Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz otwartych konkursów

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych konkursów na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie na nazwę danego konkursu, jak i pod wskazanym adresem mailowym. Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące składania wniosków w konkursach znajdują się tutaj.

Społeczna odpowiedzialność nauki II - do 2.03.2023
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program obejmuje dwa moduły: „Popularyzacja nauki” oraz „Wsparcie dla bibliotek naukowych”
Doskonała nauka II - do 2.03.2023
rzedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski). program składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” oraz "„Wsparcie monografii naukowych”.
Konkurs NCN - MINIATURA 7 - nabór do 31.07.2023
W ramach konkursu MINIATURA 7 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Erasmus+ Partnerstwa współpracy - do 22.03.2023
Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. Konkurs obejmuje również obszar szkolnictwa wyższego.
II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 - do 30.03.2023
Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.
V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane - do 24.04.2023
Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Lider XIV - do 17.02.2023
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.
SONATINA NCN - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie dwustronnym SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.
EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research - wnioski wstępne do 7.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące lepszego zrozumienia złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych poprzez podejścia multi-OMICS i Big Data, mające na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów aby opracować dostosowane i spersonalizowane podejście do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Konkurs JPIAMR - wnioski wstępne do 7.03.2023
Celem konkursu pt JPIAMR pt. “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance” jest zaproszenie do połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
Fulbright BioLAB 2023-24 - do 2.02.2023
Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia, chemia, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.
NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów (Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.)
NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA 7 - nabór do 31.07.2023
W ramach konkursu MINIATURA 7 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
SONATINA NCN - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze - do 15.02.2023
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie dwustronnym SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.
EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research - wnioski wstępne do 7.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące lepszego zrozumienia złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych poprzez podejścia multi-OMICS i Big Data, mające na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów aby opracować dostosowane i spersonalizowane podejście do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Konkurs JPIAMR pt.: “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance” - wnioski wstępne do 7.03.2023
Celem konkursu pt JPIAMR pt. “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance” jest zaproszenie do połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA 7 - nabór do 31.07.2023
W ramach konkursu MINIATURA 7 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Lider XIV - do 17.02.2023
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.
SONATINA NCN - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA 7 - nabór do 31.07.2023
W ramach konkursu MINIATURA 7 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 - do 30.03.2023
Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.
V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane - do 24.04.2023
Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
SONATINA NCN - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA 7 - nabór do 31.07.2023
W ramach konkursu MINIATURA 7 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 - do 30.03.2023
Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”. Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.
V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane - do 24.04.2023
Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
SONATINA NCN - do 15.03.2023
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Społeczna odpowiedzialność nauki II - do 2.03.2023
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program obejmuje dwa moduły: „Popularyzacja nauki” oraz „Wsparcie dla bibliotek naukowych”
Doskonała nauka II - do 2.03.2023
rzedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski). program składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” oraz "„Wsparcie monografii naukowych”.
Erasmus+ Partnerstwa współpracy - do 22.03.2023
Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. Konkurs obejmuje również obszar szkolnictwa wyższego.
NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów (Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.)
NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
Nabór ciągły, od VIII.2021 - Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
● Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Fulbright BioLAB 2023-24 - do 2.02.2023
Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia, chemia, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców - do 31.12.2022 r.
Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. trwa 18. nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski o stypendium należy składać poprzez system OSF.
Exchange Program to the US - do 15.11.2022
Granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Fundacji Kościuszkowskiej Exchange Program to the US obejmują trzy kategorie: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora; 2) Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach.
return to top