Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji prasowej o projekcie DUO

11.05.2020 - 15:08 aktualizacja 11.05.2020 - 15:32
Redakcja: jp

Serdeczne zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji prasowej poświęconej realizacji projektu DUO.
“DUO- Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” to projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego poprzez udoskonalenie wsparcia edukacyjnego. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki wprowadzeniu innowacyjnych narzędzi wzmacniających proces kształcenia oraz doskonalenie zmian organizacyjnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych. Wiele spośród działań, które będą realizowane w ramach projektu, to działania które zakładają współpracę w ramach grup roboczych ekspertów zewnętrznych, pracowników uczelni i studentów z niepełnosprawnościami.

Największym atutem projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią Dostępną, Uniwersalną i Otwartą” jest jego kompleksowość. W ramach projektu wdrożone zostanie wielokierunkowe wsparcie nauczycieli akademickich oraz kadry kierowniczej i pracowników administracji w zakresie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami całościowymi i psychicznymi.

Realizacja Projektu pozwoli nam na rozwój kompetencji pracowników naszej Uczelni, którzy będą pracować ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz na wdrożenie nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia dostępności i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego, który jest otwarty dla wszystkich osób, które chcą się rozwijać i zdobywać wiedzę podczas studiów.

Zadania w ramach projektu zostały podzielone na 6 obszarów, z czego każdy jest istotny i kompatybilny z pozostałymi.

Obszar 1. Podnoszenie kompetencji kadr Uniwersytetu Śląskiego z zakresu dostępności. W ramach tego obszaru planowane są między innymi szkolenia z różnych tematów związanych z dostępnością oraz wizyty szkoleniowo-studyjne. Podniesione zostaną kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i informatycznych oraz ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w oparciu o ideę edukacji włączającej (400 osób) oraz kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych z zakresu dostępności (200 osób).

Obszar 2. Zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego – zmiany organizacyjne. Powołane zostaną zespoły interdyscyplinarne, które będą pracować nad opracowaniem i wdrożeniem procedur zapewniających uniwersalność i dostępność. Przygotowane, a następnie wdrożone będą między innymi procedury, które będą uwzględniać zasady dostępności i uniwersalności w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni i współpracy z otoczeniem. Wypracowane zostaną także instrukcje dostosowania programów kształcenia na UŚ w kontekście dostępności.

Obszar 3. Udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie dostępności. Kluczowe zadanie w tym obszarze związane jest z utworzeniem Centrum wsparcia z zakresu dostępności, z którego usług będą mogli korzystać wszyscy pracownicy zajmujący się różnymi obszarami funkcjonowania Uniwersytetu.

Obszar 4. Zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego. Najistotniejszym elementem tego obszaru jak i całego projektu jest utworzenie w 20 budynkach Uczelni „Pokojów wyciszeń”, do których będą mogli się udać studenci mający trudności w uczestniczeniu w zajęciach z grupą. Za pomocą streamingu będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach „zdalnie”. Planowane jest także zwiększenie dostępności architektonicznej w niektórych uniwersyteckich budynkach.

Obszar 5. Wprowadzenie technologii wspierających zwiększających samodzielność. Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje „Mobilna Aplikacja Pomocowa”, która będzie zawierać najistotniejsze informacje związane z dostępnością oraz tzw. „Panic Button” umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia związanego z różnymi trudnymi sytuacjami. W zakresie technologii wspierających utworzony zostanie także „System Wewnętrznej Nawigacji” ułatwiający poruszanie się po budynkach i bezpośrednim otoczeniu Uczelni.

Obszar 6. Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego. Będzie to zwieńczenie projektu, które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności, by wszystkie przyszłe działania realizowane na Uniwersytecie były dostępne dla wszystkich grup odbiorców, niezależnie od ich potrzeb i możliwości.

 

Beneficjentami projektu są nauczyciele akademiccy oraz kadra kierownicza i pracownicy administracji, jednakże bezpośrednim odbiorcą rezultatów projektu będą osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi, którzy mają w sobie ogromny potencjał, jednakże bez wsparcia z zewnątrz niejednokrotnie mają trudności z jego rozwojem i właściwym wykorzystaniem.

 

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 14 501 850,44 zł
Dofinansowanie: 14 066 794,92 zł
Okres realizacji: 01.02.2020–30.09.2023

return to top