Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Adam Bartoszek Adam Bartoszek

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
adam.bartoszek@us.edu.pl
tel. 032 359 1889

Adam Bartoszek – od 1981 roku pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako badacz problemów struktur społecznych, zagadnień z zakresu socjologii pracy i organizacji, problemów motywacji pracowniczej w powiazaniu z zasobami kapitałów społecznych i kulturowych. Ponadto zajmuje się badaniami mechanizmów komunikacji społecznej i debaty publicznej a także problemami społecznymi w zarządzaniu lokalnym w tym warunkami życia w miastach, problemami seniorów w różnych środowiskach zamieszkania, zarządzaniem przestrzeniami publicznymi i społeczeństwem prosumenckim w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest autorem i współautorem 14 książek oraz około 150 artykułów i raportów badawczych. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z historii socjologii, teorii zarządzania i kultur organizacyjnych, teorii kapitałów społecznych i komunikacji politycznej, z zarządzania emocjami i rozwojem kariery; teorii wartości społecznych; teorii sieci i komunikacji w społeczeństwie informacyjnym oraz systemy komunikacji w innowacyjnej organizacji; problemy socjologii edukacji.

Maciej Bożek Maciej Bożek

dr Maciej Bożek
maciej.bozek@us.edu.pl

Maciej Bożek – absolwent psychologii oraz socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stopień Doktora Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologii uzyskał za wyróżnioną rozprawę dotyczącą emocjonalnego komponentu regulacyjnego zachowań przestępczych w populacji adolescentów.
Ukończył studia podyplomowe dla biegłych sądowych ośrodka szkoleń Anima, studia praktyczne aspekty psychologii śledczej (SWPS), Studia z zakresu Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych (Collegium Civitas) oraz Studia Podyplomowe z zakresu Negocjacji Kryzysowych (Uniwersytet Śląski). Zajmuje się psychologią operacyjną – wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów optymalizacji działań realizowanych przez podmioty podlegające MSWiA oraz MON.
W ramach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowywał jako redaktor pomocniczy wniosku oraz koordynator części psychologicznej projekt „Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji” (NCN DEC-2012/07/B/ST6/01227) sfinansowany ze środków NCN kwotą 790 000 zł. Wśród rezultatów projektu znalazło się między innymi przekazanie w 2017 Szkole Policji w Katowicach bazy do trenowania rozpoznawania mikroekspresji. Obecnie realizuje program badawczy dotyczący wykorzystania nowoczesnych technik przesłuchań i rozpytań w komunikacji z podejrzanym i osobowym źródłem informacji.
Jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał akces do Nordyckiej Sieci Psychologii i Prawa, gdzie z powodzeniem łączy wiedzę metodologiczną z praktycznymi działaniami nakierowanymi na zbieranie realnych i utylitarnych wyników badań.

 

Katarzyna Brzoza - Kolorz Katarzyna Brzoza - Kolorz

dr Katarzyna Brzoza – Kolorz
katarzyna.brzoza@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Katarzyna Brzoza- Kolorz – ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w 2010 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji na temat „System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Od roku 2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują women’s media studies, komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, system komunikowania lokalnego. Dotychczas opublikowano ponad 30 artykułów naukowych jej autorstwa. Uczestniczyła w ponad 20 konferencjach naukowych. Jest wykonawcą w projekcie OPUS „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ośmioletnie doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej.

 

Rafał Cekiera Rafał Cekiera

dr Rafał Cekiera
rafal.cekiera@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Rafał Cekiera – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa.
Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016) oraz (z U. Swadźbą i M. Żak) „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów” (Wyd. UŚ 2019), a także kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w różnych periodykach naukowych.
Publikuje teksty w prasie popularnej (m. in. „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „W drodze”), dzieli się swoją wiedzą ekspercką przez komentarze i wywiady w mediach (m. in. „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, TVP Polonia, TVP3, TVN24, Ale Kino+, „Gość Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”, „Charaktery”, Radio Katowice, Radio Bielsko, wp.pl, portal bomiasto.pl). Popularyzuje naukę również przez organizowanie seminariów naukowych, wystąpienia i prelekcje (np. na zlecenie instytucji takich jak Katowice-Miasto Ogrodów, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej czy Instytucja Filmowa Silesia Film). Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

 

Dorota Chudy - Hyski Dorota Chudy - Hyski

dr hab. Dorota Chudy – Hyski, prof. UŚ
dorota.chudy-hyski@us.edu.pl
Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dorota Chudy – Hyski – na polu naukowym profil zainteresowań tworzą: obszary wiejskie jako obszary potencjalnie turystyczne, obszary górskie, polityka regionalna, lokalna, zagospodarowanie infrastrukturalne, produkt turystyczny obszaru, ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju miast i regionów.
Realizowane krajowe projekty naukowo-badawcze:
1. Projekt badawczy zbiorowy nt.: „Determinanty stanu i rozwoju rynku turystycznego” – kierownik projektu: dr hab. Janusz Feczko, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 1999-2004.
2. Badania własne nt. „Uwarunkowania i funkcje rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w roku 2001.
3. Badania własne nt. „Uwarunkowania i możliwości rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 2002-2004.
4. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w latach 2005-2006.
5. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego (część II)” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w roku 2006.

 

 

Andrzej Czerkawski Andrzej Czerkawski

dr Andrzej Czerkawski
andrzej.czerkawski@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Andrzej Czerkawski – dr nauk humanistycznych (mgr pedagogiki i psychologii).
Zainteresowania badawcze:
– z zakresu resocjalizacji,
– terapii w resocjalizacji,
– patologii społecznej.

 

Katarzyna Czornik Katarzyna Czornik

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
katarzyna.czornik@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Katarzyna Czornik – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalizacją służba zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, a także liczne kursy i szkolenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję eksperta wspierającego działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej); terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; polityka zagraniczna Polski. Autorka czterech monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (Katowice 2011); Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012 (Katowice 2012); System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu (Warszawa 2014); Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany (Toruń 2019). Współautorka monografii: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku (Katowice 2018) oraz sześciu prac pod redakcją. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe na kierunku Politologia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

Anna Czyż Anna Czyż

Dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ
anna.czyz@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Anna Czyż– zainteresowania badawcze:
– samorząd terytorialny w Polsce i państwach Grupy Wyszehradzkiej
– współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej
– systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej
– partnerstwo Wschodnie.

Małgorzata Domagała Małgorzata Domagała

dr Małgorzata Domagała
malgorzata.domagala@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Małgorzata Domagała-
Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami systemów politycznych, instytucji ustrojowych, decentralizacji, samorządu terytorialnego i władz lokalnych w ujęciu porównawczym.
Doświadczenie organizacyjne: wielokrotne przewodniczenie oraz członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Członek Senatu UŚ w kadencji 2008-2012,
w latach 2012-2019 Kierownik Studiów Niestacjonarnych.

Marek Dziewierski Marek Dziewierski

dr hab. Marek Dziewierski
marek.dziewierski@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Dziewierski – socjolog, doktor habilitowany, specjalizuje się w problematyce etnicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości kulturowej, religijności, pamięci społecznej. Prowadzi badania głównie z wykorzystaniem metod jakościowych. W swoich studiach terenowych posługuje się metodą etnografii wielostanowiskowej (multi-sited etnography). Badacz terenowy lokalnych społeczności Łemków (Dolny Śląsk, Beskid Niski) i społeczności Ukraińców (Podkarpacie, Mazury).
Zainteresowania naukowe: antropologia kulturowa, socjologia kultury, etniczność, metodologia badań terenowych, pamięć kulturowa.
W latach 2005 -2008 członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych problematyce etnicznej.

Monika Frania Monika Frania

dr Monika Frania
monika.frania@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Frania– absolwentka studiów magisterskich w zakresie dwóch kierunków: pedagogiki oraz komunikacji społecznej i dziennikarstwa. W swojej pracy badawczej oraz edukacyjnej łączy oba obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniem edukacji medialnej oraz technologiami w dydaktyce.
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie jako kierownik i wykonawca w projektach grantowych finansowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. MNISW, Visegrad Fund, MSES Chorwacja i in. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z prasą (ogólnopolski miesięcznik branżowy) oraz z biznesem (w firmie szkoleniowej w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”; STER B+R).

Grzegorz Gawron Grzegorz Gawron

dr Grzegorz Gawron
grzegorz.gawron@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Grzegorz Gawron– socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz gościnny wykładowca w: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Kirikkale University (Turcja), Comenius University w Bratysławie (Słowacja), Abo Akademi University (Finlandia).
Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu gerontologii społecznej, CSR, społecznego zastosowanie design’u. Kierownik i uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych oraz prelegent kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji (m.in. w: Japonii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech). Ekspert MRPiPS w zakresie Programu ASOS; Konsultant ds. starzenia dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – Centre for Health Development in Kobe).

Dagmara Głuszek - Szafraniec Dagmara Głuszek - Szafraniec

dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Andrzej Górny Andrzej Górny

dr Andrzej Górny
andrzej.gorny@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Andrzej Górny – pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie metodologii badań, technik analizy danych, metod i technik badań społecznych. Działalność naukową koncentruje wokół kwestii związanych z funkcjonowaniem młodzieży we współczesnych realiach społecznych, przemianami rodzin oraz rolą i znaczeniem Internetu we współczesnych realiach społecznych.
Posiada kompetencje w zakresie planowania i realizacji badań społecznych oraz zaawansowanych analiz statystycznych. Współpracował z wieloma podmiotami zewnętrznymi (m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, firmami i przedsiębiorcami.

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof.UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Damian Guzek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością z nauk o mediach. Zdobywał doświadczenie badawcze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Keele University, Uppsala University oraz University of Edinburgh. Kierownik i wykonawca projektów badawczych związanych z mediami, religią oraz polityką (m.in. Narodowe Centrum Nauki, the Swedish Institute). W swoich projektach badawczych wykorzystuje podejścia ilościowe, jakościowe oraz metodologie mieszane (analiza dyskursu, analiza zawartości, analiza sieciowa, badania ankietowe, wywiady pogłębione, teoria ugruntowana). Jest autorem trzech książek oraz ponad trzydziestu artykułów publikowanych m.in. w czasopismach takich, jak „Journalism”, „Journalism Studies”, czy „Social Compass”.
Jest autorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; uczestniczy w pracach kapituły „Student” w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek; gościnnie wykładał w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii oraz Turcji. W latach 2013-2018 reprezentował młodych badaczy w sekcji Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA).

Sara Knapik - Szweda Sara Knapik - Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze:
– wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym
– fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii
– wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny
– podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Katarzyna Kowalczewska - Grabowska Katarzyna Kowalczewska - Grabowska

dr Katarzyna Kowalczewska –Grabowska
katarzyna.kowalczewska-grabowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska – doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi w społecznościach lokalnych. W jej dorobku naukowym znajdują się takie pozycje jak: Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego [Dąbrowa Górnicza 2007], Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli. Analiza porównawcza [Dąbrowa Górnicza 2009, współautor: M. Górska, M. Kot-Radojewska], Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, współautor: K. Borzucka-Sitkiewicz], Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) [Katowice 2013]; Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych w wymiarze edukacyjnym [Katowice 2013, współredakcja: K. Borzucka-Sitkiewicz]. Jest autorką również wielu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach międzynarodowych i ogólnopolskich (lista poniżej). W swoich publikacjach podejmuje tematykę zjawisk z zakresu patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, a także działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Podejmuje również tematykę promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Odbyła liczne staże zagraniczne w placówkach zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży np. The Smile of the Child (National Centre for Missing and Exploited Children, The Children and Family Support Centre, the day Centre “The House of the Child”, The Support for Children with Health Problems Department) w Atenach; Amigo Foundation w Madrycie; Apprentis d’Auteuil Foundation w Paryżu. Odbyła również staż w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (120 godz.). Od lutego 2015 roku jest słuchaczem studiów podyplomowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty – Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane. Studia są prowadzone przez zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Od stycznia 2017 roku współpracuje z siecią Educ-Europe, zrzeszającą instytucje naukowe i organizacje pozarządowe z Francji, Belgii, Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Polski. Celem działania sieci jest prowadzenie aktywności naukowej dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych i pomocowych zorientowanych na jednostki marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Tomasz Kubin Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ
tomasz.kubin@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Kubin – adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Miron Lakomy Miron Lakomy

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ
miron.lakomy@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Miron Lakomy – absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja europejska) oraz stypendysta programu Erasmus na Université Paris Sud XI we Francji (semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (stosunki międzynarodowe) otrzymał z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2010 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe) otrzymał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 2016 r. na podstawie rozprawy: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Jest adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Dwukrotny stypendysta University of Cambridge (2011, 2018), visiting fellow w University of Oxford (2018) oraz w European University Institute we Florencji (2018). Odbywał konsultacje naukowe w Middle East Media Research Institute w Waszyngtonie (2018). Uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich oraz pięciokrotnie indywidualne nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. W ramach programu Erasmus LLP prowadził wykłady na Faculté de Droit et Science Politique, Université de Nice Sophia Antipolis we Francji (2013) oraz Facolti di Scienze Politiche, Universita Degli Studi di Napoli we Włoszech (2011). Zaangażowany w krajowe (NCN, OPUS 13) oraz międzynarodowe projekty naukowe (Faculty Research Program, finansowany przez rząd Kanady za pośrednictwem International Council for Canadian Studies w latach 2011-2012).
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z cyberdżihadyzmem, bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także uwarunkowaniami i geopolitycznymi implikacjami konfliktów zbrojnych (Afryka, Bliski Wschód, Azja Centralna, Europa). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą również kwestie związane z: walką informacyjną w cyberprzestrzeni, polityką zagraniczną i bezpieczeństwem Polski oraz Francji. Do 2018 r. opublikował 4 monografie i współredagował 4 prace zbiorowe. Jest autorem ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych, wydanych przez wiodące polskie (m.in. „Przegląd Zachodni”, „Studia Politologiczne”, „Politeja”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”) i zagraniczne czasopisma naukowe (m.in. „Terrorism and Political Violence”, „Studies in Conflict & Terrorism”, „Perspectives on Terrorism”, „Central European Journal of International and Security Studies”).
Pełni liczne funkcje naukowe oraz organizacyjne. Jest m.in.: ekspertem Instytutu Kościuszki w Krakowie, redaktorem tematycznym czasopisma „International and Security Studies” w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także jednym z twórców i koordynatorów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe UŚ. Koordynuje również współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Szkołą Policji w Katowicach oraz Szkołą Policji w Pile. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Lewko – pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki. (przygotowanie dysertacji doktorskiej nt. Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna). Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; wspomagania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalista w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, kierownik w integracyjnej placówce wsparcia dziennego. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zainteresowania naukowe: system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu; sylwetka pedagoga specjalnego; seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną; potencjał rozwojowy u osób z niepełnosprawnościami; funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnościami w placówkach wspierających; wizerunek społeczno-kulturowy osób z niepełnosprawnościami.

Witold Mandrysz Witold Mandrysz

dr Witold Mandrysz
witold.mandrysz@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Witold Mandrysz – adiunkt w Studium Pracy Socjalnej, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2007roku. Brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych. Regularnie realizuje zajęcia dydaktyczne w FH-Campus Wien, Austria, Ostravska Univerzita, Czechy i Debreceni Egyetem (Uniwersytet w Debreczynie), Węgry. Główne obszary zainteresowań badawczych to: dialog obywatelski, partycypacja, kapitał społeczny, organizowanie społeczności lokalnej, ekonomia społeczna, praca socjalna, mniejszości etniczne i kulturowe, itp.

Marek Mazur Marek Mazur

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
marek.mazur@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marek Mazur – pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki komunikowania politycznego, zwłaszcza profesjonalizacji (w tym marketingu politycznego) i mediatyzacji partii politycznych oraz kampanii wyborczych (w tym zagadnień związanych z relacjonowaniem polityki w mediach informacyjnych i komunikowaniem wyborczym w nowych mediach). Autor lub współautor pięciu monografii (m.in.: Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014; M. Kolczyński, M. Mazur, Broń masowego wrażenia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009), współredaktor trzech publikacji (m.in. A. Hess, M. Mazur /red./, Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012) oraz autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach.

Marian Mitręga Marian Mitręga

dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ
marian.mitrega@us.edu.pl
Instytut nauk Politycznych

Marian Mitręga – politolog i ekonomista lat 67. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prywatyzacji, ekspert PKA.
Autor ponad 100 artykułów w tym 5 monografii z zakresu polityki społecznej. Znawca społecznych problemów Górnego Śląska.

Rafał Muster Rafał Muster

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
rafal.muster@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Rafał Muster :
– Doktorat w 2004 roku na podstawie rozprawy: Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING BSK SA
– Habilitacja w 2016 roku na podstawie monotematycznego cyklu publikacji: Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych – także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor ośmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim.

Marta Niemiec Marta Niemiec

dr Marta Niemiec
marta.niemiec@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Marta Niemiec – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, praktyk (szkoła podstawowa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlica terapeutyczna). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół następujących obszarów: diagnoza i terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, społeczne konteksty funkcjonowania osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, inkluzja społeczna i edukacja inkluzyjna, nauczanie i wychowanie osób niepełnosprawnych (głównie z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), problematyka funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnościami, historyczne uwarunkowania i tradycje a współczesna teoria i praktyka pedagogiki specjalnej, interdyscyplinarność pedagogiki inkluzyjnej (współczesne obszary wyzwań – diversity studies, animal studies).

Anna Nowak Anna Nowak

prof. dr hab. Anna Nowak
anna.nowak@us.edu.pl
Instytutu Pedagogiki

Anna Nowak – pedagog i prawnik. Ma doświadczenie w pracy w sądzie w charakterze sekretarza, w szkole specjalnej- w charakterze nauczyciela nauczania indywidualnego i w uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych – na stanowisku wykładowcy. 7 lat na stanowisku prodziekana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (do spraw studentów zaocznych i do spraw Nauki), kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie w pracy w Komisjach Senackich UŚ i w licznych komisjach Wydziałowych m.in. dotyczących podziału środków na badania naukowe. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań studentów i doktorantów w ramach prowadzonych seminariów.

Michał Ochwat Michał Ochwat

dr Michał Ochwat
michal.ochwat@us.edu.pl
Instytut Nauk Prawnych

Michał Ochwat – w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się w sposób naukowy i praktyczny problematykami: prawa rynku finansowego, nadzoru finansowego, stabilności finansowej, bankowości, finansów, prawa spółek oraz prawo Unii Europejskiej.

Mateusz Paliga Mateusz Paliga

mgr Mateusz Paliga
mateusz.paliga@us.edu.pl
tel. 32 359 9731
Instytut Psychologii

Mateusz Paliga– absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna). Obecnie finalizuje prace nad rozprawą doktorską o wydajności pracy, satysfakcji z pracy i sprawiedliwości organizacyjnej. Posiada certyfikat z zakresu negocjacji (2011) oraz zarządzania zmianą w praktyce (2019). Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym: Zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (2016/2018), International Conference on Sustainable Well-being at Work (2016), Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology (2013), konferencji “Women at the top. What happens when women have more power and influence?” (2015) oraz konferencjach nauk społecznych, humanistycznych i technicznych (2016/2017/2018). Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych publikacji m. in. z zakresu władzy i wpływu kierowniczego, inteligencji emocjonalnej, wydajności pracy, zaufania w relacjach interpersonalnych oraz zaangażowania w pracę.

Robert Pyka Robert Pyka

Dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Robert Pyka – od 2019 roku Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych.
Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji pozycji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych i metropolii w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl
tel. do Katedry Zarządzania: 32 359 24 83

Adrian Pyszka– badacz świata organizacji, zwłaszcza z perspektywy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz programów wsparcia zwalnianych pracowników. W ramach swoich zainteresowań naukowych, ale i praktycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem ich do tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach z udziałem różnych grup interesariuszy.Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, odbył szereg wizyt zagranicznych, zarówno na międzynarodowych konferencjach, jak i wyjazdach z programu Erasmus+. W swojej praktyce doradzał w programie restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie oraz realizował szkolenia dla różnych grup, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP w projektach z Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu społecznie odpowiedzialnych innowacji i elastycznych form zatrudnienia, czy modelowania biznesu, także opartego na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Innowacji) i NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Współpracuje z samorządem w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności i rozwijania inicjatyw lokalnych, także poprzez organizację dużych imprez zarówno rozrywkowych, jak i tematycznych np. proekologicznych.

Robert Rajczyk Robert Rajczyk

dr n. hum. Robert Rajczyk
robert.rajczyk@us.edu.p
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Robert Rajczyk – dziennikarz i politolog, zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki: samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego i publicznego, dyplomacji cyfrowej oraz zagadnień dotyczących systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Republiki Mołdawii, Rumunii, Kosowa oraz państw Grupy Wyszehradzkiej.

Agata Rzymełka-Frąckiewicz Agata Rzymełka-Frąckiewicz

dr n. hum. Agata Rzymełka-Frąckiewicz
agata.rzymelka-frackiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowo-badawcze:
– funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce i wybranych krajach;
– reforma systemu edukacji na różnych szczeblach;
– funkcjonowanie środowiska szkolnego w dzisiejszej rzeczywistości;
– relacje między rodzicami – szkołą – uczniem – społecznością lokalną;
– współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych;
– wykształcenie wyższe a konstruowanie indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego;
– wyższe wykształcenie Polaków w okresie wieloaspektowych przemian początku XXI wieku;
– rozwój społeczny w kontekście edukacyjnym;
– działania z zakresu polityki społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
– funkcjonowanie systemu edukacji, zdrowia, emerytalnego w kontekście działań z zakresu polityki społecznej z uwagi przemiany demograficzne;
– aspiracje i oczekiwania edukacyjne a realia indywidualnej i społecznej rzeczywistości;
– młodzież a czas wolny – uczestnictwo w kulturze i sztuce.

Natalia Stępień-Lampa Natalia Stępień-Lampa

dr Natalia Stępień-Lampa
natalia.stepien@us.edu.pl
Instytut Nauk politycznych

Natalia Stępień-Lampa – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania badawcze związane z polityką edukacyjną, polityką społeczną oraz politykami publicznymi. Adiunkt Instytucie Nauk Politycznych. Redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Koordynator programu Uniwersytet Najlepszych skierowanego do uzdolnionych uczniów z województwa śląskiego.

Małgorzata Suchacka Małgorzata Suchacka

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
malgorzata.suchacka@us.edu.pl
tel. 32 3591383
Instytut Socjologii

Małgorzata Suchacka – kierownik grantu naukowego w latach 2010-2012, członkini kilku projektów naukowych oraz ekspertka licznych projektów badawczych związanych z analizami szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego oraz wpływu technologii na życie społeczne. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i zagranicznych, współpracuje z wieloma instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz samorządem wojewódzkim. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

Patrycja Szostok-Nowacka Patrycja Szostok-Nowacka

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
patrycja.szostok@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Patrycja Szostok-Nowacka – badaczka mediów i komunikowania lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem sfery samorządowej. Autorka licznych opracowań dotyczących instrumentów polityki komunikacyjnej samorządów oraz społecznego odbioru działań komunikacyjnych. Zajmuje się również psychologicznymi aspektami wpływu mediów, komunikowaniem politycznym i organizacyjnym. Bada zagadnienia związane z wpływem komunikacji na aktywność w różnych sferach działalności, w tym między innymi w przestrzeniach samorządów terytorialnych, relacjach pacjentów z lekarzami i personelem medycznym, organizacjach.

Monika Szynol Monika Szynol

mgr Monika Szynol
monika.szynol@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Monika Szynol– asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W latach 2010-2015 realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), a także konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011-2016) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działającym w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2013-2015). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.
Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej państwa; terroryzm międzynarodowy; upadek państw w stosunkach międzynarodowych; integracja europejska (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE).

Edyta Widawska Edyta Widawska

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
edyta.widawska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Pedagogiki

Edyta Widawska – doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagożka społeczna, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Trenerka umiejętności miękkich w zakresie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacji, facylitacji, negocjacji), komunikacji bez przemocy oraz asertywności. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Teresa Wilk Teresa Wilk

dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ
teresa.wilk@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowo-badawcze:
– aspiracje edukacyjne młodzieży, możliwości ich realizacji;
– aktywizacja społeczności lokalnych w perspektywie posiadanych i pożądanych potencjałów;
– możliwości zastosowania/wykorzystania sztuki teatralnej do działań na rzecz aktywizowania i usprawniania przestrzeni społecznej;
– kultura i sztuka w procesie rewitalizacji społecznej;
– kultura i sztuka w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży;
– kultura i sztuka w organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Agnieszka Wysocka Agnieszka Wysocka

mgr Agnieszka Wysocka
agnieszka.wysocka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Wysocka– pracownik naukowo-dydaktyczny, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Profil naukowy poparty doświadczeniami praktycznymi, obejmuje problematykę systemu pieczy zastępczej w Polsce.

Zbigniew Zagała Zbigniew Zagała

Dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ
zbigniew.zagala@us.edu.pl
tel. 32 359 2130
Instytut Socjologii

· Członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej w latach 2016-2018
· Przewodniczący Rady Programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego
· Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Oddział Katowice
· Członek Zespołu ds. Partycypacji, Społeczeństwa Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ
· Członek Zespołu ds. Badań Zjawisk i Procesów Kulturowych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ

Agata Zygmunt Agata Zygmunt

dr Agata Zygmunt
agata.zygmunt@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Agata Zygmunt -socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. W centrum jej zainteresowań naukowo-badawczych leżą zagadnienia z obszaru demografii społecznej, polityki społecznej, socjologii problemów społecznych, a także problematyka płci kulturowej i zagadnienia z obszaru socjologii internetu. Jest autorką wielu artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i w periodykach naukowych, jak również uczestniczką oraz prelegentką konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto działalność badawczą związaną z projektowaniem i realizacją badań empirycznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), jest autorką i współautorką koncepcji metodologicznych około 30 projektów badawczych oraz licznych raportów z badań. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowywaniu dokumentów strategicznych (np. strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz programów wdrażanych przez instytucje pomocowe (autorstwo programów rozwoju pieczy zastępczej).

Monika Żak Monika Żak

dr n. hum. Monika Żak
monika.zak@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Zainteresowania naukowe: socjologia pracy (w szczególności koncepcja work-life balance), socjologia rodziny, socjologia konsumpcji, komunikacja i negocjacje. Autorka, współautorka i redaktor monografii i artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, członek Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

return to top