Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Administracja

Administracja to kierunek, którego ukończenie daje wysokie szanse na zatrudnienie. Nasi absolwenci znajdują pracę na różnych szczeblach w jednostkach administracji publicznej oraz w firmach, korporacjach i organizacjach non-profit. Kształcimy przyszłych urzędników, funkcjonariuszy służby publicznej, menadżerów kultury, a także kadrę zarządzającą przedsiębiorstw oraz instytucji krajowych i międzynarodowych.

Główny trzon programu studiów, stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybranym zagadnieniom z pozostałych dziedzin prawa, mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty.

Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także etyki oraz ekonomii i socjologii. Uzupełnieniem programu są obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację i poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Studia pierwszego stopnia
– 3 lata (6 semestrów)
– stacjonarne
– niestacjonarne

Studia drugiego stopnia
– 2 lata (4 semestry)
– stacjonarne
– niestacjonarne

Język wykładowy: polski

Specjalności Specjalności

Dotyczy studiów I stopnia

Administracja Ogólna – szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalizacyjne, jak: prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie sądowo-administracyjne, wykładnia prawa administracyjnego, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny w państwach europejskich, prawo miejscowe, zadania samorządów w zwalczaniu patologii społecznych, pozycja prawna radnych i funkcjonariuszy samorządowych, karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawne instrumenty polityki regionalnej.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające poszczególnym sektorom zarządzania bezpieczeństwem. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują zagadnienia: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, metodyki prowadzenia czynności kontrolnych, zarządzania infrastrukturą lokalną w sytuacji katastrof i zagrożeń o charakterze naturalnym, bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym), bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa sanitarnego.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelni z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
• Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.
• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.
• Punkt ksero.
• Kafejki oferujące napoje i posiłki.
• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2024/2025 Kryteria kwalifikacji 2024/2025

Administracja

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

  • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
  • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
  • Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
  • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
  • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z przedmiotów maturalnych.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: administracja, prawo, przedsiębiorczość — średnia studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: administracja, prawo, przedsiębiorczość — średnia studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
Matura po 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Administracja I stopnia – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

 

Administracja I stopnia – niestacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

 

Administracja II stopnia – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

 

Administracja II stopnia – niestacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu): nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%

Tytuł zawodowy:
– licencjat po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
– magister po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański – dotyczy studiów I stopnia.

Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia) oraz na studia podyplomowe i doktoranckie (po ukończeniu studiów drugiego stopnia).

Praktyki i staże Praktyki i staże

Dotyczy studiów I stopnia

Wydział posiada podpisane porozumienie w sprawie odbywania praktyk z:

· Okręgową Radą Adwokacka w Katowicach,
· Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Katowicach,
· Sądem Rejonowym Katowice – Zachód,
· Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach,
· Śląską Izba Lekarską w Katowicach – praktyki dla studentów w Okręgowym Sadzie Lekarskim oraz w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Katowicach
· WATCHDOG siecią obywatelską organizacją działającą na rzecz jawności przestrzeni prawnej,
· Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
· Festiwalem Filmowym OFF w Krakowie,
· Fundacją Court Watch Polska w Toruniu.

Ponadto Studenci Wydziału Prawa i Administracji w okresie 2019 – 2021 przy wsparciu wydziałowych opiekunów praktyk odbywają praktyki studenckie m.in. w takich miejscach jak:
· Biuro Poselskie
· Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
· banki
· Narodowy Fundusz Zdrowia-Warszawa,
· Urzędy Skarbowe
· Sądy i kancelarie
· Ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne,
· Kancelaria Sejmu,
· Kancelaria Prezydenta,
· Ministerstwo Finansów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent studiów o specjalności administracja ogólna uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwoli zbudować karierę urzędniczą w organach administracji państwowej i samorządowej, piastować stanowiska specjalistyczne i kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zasilać szeregi służby cywilnej, rozwijać swoją karierę w strukturach rządowych i pozarządowych, w placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, w biurach poselskich. Jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym oraz posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami.

Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.
Absolwent studiów o specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje wykształcenie umożliwiające rozwój swojej kariery zawodowej związanej z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne (PSR, PSŁ, SL, SPN, ITD) oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (OC, PSP, WBPiZK, WSzW).

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Jach-Wróbel
tel.: 32 359 1595
tel.: 32 359 2067
e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas
tel.: 32 359 1595
e-mail: anna.peas@us.edu.pl

mgr Anna Kostur
tel.: 32 359 2064
e-mail: anna.kostur@us.edu.pl

return to top