Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz otwartych konkursów

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych konkursów na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie na nazwę danego konkursu, jak i pod wskazanym adresem mailowym. Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące składania wniosków w konkursach znajdują się tutaj.

SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
Exchange Program to the US - do 15.11.2022
Granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Fundacji Kościuszkowskiej Exchange Program to the US obejmują trzy kategorie: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora; 2) Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach.
Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All - do 31.10.2022
Konkurs dotyczy międzynarodowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.
Clean Energy Transition Partnership - Joint Call 2022 - wnioski wstępne do 23.11.2022
Konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu.
HYDROSTRATEG - do 31.10.2022
NCBiR zaprasza do udziału w I konkursie Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku –bioróżnorodność/ bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
KDT Call 2022 - d1 20.09.2022
3 maja 2022 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
I konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu - do 30.09.2022
I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Doctoral Networks w programie Marie Skłodowska-Curie Actions - do 15.11.2022
Celem projektu jest wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. O projekt aplikuje konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych instytucji ● więcej informacji: ewelina.doluk@us.edu.pl
NAWA Granty Interwencyjne I runda od 28.03.2022 r. - 30.06.2022 r., II runda od 01.09.2022 r. do 15.11.2022 r.
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.
NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów (Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.)
NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023
NAWA ogłosiła program stypendialny w ramach Programu CEEPUS. Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Z kolei do 11 lutego 2022 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2021/2022.
Nabór ciągły, od VIII.2021 - Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
● Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All - do 31.10.2022
Konkurs dotyczy międzynarodowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.
Clean Energy Transition Partnership - Joint Call 2022 - wnioski wstępne do 23.11.2022
Konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu.
HYDROSTRATEG - do 31.10.2022
NCBiR zaprasza do udziału w I konkursie Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku –bioróżnorodność/ bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
KDT Call 2022 - d1 20.09.2022
3 maja 2022 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
I konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu - do 30.09.2022
I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
SONATA BIS 12 - do 15.09.2022
Narodowe Centrum Nauki ogłasiło kolejną edycję konkursu SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All - do 31.10.2022
Konkurs dotyczy międzynarodowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.
Clean Energy Transition Partnership - Joint Call 2022 - wnioski wstępne do 23.11.2022
Konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu.
HYDROSTRATEG - do 31.10.2022
NCBiR zaprasza do udziału w I konkursie Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku –bioróżnorodność/ bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
KDT Call 2022 - d1 20.09.2022
3 maja 2022 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
I konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu - do 30.09.2022
I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All - do 31.10.2022
Konkurs dotyczy międzynarodowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.
Clean Energy Transition Partnership - Joint Call 2022 - wnioski wstępne do 23.11.2022
Konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu.
KDT Call 2022 - do 20.09.2022
3 maja 2022 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
I konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu - do 30.09.2022
I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATA 18 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
OPUS 24 - do 15.12.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:
HYDROSTRATEG - do 31.10.2022
NCBiR zaprasza do udziału w I konkursie Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku –bioróżnorodność/ bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) - do 20.09.2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiątą edycję konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; obszar pułapki braku równowagi; obszar pułapki demograficznej; obszar pułapki słabości instytucji ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
I konkurs NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu - do 30.09.2022
I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju ● więcej informacji: aleksandra.potyka@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
return to top