Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz otwartych konkursów

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych konkursów na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie na nazwę danego konkursu, jak i pod wskazanym adresem mailowym. Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące składania wniosków w konkursach znajdują się tutaj.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - 30 czerwca 2022 r.
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.
PHC Polonium - 30 czerwca 2022 r.
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”) Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.
Anders NAWA - 15 lipca 2022 r.
Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.
NAWA Granty Interwencyjne I runda od 28.03.2022 r. - 30.06.2022 r., II runda od 01.09.2022 r. do 15.11.2022 r.
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.
M.ERA-NET 3 Call 2022 - wnioski skrócone do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
OPUS NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; bez udziału partnerów zagranicznych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
PRELUDIUM NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki ogłasiło kolejną edycję konkursu PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
BEKKER NAWA - do 10.05.2022
Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.
GOSPOSTRATEG – VIII konkurs (na projekty zamawiane) - do 31.05.2022
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ósmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT.
Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs) - do 30.06.2022
Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Zakres tematyczny obejmuje trzy obszary: 1) Energetyka solarna, 2) Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych, 3) Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).
MINIATURA 6 - do 31.07.2022
● W ramach konkursu MINIATURA 6 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PROFESURA NAWA - do 23.05.2022
● Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich grupy projektowej ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Program Ulam NAWA - Program im. Stanisława Ulama - do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00
Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (naukowcy z polskim obywatelstwem mogą stanowić maksymalnie 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.
NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów (Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.)
NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023
NAWA ogłosiła program stypendialny w ramach Programu CEEPUS. Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Z kolei do 11 lutego 2022 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2021/2022.
Nabór ciągły, od VIII.2021 - Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
● Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
M.ERA-NET 3 Call 2022 - wnioski skrócone do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
OPUS NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; bez udziału partnerów zagranicznych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
PRELUDIUM NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki ogłasiło kolejną edycję konkursu PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
BEKKER NAWA - do 10.05.2022
Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.
MINIATURA 6 - do 31.07.2022
● W ramach konkursu MINIATURA 6 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PROFESURA NAWA - do 23.05.2022
● Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich grupy projektowej ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATINA NCN - do 15.03.2022
Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
XI konkurs POLLUX w ramach programu CORE 2022 - do 21.04.2022
XI konkurs POLLUX dot. obszaru „Industrial and Service Transformation” i obejmuje wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Program adresowany jest do organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (dowolnej kombinacji).
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
M.ERA-NET 3 Call 2022 - wnioski skrócone do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
OPUS NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; bez udziału partnerów zagranicznych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
PRELUDIUM NCN - do 15.06.2022
Narodowe Centrum Nauki ogłasiło kolejną edycję konkursu PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczonego dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
BEKKER NAWA - do 10.05.2022
Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.
MINIATURA 6 - do 31.07.2022
● W ramach konkursu MINIATURA 6 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – VIII konkurs (na projekty zamawiane) - do 31.05.2022
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ósmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT.
Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs) - do 30.06.2022
Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Zakres tematyczny obejmuje trzy obszary: 1) Energetyka solarna, 2) Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych, 3) Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).
MINIATURA 6 - do 31.07.2022
● W ramach konkursu MINIATURA 6 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
PROFESURA NAWA - do 23.05.2022
● Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich grupy projektowej ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
return to top