Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

LICENCJAT KANONICZNY – SZKOŁA DOKTORSKA

 Zgodnie z Konstytucją Apostolską Veritatis gaudium z dnia 27 grudnia 2017 r. art. 49 §1 warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego z nauk teologicznych jest uzyskanie kościelnego stopnia naukowego licentia in sacra theologia (licencjat kanoniczny).

Do uzyskania stopnia licencjata kanonicznego z teologii w ramach Szkoły Doktorskiej UŚ konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Pozytywny wynik oceny śródokresowej wystawianej przez komisję ewaluacyjną (§ 17 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach);
 2. Zaliczanie trzech wykładów monograficznych, dostępnych w ramach studiów magisterskich w Wydziale Teologicznym UŚ;
 3. Artykuł naukowy/monografia naukowa/rozdział w monografii naukowej (zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a lub lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):
 • artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
 • monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, albo rozdział w takiej monografii;
 1. Pozytywny wynik egzaminu licencjackiego z tez specjalistycznych, przygotowanych przez promotora i zatwierdzonych przez radę naukową INT.

Procedura uzyskania stopnia licencjata kanonicznego z teologii
w ramach Szkoły Doktorskiej UŚ:

 1. Napisanie artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii z zakresu teologii, zgodnie z wymaganiami art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. Uzyskanie co najmniej potwierdzenia o przyjęciu do druku artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii;
 3. Złożenie tekstu artykułu naukowego/ monografii/ rozdziału w monografii, już opublikowanego bądź przyjętego do druku, w sekretariacie studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym, podpisanego przez opiekuna naukowego;
 4. Wyznaczenie przez Dziekana Wydziału Teologicznego dwóch recenzentów artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii: promotora oraz samodzielnego pracownika Wydziału Teologicznego;
 5. Podejście do egzaminu licencjackiego, po otrzymaniu pozytywnych recenzji artykułu naukowego, uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej oraz zaliczeniu 3 wykładów monograficznych (na zasadach obowiązujących studentów Wydziału Teologicznego UŚ).

Ocena z egzaminu licencjackiego:

 • bardzo dobry — 5,0
 • dobry plus — 4,5
 • dobry — 4,0
 • dostateczny plus — 3,5
 • dostateczny — 3,0
 • niedostateczny — 2,0

Ocena na dyplomie stanowi sumę ocen:

1/2 oceny – ocena z pracy licencjackiej (średnia z oceny promotora i recenzenta)

1/2 oceny – ocena z egzaminu licencjackiego

 • valde bene — średnia (ogólny wynik) 4,51–5,00
 • bene — średnia (ogólny wynik) 3,51–4,50

LICENCJAT KANONICZNY – STUDIA DOKTORANCKIE

Procedura zmierzająca do uzyskania licencjatu kanonicznego z teologii w ramach studiów doktoranckich, prowadzonych w Wydziale Teologicznym UŚ, od roku akad. 2019/2020.

 1. Napisanie artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii z zakresu teologii, zgodnie z wymaganiami art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
 • monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, albo rozdział w takiej monografii;
 1. Uzyskanie co najmniej potwierdzenia o przyjęciu do druku artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii;
 2. Złożenie tekstu artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii, już opublikowanego bądź przyjętego do druku, w sekretariacie studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym, podpisanego przez opiekuna naukowego;
 3. Wyznaczenie przez Dziekana Wydziału Teologicznego dwóch recenzentów artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii: promotora oraz samodzielnego pracownika Wydziału Teologicznego;
 4. Podejście do egzaminu licencjackiego po otrzymaniu pozytywnych recenzji opracowania naukowego oraz uzyskaniu wszystkich zaliczeń z modułów przewidzianych na I i II roku studiów doktoranckich.

return to top