Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Projekty skierowane do studentów

BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

Program skierowany do studentów na kierunku Informatyka

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, w tym informatycznych, językowych, komunikacyjnych, a także umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy 45 studentek/ów (8K/37M) studiów stacjonarnych, inżynierskich I st. kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych (dawniej Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora IT i BPO od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku), poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji, w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO i IT z Województwa Śląskiego w przygotowanie i realizację programów kształcenia w zakresie objętym projektem.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER przez realizację kompleksowych działań zapewniających maksymalną efektywność zaplanowanych form wsparcia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji i Programu Stażowego służących nabyciu przez studentki/ów kierunku informatyka w/w kompetencji oczekiwanych przez pracodawców z sektora IT i BPO na rynku pracy. Zapotrzebowanie na kompetencje określono na podstawie Raportu Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na r. pracy oraz badań własnych.

Strona internetowa projektu

dr Małgorzata Gajos-Gržetić
Koordyntor projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.02.2018 - 31.05.2021
Okres trwania projektu
503 211,74
Wysokość dofinansowania

CC INFINITE - Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students

Program skierowany do studentów kierunków nie związanych z IT

Programowanie to dziś umiejętność o znaczeniu horyzontalnym, potrzebna w wielu zawodach, nie tylko IT, to coś więcej niż nauka prawidłowego pisania kodu. „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu, która pozwala rozwinąć umiejętność skutecznego myślenia o rzeczach, które nie są związane z IT” (Bill Gates).

Obecnie w całej Europie istnieje silny trend w uczeniu się programowania od najmłodszych lat. Dostępne są liczne kursy dla dzieci oraz dedykowane platformy e-learningowe, a kodowanie zaczyna być traktowane jak nauka każdego innego języka obcego. Istnieje jednak pewna luka w dostosowaniu tej tendencji do wymogów i potrzeb młodych ludzi (powyżej 18 roku życia), którzy właśnie wkraczają na rynek pracy i najbardziej potrzebują umiejętności okołoprogramistycznych i myślenia komputacyjnego. Dlatego w projekcie CC INFINITE wsparciem objęci zostaną studenci kierunków innych niż związanych z IT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i interdyscyplinarności szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie, wdrożenie (przez co najmniej 4 europejskie szkoły wyższe) i ewaluację innowacyjnego kursu programowania dla studentów kierunków niezwiązanych z IT.
Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum: Uniwersytet Śląski (lider), Fundacja Edu-Res (Polska), University of Bedfordshire (Wielka Brytania), Fundación Universitaria San Antonio (Hiszpania), Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).

więcej o projekcie

dr hab. Łukasz Machura
Kierownik projektu
Erasmus +
Źródło finansowania
01.10.2018 - 31.07.2022
Okres trwania projektu
184 931,56
Wysokość dofinansowania

Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki

Program skierowany do studentów na kierunku Matematyka

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji pedagogicznych i społecznych 19 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku matematyka, specjalność: nauczycielska, prowadzonego na Wydziale Nauk Ścisłych i technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia poprzez wdrożenie zmodyfikowanych programów kształcenia.

więcej o projekcie

dr Joanna Samsel-Opalla
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.10.2018 - 31.07.2022
Okres trwania projektu
696 823,3
Wysokość dofinansowania

Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego

Projekt skierowany do studentów

We współczesnym świecie technika cyfrowa, a w szczególności mikroprocesorowa
i sterownikowa, w naturalny sposób wymusza na ludziach pracujących w różnych gałęziach przemysłu – elektronikach, konstruktorach, fizykach, chemikach czy też analitykach i biochemikach, potrzebę podjęcia wyzwania nauki programowania. Wcześniej czy później zachodzi potrzeba połączenia urządzenia ze światem zewnętrznym oraz wymuszenia współdziałania poszczególnych urządzeń w stanowiskach laboratoryjnych, liniach produkcyjnych czy też inteligentnych budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych. Jednak dla znacznej części populacji programowanie kojarzone jest z wpisywaniem tysięcy linii kodu, podczas którego nie można śledzić płynącego sygnału.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi wchodzącym w aktywne życie zawodowe we współczesnym świecie, a jednocześnie zniechęconym programowaniem w konwencjonalnych (tekstowych) językach programowania, w ramach niniejszego projektu, proponujemy naukę podstaw programowania w środowisku programistycznym LabView. LabView jest bardzo intuicyjnym narzędziem stanowiącym alternatywę w sposobie podejścia do samego procesu programowania proponującym rysowanie kodu aplikacji. Nauka programowania w tym języku to nie tylko poznawanie struktur i zasad programistycznych, to również nabywanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w rozwiązywaniu problemów nie tylko informatycznych.

Programowanie w tym środowisku staje się coraz bardziej popularne. Programy napisane
w LabView są wykorzystywane w wielkich koncernach przemysłowych, a znajomość choćby podstaw programowania w tym języku będzie stanowiła dodatkowy atut na rynku pracy. Dodatkowym atutem proponowanego wsparcia jest możliwość rozwoju technicznego języka angielskiego.

Czy nasza propozycja brzmi dla Ciebie interesująco?

Czy chciałbyś poznać szczegóły naszego projektu?

Napisz, skontaktujemy się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie

ZAPRASZAMY!

Dokumenty rejestracyjne już wkrótce znajdziesz na naszej stronie!

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.08.2019 - 31.07.2021
Okres trwania projektu
57 715 zł
Wysokość dofinansowania

The European Master programme ``BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)``

Projekt skierowany do studentów

Europejski program magisterski „BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)” to dwuletni (120 ECTS) program w całości prowadzony w języku angielskim  wspólnie przez Uniwersytet w Lille (Francja), Uniwersytet w Pizie (Włochy), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) i Politechnice Katalońskiej (Hiszpania).

Uniwersytet w Lille jest odpowiedzialny za ogólną koordynację i inicjowanie działań programowych we współpracy z partnerami.

BIOPHAM odpowiada na międzynarodowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów z teoretycznymi i stosowanymi szkoleniami na wysokim poziomie w zakresie materiałoznawstwa oraz fizyki i chemii materiałów oraz ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biofarmaceutycznym. BIOPHAM korzysta również z zaangażowania bardzo dużej międzynarodowej sieci 13 firm, 3 międzynarodowych klastrów organów publicznych/prywatnych (w tym przemysłu), 6 wielkoskalowych instalacji (źródła synchrotronowe i neutronowe) oraz 25 prestiżowych europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetów i centrów badawczych (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Portugalia, Rosja, USA, Japonia, Australia, Chiny, Indie, Kamerun, Argentyna, Brazylia).

Partnerzy stowarzyszeni przyczyniają się do promocji programu studiów magisterskich oraz uczestniczą w zarządzaniu projektem (poprzez radę naukową, radę doradczą). Partnerzy stowarzyszeni zaoferują również studentom praktyki zawodowe, specjalistyczne seminaria i wykłady, wizyty studyjne w siedzibach firm siedziby firmy.

Strona internetowa projektu

prof. dr hab. Marian Paluch
Kierownik projektu
ERASMUS+
Źródło finansowania
2021 - 2026
Okres trwania projektu
?
Wysokość dofinansowania

Projekty skierowane do doktorantów

PIK – Program nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia

Program skierowany do doktorantów na kierunku Chemia

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia oraz podniesienie kompetencji związanych z pracą w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym 8 uczestników studiów doktoranckich poprzez opracowanie i realizację programu nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia (PIK) oraz dodatkowe działania związane z programem stypendialnym i umiędzynarodowieniem studiów.

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowanych poprzez interdyscyplinarny program studiów doktoranckich o zasięgu krajowym.

 

więcej o projekcie

dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ
Kierownik projektu
dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Koordynator projektu ds. merytorycznych
NCBiR
Źródło finansowania
01.07.2018 - 30.06.2023
Okres trwania projektu
1 039 370,52
Wysokość dofinansowania
return to top