Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Prawa i Administracji

Praktyki - Przedsiębiorczość

UWAGA!

 Nowy adres e-mail, na który należy przesyłać dokumentację dotyczącą chęci odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość w formacie „PDF” to: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

 

1. Koordynator Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość

Koordynatorką Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość jest
dr Magdalena Półtorak

Dyżur stacjonarny dotyczący praktyk studenckich odbywa się we wtorki,
w godz. 13.00 – 14.00, pokój 1.12

W związku z obowiązującym obecnie w UŚ statusem zabezpieczeń COVID-19 zaleca się kontakt elektroniczny: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

 

2. Wymiar praktyk

Zgodnie z siatką studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze:

Przedsiębiorczość stacjonarna I stopnia

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 lub wcześniej są zobowiązani do odbycia praktyk w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin.

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 4 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 5 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin

 

Przedsiębiorczość niestacjonarna I stopnia

studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 6 w wymiarze 320 godzin

 

3. DOKUMENTY – WAŻNA INFORMACJA!

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów:

– inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),

– potwierdzających odbycie praktyki (sprawozdanie),

– w celu zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku)

–  zakres powierzonych zadań/obowiązków

– u Koordynatorki w godzinach dyżurów,

– w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.24 (I piętro)
w godzinach urzędowania, lub

elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

Składanie uzupełnionych indeksów nie jest obowiązkowe.

Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona tradycyjnie u Koordynatorki lub w pokoju 1.24 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia.
Dokument podpisany przez Koordynatorkę, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć
w dziekanacie.

Komplet złożonych dokumentów w Dziekanacie zostanie odnotowany w systemie USOS.
W przypadku braków w dokumentacji Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę. Pamiętaj, by jej profil był zgodny z kierunkiem studiów.
  Nie masz pomysłu? Patrz: oferta Praktyk oraz Pracy  Link
 2. Ustal termin odbycia praktyki w wybranej instytucji.
 3. Pobierz niezbędne dokumenty – linki na dole strony
 • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
 • skierowanie na praktykę
 • oświadczenie

a następnie :

WYDRUKUJ,

UZUPEŁNIJ i

PRZEŚLIJ (dotyczy: porozumienia i skierowania) w formacie „PDF”

na adres przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl w celu uzyskania podpisu Koordynatorki.

 1. Skan podpisanych przez Koordynatorkę dokumentów zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.24
 2. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 3. Po zakończeniu praktyki przygotuj z niej raport (druk do pobrania). Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana.

Komplet dokumentów (uzupełniony raport z odbytej praktyki wraz z porozumieniem) prześlij następnie w formacie „PDF” na adres przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl lub zgłoś się na dyżur do Koordynatorki lub do Biura w celu uzyskania zatwierdzenia odbycia praktyki.

Jeśli chcesz także uzyskać wpis w indeksie (nieobowiązkowe) – uzupełnij go na stronie 82 i złóż
u Koordynatorki, w Biurze lub dziekanacie.

 1. Uczysz się i jednocześnie pracujesz?

Zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 22 czerwca 2020r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim praktyk zawodowych studenta, Opiekun akademicki praktyki zawodowej może zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta, udziału w obozie naukowo-badawczym lub w innym przypadku, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, jeżeli stwierdzi że zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. W celu zaliczenia praktyki zawodowej, student składa do właściwego opiekuna akademickiego praktyki, wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6, z zastrzeżeniem ust.4.

By skorzystać z tej możliwości nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy złóż:

 • podanie o zaliczenie pracy zawodowej (do pobrania poniżej)
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku
 • zakres powierzonych zadań/obowiązków

– u Koordynatorki w godzinach dyżurów,

– w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.24 (I piętro)
w godzinach urzędowania, lub

elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

 

Zarządzenia rektora: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz202092.pdf

 

Oferta Praktyk oraz Pracy dotyczy wszystkich Studentów.Link

Oswiadczenie praktyki
Porozumenie praktyki PRZ Ist.
Raport z przebiegu praktyki
SKIEROWANIEA PRZ
Zaliczenie pracy zawodowej

return to top