Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydziałowa Strategia Kształcenia z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia na Odległość

Informacje wprowadzające

Zarządzeniem nr 176 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustala ogólne regulacje dotyczące kształcenia na odległość.
Zgodnie z par. 2, pkt. 6 rozporządzenia nr 176, Dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowej komisji do spraw kształcenia i studentów, określa wydziałową strategię kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zgodnie z par. 4, o prowadzeniu zajęć w ramach danego modułu decyduje Dyrektor Kierunku po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej, biorą pod uwagę czynniki wskazane w pkt. 2 oraz prowadząc ewidencję wskazaną w pkt. 4.
Wymogi formalne związane z kształceniem na odległość określa par. 6 zarządzenia nr 176, natomiast par. 7 określa ramy sposobu nabywania przez prowadzących uprawnień do prowadzenia tego typu zajęć. Opierając się na zarządzeniu nr 176, niniejszy dokument określa Wydziałową Strategię Kształcenia z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia na Odległość.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • prowadzeniu zajęć zdalnych – należy przez to rozumieć “prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”,
 • wydziałowej strategii – należy przez to rozumieć “Wydziałową Strategię Kształcenia z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia na Odległość”,
 • Wydziale – należy rozumieć Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych.

Pojęcia i sformułowania wskazane w par. 3 par. 1 zarządzenia nr 176 stosowane są ustalonym tam znaczeniu w niniejszej wydziałowej strategii.

Prowadzenie zajęć zdalnych

Decyzję o wskazaniu do realizacji zajęć zdalnych w ramach każdego kierunku podejmuje Dyrektor Kierunku, biorąc pod uwagę specyfikę kierunku, tryb realizacji zajęć i ich typ, a także inne istotne indywidualne uwarunkowania związane z prowadzeniem zajęć w ramach konkretnego modułu.
Zgodnie z par. 7, pkt. 1 zarządzenia nr 176 do realizacji zajęć zdalnych uprawnieni są prowadzący, którzy odbyli szkolenia przygotowujące do tej formy prowadzenia zajęć. Szkolenia, których odbycie potwierdzana jest odpowiednim certyfikatem, realizuje Centrum Kształcenia na Odległość.
Swoją ważność zachowują szkolenia realizowane uprzednio przez prowadzących w Centrum Kształcenia na Odległość, w czasie przed wprowadzeniem regulacji związanych z pandemią Covid 19. Potwierdzenie nabytych wtedy uprawnień prowadzący mogą uzyskiwać osobiście w Centrum Kształcenia na Odległość.
Władze Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych zachęcają do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość również osobom uprawnienia do prowadzenia zajęć zdalnych posiadającym, czego motywacją jest rozwój metod oraz narzędzi kształcenia zdalnego. Rekomendacja ta wpisuje się postulat rozwoju kompetencji dydaktycznych pracowników dydaktycznych wydziału.
Wszyscy prowadzący, rozpoczynający prowadzenie zajęć zdalnych po wygaśnięciu regulacji obowiązujących w czasie pandemii, zobowiązani są do spełnienia wymogów wskazanych w par. 7, pkt. 1 zarządzenia nr 176, czyli do odbycia szkoleń potwierdzonych certyfikatem.
Zgodnie z par. 7, pkt. 3 zarządzenia nr 176, Dziekan może zwolnić prowadzącego zajęcia posiadającego doświadczenie w zakresie metod i technik kształcenia na odległość z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa pkt.1 tegoż paragrafu. Zwolnienie odbywa się na wniosek prowadzącego zajęcia, na warunkach określonych w pkt. 4, par. 7 zarządzenia.

Potwierdzenie spełnienia warunków a), b i c) o których mowa w pkt. 4, par. 7 zarządzenia odbywa się w sposób następujący:

 1. Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia na odległość przygotowuje listy wymaganych umiejętności w zakresie wykorzystywanych odpowiednich platform kształcenia zdalnego, pozwalające na potwierdzenie przez pracownika kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych.
 2. Dla każdej ze wskazanych przez zarządzenie nr 176 platform kształcenia zdalnego przygotowywana jest odpowiednia lista umiejętności.
 3. Pracownik występujący o zwolnienie z odbycia szkolenia dołącza do wniosku właściwe listy umiejętności, oznaczając na nich posiadane umiejętności. Na tej podstawie Dziekan podejmuje decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub kieruje wniosek do dalszej weryfikacji
  realizowanej przez Pełnomocnika.
 4. W przypadku wskazania do przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji w zakresie kształcenia zdalnego, weryfikacja następuje na drodze indywidualnej, właściwej dla specyfiki prowadzonych zajęć zdalnych jak i specyfiki wykorzystywanej platformy. Kontakt
  z pełnomocnikiem realizowany jest poprzez pocztę elektroniczną, aktualny adres e-mail Pełnomocnika: roman.siminski@us.edu.pl.

Niezbędne dokumenty

Zarządzenie nr 176 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

Wydziałowa Strategia Kształcenia z wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia na Odległość – pełen tekst

Wniosek o zwolnienie ze szkolenia zdalnego.pdf
Wniosek o zwolnienie ze szkolenia zdalnego.docx


logo centrum kształcenia na odległość


return to top