaniu oraz realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych marginalizacją. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podczas których wykorzystuje doświadczenie wyniesione z własnej pracy pedagogicznej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek terapeutycznych (wtz, śds, świetlice socjoterapeutyczne).

Michał Ochwat Michał Ochwat

dr Michał Ochwat
michal.ochwat@us.edu.pl
Instytut Nauk Prawnych

Michał Ochwat – w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się w sposób naukowy i praktyczny problematykami: prawa rynku finansowego, nadzoru finansowego, stabilności finansowej, bankowości, finansów, prawa spółek oraz prawo Unii Europejskiej.

Mateusz Paliga Mateusz Paliga

mgr Mateusz Paliga
mateusz.paliga@us.edu.pl
tel. 32 359 9731
Instytut Psychologii

Mateusz Paliga– absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna). Obecnie finalizuje prace nad rozprawą doktorską o wydajności pracy, satysfakcji z pracy i sprawiedliwości organizacyjnej. Posiada certyfikat z zakresu negocjacji (2011) oraz zarządzania zmianą w praktyce (2019). Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym: Zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (2016/2018), International Conference on Sustainable Well-being at Work (2016), Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology (2013), konferencji “Women at the top. What happens when women have more power and influence?” (2015) oraz konferencjach nauk społecznych, humanistycznych i technicznych (2016/2017/2018). Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych publikacji m. in. z zakresu władzy i wpływu kierowniczego, inteligencji emocjonalnej, wydajności pracy, zaufania w relacjach interpersonalnych oraz zaangażowania w pracę.

Irena Polewczyk Irena Polewczyk

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ
irena.polewczyk@us.edu.pl
tel. 323599762
Instytut Pedagogiki

Irena Polewczyk – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda dyplomowany. Teoretyk i praktyk w dziedzinie logopedii. Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest autorką 80 artykułów/rozdziałów monograficzncyh z zakresu logopedii i pedagogiki oraz autorką lub współautorką 7 książek w tym najważniejszej zatytułowanej – „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym”. Od wielu lat oprócz działalności dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych, zajmuje się praktyką diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie logopedii. Jej zainteresowania terapeutyczne ukierunkowane są szczególnie na pracę z małymi dziećmi z zaburzoną mową oraz dysfunkcjami w rozwoju, jak również terapią osób dorosłych. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje stymulowanie funkcji oro-facjalnych dla uzyskania poprawnej artykulacji u dzieci oraz własny program rozwoju percepcji słuchowej. Ostatnie zainteresowania badawcze ukierunkowane są na funkcjonowanie dzieci z CAPD w szkole oraz zagadnienia halsu i jego wpływu na człowieka.

Robert Pyka Robert Pyka

Dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Robert Pyka – od 2019 roku Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych.
Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji pozycji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych i metropolii w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl
tel. do Katedry Zarządzania: 32 359 24 83

Adrian Pyszka– badacz świata organizacji, zwłaszcza z perspektywy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz programów wsparcia zwalnianych pracowników. W ramach swoich zainteresowań naukowych, ale i praktycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem ich do tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach z udziałem różnych grup interesariuszy.Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, odbył szereg wizyt zagranicznych, zarówno na międzynarodowych konferencjach, jak i wyjazdach z programu Erasmus+. W swojej praktyce doradzał w programie restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie oraz realizował szkolenia dla różnych grup, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP w projektach z Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu społecznie odpowiedzialnych innowacji i elastycznych form zatrudnienia, czy modelowania biznesu, także opartego na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Innowacji) i NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Współpracuje z samorządem w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności i rozwijania inicjatyw lokalnych, także poprzez organizację dużych imprez zarówno rozrywkowych, jak i tematycznych np. proekologicznych.

Patrycja Rudnicka Patrycja Rudnicka

dr Patrycja Rudnicka
patrycja.rudnicka@us.edu.pl
Sekretariat Instytutu Psychologii tel.(32) 3599 739
Instytut Psychologii

Patrycja Rudnicka – adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog pracy i organizacji specjalizujący się w zagadnieniach interakcji człowiek-technologia i cyberpsychologii. Naukowo koncentruję się na zagadnieniach gotowości wobec technologii, e-HRM oraz e-learningu. Łączy doświadczenie uniwersyteckie z biznesowym i popularyzatorskim działając na pograniczu psychologii, technologii i designu. Jako konsultant, badacz i wykładowca w obszarze user experience oraz service design współpracuję z przedstawicielami różnych dziedzin, pomagając im tworzyć produkty i usługi przyjazne ludziom.

Elżbieta Sanecka Elżbieta Sanecka

dr Elżbieta Sanecka
elzbieta.sanecka@us.edu.pl
tel. 32 359 97 01
Instytut Psychologii

Elżbieta Sanecka – absolwentka studiów magisterskich na kierunkach psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zainteresowania naukowe: zachowania organizacyjne, przywództwo w organizacjach, osobowość w środowisku pracy.

Małgorzata Suchacka Małgorzata Suchacka

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
malgorzata.suchacka@us.edu.pl
tel. 32 3591383
Instytut Socjologii

Małgorzata Suchacka – kierownik grantu naukowego w latach 2010-2012, członkini kilku projektów naukowych oraz ekspertka licznych projektów badawczych związanych z analizami szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego oraz wpływu technologii na życie społeczne. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i zagranicznych, współpracuje z wieloma instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz samorządem wojewódzkim. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

Patrycja Szostok-Nowacka Patrycja Szostok-Nowacka

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
patrycja.szostok@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Patrycja Szostok-Nowacka – badaczka mediów i komunikowania lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem sfery samorządowej. Autorka licznych opracowań dotyczących instrumentów polityki komunikacyjnej samorządów oraz społecznego odbioru działań komunikacyjnych. Zajmuje się również psychologicznymi aspektami wpływu mediów, komunikowaniem politycznym i organizacyjnym. Bada zagadnienia związane z wpływem komunikacji na aktywność w różnych sferach działalności, w tym między innymi w przestrzeniach samorządów terytorialnych, relacjach pacjentów z lekarzami i personelem medycznym, organizacjach.

Katarzyna Ślebarska Katarzyna Ślebarska

Dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
katarzyna.slebarska@us.edu.pl
tel. 32 3599824
Instytut Psychologii

Katarzyna Ślebarska – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka I nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na najlepsze prace doktorskie (2010) i trzykrotna stypendystka DAAD. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Berlinie i Norymberdze. Naukowo interesuje się problematyką braku pracy, tranzycji bezrobocie – praca (aktywizacja i reintegracja zawodowa) oraz socjalizacji organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i proaktywnego radzenia sobie w nowym miejscu pracy. W ramach dydaktyki prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej, zarówno w podejściu teoretycznymi, jak i aplikacyjnym.

Iwona Tomas Iwona Tomas

dr Iwona Tomas
iwona.tomas@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Tomas – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (2010) oraz edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (2012). Dyplom artystyczny pod tytułem „Ilustracje ze słów wyśpiewanych” obroniła w roku 2012 pod opieką dydaktyczno-artystyczną Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tam też ukończyła studia uzupełniające z zakresu edukacji artystycznej). Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2012) i doktor nauk społecznych ( Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2019). W chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i – w dalszym ciągu – prowadzi w różnych miejscach zajęcia (także projektowe), dotyczące aktywności plastycznej, sztuki współczesnej, technik graficznych, rzeźbiarskich, malarskich oraz pozłotniczych. Jest również koordynatorem Wydziału Pantokrator Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu. Aktywnie uczestniczy w organizacji takich przedsięwzięć, jak Dni Katowickiej Arteterapii i Festiwal Ekspresji Dziecięcej organizowany corocznie przez Zakład Pedagogiki i Ekspresji Dziecka. W związku z wykonywaną pracą podejmuje działalność wystawienniczą (uczestnictwo w Festiwalach Sztuki Wysokiej w Bytomiu), badawczą (realizowane projekty badawcze) oraz dydaktyczną (prowadzenie zajęć, ale i udział w rozmaitych kursach i szkoleniach).

Edyta Widawska Edyta Widawska

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
edyta.widawska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Pedagogiki

Edyta Widawska – doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagożka społeczna, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Trenerka umiejętności miękkich w zakresie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacji, facylitacji, negocjacji), komunikacji bez przemocy oraz asertywności. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Kazimierz Wolny-Zmorzyński Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
kazimierz.wolny-zmorzynski@us.edu.pl

– Twórca polskiej genologii dziennikarskiej, autor systematyki gatunków dziennikarskich (w tym reportażu oraz fotograficznych gatunków dziennikarskich);
– Twórca modelu odbiorcy fotografii dziennikarskiej;
– Twórca metody oceny i wartościowania fotograficznych gatunków dziennikarskich;
– Znawca zagadnień związanych z działalnością korespondentów zagranicznych;
– Znawca źródeł informacji dla dziennikarzy;
– Znawca funkcjonowania mediów lokalnych i regionalnych;
– Znawca twórczości reportażowej Melchiora Wańkowicza i Ryszarda Kapuścińskiego.

Zbigniew Zagała Zbigniew Zagała

dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ
zbigniew.zagala@us.edu.pl
tel. 32 359 2130
Instytut Socjologii

· Członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej w latach 2016-2018
· Przewodniczący Rady Programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego
· Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Oddział Katowice
· Członek Zespołu ds. Partycypacji, Społeczeństwa Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ
· Członek Zespołu ds. Badań Zjawisk i Procesów Kulturowych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ.

Agata Zygmunt Agata Zygmunt

dr Agata Zygmunt
agata.zygmunt@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Agata Zygmunt -socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. W centrum jej zainteresowań naukowo-badawczych leżą zagadnienia z obszaru demografii społecznej, polityki społecznej, socjologii problemów społecznych, a także problematyka płci kulturowej i zagadnienia z obszaru socjologii internetu. Jest autorką wielu artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i w periodykach naukowych, jak również uczestniczką oraz prelegentką konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto działalność badawczą związaną z projektowaniem i realizacją badań empirycznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), jest autorką i współautorką koncepcji metodologicznych około 30 projektów badawczych oraz licznych raportów z badań. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowywaniu dokumentów strategicznych (np. strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz programów wdrażanych przez instytucje pomocowe (autorstwo programów rozwoju pieczy zastępczej).

Monika Żak Monika Żak

dr n. hum. Monika Żak
monika.zak@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Zainteresowania naukowe: socjologia pracy (w szczególności koncepcja work-life balance), socjologia rodziny, socjologia konsumpcji, komunikacja i negocjacje. Autorka, współautorka i redaktor monografii i artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, członek Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

return to top