Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje bieżące

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich w UŚ okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Doktorant zalicza rok najpóźniej do dnia 20 września 2020 r.

W tym celu doktorant jest zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Uzupełnione i podpisane sprawozdanie z postępów w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akad. 2019/2020 (wzór sprawozdania w załączniku);

2) Opinię opiekuna naukowego/promotora o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3) Formularz hospitacji zajęć dydaktycznych:

– proszę wykazać godziny hospitowane do 12 marca br.;

– proszę wykazać godziny hospitowane zdalnie (potwierdzenie od prowadzącego zajęcia o wpisaniu się do grupy zajęciowej);

– w przypadku niewystarczającej liczby godzin wymaganych do zaliczenia roku proszę o złożenie deklaracji: „Ze względu na stan epidemii godziny hospitacji przeniesione zostały na następny rok akademicki”.

Wszystkie ww. dokumenty proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Teologicznego – ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (dokumenty własnoręcznie podpisane) lub w formie skanu dokumentu (skan dokumentu z własnoręcznym podpisem) na adres mialowy:

ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Kwestia wpisów w indeksach nie została jeszcze uregulowana przez władze Uczelni.

Proszę również o dopilnowanie, aby wykładowcy wpisali Państwu oceny do elektronicznych protokołów (USOS), na tej podstawie będą Państwo rozliczani z roku akad. 2019/2020.


Informacje bieżące dostępne są na stronie Wydziału Teologicznego UŚ

https://us.edu.pl/wydzial/wtl/doktorant-wtl/

Od 16 marca br. do odwołania, sekretariat studiów doktoranckich WTL UŚ funkcjonuje w trybie pracy zdalnej. Wszystkie bieżące problemy staramy się, w miarę możliwości, rozwiązywać mailowo.

Prosimy o komunikowanie się z sekretariatem studiów, we wszystkich sprawach (tok studiów, USOS, stypendia, przewód doktorski), poprzez imienny adres mailowy: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Dydaktyka

Możliwie jak największa część zajęć semestru letniego prowadzona będzie zdalnie! W związku z decyzją władz naszego Uniwersytetu o przeniesieniu zajęć na platformy e-learningowe, pracownicy Wydziału przygotują materiały/e-kursy, z którymi należy się zapoznać (dot. wykładów zakresowych i Hermeneutyki). Wszystkie materiały zostaną przekazane doktorantom drogą elektroniczną. W sprawie seminariów i konwersatorium należy kontaktować się bezpośrednio z opiekunami/promotorami.

Nauka

Biblioteka

Od 17 marca 2020 r. Biblioteka Teologiczna, podobnie jak wszystkie oddziały systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego, realizuje swoje zadania w trybie online. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu zamieszczone są na stronie CINiB-y:
https://ciniba.edu.pl/wiadomosci/987992-funkcjonowanie-biblioteki
Jednocześnie w Bibliotece Teologicznej – codziennie od poniedziałku do piątku – dyżurują pracownicy, którzy kontaktują się z czytelnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu. Poniżej dane kontaktowe:
tel.: 32 257 20 73, 32 257 20 59
e-mail: biblwtl@us.edu.pl

Awanse – przewód doktorski

Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem podań do Rady Naukowej INT, także tych w związku z awansami naukowymi. O planowanym wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub złożeniu pracy doktorskiej proszę wcześniej poinformować sekretariat studiów doktoranckich (ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl)

Stypendia

Stypendia doktoranckie i projakościowe, stypendia z funduszu świadczeń, widoczne są w systemie USOS-web. Listy przygotowane zostały na kwiecień i maj, o ich wypłacie (termin) zadecyduje Dział Finansowy UŚ.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Do odwołania zawieszony zostaje obowiązek hospitacji zajęć dydaktycznych oraz dyżurów – w formie kontaktowej.

Doktoranci współprowadzący zajęcia dydaktyczne kontaktują się z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za przypisany im moduł w celu ustalenia zasad współpracy.

Doktoranci  prowadzący zajęcia dydaktyczne samodzielnie, w miarę możliwości, prowadzą swoje zajęcia w sposób bezkontaktowy. Podobnie jest z konsultacjami naukowymi. Za organizację „zdalnej” dydaktyki w Wydziale Teologicznym UŚ odpowiedzialny jest Dyrektor kierunków: nauki o rodzinie i teologia – Ks. dr Maciej Basiuk (maciej.basiuk@us.edu.pl).

Terminy zajęć doktorantów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
Marzec 2020: 3, 10, 17, 24
Kwiecień 2020: 7, 21
Maj 2020: 5, 12, 26
Czerwiec 2020: 2

Lista wykładów zakresowych w roku akad. 2019/2020:
Semestr zimowy

  1. Ponowożytność obszarem  badawczych   zainteresowań  teologii  (fundamentalnej) – Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
  2. Misja duszpasterska    Kościoła  w     postmodernistycznym    świecie – Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

Semestr letni

  1. Dialogi ekumeniczne – bilans historyczny – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
  2. Dojrzałość ludzka jako temat teologii dogmatycznej – Ks. dr hab. Jacek Kempa
  3. Historia jako    wydarzenie,    narracja   i   interpretacja    w   teologii – Ks. prof. dr hab. Artur Malina

return to top