Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty dla studentów, doktorantów i pracowników

Projekty trwające dla studentów

Projekt skierowany do studentów

Europejski program magisterski „BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)” to dwuletni (120 ECTS) program w całości prowadzony w języku angielskim  wspólnie przez Uniwersytet w Lille (Francja), Uniwersytet w Pizie (Włochy), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) i Politechnice Katalońskiej (Hiszpania).

Uniwersytet w Lille jest odpowiedzialny za ogólną koordynację i inicjowanie działań programowych we współpracy z partnerami.

BIOPHAM odpowiada na międzynarodowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów z teoretycznymi i stosowanymi szkoleniami na wysokim poziomie w zakresie materiałoznawstwa oraz fizyki i chemii materiałów oraz ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biofarmaceutycznym. BIOPHAM korzysta również z zaangażowania bardzo dużej międzynarodowej sieci 13 firm, 3 międzynarodowych klastrów organów publicznych/prywatnych (w tym przemysłu), 6 wielkoskalowych instalacji (źródła synchrotronowe i neutronowe) oraz 25 prestiżowych europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetów i centrów badawczych (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Portugalia, Rosja, USA, Japonia, Australia, Chiny, Indie, Kamerun, Argentyna, Brazylia).

Partnerzy stowarzyszeni przyczyniają się do promocji programu studiów magisterskich oraz uczestniczą w zarządzaniu projektem (poprzez radę naukową, radę doradczą). Partnerzy stowarzyszeni zaoferują również studentom praktyki zawodowe, specjalistyczne seminaria i wykłady, wizyty studyjne w siedzibach firm siedziby firmy.

Strona internetowa projektu

dr Marzena Rams- Baron
Koordynator projektu
ERASMUS+
Źródło finansowania
2021 - 2026
Okres trwania projektu
EUR 4 433 000,00
Wysokość dofinansowania

Projekty trwające dla pracowników

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez opracowanie nowego, interdyscyplinarnego programu studiów magisterskich z zakresu inżynierii materiałowej w międzynarodowym konsorcjum, odpowiadającego na potrzeby współczesnej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • podniesienie wiedzy nauczycieli akademickich w zakresie aktualnych problemów i kierunków rozwoju dydaktyki oraz zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w ramach krótkich wizyt szkoleniowych,
 • dostosowanie programu studiów do potrzeb otoczenia społeczno – gospodarczego,
 • zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia zaangażowanych instytucji (4) poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne opracowywanie programu studiów i materiałów dydaktycznych w formie blended learning oraz promocję otwartej edukacji.

Konsorcjum uczelni:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (Lider)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turcja
 • Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina

więcej o projekcie

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności
Źródło finansowania
01.01.2022 – 01.07.2024
Okres trwania projektu
EURO 315 650,00
Wysokość dofinansowania

Projekty zakończone

Program skierowany do doktorantów na kierunku Chemia

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia oraz podniesienie kompetencji związanych z pracą w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym 8 uczestników studiów doktoranckich poprzez opracowanie i realizację programu nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia (PIK) oraz dodatkowe działania związane z programem stypendialnym i umiędzynarodowieniem studiów.

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowanych poprzez interdyscyplinarny program studiów doktoranckich o zasięgu krajowym.

 

więcej o projekcie

dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ
Kierownik projektu
dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Koordynator projektu ds. merytorycznych
NCBiR
Źródło finansowania
01.07.2018 - 30.06.2023
Okres trwania projektu
1 039 370,52
Wysokość dofinansowania


Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Projekt: Nowe związki o potencjalnym zastosowaniu w produkcji ogniw fotowoltaicznych

O projekcie

Projekt skierowany do członków Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Aqua Regia”. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie przez studentów, członków Koła Naukowego, w zespołach badawczych Instytutu Chemii, badań naukowych polegających na syntezie oraz wyznaczeniu właściwości fizykochemicznych nowych materiałów o potencjalnym zastosowaniu w produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz wyprodukowaniu prototypowych ogniw fotowoltaicznych. W ramach Projektu studenci nabędą również kompetencje miękkie potrzebne do prowadzenia nadań naukowych i promocji ich wyników poprzez m.in. warsztaty, pracę w zespołach badawczych, wystąpienia publiczne.

Zobacz plakat projektu

Zadania projektowe

 1. Warsztaty kształtujące kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych.
 2. Prowadzenie badań naukowych – realizacja projektu naukowego.
 3. Popularyzacja badań naukowych – udział studentów w konferencji naukowej.

Prowadzenie badań naukowych – realizacja projektu naukowego | Rekrutacja

 1. Uczestnikami zdania w Projekcie mogą zostać studenci i studentki studiów 1 i 2 stopnia kształcący się na kierunku chemia oraz studiów 1 stopnia na kierunku technologia chemiczna, będący jednocześnie członkami Koła Naukowego chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia”.
 2. Rekrutacja uczestników do zdania w Projekcie poprzedzona będzie kampanią informacyjno–promocyjną prowadzoną poprzez stronę internetową, plakaty informacyjne na Wydziałach, spotkania informacyjne ze studentami/kami, oraz media społecznościowe.
 3. Rekrutacja do projektu wraz z podaniem jej terminów odbywa się przy pomocy zdalnego formularza elektronicznego udostępnionego minimum w mediach społecznościowych oraz na platformie MS Teams (w zespole Koła Naukowego).
 4. Limit osób przyjętych do projektu wynosi 10.
 5. Studenci rekrutują się do projektu poprzez wskazanie w formularzu elektronicznym preferowanego tytułu projektu naukowego.
 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby studentów/ek w stosunku do limitu miejsc w Projekcie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna ze wszystkimi kandydatami/tkami oraz z Koordynatorem Projektu i wybranym przez studenta tutorem z listy proponowanych tematów. Skala punktów: od 0 do 10. Ocenie podlegać będzie znajomość zagadnień zaproponowanych przez tutora przed rozmową. Utworzona zostanie lista rezerwowa wg. malejącej liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być przeniesiony na listę osób zrekrutowanych do udziału w Zadaniu w Projekcie pod warunkiem zwolnienia miejsca.
 7. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc/rezygnacji wyłonionych studentów/ek, zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Prowadzenie badań naukowych – realizacja projektu naukowego | Propozycje tematów

 1. Synteza pochodnych fenotiazyny z podstawnikami o różnym charakterze elektronowym.
 2. Synteza niesymetrycznych pochodnych fenotiazyny typu donor-π-donor- π-akceptor (D-π-D-π-A) jako potencjane warstwy aktywne w ogniwach fotowoltaicznych.
 3. Synteza nowych pochodnych perylenotriimidu w kontekście materiałów elektroaktywnych na potrzeby organicznych ogniw słonecznych.
 4. Synteza azowych pochodnych 1,8-naftalimidów z grupami sulfonowymi.
 5. Synteza pochodnych 1,8-naftalimidów z grupami kwasowymi.
 6. Badania właściwości otrzymanych związków z grupami kotwiczącymi jako potencjalnych barwników dla ogniw fotowoltaicznych.
 7. Konstrukcja i charakterystyka barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

Pobierz listę proponowanych tematów wraz z tutorem oraz bibliografią w formacie pdf.

Prowadzenie badań naukowych – realizacja projektu naukowego | Prototypy ogniw fotowoltaicznych

Badania w ramach projektu „Nowe związki o potencjalnym zastosowaniu w produkcji ogniw fotowoltaicznych”
Wyselekcjonowano związki zsyntezowane w ramach projektu, które zastosowano do konstrukcji dwóch rodzajów ogniw fotowoltaicznych (PVs), a mianowicie barwnikowych (DSSCs) oraz organicznych o heterozłączu objętościowym (BHJ). W przypadku związków zawierających grupy kotwiczące pożądanych w zastosowaniu w DSSCs zarejestrowano ich widma absorpcyjne w zakresie UV-Vis na podłożu z tlenku tytanu(IV) (TiO2). Warstwy TiO2 przygotowano metodą sitodruku z pasty tytanowej. Określono parametry fotowoltaiczne (PV) ogniw BHJ na podstawie charakterystyk prądowo-napięciowych wykonanych w trakcie badań realizowanych przez uczestników projektu w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. W celu rejestracji krzywych prądowo-napięciowych użyto symulatora światła słonecznego o standardowej mocy 100 mW cm-2 w warunkach AM 1,5 G oraz urządzenia źródłowo-pomiarowego Keithley 2400 SourceMeter wraz z oprogramowaniem.

Raport końcowy: Prototypowe_ogniwa_fotowoltaiczne – opis

dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Kierownik projektu
MEiN
Źródło finansowania
02.05.2022 - 01.10.2023
Okres trwania projektu
64 000,00 zł
Wysokość dofinansowania

Program skierowany do studentów na kierunku Matematyka

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji pedagogicznych i społecznych 19 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku matematyka, specjalność: nauczycielska, prowadzonego na Wydziale Nauk Ścisłych i technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia poprzez wdrożenie zmodyfikowanych programów kształcenia.

więcej o projekcie

dr Joanna Samsel-Opalla
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.10.2018 - 14.06.2023
Okres trwania projektu
696 823,3
Wysokość dofinansowania

Projekt skierowany do studentów

We współczesnym świecie technika cyfrowa, a w szczególności mikroprocesorowa
i sterownikowa, w naturalny sposób wymusza na ludziach pracujących w różnych gałęziach przemysłu – elektronikach, konstruktorach, fizykach, chemikach czy też analitykach i biochemikach, potrzebę podjęcia wyzwania nauki programowania. Wcześniej czy później zachodzi potrzeba połączenia urządzenia ze światem zewnętrznym oraz wymuszenia współdziałania poszczególnych urządzeń w stanowiskach laboratoryjnych, liniach produkcyjnych czy też inteligentnych budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych. Jednak dla znacznej części populacji programowanie kojarzone jest z wpisywaniem tysięcy linii kodu, podczas którego nie można śledzić płynącego sygnału.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi wchodzącym w aktywne życie zawodowe we współczesnym świecie, a jednocześnie zniechęconym programowaniem w konwencjonalnych (tekstowych) językach programowania, w ramach niniejszego projektu, proponujemy naukę podstaw programowania w środowisku programistycznym LabView. LabView jest bardzo intuicyjnym narzędziem stanowiącym alternatywę w sposobie podejścia do samego procesu programowania proponującym rysowanie kodu aplikacji. Nauka programowania w tym języku to nie tylko poznawanie struktur i zasad programistycznych, to również nabywanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w rozwiązywaniu problemów nie tylko informatycznych.

Programowanie w tym środowisku staje się coraz bardziej popularne. Programy napisane
w LabView są wykorzystywane w wielkich koncernach przemysłowych, a znajomość choćby podstaw programowania w tym języku będzie stanowiła dodatkowy atut na rynku pracy. Dodatkowym atutem proponowanego wsparcia jest możliwość rozwoju technicznego języka angielskiego.

Czy nasza propozycja brzmi dla Ciebie interesująco?

Czy chciałbyś poznać szczegóły naszego projektu?

Napisz, skontaktujemy się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie

ZAPRASZAMY!

Dokumenty rejestracyjne już wkrótce znajdziesz na naszej stronie!

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.08.2019 - 31.07.2021
Okres trwania projektu
57 715 zł
Wysokość dofinansowania

Program skierowany do studentów kierunków nie związanych z IT


Programowanie to dziś umiejętność o znaczeniu horyzontalnym, potrzebna w wielu zawodach, nie tylko IT, to coś więcej niż nauka prawidłowego pisania kodu. „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu, która pozwala rozwinąć umiejętność skutecznego myślenia o rzeczach, które nie są związane z IT” (Bill Gates).

Obecnie w całej Europie istnieje silny trend w uczeniu się programowania od najmłodszych lat. Dostępne są liczne kursy dla dzieci oraz dedykowane platformy e-learningowe, a kodowanie zaczyna być traktowane jak nauka każdego innego języka obcego. Istnieje jednak pewna luka w dostosowaniu tej tendencji do wymogów i potrzeb młodych ludzi (powyżej 18 roku życia), którzy właśnie wkraczają na rynek pracy i najbardziej potrzebują umiejętności okołoprogramistycznych i myślenia komputacyjnego. Dlatego w projekcie CC INFINITE wsparciem objęci zostaną studenci kierunków innych niż związanych z IT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i interdyscyplinarności szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie, wdrożenie (przez co najmniej 4 europejskie szkoły wyższe) i ewaluację innowacyjnego kursu programowania dla studentów kierunków niezwiązanych z IT.
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum: Uniwersytet Śląski (lider), Fundacja Edu-Res (Polska), University of Bedfordshire (Wielka Brytania), Fundación Universitaria San Antonio (Hiszpania), Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).

więcej o projekcie

dr hab. Łukasz Machura
Kierownik projektu
Erasmus +
Źródło finansowania
01.10.2018 - 31.07.2022
Okres trwania projektu
184 931,56
Wysokość dofinansowania

Program skierowany do studentów na kierunku Informatyka

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, w tym informatycznych, językowych, komunikacyjnych, a także umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy 45 studentek/ów (8K/37M) studiów stacjonarnych, inżynierskich I st. kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych (dawniej Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora IT i BPO od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku), poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji, w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO i IT z Województwa Śląskiego w przygotowanie i realizację programów kształcenia w zakresie objętym projektem.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER przez realizację kompleksowych działań zapewniających maksymalną efektywność zaplanowanych form wsparcia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji i Programu Stażowego służących nabyciu przez studentki/ów kierunku informatyka w/w kompetencji oczekiwanych przez pracodawców z sektora IT i BPO na rynku pracy. Zapotrzebowanie na kompetencje określono na podstawie Raportu Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na r. pracy oraz badań własnych.

Strona internetowa projektu

dr Małgorzata Gajos-Gržetić
Koordyntor projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.02.2018 - 31.05.2021
Okres trwania projektu
503 211,74
Wysokość dofinansowania

VINCI Dive into Science – Interdisciplinary International Silesian Summer School – intensive international education programme for forein students.

The project will be realized in the period from 01/11/2021 to 31/08/2023.

The project mainly assumes the organizing of an international summer school dedicated to the best worldwide students. The choice of support results from the popularity of the so-called short-term programs, including summer schools and other educational programs lasting from 2 to 8 weeks.

The Interdisciplinary International Silesian Summer School is an intensive 3-week program including:

 • basic classes modules,
 • projects carried out by students under specialist workshops involving the participation of students in scientific research;
 • lectures by renowned foreign lecturers;
 • seminars;
 • activities promoting Polish culture as well as educational and scientific opportunities;
 • integration and socializing events

Students from EU and non-EU countries who have completed at least 1 year of studies in first-cycle studies or are in the process of second-cycle studies (computer science or chemical sciences or physical sciences or materials engineering) can apply to the VINCI school.

Each of the 40 participants of the School will receive a scholarship of PLN 5,000.00.

project’s website

dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ Kierownik projektu
NAWA Źródło finansowania
01.11.2021 - 31.08.2023 Okres trwania projektu
700 980,00 zł Wysokość dofinansowania

Projekt edukacyjny
„UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych na idei wspólnoty uczącej się oraz metodzie World Cafe.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • zintensyfikowane działania zmierzające do podniesienia kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego u 10 osób, które w rezultacie zostaną liderami/ambasadorami ds. projektowania uniwersalnego,
 • organizację cyklu nowatorskich warsztatów dla 150 nauczycieli akademickich z poszczególnych obszarów kształcenia/kierunków, prowadzonych pod merytoryczną opieką liderów ds. projektowania uniwersalnego i opartych o ideę i założenia wspólnoty uczącej się oraz metod world cafe,
 • przygotowanie rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez uczestników Projektu, pod opieką merytoryczną liderów ds. projektowania uniwersalnego;
 • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz liderów ds. projektowania uniwersalnego, uzupełnionych o możliwość konsultacji i monitoringu.

strona projektu

dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ Kierownik projektu
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło finansowania
01.01.2022 – 31.10.2023 Okres trwania projektu
878 577,50 zł Wysokość dofinansowania
return to top