Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 5 (3/2021)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzony zarządzeniem nr 2/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. W dniu 26 października komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęły 62 wnioski, wszystkie złożone poprawnie i potwierdzone przez promotora. Jeden wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 165 825,42 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 172 357 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała o przyznaniu środków w łączne wysokości 136 246,21 zł.

Po ocenie komisji sześć wniosków zostały odrzuconyc w oparciu o ocenę merytoryczną (nie uzyskały wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów).

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 55 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o otrzymanej punktacji w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część lub całość środków otrzymają w oddzielnym mailu informację o szczegółach finansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 5 (3/2021)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin składania wniosków: 20 października 2021 r. godz. 23:55
 • Pula środków: 105 500 PLN (z możliwością zwiększenia – decyzja dziekana)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2751 (aktywny od 15 października godz. 12:00)
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 26 października (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 20 października (środa) godz. 23:55.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl lub podpisując formularz, który następnie doktorant lub inna osoba składa w biurze Szkoły Doktorskiej. Termin: 21 października (czwartek) godz. 15:00. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu lub naniesione na papierową wersję wniosku.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN.
 2. Doktorant może złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych projektów (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2021. Nie będą więc przyznawana środki na zakupy środków trwałych, ani wydatki przekraczające rok 2021. Takie wnioski będą odrzucone z przyczyn formalnych W CAŁOŚCI.
 4. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).
 5. Doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w poprzednich konkursach muszą złożyć wstępne sprawozdanie z wydatkowania przyznanych środków, żeby ubiegać się o kolejne środki. Dostępny jest formularz sprawozdania na dzień 1 października: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2748 (dostępny od piątku godz. 12:00).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 4 (2/2021)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzony zarządzeniem nr 2/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. W dniu 31 maja komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 62 wnioski, w tym 59 wniosków złożonych poprawnie i potwierdzonych przez promotora.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 228 606,13 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 105 500 zł.
 • Po analizie wniosków Dziekan na wniosek komisji zgodziła się na finansowanie działań na łączną sumę do 115 000 zł.

Po ocenie komisji 52 wnioski zostały ocenione pozytywnie, to znaczy że uzyskały wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 52 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymały informację o otrzymanej punktacji w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część środków otrzymają w oddzielnym mailu informację o szczegółach finansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 4 (2/2021)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin składania wniosków: 21 maja 2021 r. godz. 23:55
 • Pula środków: 105 500 PLN (z możliwością zwiększenia – decyzja dziekana)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2567
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 31.05.2021 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i przez e-maile uczestników.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 21 maja (piątek) godz. 23:55.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl lub podpisując formularz, który następnie doktorant lub inna osoba składa w biurze Szkoły Doktorskiej. Termin: 24 maja (poniedziałek) godz. 10:00. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu lub naniesione na papierową wersję wniosku.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta.
 5. Za termin złożenia wniosku przyjmuje się termin potwierdzenia wniosku przez promotora drogą elektroniczną.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN.
 2. Doktorant może złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych projektów (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowane podróże zagraniczne, pod warunkiem, że wyjazd jest dobrze uzasadniony i nie ma możliwości zrealizowania danego działania on-line (np. konferencje hybrydowe – tylko udział on-line).
 4. Doktorant, który złożył indywidualny plan badań powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (dotyczy doktorantów II roku).
 5. Przypominamy, że doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w konkursie nr 3 (1/2021) muszą złożyć wstępne sprawozdanie z wydatkowania przyznanych środków, żeby ubiegać się o kolejne środki. Dostępny jest formularz sprawozdania na dzień 12 maja: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2568.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 3 (1/2021)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzony zarządzeniem nr 2/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. W dniu 9 lutego komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 97 wnioski, w tym 89 wniosków złożonych poprawnie i potwierdzonych przez promotora. Jeden wniosek został wycofany w trakcie procedury oceny.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 447 050,68 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 105 500 zł.
 • Po analizie wniosków Dziekan na wniosek komisji zgodziła się na finansowanie działań na łączną sumę do 126 000 zł.

Po ocenie komisji 69 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, to znaczy że uzyskało wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 67 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. 2 wnioski o najmniejszej liczbie punków, chociaż ocenione pozytywnie, nie będą finansowane, ponieważ zabrakło dla nich środków, ponadto komisja uznała, że nie są one bezpośrednio związane z przygotowywaną rozprawą doktorską. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o otrzymanej punktacji w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część środków otrzymają w oddzielnym mailu informację o szczegółach finansowania. Obie informacje będą wysłane do 19 lutego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 (2020)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej na rok budżetowy 2020. W dniu 28 października komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 89 wniosków, w tym 78 wniosków złożonych poprawnie.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 261 114,99 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 79 966,95 zł.
 • Po analizie wniosków Dziekan na wniosek komisji zgodziła się na finansowanie działań na łączną sumę do 82 459 zł, a także wystąpiła do Prorektora ds. finansów o sfinansowanie wydatków doktorantów w łącznej wysokości 72 319 zł ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej. Prorektor ds. finansów wyraził na to zgodę.
 • 42 wnioski sfinansowano ze środków konkursowych.
 • 18 wniosków sfinansowano ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 (2020)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej ustalonego decyzją dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 7 lutego 2020 r. W dniu 3 marca komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków na działalność doktorantów w roku kalendarzowym 2020.

W ustalonym terminie wpłynęły 43 wnioski, w tym 38 wniosków złożonych poprawnie. Po wezwaniu o uzupełnienie komisja oceniła 40 wniosków, przy czym jeden wniosek ostatecznie pozostał bez oceny ze względu na to, że jego finansowanie zostało uznane za niemożliwe.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 34 wniosków, niektórych w całości a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

return to top