Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w ramach programu PROM.

Uprawnieni uczestnicy: doktoranci Uniwersytetu Śląskiego (studia doktoranckie i szkoły doktorskie), którzy nie ukończyli 40. roku życia.

W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności:

  1. Pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułów naukowych.
  2. Udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej lub prowadzonymi badaniami.
  3. Wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych.
  4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  5. Udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
  6. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.
  7. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i Flash talk).

Cel wyjazdu: dowolny kraj, do którego możliwy jest wyjazd z Polski.

Czas trwania wyjazdu: od 5 do 24 dni (wliczając 2 dni podróży).

Czas trwania projektu: wszystkie wyjazdy muszą zostać rozpoczęte nie wcześniej niż 1 listopada 2022 roku i zakończone nie później niż 28 lutego 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakończenie wyjazdu w pierwszych dniach marca 2023.

Finansowanie:

 1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
 2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
 3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium.

Terminy naboru:

 1. Pierwszy nabór – priorytetowy: od 19 października godz. 18:00 do 24 października godz. 11:00. Wnioski złożone w tym naborze będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
 2. Nabór ciągły od 24 października godz. 11:00 do wyczerpania środków. Nabór będzie realizowany o ile nabór nr 1 nie wyczerpie środków. W tym naborze o kolejności oceny decyduje kolejność przesłanych wniosków.

Tryb naboru:

Nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny:

Pierwszy nabór (19-24.10.2022): https://formularze.us.edu.pl/form/index/3468

Drugi nabór (2410.2022-31.01.2023): https://formularze.us.edu.pl/form/index/3471

Wnioski podlegają ocenie formalnej w biurze projektu i merytorycznej, którą wykonuje zespół ekspertów powołany przez kierownika projektu.

W pierwszym naborze, po dokonaniu wszystkich ocen sporządzana jest lista rankingowa, a z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie – o ile dopełnią wszystkich formalności – podpisywana jest umowa o finansowanie.

W drugim naborze wnioski oceniane są na bieżąco (nie później niż 14 dni od złożenia wniosku w systemie). Za osoby zakwalifikowane uznaje się te osoby, których wnioski zostaną ocenione na co najmniej 50% punktów w każdej kategorii.

Kryteria oceny:

Poziom naukowy badań lub działalności w zakresie sztuki albo ocena merytorycznej wartości zaplanowanych działań związanych z kształceniem lub wdrożeniem 0-40 pkt
Celowość projektu z perspektywy przygotowywanej rozprawy doktorskiej 0-20 pkt
Prawdopodobieństwo zrealizowania zaplanowanych celów 0-20 pkt
Potencjalny wpływ projektu na harmonijny rozwój dyscyplin naukowych, w których Uczelnia prowadzi badania 0-20 pkt

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dni mobilności wobec podanej we wniosku.

 

Szczegółowa informacja o projekcie PROM: prom@us.edu.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, pok. 406-40B

Tel. 32 359 2471 – 2473

 

Koordynator projektu: dr Ryszard Knapek

 

Załączniki:

PROM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2022

załącznik do regulaminu – stawki ryczałtowe

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top