Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tematy prac doktorskich

Przewody doktorskie otwarte w ramach studiów doktoranckich w dziedzinie nauk teologicznych:

 1. mgr lic. kan. Marcin Lamorski OFM, Istota życia konsekrowanego oraz jego znaczenie dla Kościoła i świata. Studium liturgicznoteologiczne euchologii Mszy i Obrzędów na dzień profesji zakonnej w mszale i rytuale Pawła VI
 2. mgr lic. kan. Marek Domeradzki OP, Zagadnienie poznania Chrystusa Zmartwychwstałego w myśli Geralda O’Collinsa SJ
 3. Mgr lic. kan. Daniel Gruszka, Miłość płciowa jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa w argumentacji agapetologicznej. Studium teologiczno-fundamentalne pism W. Sołowjowa, M. Bierdiajewa i P. Evdokimova
 4. Mgr lic. kan. Katarzyna Stołpiec, Integralny rozwój człowieka w ujęciu św. Jana XXIII
 5. Mgr lic. kan. Michał Jeżewski, Prawo naturalne a ekologia ludzka w argumentacji teologicznomoralnej Kościoła posoborowego
 6. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek, Wychowanie moralne w myśli Benedykta XVI. Studium teologicznomoralne
 7. mgr lic. kan. Tomasz Samulnik OP, Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia
 8. Mgr lic. kan. Tomasz Piec, Anty-konsumpcjonizm w perspektywie katolickiej nauki społecznej
 9. mgr lic. kan. Mateusz Dudkiewicz, Prawda, apologia, misja. Pneumatyczna eklezjologia w pismach Romano Guardiniego
 10. mgr lic. kan. Rafał Soroburski OP, Przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne
 11. mgr lic. kan. Szymon Resiak, Maksymiliana Sdralka wrocławska szkoła historii Kościoła
 12. Mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk, Teologicznoliteracka hermeneutyka Krzyża w pismach księdza Janusza Stanisława Pasierba
 13. Mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz, Ukrzyżowany eros Ignacego Antiocheńskiego. Interpretacja w perspektywie historii recepcji
 14. mgr lic. kan. Przemysław Szot, Istota i teologiczna wymowa błogosławieństwa na podstawie modlitw „super populum” okresu Wielkiego Postu w Mszale Pawła VI. Studium liturgiczno-teologiczne
 15. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy, Sens Krzyża Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Uniwersalne znaczenie – współczesny kontekst
 16. Mgr lic. kan. Andrzej Lwowski,
 17. Mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk, Lektura tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie hermeneutycznej
 18. Mgr lic. kan. Marta Giglok-Kozłowska, Rola przestrzennych schematów wyobrażeniowych w opisie relacji chrześcijanin – Chrystus w Listach Ignacego Antiocheńskiego
 19. Mgr lic. kan. Anna Domagała, Powtórzenia w greckim przekładzie Pieśni nad pieśniami
 20. Mgr lic. kan. Bartosz Bialik, Śląsk jako locus theologicus? Teologiczna interpretacja tetralogii gliwickiej Horsta Bienka
 21. Mgr lic. kan. Anna Kierzek, Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce
 22. Mgr lic. kan. Anna Rzędkowska, Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym
 23. mgr lic. kan. Daniel Starzyczny, Kościół w nauczaniu rządców (archi)diecezji katowickiej w latach 1925-2011
 24. mgr lic. kan. Krzysztof Zięba, Recepcja dekretu o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” w diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1992-2013
 25. Mgr lic. kan. Jakub Szwarczyński, Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 26. Mgr lic. kan. Maria Sikora, Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego
 27. mgr lic. kan. Szymon Kiera, Teologia Bożego miłosierdzia w ujęciu świętej Teresy od Jezusa
 28. Mgr lic. kan. Aneta Kuberska-Bębas, Soborowy przełom w polskiej teologii dogmatycznej. Analiza porównawcza Wincentego Granata „Dogmatyki katolickiej” (1959-1967) i „Ku Bogu i człowiekowi w Chrystusie” (1972-1974)
 29. mgr lic. kan. Marcin Wylężek, Twórczość organowa muzyków kościelnych na Górnym Śląsku w XX wieku
 30. mgr lic. kan. Piotr Skrobol, Relacja Stellvertretung – Inklusion w teologii Hansa Ursa von Balthasara
 31. mgr lic. kan. Bogdan Kołodziej, Współczesne pomoce kaznodziejskie w praktyce przepowiadania słowa Bożego. Studium homiletyczne
 32. mgr lic. kan. Łukasz Kocima, Uzdrowienia niewidomych w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne ram narracji o uczniach
 33. mgr lic. kan. Wojciech Samuel, Egzorcyzmy Jezusa w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne
 34. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański, Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne
 35. Mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik, Ecclesia w Exposito in Canticum Canticorum Apponiusza

return to top