Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz otwartych konkursów

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych konkursów na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie na nazwę danego konkursu, jak i pod wskazanym adresem mailowym. Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące składania wniosków w konkursach znajdują się tutaj.

Konkurs Ministerstwa Nauki i Edukacji "Doskonała Nauka" - do 30.04.2021
● Konkurs dotyczy wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
IX konkurs polsko-tajwański do 15.06.2021
● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami - do 30.06.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - do 21.05.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera - do 25.05.2021
● Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie; Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Społeczna odpowiedzialność nauki - do 30.04.
● Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki na wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs AAL. Active and Assisted Living Programme - do 21.05.2021
● konkursy na badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age - do 7.05.2021
● konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. funkcjonowania, znaczenia i konsekwencji przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianych przez pryzmat dynamiki społecznej i kulturowej ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC) - 15.04.2021 r.
● międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
(V4)-Japonia Wspólny Program Badawczy - do 09.04.2021
● badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie materiałów zaawansowanych, w tym związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
X konkurs POLLUX / CORE 2021 - do 21.09.2021
● badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie transformacji przemysłowej i usługowej, w tym cyberbezpieczeństwo, przyszłe systemy komputerowe i komunikacyjne, robotyka ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
TANGO V - do 30.06.2021
● bez ograniczeń tematycznych, konkurs przeznaczony dla osób, które mają zakończony bazowy projekt w NCN ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Forest Value Joint Call 2021 - do 13.04.2021
● konkurs na projekty z zakresu promowania jak najlepszego wykorzystania lasów i zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa na drodze do neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego społeczeństwa ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - do 19.04.2021
● konkurs na projekty o charakterze transgranicznym z zakresu rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
POLONISTA NAWA - do 30.04.2021
● Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), doktorantów oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021) - do 04.05.2021
● konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, bez ograniczeń tematycznych ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl; hanna.puszczewicz@us.edu.pl
QuantERA Call 2021 - do 13.05.2021
● konkurs międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce: Quantum Phenomena and Resources Applied Quantum Science; o finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich - do 28.05.2021
● Polska Akademia Umiejętności zaprasza do składania wniosków o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy; o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofi
DIOSCURI 4. Centra Doskonałości Naukowej - do 15.06.2021
● konkurs, który umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do 31.07.2021
● konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ludzi dorosłych, polegających na organizacji seminariów, sympozjów i konferencji promujących ochronę środowiska naturalnego, upowszechniających wyniki badań naukowych, prezentujących aktualne problemy współczesnej ekologii itp. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną - do 31.07.2021
● konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego; nabór obejmuje dofinansowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną tj.: wydanie książek, albumów, publikacji itp. bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (bez podręczników dla dzieci i młodzieży), produkcję filmów z zakresu ochrony środowiska ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
ERA-NET Cofund ERA-HDHL - do 08.04.2021
● konkurs na badania przemysłowe i rozwojowe z zakresu wpływu żywności i metod przetwarzania żywności na wystąpienie nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC) - 15.04.2021 r.
● międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021) - do 04.05.2021
● konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, bez ograniczeń tematycznych ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl; hanna.puszczewicz@us.edu.pl
CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age - do 7.05.2021
● konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. funkcjonowania, znaczenia i konsekwencji przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianych przez pryzmat dynamiki społecznej i kulturowej ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
Forest Value Joint Call 2021 - do 13.04.2021
● konkurs na projekty z zakresu promowania jak najlepszego wykorzystania lasów i zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa na drodze do neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego społeczeństwa ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
QuantERA Call 2021 - do 13.05.2021
● konkurs międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce: Quantum Phenomena and Resources Applied Quantum Science; o finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
Konkurs AAL. Active and Assisted Living Programme - do 21.05.2021
● granty na badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich - do 28.05.2021
● Polska Akademia Umiejętności zaprasza do składania wniosków o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy; o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii
(V4)-Japonia Wspólny Program Badawczy - do 09.04.2021
● badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie materiałów zaawansowanych, w tym związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
TANGO V - do 30.06.2021
● bez ograniczeń tematycznych, konkurs przeznaczony dla osób, które mają zakończony bazowy projekt w NCN ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
DIOSCURI 4. Centra Doskonałości Naukowej - do 15.06.2021
● konkurs, który umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
X konkurs POLLUX / CORE 2021 - do 21.09.2021
● badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie transformacji przemysłowej i usługowej, w tym cyberbezpieczeństwo, przyszłe systemy komputerowe i komunikacyjne, robotyka ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
IX konkurs polsko-tajwański do 15.06.2021
● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
TANGO V - do 30.06.2021
● bez ograniczeń tematycznych, konkurs przeznaczony dla osób, które mają zakończony bazowy projekt w NCN ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
DIOSCURI 4. Centra Doskonałości Naukowej - do 15.06.2021
● konkurs, który umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021) - do 04.05.2021
● konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, bez ograniczeń tematycznych ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl; hanna.puszczewicz@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age - do 7.05.2021
● konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. funkcjonowania, znaczenia i konsekwencji przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianych przez pryzmat dynamiki społecznej i kulturowej ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich - do 28.05.2021
● Polska Akademia Umiejętności zaprasza do składania wniosków o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy; o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
Konkurs AAL. Active and Assisted Living Programme - do 21.05.2021
● granty na badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age - do 7.05.2021
● konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. funkcjonowania, znaczenia i konsekwencji przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianych przez pryzmat dynamiki społecznej i kulturowej ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC) - 15.04.2021 r.
● międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs AAL. Active and Assisted Living Programme - do 21.05.2021
● granty na badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
X konkurs POLLUX / CORE 2021 - do 21.09.2021
● badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie transformacji przemysłowej i usługowej, w tym cyberbezpieczeństwo, przyszłe systemy komputerowe i komunikacyjne, robotyka ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
(V4)-Japonia Wspólny Program Badawczy - do 09.04.2021
● badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie materiałów zaawansowanych, w tym związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
IX konkurs polsko-tajwański do 15.06.2021
● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
ERA-NET Cofund ERA-HDHL - do 08.04.2021
● konkurs na badania przemysłowe i rozwojowe z zakresu wpływu żywności i metod przetwarzania żywności na wystąpienie nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
ERC Consolidator Grants - do 20.04.2021
● konkurs w ramach programu Horyzont Europa na projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników; dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
OPUS 21 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PRELUDIUM 20 - do 15.06.2021
● konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; w konkursie można uzyskać grant w wysokości 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs AAL. Active and Assisted Living Programme - do 21.05.2021
● granty na badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Forest Value Joint Call 2021 - do 13.04.2021
● konkurs na projekty z zakresu promowania jak najlepszego wykorzystania lasów i zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa na drodze do neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego społeczeństwa ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
ERA-NET Cofund ERA-HDHL - do 08.04.2021
● konkurs na badania przemysłowe i rozwojowe z zakresu wpływu żywności i metod przetwarzania żywności na wystąpienie nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów ● więcej informacji: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl
IX konkurs polsko-tajwański do 15.06.2021
● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Konkurs Ministerstwa Nauki i Edukacji "Doskonała Nauka" - do 30.04.2021
● Konkurs dotyczy wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami - do 30.06.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera - do 25.05.2021
● Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie; Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - do 21.05.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - do 19.04.2021
● konkurs na projekty o charakterze transgranicznym z zakresu rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie - poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną - do 31.07.2021
● konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego; nabór obejmuje dofinansowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną tj.: wydanie książek, albumów, publikacji itp. bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (bez podręczników dla dzieci i młodzieży), produkcję filmów z zakresu ochrony środowiska ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Społeczna odpowiedzialność nauki - do 30.04.
● Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki na wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do 31.07.2021
● konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ludzi dorosłych, polegających na organizacji seminariów, sympozjów i konferencji promujących ochronę środowiska naturalnego, upowszechniających wyniki badań naukowych, prezentujących aktualne problemy współczesnej ekologii itp. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
POLONISTA NAWA - do 30.04.2021
● Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), doktorantów oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Konkurs Ministerstwa Nauki i Edukacji "Doskonała Nauka" - do 30.04.2021
● Konkurs dotyczy wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - do 21.05.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera - do 25.05.2021
● Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie; Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami - do 30.06.2021
● Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec; środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
return to top