Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

I ROK:

II ROK:

III ROK:

Praktyki – krok po kroku

W celu skutecznego i satysfakcjonującego zrealizowania praktyk zawodowych powinni Państwo postępować wedle następujących wytycznych:

 1. Wstępny wybór instytucji, w której pragną Państwo zrealizować praktykę zawodową (wymagana zgodność profilu jednostki z zakresem tematycznym specjalności); adresy proponowanych instytucji są dostępne niżej.
 2. Obowiązkowa konsultacja (z odpowiednim wyprzedzeniem) z opiekunem praktyk i uzyskanie jego akceptacji co do wyboru instytucji oraz charakteru planowanych praktyk zawodowych.
 3. Określenie terminu, w jakim praktyka zostanie zrealizowana (czas trwania praktyki powinien pozwolić na swobodne zrealizowanie zakładanych planem studiów obowiązkowych godzin praktyk zawodowych).
 4. Uzyskanie pisemnej zgody opiekuna praktyk (Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych oraz Skierowanie).
 5. Poświadczenie zgody (podpisy, pieczątki) przez dyrektora/kierownika jednostki, w której przeprowadzona będzie praktyka (Porozumienie
  o organizacji praktyk zawodowych).
 6. WAŻNE: Przedłożenie opiekunowi praktyk następujących dokumentów: oświadczenie, porozumienie o organizacji praktyki podpisane przez dyrektora/kierownika jednostki, w której przeprowadzona będzie praktyka.
 7. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK – w trakcie praktyk należy sukcesywnie prowadzić dziennik praktyk, którego przedłożenie opiekunowi praktyk jest obligatoryjne dla każdego studenta.
 8. Po zakończeniu praktyki należy sporządzić raport z jej przebiegu i złożyć go wraz z dziennikiem praktyk opiekunowi praktyk. Opiekun praktyk, biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez praktykodawcę (50%) oraz oceniając dziennik praktyk (50%), zalicza studentowi praktyki zawodowe, wpisując ocenę w dwu miejscach indeksu oraz w USOS.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

UWAGA:

Potrzeba złożenia dokumentów u opiekuna praktyk i uzyskania wpisu do indeksu, a tym samym zaliczenia praktyk zawodowych, wynika z planu studiów. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Śląskiego (zob.  http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz202092.pdf ).

Student może aplikować o zaliczenie praktyki na podstawie dokumentów potwierdzających staż pracy (umowa) w instytucji zbliżonej profilem swej działalności do zakresu tematycznego konkretnej specjalności. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie (Podanie do opiekuna akademickiego praktyki zawodowej, opinię pracodawcy zawierającą ocenę jakości pracy studenta) należy przedłożyć opiekunowi akademickiemu praktyk do zaopiniowania; w przypadku, gdy opiekun akademicki praktyk stwierdzi, że osiągnięte zostały efekty uczenia się zdefiniowane dla danej praktyki, może wpisać studentowi zaliczenie.

Wybór praktyk warto także skonsultować z doradcą zawodowym, którym dla Wydziału Humanistycznego jest Ewelina Kaleta (e-mail: ewelina.kaleta@us.edu.pl) tel. 32 359 20 32.

 

Cel praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Praktyka ma pomóc w zastosowaniu wiedzy zdobytej podczas studiów, utrwaleniu i zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poznaniu praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, nawiązaniu nowych kontaktów zawodowych.

 

Ramowy program praktyk, terminy i miejsca realizowania praktyk

return to top